Kategories

Tags

A

aktiv næringspolitikk kompass

Aktiv næringspolitikk

Aktiv næringspolitikk er en selektiv næringspolitikk, hvor politikken og staten særbehandler og favoriserer utvalgte næringer eller enkeltbedrifter.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk

Ansvar

Grunnbetydningen av ansvar er det personlige, og gjerne moralske, ansvaret som følger oss gjennom livet fra vi har oppnådd en moralbevissthet.
IdeerPolitisk filosofi

Arbeid

Nye arbeidsmønstre har vokst frem hvor arbeideren verken er på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt eller arbeider et bestemt antall timer.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
arbeidende

Arbeidende kapital

Arbeidende kapital er betegnelsen på den delen av en privatpersons formue som er knyttet til investeringer og bedriftseierskap.
NæringslivFormuesskattSkatt og avgifter
Puslespill brikker som ikke er satt sammen

Arbeidsdeling

Ved å dele opp et konkret arbeid i ulike arbeidsprosesser kan vi lettere nyte godt av hverandres ulike interesser, kunnskaper, evner og motivasjoner. Spesialiseringen har vist seg å gjøre oss mer produktive og dermed bidratt til å heve vår materielle levestandard.
ArbeidslivPolitisk filosofiHandelØkonomiske systemer

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring er migrasjon inn i et land med det hovedformål å ta seg arbeid i det nye landet. Denne typen innvandring kan ha en rekke fordeler.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting

Arbeidslinjen

Arbeidslinjen er betegnelsen på det politiske målet om at flest mulig skal kunne forsørge seg selv ved hjelp av arbeidsinntekt.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
arv

Arveavgift

Arv er overføring av verdier fra en person til en annen når arvelateren dør.
ArveavgiftSkatt og avgifter

Asyl

Asyl, forstått som politisk asyl, er den beskyttelsen en stat gir en borger fra en annen stat mot forfølgelse ved å gi vedkommende rett til opphold på sitt territorium
InnvandringInnvandring og integrering
Autonomi, frihet

Autonomi

Å være autonom er å kunne gi seg selv lover eller å bestemme over seg selv. Uttrykket ble først brukt i politisk tenkning om den greske bystaten hvor en stat hadde autonomi når borgerne laget sine egne lover i stedet for å være underlagt en fremmed makt. Siden ble begrepet utvidet til også å dekke individer.
IdeerPolitisk filosofi

Autoritær

Den autoritære personlighet preges av lite fleksibilitet og fremstår som kontrollerende og intolerant. I det politiske ordskiftet regnes begrepet autoritær som det motsatte av liberal.
DemokratiTotalitære og autoritære regimer
penger kontant

Avgifter

Avgifter er en av de sentrale inntektskildene som finansierer offentlig virksomhet og overføringer. Inntektene fra ulike avgifter utgjør rundt en femtedel av statens totale inntekter.
AvgifterØkonomi og velferdSkatt og avgifter
AI narkotika

Avkriminalisering

Avkriminalisering innebærer at handlingen eller atferden fremdeles er forbudt ved lov.
RettsstatRuspolitikk

B

Barn, barnevern, velferd

Barnevernet

Barnevernet er en helse- og omsorgstjeneste, som har som hovedoppgave å sikre at barn og ungdom som lever under forhold som er skadelig for deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester

Bioteknologi

Nyere teknologiutvikling, ikke minst mikrobiologi og genteknologi, har skapt muligheter som reiser en rekke problemer av etisk art.
BioteknologiDemokrati og rettigheter

Bistand

Bistand er primært økonomiske overføringer fra rike til fattige land med mål om å bidra til reduksjon i fattigdom. Stadig flere ønsker heller å ta i bruk det bredere begrepet «utvikling» når man snakker om bistands- og utviklingspolitiske spørsmål.
Bistand og utviklingØkonomi og velferd
Marked med mat

Blandingsøkonomi

Blandingsøkonomi er et begrep som ikke lenger er særlig relevant, da alle moderne land har en økonomi som er dominert av private bedrifter i markedskonkurranse, samtidig som man på noen områder driver offentlig virksomhet utenom markedet.
Økonomisk politikkØkonomiske systemer

Borgerlig

Den politiske betydningen borgerne fikk, hadde sitt grunnlag i den større økonomiske selvstendigheten borgerne etter hvert hadde fått bl.a. gjennom handel. De ble dermed en egen politisk kraft i opposisjon til de geistlige, førstestanden i den franske nasjonalforsamlingen, og mot adel, andrestanden i nasjonalforsamlingen.
IdeerPolitisk filosofiPolitikk og samfunn

Borgerlønn

Borgerlønn er en garantert minimumsinntekt for alle uavhengig av innsats og sosial status. Lønnen skal være tilstrekkelig høy til å muliggjøre et verdig liv.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
skatt, økonomi, reform

Byråkrati

Byråkrati er en måte å organisere virksomhet på som går over en viss tid og er basert på høy grad av arbeidsdeling.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

D

Demokratene

Det demokratiske partiet er ansett som USAs liberale parti og ble stiftet i 1828.
USA

Demokrati

Det finnes et mangfold av oppfatninger om hva et demokrati er, hva som menes med «folket», hva slags deltakelse folket bør ha i den politiske prosessen, hvilke områder som skal være gjenstand for folkets styre, og hva slags forutsetninger som må være oppfylt, for at det skal dreie seg om et reelt demokrati.
DemokratiDemokrati og rettigheter

Den industrielle revolusjon

Den grunnleggende endringen var at mye av produksjonen av varer gikk fra å skje i små enheter, for eksempel på hver enkelt gård, til å finne sted i store fabrikker og industrianlegg.
Politikk og samfunnØkonomi og velferd
berlinmuren den kalde krigen

Den kalde krigen

Den kalde krigen kjennetegnes av at det aldri oppsto direkte militær konfrontasjon mellom supermaktene.
InternasjonaltPolitikk og samfunn

Den nordiske modellen

Den nordiske modellen er det økonomiske, politiske og institusjonelle systemet som kommer aller tydeligst til uttrykk i Norge, Sverige og Danmark. Måten man kombinerer markedsøkonomien med trepartssamarbeid i arbeidsmarkedet og universell velferdsstat på, trekkes frem som særegent for modellen.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdDen nordiske modellenØkonomiske systemer

Den parlamentariske styringskjede

Den parlamentariske styringskjeden beskriver hvordan folket velger representanter til en lovgivende forsamling hvorfra en utøvende makt utgår.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Puslespill brikker som ikke er satt sammen

Desentralisering

Desentralisering, det vil si å flytte politiske avgjørelser ned på lavere nivåer, for eksempel fra sentrale myndigheter til kommunene, eller fra kommunene til individer, vil kunne redusere noen av problemene politisk styring kan lede til.
Økonomi og velferdKonkurranse
Europa, det europeiske råd

Det europeiske råd

Det europeiske råd er Den europeiske unions transnasjonale, altså mellomstatlige, organ for nasjonalstatenes politiske ledelse.
Internasjonale institusjonerEU og EØS
Nazi-Tyskland

Diktatur

I et diktatur er det et fåtall som bestemmer, mens folkemeningen spiller liten eller ingen rolle.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter

Diskriminering

Diskriminering er, på et urimelig grunnlag, å behandle noen mennesker annerledes eller ugunstig i forhold til andre.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheter

E

Effektivitet

Effektivitet handler om å bruke minst mulig ressurser eller innsatsfaktorer for oppnå et best mulig resultat.
Økonomi og velferd

Egenandeler

Egenandeler er den delen av kostnaden en person må dekke selv for tjenester hvor resten av finansieringen er dekket på andre måter.
Offentlige utgifterVelferdstjenester

Eiendomsrettigheter

Norge og de øvrige nordiske landene er blant de landene i verden med de sterkeste eiendomsrettighetsregimene.
MenneskerettigheterEiendomsrettigheterDemokrati og rettigheter

Eierbeskatning

Eierbeskatning er den skatten en eier av en næringsformue må betale for å eie formuen.
FormuesskattPersonskattSkatt og avgifter

Eksternaliteter

De aller fleste varer og handlinger har eksternaliteter, som kanskje enklest kan forklares som effekter på andre som du ikke tar hensyn til når du tar dine valg.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer

Ekstremisme

Som politisk begrep er ekstremisme knyttet til å bruke eller agitere for vold som fødselshjelper for politiske eller religiøse idéer.
TerrorismeDemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet

Eldrebølgen

Mens fem personer i arbeidsdyktig alder skulle spleise på utgiftene til én pensjonist i 1970, vil det i 2060 bare være 2,5 personer til å dele på den samme regningen. Dermed blir det mer å betale for hver som er yrkesaktiv.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft

Ensomhet

Ensomhet er en følelse av ubehag eller smerte forårsaket av en opplevelse av utilstrekkelig tilknytning til andre.
Politikk og samfunn

Entreprenørskap

Entreprenørskap er en prosess hvor man alene eller i samarbeid med andre går fra å ha en idé til å etablere og/eller utvikle ny forretningsmessig virksomhet.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikk

Etikk

Etikk betegner refleksjon over moralen eller teorier om hva moral er. Etikken kan igjen deles inn i tre kategorier: deskriptiv etikk, normativ etikk og metaetikk.
IdeerPolitisk filosofi

EU

Den europeiske union (EU) består av 27 nasjonalstater som til sammen utgjør en mellomstatlig organisasjon med flere overstatlige institusjoner.
EU og EØS
domstol rett

EU-domstolen

Den europeiske unions domstol fortolker EUs lover, og skal påse at disse anvendes likt i unionens medlemsstater.
Demokrati og rettigheterRettsstatEU og EØS
EU Europa Europakommisjonen

Europakommisjonen

Europakommisjonen er Den europeiske unions utøvende makt og sentralforvaltning.
Internasjonale institusjonerEU og EØS
EU Europaparlamentet Strasbourg

Europaparlamentet

Europaparlamentet er Den europeiske unions lovgivende forsamling, og veksler mellom tilhold i Brussel og Strasbourg.
Internasjonale institusjonerEU og EØS
Europarådet Europa

Europarådet

Europarådet er en mellomstatlig organisasjon som gjennom avtaler forsøker å trygge demokratiske og rettsstatlige prinsipper.
Internasjonale institusjonerDemokrati og rettigheterRettsstat
utflytting, exit-skatt

Exitskatt

Utflyttingsskatt eller exitskatt er en skatt på verdier som er opparbeidet i aksjeselskaper og som skal betales når en skatteyter flytter ut av landet. 
PersonskattSkatt og avgifter

EØS

Fordelen for EFTA-landene er at de gjennom EØS får adgang til det indre markedet på lik linje med EU-landene.
HandelØkonomi og velferdEU og EØS

F

fagforening

Fagforening

En fagforening er en organisasjon arbeidstakere kan velge å melde seg inn i, og som skal ivareta medlemmenes felles interesser. Fagforeningene kan fremme krav om blant annet tariffavtale overfor arbeidsgiverne.
Institusjoner og forvaltningArbeidslivPolitikk og samfunnSivilsamfunnet

Familie

Hvordan begrepet familie defineres, har variert historisk og mellom kulturer. I Norge og de fleste andre kulturer har begrepet tradisjonelt betegnet kjernefamilien. I dag er familiebegrepet utvidet.
Politikk og samfunn
Fascisme

Fascisme

Fascistene mener at historien drives frem av nasjoners kamp for sin egenart.
IdeerAndre ideologierNazisme og fascisme
Fattigdom

Fattigdom

Fattigdom er en tilstand av alvorlig ressursmangel, særlig mangel på mat, husrom og helsetjenester.
VelferdsstatenØkonomi og velferd
fellesskap, gruppe

Fellesskap

I politisk sammenheng kan man se at det er et typisk borgerlig standpunkt å understreke at fellesskap ikke er synonymt med offentlig sektor eller staten. Man må skille mellom de sivile fellesskapene og staten som fellesskap.
IdeerPolitikk og samfunn

Feminisme

Feminisme er teorien om politisk, sosial og økonomisk likhet mellom kjønnene.
Politikk og samfunnAndre ideologierLikestilling og feminisme

Finanspolitikk

Finanspolitikken vil vanligvis prøve å kombinere mål om langsiktig balanse og bærekraft i de offentlige finansene, og mål om å bidra til en stabil utvikling i økonomien på kort sikt.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk

FN

FN skal sikre fred mellom nasjoner, globalt samarbeid og menneskerettigheter. FN har i dag 193 medlemsland og ledes av en generalsekretær.
InternasjonaltInternasjonale institusjoner
Folkeavstemning valg

Folkeavstemning

En folkeavstemning er når alle stemmeberettigede blir bedt om å ta stilling til et konkret spørsmål ved å avgi stemme.
DemokratiDemokrati og rettigheter
folkehøyskole, studenter

Folkehøyskole

Folkehøyskoler praktiserer folkehøyskolepedagogikk, som betyr at skolene skal være eksamens- og karakterfrie, det er ingen krav til pensum og folkehøyskolelærerne har høy pedagogisk og faglig frihet.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Folkemord, døde

Folkemord

Folkemord er definert som fullstendig eller delvis forsøk på å utrydde en folkegruppe på bakgrunn av etnisitet, nasjon, religion eller seksuell legning. Folkemord er altså massedrap utført på bakgrunn av hvem ofrene er, og ikke hva de har gjort.
MenneskerettigheterPolitikk og samfunnForsvar og sikkerhet

Folkerett

Folkerett har tradisjonelt vært de rettsregler, normer og standarder som gjelder forhold mellom suverene stater i internasjonal politikk.
InternasjonaltDemokrati og rettigheterRettsstat
forbud

Forbud

Forbud er formelle og uformelle bestemmelser om hvilke menneskelige aktiviteter som ikke er tillatt i et samfunn eller i en stat.
Demokrati og rettigheterRettsstat

Fordeling

Fordeling betegner i en politisk sammenheng fordelingen av ressurser, spesielt inntekter og formue, i befolkningen.
Økonomi og velferdUlikhet

Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon gir foreldre rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon.
VelferdsstatenVelferdstjenester

Formue

I økonomisk forstand er formue verdien av de eiendeler og rettigheter en fysisk eller juridisk person har til rådighet. Fra dette trekkes gjeld og andre økonomiske forpliktelser.
FormuesskattNæringslivØkonomi og velferd
skatt, økonomi, reform

Formuesskatt

Formuesskatten er en skatt basert på skattebetalerens nettoformue. Litt over halvparten av det som betales i formuesskatt i dag, kommer fra formue knyttet til næringsvirksomhet.
FormuesskattSkatt og avgifter

Forskning

Forskning er aktiviteter og prosesser som på systematisk vis og ved hjelp av bestemte metoder tar sikte på å frambringe nye data, ny kunnskap eller nye perspektiver.
ForskningUtdanning og forskning

Forsvarspolitikk

Hovedoppgaven, den som ifølge dokumentene også skal være dimensjonerende for forsvaret, er å opprettholde kapasitet og nødvendig beredskap for å møte alvorlige sikkerhetspolitiske kriser eller militære trusler og angrep på landet.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Privat

Forvaltning

Offentlige forvaltningsorganer kan defineres som juridiske enheter som er stiftet ved en politisk prosess og har lovgivende, rettslig eller utøvende makt over andre institusjonelle enheter innenfor et avgrenset område.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
AI tomt klasserom

Fraværsgrensen

På̊ lengre sikt var ønsket at fraværsgrensen skulle bidra til å redusere frafallet ved å stimulere til at en større andel elever fullfører og består videregående opplæring.
SkolepolitikkUtdanning og forskning

Frihandel

Frihandel betegner internasjonal handel som ikke hindres av handelspolitiske virkemidler, som for eksempel toll, forbud mot eksport eller import, kvoter eller lisenskrav. Det som avgjør om man har frihandel eller ikke, er dermed om man legger handelspolitiske restriksjoner på det internasjonale varebyttet.
HandelGlobalisering

Frihet

Å ha frihet er, på det mest grunnleggende nivået, simpelthen å ha flere handlingsalternativer.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Skole, elever, friskole, barn som løper

Friskole

En friskole, også omtalt som en frittstående skole, er en (som oftest) privateid skole som er godkjent som et alternativ til offentlig eide skoler. Dette betyr at en friskole har rett til statstilskudd.
Private i velferdenUtdanning og forskning

Fylkeskommunen

I dagligtale brukes som oftest fylke om fylkeskommunen, som et samlenavn for fylket som landområde og administrativ enhet, og fylkeskommunen som politisk fellesskap.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

Fylkesmannen

Fylkesmannen endret i 2021 navn til statsforvalteren.

Føderalisme

Føderalisme er både en politisk ideologi og et prinsipp om statsforfatning.
Institusjoner og forvaltningInternasjonale institusjonerEU og EØS

I

Identitetspolitikk

Identitetspolitikk er politikk som taler til våre forestillinger om oss selv og om andre.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet

Ideologi

Ideologi er et uttrykk med flere ulike betydninger. Felles for disse er at det siktes til bærende idéer i et samfunnssyn eller et politisk system.
IdeerPolitisk filosofiAndre ideologier

Ikke-sosialistisk

Ikke-sosialistisk brukes som en samlebetegnelse for å markere at et politisk parti ikke tilhører den sosialistiske delen av det politiske spektrum.
IdeerNorsk politikkAndre ideologier
Afrika Imperialisme Kolonialisme

Imperialisme

Imperialisme er et politisk teoretisk begrep og en (stats-)ideologi som beskriver en stats utvidelse utover egne grenser.
InternasjonaltPolitikk og samfunn
inflasjon

Inflasjon

Inflasjon er fall i pengeverdien gjennom vedvarende og bredt anlagt prisstigning på varer og tjenester. Høy og variabel inflasjon er uheldig.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
veiprising

Infrastruktur

Infrastrukturens betydning øker gjennom at spesialiseringen, handelen, og teknologibruken øker.
Politikk og samfunn
Idé, lys

Innovasjon

Innovasjon betyr å skape noe nytt – til det bedre. En innovasjon, betraktet i ettertid, kan med andre ord gjenkjennes som en nyvinning som har bidratt til å skape en merkbar forbedring på et bestemt område.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
migrasjon

Innvandring

Reguleringen av innvandring til Norge er et tillatelsesbasert system der ulike kategorier av innvandrere i ulik grad har adgang til riket, basert på hvor de kommer fra, og hvilken grunn de har for å komme.
InnvandringInnvandring og integrering
istockphoto.com Produktivitet

Insentiver

Insentiver er drivkrefter bak menneskelig handling. Dermed kan endring av insentiver føre til endringer i hvordan mennesker opptrer.
Økonomi og velferd
istockphoto.com Produktivitet

Institusjoner

Felles for alle institusjoner er at de utgjør spilleregler som skaper viktige rammebetingelser for alle aktører i samfunnet, enten vi opptrer som enkeltpersoner eller inngår i et organisert samarbeid med andre innen næringsliv, frivillighet eller i en offentlig virksomhet
DemokratiInstitusjoner og forvaltningInternasjonale institusjonerDemokrati og rettigheter

Integrering

Helt generelt kan vi si at integrering betyr innlemmelse av innvandrere i majoritetssamfunnet.
IntegreringInnvandring og integrering

K

Kanselleringskultur

Kritikerne av kanselleringskultur innvender at ytringsfriheten tar skade dersom personer eller holdninger utestenges fra det offentlige rom.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet

Kapital

Kapital er en betegnelse som gjerne brukes om materielle, økonomiske verdier, for eksempel et innskudd på en bankkonto.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
kapital, kapitalisme

Kapitalisme

Kapitalisme forstås normalt som et økonomisk system som er karakterisert ved at bedrifter og produksjonsmidler er privateide, hvor den enkelte har stor grad av frihet til å handle og inngå kontrakter ut fra egne økonomiske interesser, og hvor profittmotivet står sentralt som økonomisk drivkraft.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
karbonavgift klima forurensning

Karbonavgift

Karbonavgift er en avgift som pålegges produkter basert på hvilket utslipp av klimagasser de har. Det skaper insentiver for utslippskutt.
AvgifterØkonomi og velferdKlima og miljøSkatt og avgifter
klima

Klima

Været varierer raskt og mye, mens klimaet er mer stabilt og endres relativt sakte. Å redusere de globale klima-utslippene er ikke enkelt.
Økonomi og velferdKlima og miljø

Kollektive goder

Dette er goder som, når de først eksisterer, ikke kan begrenses slik at bare de som betaler for dem, får gleden av dem, samt at godet ikke blir ”brukt opp” uansett hvor mange som får nyte det.
Offentlige utgifterØkonomi og velferdØkonomiske systemer

Kommune

I norsk sammenheng brukes begrepet om en politisk og administrativt territorielt avgrenset enhet innenfor det offentlige styringsverket i staten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

Kommunisme

Målet for kommunister er en samfunnsform hvor likhet, frihet og brorskap råder, hvor arbeiderklassen har overtatt produksjonsmidlene, og hvor eiendomsretten er avskaffet.
IdeerAndre ideologierKommunisme
fellesskap, kommunitarisme

Kommunitarisme

Kommunitarisme er en politisk teori som tar utgangspunkt i at den grunnleggende sosiale enheten er lokalt forankrede grupper
IdeerPolitisk filosofiAndre ideologier

Konføderalisme

Føderalisme kan beskrives som noe som er «over-nasjonalt», mens konføderalisme kan beskrives som noe som er «trans-nasjonalt».
Internasjonale institusjonerInternasjonalt

Konkurranse

Sett fra kundenes synsvinkel konkurrerer produkter og tjenester om å tilfredsstille samme eller tilsvarende behov og verdiopplevelser.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk

Konsekvensutredning

Hensikten med konsekvensutredninger er at virkninger en plan eller et tiltak har på omgivelsene, skal bli kartlagt.
Institusjoner og forvaltningØkonomi og velferd
stortinssalen

Konsensus

Enstemmighet og konsensus, det vil si at alle (partiene) er enige om hva som bør gjøres, er nokså vanlig i norsk politikk, og mye vekt legges på samarbeid over partigrensene og det å komme frem til kompromisser.
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Konservatisme

Konservatismen omtales som anti-ideologisk eller som en ikke-ideologisk ideologi. Konservative vektlegger samfunnet slik det er og vil vektlegge at menneskers fornuft og rasjonalitet er begrenset.
IdeerKonservatismePolitisk filosofiAndre ideologier
penger kontant

Kontantstøtte

Kontantstøtte er en velferdsordning som gis til foreldre av barn som ikke går full dag i barnehage.
VelferdsstatenVelferdstjenester
kontrakt avtale

Kontraktsteori

Kontraktsteorien beskriver hvordan individer i et samfunn uten sentralisert makt, kalt naturtilstanden, kommer frem til en samfunnskontrakt.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
korporatisme møte styre

Korporatisme

Korporatisme betyr at interesseorganisasjoner og særinteresser er blitt del av det offentlige politiske beslutningssystem.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

Krig

I moderne språkbruk forstår man krig enten som konflikt mellom stater eller som borgerkrig, altså organisert vold i stor skala internt i et land, hvor staten selv gjerne er en part.
Forsvar og sikkerhet

Kristendemokrati

Kristendemokratisk tenkning er i sin kjerne en anti-autoritær ideologi. Dette skyldes blant annet den kristen-politiske tostatstanken og et menneskesyn som springer ut av ideen om arvesynd.
IdeerKristendemokrati

Kultur

I menneskelig sammenheng kan ordet betegne alle former for menneskelige uttrykk, som språk, sosial samhandling og kulturelle uttrykk, for eksempel musikk eller litteratur.
Politikk og samfunnKultur
kvotering, likestilling

Kvotering

Kvotering innebærer å gi posisjoner eller stillinger til personer på bakgrunn av bestemte personlige forhold eller egenskaper, fremfor utelukkende eller hovedsakelig å se på relevant kompetanse
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme

L

Landbruk

Landbruk regnes som en fellesbetegnelse for både jordbruk og skogbruk.
Politikk og samfunn
lov, rett, forbud

Legalisering

Legalisering innebærer i rettslig forstand at en handling eller atferd går fra å være ulovlig til å være lovlig.
RettsstatRuspolitikk

Legalitetsprinsippet

Legalitetsprinsippet innebærer at forvaltningen må ha hjemmel i lov for å gjøre inngrep i borgernes rettssfære. I en rettsstat er det grunnleggende at også staten selv er bundet av statens lover.
Demokrati og rettigheterRettsstat

Leterefusjonsordningen

Leterefusjonsordningen er en ordning som gir oljeselskaper, som ikke er i skatteposisjon, en kontantutbetaling fra staten til å dekke deler av oljeselskapenes letekostnader på norsk sokkel. 
NæringslivNæringspolitikk
liberale institusjoner

Liberale institusjoner

Realiseringen av den personlige friheten som et allemannseie er kritisk betinget av en samfunnsorden som bygger på et sett med institusjoner som danner en frihetens infrastruktur, og som inkluderer alle.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Liberalisme

Som idétradisjon kjennetegnes liberalismen av en bemerkelsesverdig bredde, og det er notorisk vanskelig å definere liberalisme, siden uttrykket er brukt til å betegne et stort mangfold av idéer, holdninger og praksiser i ulike samfunn.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi

Liberalt demokrati

For at landet skal være et liberalt demokrati, er det ikke nok at flertallet i befolkningen bestemmer. Hva befolkningen kan bestemme, må være begrenset av regler for hvordan disse avgjørelsene skal tas og av rettigheter som gis til minoriteter
IdeerDemokratiLiberalismeDemokrati og rettigheter
USA, libertarianisme

Libertarianisme

Det er vanlig å skille mellom minarkisme og anarkisme innenfor libertarianismen, hvor tilhengerne av det førstnevnte ønsker en minimal stat, og av det sistnevnte ikke ønsker noen stat overhodet.
LiberalismePolitisk filosofiAndre ideologier

Likestilling

Likestilling dreier seg om at alle mennesker skal ha like rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne eller livssyn.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Likeverd

Likeverd

I kristen-humanistisk tenkning snakkes det ofte om menneskeverdet som en understrekning av at alle mennesker er like. Det vil si at uansett egenskaper, medfødte eller tilegnede, så er vi alle like verdige.
Ideer
Likhet mennesker folk

Likhet

Enhver normativ samfunnsteori som har vunnet en viss tilslutning over tid, har krevd likhet med henblikk på et eller annet, på noe som er særlig viktig i henhold til denne teorien.
IdeerPolitisk filosofi
lillavelgere

Lillavelgere

Siden lillavelgerne ligger i «midten», mellom den røde og den blå blokken, kan deres stemmegivning være avgjørende for hvem som vinner valg.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
westminster, det britiske parlamentet

Lobbyisme

Begrepet lobbyisme betegner aktiv påvirkning mot et politisk system, fra individer, bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
lov dom

Lover

Det juridiske begrepet lov betyr i sin videste forstand enhver generell bestemmelse som anses som rettslig bindende.
Demokrati og rettigheterRettsstat

M

makt

Makt

Makt må organiseres og begrenses på en slik måte at den i størst mulig utstrekning gjør det mulig for den enkelte å leve livet sitt.
IdeerInstitusjoner og forvaltningPolitisk filosofi
Stortinget, den lovgivende makt

Maktfordeling

Maktfordelingsprinsippet fordeler makten på tre sfærer, en lovgivende, en utøvende og en dømmende.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Maktspredning

Maktspredning henger sammen med idéene bak maktfordelingsprinsippet. Likevel brukes begrepet i litt andre sammenhenger og er mer et normativt uttrykk som vedrører idealer om spredning av makt for å fremme demokrati, konkurranse i markedet og mangfold i sivilsamfunnet i bred forstand.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Marked med mat

Marked

Markedet er en prosess drevet frem av samspillet mellom alle enkeltmennesker, som i sine ulike roller tar del i samfunnets arbeidsdeling og handel.
HandelØkonomi og velferdØkonomiske systemer
penger kontant

Markedssvikt

Alle avvik fra idealmodellen betyr at det er store eller små markedssvikt.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
markedsøkonomi handel by

Markedsøkonomi

Den desentraliserte markedsøkonomiske modellen bygger på maktspredning og et mangfold av selvstendige aktører og beslutningstakere som gis frihet til å forfølge sine egne planer.
IdeerLiberalismeØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Marx, Marxisme

Marxisme

Marxisme er en filosofisk og økonomisk teori eller sett av teorier som ble utviklet av Karl Marx og til dels Friedrich Engels, og som deretter er videreutviklet i mange ulike retninger.
IdeerAndre ideologierKommunisme
Velgere

Medianvelgeren

I en konkurranse mellom to partier vil begge, ifølge denne teorien, forsøke å plassere seg så tett opptil medianvelgeren som mulig, noe som betyr at politikken som føres vil ligge i sentrum.
DemokratiPolitikk og samfunn

Menneskehandel

Menneskehandel vil si å utnytte mennesker til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av vold, trusler eller ved misbruk av vedkommendes sårbare situasjon.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Menneskerettighetserklæringen

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter viser til en oppfatning av at mennesket som sådan har visse iboende, moralske rettigheter og krav på beskyttelse.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Meritokrati, spotlight

Meritokrati

Meritokrati betegner et elitestyre hvor posisjoner og makt skal tildeles personer ut fra særlig deres intellektuelle evner og kapasitet.
IdeerDemokratiDemokrati og rettigheter
migrasjon

Migrasjon

Migrasjon betegner det at mennesker beveger seg både innenfor og over landegrenser. Ofte brukes begrepene migrasjon og innvandring litt om hverandre
InnvandringMigrasjonInnvandring og integreringGlobalisering

Miljø

Økt oppmerksomhet om hvordan menneskelig aktivitet påvirker våre ytre omgivelser, særlig i negativ forstand, har gjort at vern av miljøverdier har blitt et politisk spørsmål.
Klima og miljø

Moral

Moral er internaliserte og institusjonaliserte oppfatninger av hvordan vi bør handle.
IdeerPolitisk filosofi

Moralisme

Moralisme betegner det syn å gjøre moralen overordnet alle andre krav, at ens moralske verdier er overordnet blant annet religiøse, intellektuelle og estetiske verdier.
IdeerPolitikk og samfunn

Mulighetslikhet

Mulighetslikhet er et politisk ideal som motsetter seg at goder og makt i et samfunn skal fordeles ut fra hvilken bakgrunn noen har.
IdeerUlikhet

Multikulturalisme

En ideologisk multikulturalisme er opptatt av gruppe- og særrettigheter.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Norsk domstol myndighetene

Myndighetene

Begrepet myndighetene i politisk teoretisk forstand beskriver noen som har legitim makt til å bestemme i et politisk system. 
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
istockphoto.com Produktivitet

Mål- og resultatstyring

Mål- og resultatstyring er et prinsipp for styring i offentlig virksomhet.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

N

Narkotika

Narkotika er en samlebetegnelse for ulike rusmidler, og brukes gjerne om de fleste andre rusmidler enn alkohol og tobakk.
Ruspolitikk
Flagg

Nasjonalisme

I nasjonalismeteori holder man seg med to grove idealtyper: den liberale, statsborgerlige nasjonalismen og den etniske nasjonalismen. Der den første målbærer en ganske universell forståelse av menneske og nasjonalstat, vil den andre målbære ideen om at alle folk er unike, og at nasjonalstater i varierende grad kommer best ut som homogene samfunn.
IdeerPolitisk filosofiPolitikk og samfunn

NAV

NAV har en todelt hovedoppgave: flere mennesker skal gjennom NAV komme i arbeid og aktivitet, og stønader og tjenester borgerne har krav på, skal forvaltes og utbetales korrekt.
VelferdsstatenØkonomi og velferd

Nazisme

Nazismens kjennetegn er jødehat, ekstrem nasjonalisme og militarisme, førerkultus og totalitært styresett.
Nazisme og fascisme

New Public Management

En type organisering og styring av offentlige virksomheter, som har som mål å oppnå økt effektivitet og legitimitet.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

No-platforming

No-platforming (avplattforming, scenenekt) betyr å nekte noen taletid eller plass i offentligheten med den begrunnelse at meningene deres kan være krenkende eller hatefulle.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet

NOU

Når regjeringen eller et departement setter ned et utvalg for å få utredet et spørsmål, eller et bestemt politikkområde, foreligger utvalgets sluttrapport gjerne som en NOU.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
aksjer nyliberalisme

Nyliberalisme

Det store hamskiftet for begrepet nyliberalisme kom på 1980-tallet, etter gjennomføringen av en rekke økonomiske reformer, først og fremst i Storbritannia og i USA, kjennetegnet ved deregulering, privatisering og markedsliberalisering.
IdeerLiberalismePolitisk filosofiAndre ideologier
Marcel Deat Nysosialisme

Nysosialisme

Begrepet nysosialisme eller «neo-sosialisme» er mest kjent som navnet på en revisjonistisk fløy, og senere utbrytergruppe, i det franske sosialistpartiet på 1930-tallet.
IdeerAndre ideologierSosialisme og sosialdemokrati

Næringsliv

For at en bedrift skal overleve i næringslivet må den over tid generere overskudd. Det innebærer at aktørene i næringslivet hele tiden må optimalisere virksomheten sin for å overleve i konkurranse med andre bedrifter.
NæringslivNæringspolitikk

Næringsnøytral politikk

Begrepet næringsnøytralitet benyttes gjerne til å beskrive en økonomisk politikk som tilstreber størst mulig grad av generelle rammebetingelser og likebehandling for alle næringer og enkeltbedrifter.
Økonomi og velferdNæringspolitikk

P

pandemi, bioteknologi

Pandemi

Pandemi er en betegnelse på en epidemi som brer seg over et svært stort område og rammer et stort antall mennesker.
Politikk og samfunn

Parlamentarisme

Parlamentarisme betyr at enhver regjering må ha støtte i parlamentet. Dersom regjeringen ikke har slik støtte, kan parlamentet når som helst tvinge regjeringen til å gå av.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
demonstrasjon, politikk, parti

Parti

Det som skiller partimedlemmer fra sympatisører, er at de førstnevnte i større grad søker å påvirke politiske prosesser.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Europaparlamentet EU

Partifamilier

En partifamilie er en gruppe partier som ligner hverandre og har slektskap på tvers av landegrenser.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

Paternalisme

Paternalisme betegner inngrep for å sikre at folk handler i samsvar med det andre mener ville være i deres opplyste egeninteresse.
IdeerPolitisk filosofi
penger kontant

Pengepolitikk

Pengepolitikken er et sentralt virkemiddel for å styre aktiviteten og inflasjonen i økonomien.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd

Penger

En valutaenhet, som en krone, er en målenhet for økonomisk verdi, og slik økonomisk verdi kan i prinsippet tilskrives nøyaktig hva som helst.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer

Pensjon

Pensjon er en rettighet til erstatning for inntekter og er ved pensjonsalder inntektssikring som man har opparbeidet seg gjennom livet.

Personvern

Personvern er en samlebetegnelse for retten til selv å bestemme over hvilken informasjon om sitt eget liv man ønsker å dele med andre.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterRettsstatPersonvern
Akademia

Plagiat

Uttrykket «plagiat» retter seg derimot mot den som vil høste en eller annen fordel – med henblikk på inntekt, eksamenskarakterer eller omdømme – ved å foregi at en annens arbeid er ens eget.
ForskningUtdanning og forskning

Planøkonomi

Planøkonomi er et økonomisk system der det offentlige eier og driver alt eller det aller meste av den økonomiske aktiviteten, og forsøker å koordinere produksjon og fordeling av godene gjennom planer.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer

Politikk

Politikk er samspillet mellom staten og samfunnet for øvrig, men kan også gjelde samspillet mellom ulike stater.
IdeerPolitikk og samfunn
migrasjon

Populisme

Populisme er en politisk strategi blant partier og bevegelser som påberoper seg å representere folket (grasrota) fremfor utvalgte eliter. Begrepet populisme har tradisjonelt hatt negative konnotasjoner.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme

Pragmatisme

Pragmatisme er en politisk holdning primært basert på praktiske og materielle vurderinger, heller enn ideologiske, etiske, prinsipielle eller moralske premisser.
IdeerPolitisk filosofiAndre ideologier
Meritokrati, spotlight

Prinsipp

Et prinsipp er en grunnsetning eller grunnregel som man ikke bør eller kan bryte. Følgelig må øvrige regler og politiske forslag forholde seg underordnet til prinsippet
IdeerPolitisk filosofi
Privat

Privat

Begrepet beskriver en individuell sfære hvor den enkelte borger selv kontroller hvilken informasjon, hvilke følelser, tanker og personlige egenskaper vedkommende ønsker å dele med andre.
Politikk og samfunnØkonomiske systemer

Privatisering

Privatisering innebærer å gjøre noe privat som tidligere var offentlig. På økonomiområdet betyr privatisering av en offentlig oppgave at man overfører eierskap, finansiering og drift til en eller flere private aktører.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
AI privatist skole eksamen

Privatistordningen

Når man er privatist kan man forbedre en karakter, ta generell eller spesiell studiekompetanse eller ta fag man ikke hadde på videregående.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Privatliv, overvåkning, personvern

Privatliv

Friheten krever mer enn bare at ingen griper inn og med makt tvinger en person til å handle annerledes enn vedkommende ønsker. Den forutsetter også et eget rom for dannelse av selvet hvor den er unndratt den ”myke” makten i et overvåkende blikk.
Demokrati og rettigheterPersonvern
skole lærer

Privatskole

Fraværet av offentlig støtte innebærer at en privatskole må finansiere sin virksomhet fra private kilder.
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning

Produktivitet

Et lands produksjonsevne er avhengig av hvor mye arbeidskraft og kapital det har, men også av hvor effektivt man arbeider og bruker kapitalen.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd

Profitt

Profitt er forskjellen mellom inntekten du får når du selger en vare eller tjeneste, og hva det koster deg å kjøpe eller produsere varen eller tjenesten.
Private i velferdenØkonomi og velferdØkonomiske systemer

Proposisjon

En proposisjon er et forslag fra regjeringen til Stortinget. En proposisjon kan både være et forslag om en lovendring eller et forslag om at det må treffes et vedtak i andre saker, eksempelvis budsjettsaker.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

Prostitusjon

Prostitusjon er et begrep som i vanlig språkbruk brukes om ulike former for sexsalg, sexarbeid, eller seksuelle ytelser i en eller annen form i bytte for penger, monetære verdier eller andre former for varer eller tjenester.
Rettsstat

Proteksjonisme

Proteksjonisme er handelspolitiske forsøk på å skjerme innenlandsk produksjon mot internasjonal konkurranse.
HandelGlobalisering
Påbud

Påbud

Påbud er det motsatte av forbud og dreier seg om formelle og uformelle bestemmelser om hvilke menneskelige aktiviteter man er pliktig til å følge.
Demokrati og rettigheterRettsstat

R

Radikal

I og med at radikalismebegrepet er relasjonelt vil en diktator oppfatte den som ønsker en slutt på diktaturet, som radikal. I et liberalt demokrati vil derfor radikalismebegrepet bli brukt om ønsket om en overgang fra liberalt demokrati til en annen samfunnsform.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme

Rasisme

I den mest grunnleggende betydningen viser ordet «rasisme» til oppfatninger om at mennesker på en meningsfull måte kan deles inn i grupper med naturgitte forskjeller koblet med holdninger om at disse rasene har forskjellig verdi.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter

Reaksjonær

Begrepet reaksjonær henspeiler på at man er bakstreversk og vil oppheve nye eller moderne ordninger og tilbakeføre dem til en opprinnelig/tidligere form.
IdeerKonservatismeAndre ideologier
skatt, økonomi, reform

Reform

En reform har til hensikt å omdanne og forbedre en virksomhet.
ReformerØkonomi og velferd
Regjeringen Solberg

Regjeringen

Regjeringen omtales i Grunnloven som statsrådet, og er den sterkeste statsmakten i Norge.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikk

Regulering

En regulering er en offentlig norm hvis formål er å forme eller endre adferd, vanligvis for å rette opp feil.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd

Religion

Bevisstheten om religion som et felt, adskilt fra samfunn og kultur generelt, er i stor grad resultat av opplysningstenkning og modernitet etter 1600-tallet.
IdeerPolitikk og samfunn
Oversikt over ulik grad av religionsfrihet i verden (Pew Research Center, 2009). Lys gul: lite restriksjoner; rød: høy grad av restriksjoner.

Religionsfrihet

Stater i mange deler av verden legger stadig flere begrensninger på religiøst liv. En av grunnene til dette kan være at myndighetene oppfatter religiøse bevegelser og ideologier som trusler mot sikkerhet og stabilitet.
Politikk og samfunnKultur

Rent seeking

I stedet for å tjene penger ved å produsere eller skape noe som andre ønsker å betale for, slik man gjør i markedet, forsøker man å tjene penger ved å kare til seg fordeler gjennom politiske vedtak.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Representativt demokrati

Representativt demokrati

Representativt demokrati betyr at folkets styre utøves gjennom valg av representanter som fatter politiske beslutninger på vegne av dem som velger dem.
DemokratiDemokrati og rettigheter
USA, libertarianisme

Republikaner

Begrepet kan betegne både tilhengere av styreformen republikk, og tilhengere av det amerikanske republikanske partiet.
InternasjonaltPolitikk og samfunnUSA

Republikanerne

Begrepet republikanerne refererer normalt til medlemmer av eller velgerne til det amerikanske republikanske partiet, ofte omtalt som GOP (Grand Old Party).
KonservatismeUSA

Republikanisme

De mest sentrale teoretikerne innenfor moderne republikanisme hevder at frihet bør forstås som at en person eller gruppe ikke er underlagt en annens vilkårlige makt.
IdeerPolitisk filosofiAndre ideologier

Rettferdighet

Det er svært omdiskutert hvordan rettferdighet bør defineres, og det finnes et stort mangfold av teorier som forsøker å angi hva som karakteriserer rettferdige samfunn og individer.
IdeerPolitisk filosofiUlikhet

Rettighet

I vid forstand kan man si at en rettighet foreligger i enhver situasjon der det er tale om forpliktelser av et eller annet slag mellom mennesker eller mellom offentlige myndigheter og enkeltpersoner.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterRettsstat

Rettsliggjøring

Rettsliggjøring er en betegnelse på en utvikling hvor stadig flere interesseområder underlegges rettslige rammer, også kalt rettighetsfesting
Demokrati og rettigheterRettsstatEU og EØS

Rettsstat

Rettsstat betegner et samfunn der statens makt er begrenset av offentliggjorte lover, og der rettssystemet verner borgerne mot vilkårlig maktutøvelse fra det offentlige.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterRettsstat
Bernstein revisjonisme

Revisjonisme

Revisjonisme er et begrep som beskriver demokratisk endring av samfunnet innenfor dets eksisterende rammer og institusjoner. 
IdeerSosialisme og sosialdemokratiAndre ideologier

Revolusjon

I politikk og historie blir uttrykket helst brukt om ulike former for grunnleggende systemskifte, og om personer eller grupper som ønsker et slikt systemskifte.
IdeerDemokratiTotalitære og autoritære regimerPolitikk og samfunn

S

kontrakt

Samfunnskontrakt

Samfunnskontrakten er «limet» som holder samfunnet sammen – som forhindrer konflikt og polarisering.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
penger lås sanksjoner

Sanksjoner

Økonomiske sanksjoner er et diplomatisk virkemiddel som brukes for å påføre økonomiske kostnader på en annen stat for å påvirke eller tvinge den sanksjonerte staten til å endre adferd.
InternasjonaltDemokrati og rettigheterRettsstat
Notat om selveierdemokrati

Selveierdemokrati

Målet er en bred folkelig oppslutning om markedsøkonomien og et demokrati bestående av en mest mulig selveiende befolkning, hvor samtlige borgere skal ha mulighet til å delta i samfunnets økonomiske aktivitet.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer

Sentralisering

Sentralisering betyr "mot sentrum" og innebærer at noe samles på ett sted.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
demonstrasjon, politikk, parti

Sentrumspartier

Betegnelsen «sentrumspartier» brukes gjerne om politiske partier som enkelt sagt plasserer seg «i midten» av det politiske landskapet på den tradisjonelle høyre-venstre-aksen.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Sirkulærøkonomi

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er et ganske nytt begrep for en tankegang om at ressursene i økonomien skal brukes og avhendes på en bærekraftig måte.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer

Sivilsamfunnet

Mens staten er formell, regelstyrt, har voldsmonopol osv., er den sivile delen av samfunnet preget av frivillighet, engasjement nedenfra, kulturliv, menigheter, partier og organisasjoner, som igjen er karakterisert ved tilfeldigheter, spontanitet og lokale variasjoner.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
On Liberty, John Stuar Mill

Skadeprinsippet

Skadeprinsippet fastslår at man bare har rett til å hindre et individ i å utføre en handling hvis denne handlingen påfører andre individer skade.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
skatt, økonomi, reform

Skatt

Skatt er en pålagt pengeytelse fra det private til det offentlige, uten direkte motytelser, og har som hovedformål å finansiere offentlige utgifter.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter

Skatteparadis

Grensen mellom hva som er og ikke er skatteparadis er glidende. Mange land har i ulik grad det som kan kalles skatteparadiselementer i sine skattesystemer, uten at de betegnes som å være skatteparadis.
SelskapsskattSkatt og avgifter
Skole, elever, friskole, barn som løper

Skole

En skole er et lærested hvor man undervises i ulike fag for å få kunnskap og ferdigheter som tilrettelegger for senere arbeid og utdanning.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
solidaritet, globalt

Solidaritet

Å vise solidaritet, eller å være solidarisk, betyr at man viser samhold eller samfølelse på tvers av gruppetilhørighet eller mellom individer.
Ideer

Sosial dumping

Sosial dumping handler i dag først og fremst om konkurranse som følge av tjeneste- og arbeidskraftmobilitet.
InnvandringØkonomi og velferdInnvandring og integrering
Nå er det vanlige folks tur! Støre, Arbeiderpartiet, Landsstyremøte.

Sosialdemokrati

Sosialdemokrati er en politisk retning som tradisjonelt hører inn under paraplybetegnelsen sosialisme. Sosialdemokrater regnes i dag for å være pragmatiske til hvilke løsninger som fungerer best for å nå sine politiske mål.
IdeerSosialisme og sosialdemokrati
Lada sosialisme

Sosialisme

Vi kan grovt skille mellom tre ulike retninger innenfor sosialismen: kommunisme, reformsosialisme og sosialdemokrati.
IdeerSosialisme og sosialdemokrati

Sosialliberal

Denne tanken var nært forbundet med idealet om å sikre alle barn noenlunde like startmuligheter i livet, ikke minst gjennom satsing på gratis utdanning, og at en viss omfordeling av inntekt og formue er i alles opplyste fellesinteresse
LiberalismeIdeer
Stortinget, den lovgivende makt

Sperregrensen

Sperregrensen er en avveiing mellom å oppnå representativitet (at alle stemmer høres i parlamentet) og utfordringene med mange små partier.
DemokratiDemokrati og rettigheter
sportsvasking

Sportsvasking

Sportsvasking beskriver at en stat bruker idrett til å avlede oppmerksomhet fra menneskerettighetsbrudd eller andre forhold som den ikke ønsker oppmerksomhet om.
MenneskerettigheterInternasjonaltDemokrati og rettigheter
Flagg

Stat

En stat er et sett av institusjoner som styrer suverent over et avgrenset område. I henhold til Max Webers klassiske definisjon kjennetegnes en stat av at makthaverne har et legitimt monopol på bruk av fysiske maktmidler.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Statsbudsjettet

Når statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget, har det bestemt hvor mye skatter og avgifter som kan kreves inn det neste året, og hva pengene skal brukes til.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Europa statsforfatning

Statsforfatning

Statsforfatning er et begrep innenfor den politiske teorien som beskriver hvordan en stat kan og bør organiseres.
IdeerDemokratiDemokrati og rettigheter
Norge

Statsforvalteren

Som statens representant i fylket skal statsforvalteren sikre at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i den offentlige forvaltningen.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Statsråd

Statsråd brukes gjerne synonymt med regjeringen og om det enkelte regjeringsmedlem. Statsrådet er både et regjeringskollegium og et råd for Kongen.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikk
valg, stemmerett

Stemmerett

I Norge får man stemmerett det året man fyller 18 år, som også er myndighetsalderen.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Stiftelse

Stiftelse er en type organisering av kapital. En stiftelse er en selvstendig juridisk enhet og eier seg selv.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet

Stortinget

Stortinget er Norges nasjonalforsamling, og består av 169 folkevalgte representanter. Stortingets viktigste oppgaver er å vedta lover, vedta statsbudsjettet og kontrollere hvordan regjeringen utøver sin makt.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Stortingsmelding

En stortingsmelding brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten forslag til konkrete vedtak eller ny eller endret lovgivning.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

Stortingsproposisjon

En proposisjon er et dokument fra regjeringen der Stortinget bes om å fatte et vedtak.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

Straff

Straff er en reaksjon som gjerne defineres som et onde staten påfører en lovbryter på grunn av lovbruddet, og i den hensikt at det skal oppleves som et onde.
Demokrati og rettigheterRettsstat
demonstrasjon, politikk, parti

Streik

Fagbevegelsen og streiken som virkemiddel har utvilsomt vært et avgjørende bidrag til at vi i dag lever i et relativt egalitært samfunn.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
EU, flagg, Europa, Europaparlamentet, Brussel

Subsidiaritetsprinsippet

Subsidiaritetsprinsippet, også kalt nærhetsprinsippet, sier at en avgjørelse skal tas på laveste hensiktsmessige nivå.
IdeerKristendemokrati
innovasjon og offentlig sektor, industri, teknologi

Subsidier

Subsidier gir fordeler til enkeltbedrifter eller enkeltnæringer, ved at disse gis en støtte som ikke gis til resten av næringslivet, og dermed gir dem en gunstig konkurranseposisjon. 
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Europakart, vintage

Suverenitet

Suverenitet betegner retten og evnen til å styre over et område.
MenneskerettigheterInternasjonale institusjoner
Sykelønn, sykepenger

Sykelønn

Sykepenger, også kalt sykelønn, er en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt som følge av sykdom eller skade.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester

Særinteresser

I en moderne, demokratisk stat er det kanskje riktig å si at kampen pågår mellom et utall forskjellige grupper og særinteresser.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet

T

Tankesmie

En tankesmie er en arena for utvikling og formidling av kunnskap og ideer på viktige samfunnsområder.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunn
Flickr.com Foto: Christian A. Calmeyer

Teknokrati

Ekspertvelde er en styreform hvor beslutningsmakten ligger hos eksperter, ikke folkevalgte politikere.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Tenketank

En tankesmie er en arena for utvikling og formidling av kunnskap og ideer på viktige samfunnsområder.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunn

Terror

Terrorens mål er å spre frykt og usikkerhet i befolkningen. Drivkreftene bak terror er mange og sammensatte.
TerrorismeForsvar og sikkerhet

Tillit

Man stoler på eller våger å ta en større risiko i samhandling med andre mennesker når man har tillit til dem.
IdeerPolitikk og samfunn
Velgere

Toleranse

Toleransen krever at vi aksepterer andres rett til å leve på andre måter, tenke andre tanker og uttrykke andre oppfatninger enn våre egne.
Politikk og samfunnYtringsfrihet
Nazi-Tyskland

Totalitarisme

Det som skiller et ”klassisk” diktatur fra en totalitær statsmakt er først og fremst at diktatoren er mest opptatt av å holde på den fysiske og økonomiske makten, mens den totalitære statsmakten er tuftet på en storslagen utopisk-ideologisk visjon for en ny menneskehet.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter

Transaksjonskostnader

Enhver handel medfører transaksjonskostnader: Kjøper og selger må finne hverandre, enes om hva de skal bytte og skaffe garantier for at den andre parten overholder avtalen.
Økonomi og velferd

Trepartssamarbeidet

Trepartssamarbeidet er en betegnelse på samarbeidet mellom arbeidslivets parter, herunder arbeidstakerne og arbeidsgiverne, og staten.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdDen nordiske modellen

Trygd

Trygd er betegnelsen på offentlige forsikrings- eller stønadsordninger.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd

U

Ulikhet

Normalt mener man med ulikhet økonomiske forskjeller mellom noen som har høye og noen som har lave inntekter eller formue, men ulikhet kan også referere til andre typer fordeling.
Økonomi og velferdUlikhet
hender som sammenligner penger, ulikhet

Universelle ordninger

Innenfor velferdsstaten betegner universelle ordninger en type ordninger som gis til alle, eller som alle i en gitt situasjon har rett til. Motsatsen er behovsprøvde ordninger, som bare gis til dem som har et etterprøvbart behov, som regel lav inntekt.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
penger kontant

Utbytte

Et utbytte er en «betaling» til eierne av en bedrift for kapitalen de har investert i bedriften.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Lærer som vasker tavle med svamp

Utdanning

Utdanning eller utdannelse betyr generelt å tilegne seg kunnskap eller lære seg ulike ferdigheter. Begrepet refererer vanligvis til en form for planmessig læring.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
globalisering utenrikspolitikk

Utenrikspolitikk

Utenrikspolitikk er alle de sider ved en stats politikk som angår dens forhold til andre stater. Utenrikspolitikken kan deles inn i en rekke saksområder, for eksempel sikkerhetspolitikk, handelspolitikk og bistandspolitikk.
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunn
istockphoto.com Produktivitet

Utilitarisme

Utilitarisme er en normativ etisk teori som definerer det moralsk gode ut fra hensyn til nytte.
IdeerPolitisk filosofi

Utviklingspolitikk

Begrepene bistand og utvikling benyttes i stor grad om hverandre, selv om det i dag er enighet om at bistand bare er ett av flere utviklingspolitiske verktøy.
Bistand og utviklingØkonomi og velferd

V

valg, stemmerett

Valg

Et politisk valg er en beslutningsmåte for å avgjøre hvem som skal representere borgerne i folkevalgte organer. Politiske valg forbindes først og fremst med representative demokratier, men også i udemokratiske regimer kan man ha valg.
DemokratiDemokrati og rettigheter

Valgfrihet

Valgfrihet er enkeltmenneskers mulighet og frihet til å velge mellom ulike alternativer og levesett.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi

Valgkamp

Valgkamp beskriver prosessen hvor politiske partier, interessegrupper eller enkeltpersoner forsøker å mobilisere velgerne til støtte for sine synspunkter.
DemokratiDemokrati og rettigheter
valgsystemer

Valgsystemer

Valgsystemer eller valgordninger er sett med regler og prinsipper for å definere hvordan valg gjennomføres og hvordan resultatene bestemmes.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
veiprising

Veiprising

Veiprising innebærer at man legger en avgift på bruken av veier.
AvgifterØkonomi og velferdSkatt og avgifter

Velferdsprofitører

Begrepet velferdsprofitør er en nedsettende betegnelse skapt og brukt av den radikale venstresiden om private velferdsaktører med profittmotiv.
Private i velferdenØkonomi og velferdVelferdstjenester

Velferdsstat

En velferdsstat er kjennetegnet ved at det offentlige spiller en sentral rolle i beskyttelsen og opprettholdelsen av den økonomiske og sosiale levestandarden blant innbyggerne.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Wall Street og trading økonomi

Verdi

Verdi angir hvilken viktighet noe tilskrives. Verdipluralisme innebærer at vi mennesker etterstreber mål som ikke bare er ulike, men til tider også uforenlige.
IdeerPolitisk filosofi

Verdiskaping

Som økonomisk fenomen kan verdiskaping i en åpen markedsøkonomi tolkes som et tegn på vellykket tilfredsstillelse av kundebehov på en lønnsom måte.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer