Velferdsstaten

Temaside: Civita om private aktører i velferden

På denne siden har vi samlet noe av det ansatte i Civita har skrevet om private aktører i velferdstjenestene.

Publisert: 31. mars 2017

Under har vi samlet noe av det ansatte i Civita har skrevet om private aktører i velferdstjenestene. Oppdatert 24.6.2024.

 

notater

Aslak Versto Storsletten

Private helseforsikringer – uunngåelig i den norske velferdsmodellen

Over 800 000 mennesker har privat helseforsikring i Norge. Noen mener at slike private forsikringer er en trussel mot velferdsstaten. Men er de det? Eller finnes det noen positive effekter av at stadig flere tegner privat helseforsikring?
Velferdsstaten
Carl Filip Lund

Kan offentlige anskaffelser bidra til innovasjon?

Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til innovasjon? Dette notatet forklarer hva innovasjon er, hvordan det hindres i offentlige anskaffelser og hvordan dette kan løses.
Innovasjon og entreprenørskapOffentlige utgifter
Lege, helsevesen, folk, privat vs. offentlig, samarbeid, helsesektor,
Henrik Lerstøl Bjørøen

Offentlig-privat samarbeid: Nøkkelen til en bærekraftig helsesektor?

Den offentlige helsesektoren går en krevende tid i møte, med store kapasitetsutfordringer og dårlig økonomi. Vil mer offentlig og privat samarbeid hindre et todelt helsesystem? Kan det være nøkkelen til en bærekraftig norsk helsesektor?
Velferdsstatens bærekraft
Friskoler, friskole, utdanning, skole, fantasi, kreativitet, bok, lese, drømme, lære, barn, foreldre
Mats Kirkebirkeland

Hva sier forskningen om norske friskoler?

Dette notatet ser på påstandene og uenighetene i den norske friskoledebatten basert på norsk og internasjonal forskning.
Skolepolitikk
Oppvask, skole, servise, vaske opp, tallerkener, skitne tallerkener
Oda Oline Omdal

Oppvask i opptakssystemet

Kunstig høye karaktersnitt og unge som sitter hjemme og samler på alderspoeng. Dette er realiteten bak dagens opptakssystem til høyere utdanning. Hva bør vi gjøre for å endre på dette? Avskaffe alle tilleggspoeng?
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Eldreomsorg, sykehus, sykeseng, pleie, omsorg, velferd, velferdsstat, eldrereform, sykehjemsplass
Aslak Versto Storsletten

Eldrereform

Bør ikke flere få lov til å bo på sykehjem, hvis de ønsker det? Kan vi få på plass en eldrereform, der eldreomsorgen bygges ut etter mønster fra det 20 år gamle barneforliket?
Økonomi og velferdVelferdstjenester
velferd, helse, private aktører i velferden, omsorg, velferdsområder, hender, gammel, ung, helsetjenester
Aslak Versto StorslettenKristin Clemet

De private aktørenes rolle på de velferdsområdene som avkommersialiseringsutvalget skal se på

Dette notatet er en gjennomgang av de private (særlig kommersielle) aktørenes rolle på de velferdsområdene som Avkommersialiseringsutvalget spesielt skal se på.
Private i velferden
Barn, barnevern, teddybjørn, bamser, velferd
Oda Oline Omdal

Det beste barnevernet er offentlig og privat

Hva skyldes problemene? Hvordan er samspillet mellom statlige, kommunale og private aktører i dag? Og hva vil de private aktørenes rolle være i fremtidens barnevern?Dette notatet ser nærmere på barnevernet.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Barn i klatrestativ i barnehage
Aslak Versto Storsletten

Marsdals metode: Debatten om kommersielle aktører i barnehagesektoren

Dette notatet ser på fem påstander fra lederen for Manifest tankesmie, Magnus Marsdal, og viser hvordan Marsdals påstander ikke egner seg som et beslutningsgrunnlag når fremtidig organisering og finansiering av private barnehager fremover skal diskuteres.
Private i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Sivilsamfunnets plass i velferdsstaten

Sivilsamfunnet kan bli avgjørende i møte med eldrebølgen og pressede statsfinanser. Dette notatet ser på de ideelle organisasjonenes rolle på velferdsfeltet gjennom historien, og hvordan sivilsamfunnet i større grad kan ta del i å løse dagens utfordringer.
VelferdsstatenSivilsamfunnetVelferdstjenester
Aslak Versto StorslettenSteinar Juel

Høringsuttalelse til Storberget-utvalgets rapport «Du er henta! Finansiering av private barnehager»

Etter flere år med diskusjoner om finansieringsregelverket for private barnehager (ideelle og kommersielle) ble det i februar 2021 nedsatt et hurtigarbeidende partssammensatt utvalg med statsforvalter Knut Storberget som leder. Forslagene fra flertallet i utvalget går imidlertid langt forbi å vurdere regelverket for finansiering.
Private i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Fritt behandlingsvalg – pasienten i sentrum?

Fritt behandlingsvalg innebærer at pasienter som har rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten kan velge behandlingssted på det offentliges regning. Pasienten kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private som har avtale med det offentlige og private som er godkjent av staten. Målet med ordningen er å redusere ventetider, øke valgfriheten for pasienter og stimulere til økt effektivitet i offentlige sykehus.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Gard Løken Frøvoll

Hvorfor trenger vi en sterk privat sektor?

Dette notatet ser på noen av grunnene til hvorfor det er viktig å også ha en sterk og mangfoldig privat sektor.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Representativt demokrati
Aslak Versto Storsletten

Partienes syn på næringsliv og velferd langs offentlig/privat-aksen

Dette notatet ser på politikken slik den uttrykkes i programforslagene som skal vedtas på landsmøtene. Målet med notatet er å bidra til større klarhet omkring partienes syn på statens rolle i næringslivet og synet på private leverandører i de offentlig finansierte velferdstjenestene.
Norsk politikkPrivate i velferdenNæringslivNæringspolitikk
Hender og rose
Bjørn-Kristian Svendsrud

Kampen om de varme hendene

I de største byene, der de rødgrønne partiene styrer, reduseres nå antall kommersielle sykehjem. Arbeiderpartiet har gått til venstre, noe som gir rekommunaliseringspolitikken et nytt omfang. Hvordan vil det påvirke kvaliteten på velferdstjenestene, og hva er de økonomiske konsekvensene?
VelferdsstatenPrivate i velferden
Aslak Versto Storsletten

Arbeiderpartiets barnehagepolitikk – fra pragmatisme til ideologi?

Dette notatet ser på hvilken holdning Arbeiderpartiet historisk sett har hatt til private barnehager, og det tar for seg den generelle utviklingen i sektoren, både før og etter tusenårsskiftet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
trygder
Aslak Versto Storsletten

Hva er forskjellene på ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester?

Dette notatet ser på forskjeller og likheter mellom kommersielle og ideelle velferdsleverandører.
Private i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Offentlig og privat tradisjon i den nordiske velferdsmodellen

Dette notatet viser den sentrale rollen private aktører, både ideelle og kommersielle, har spilt i utviklingen av vår felles velferdsstat.
VelferdsstatenPrivate i velferdenDen nordiske modellen
Steinar Juel

Private barnehager – er de egentlig ønsket?

Regjeringen ønsker et mangfold av barnehager, men Kunnskapsdepartementet har fremmet forslag som kan føre til at innslaget av private barnehager gradvis dør ut. Dette notatet ser på forslagene i høringsnotatet og fraværet av analyser av tiltakenes konsekvenser.
Private i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Svenske tilstander – Loven om valgfrihetssystem

Regjeringen vil «utrede en fritt brukervalgsordning i kommunene, etter modell fra Sverige». Men trenger vi en ny ordning, eller kan vi greie oss med de vi har? Dette notatet forklarer hvordan den svenske «loven om valgfrihet» egentlig fungerer.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
velferd, gamlehjem, pleie
Lars Kolbeinstveit

Holdninger til private aktører i velferden i Stavanger

Dette notatet gir en kort fremstilling av holdningene til private leverandører av offentlig finansierte velferdstjenester blant partiene som stiller til valg i Stavanger.
Private i velferdenVelferdstjenester
Valgfrihet, velferd, private aktører i velferden
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Holdninger til private aktører i velferden i Oslo

Dette notatet går gjennom valgprogrammene til partiene som stiller til valg i Oslo, og gir en oversikt over hvem som mener hva om private velferdsaktører.
Private i velferdenVelferdstjenester
Marius DoksheimAnne Siri Koksrud Bekkelund

En drøfting av argumenter for og mot private, kommersielle aktører i velferden

Dette notatet tar for seg argumentene for og mot private aktører som leverandører av velferdstjenester.
Private i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Holdninger til private aktører i velferden

Dette notatet gir en kort fremstilling av holdningene til private leverandører av offentlig finansierte velferdstjenester blant alle dagens stortingspartier.
Norsk politikkPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Nr. 22 2016: Profitt og kvalitet i praksis

I dette notatet gjennomgås en rekke studier, rapporter og undersøkelser for å belyse hvordan konkurranseutsetting påvirker kvalitet i offentlige tjenester, både målt som brukeropplevd kvalitet, og med mer objektive kvalitetsmål.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Nr. 20 2016: Velferdsinnovatørene

Private aktører kan bidra til valgfrihet, mangfold, nyskaping og effektivitet. Men for at konkurranse skal kunne fungere er det flere forutsetninger som må være oppfylt.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Nr. 19 2016: Et forsvar for profitt

Det er blitt et vanlig retorisk grep å hevde at profitt er ”bortkastede penger”. Men profitt er ikke bortkastet. Tvert imot, profitt kan bidra til at vi stadig finner bedre løsninger på samfunnets små og store problemer.
VelferdsstatenPrivate i velferdenNæringslivVelferdstjenester

utvalgte artikler

Eldreomsorg, sykehus, sykeseng, pleie, omsorg, velferd, velferdsstat, eldrereform, sykehjemsplass
Henrik Bjørøen

De kommersielle er en ressurs, ikke en trussel

Regjeringen fører en kamp mot de kommersielle i helsetjenesten. Om den lykkes, får vi en mer sårbar helsesektor i fremtiden. For de kommersielle er ingen trussel, men en viktig ressurs som den offentlige helsetjenesten drar stor nytte av.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
kø sykehus
Øystein Olsen

Helsetjenester – offentlig, privat eller begge deler?

Dersom man gjør alvor av å bremse bidragene fra private leverandører, vil rene privatfinansierte løsninger innen helse og omsorg overta mer av markedet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Eirik Løkke

En samtale med Kari Elisabeth Kaski om den norske velferdsstaten

Hva kjennetegner den norske velferdsstaten og hvordan bør fremtidens velferdsstat utformes? Hør ny episode av Liberal halvtime!
Velferdsstaten
Barn, leser, sosiale forskjeller, skoleferie, bøker, utdanning, skole, lære
Mats Kirkebirkeland

Debatten om friskoler er lite kunnskapsbasert

Hovedfunnene i forskningen er at det ikke er noen klare tegn til at friskolene bidrar til segregering etter sosioøkonomiske eller andre kriterier.
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Øystein Olsen

Helsetjenester – offentlig, privat eller begge deler?

Dersom man gjør alvor av å bremse bidragene fra private leverandører vil resultatet bli økte forskjeller, fordi folk med dårlig råd blir stående i helsekø i det offentlige systemet
Private i velferdenØkonomi og velferdVelferdstjenester
skole, friskoler
Kristin Clemet

Friskoler og fellesskap

Vi bør slutte med å konstruere motsetninger mellom «fellesskolen» og friskolene.
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Eirik Løkke

Er det plass til private velferdsaktører i velferdsstaten?

Hvilken rolle bør private aktører spille i velferdsstaten? Og er det Ap eller dagens gjest som har forandret mening om privates rolle i velferden?
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
eldreomsorg
Aslak Versto Storsletten

Vi tok løftet for norske barn. Nå bør vi gjøre det for norske eldre.

Barnehageforliket feirer 20 år. Det er på tide å vurdere en lignende reform i eldreomsorgen.
ReformerPrivate i velferdenVelferdstjenester
Hender som skviser en sitron
Kristin Clemet

Nå skvises også de ideelle aktørene

Noen av oss har fryktet og trodd at det bare var et tidsspørsmål før også de ideelle aktørene ble rammet. Og der er vi altså nå. Det brenner på dass.
VelferdsstatenPrivate i velferdenSkolepolitikk
mangfold
Kristin Clemet

Mangfold er bedre enn monopol

Selv om vi har en god offentlig sektor i Norge, hverken kan eller bør den gjøre alt.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Barn, barnevern, velferd
Aslak Versto Storsletten

Venstresiden fører en politikk som flertallet av befolkningen er uenig i

Kommersielle bygger ned sin kapasitet, og offentlige institusjoner greier ikke å kompensere for det. Dette går utover de mest sårbare i samfunnet vårt.
Private i velferden
Aslak Versto Storsletten

Velferdssabotørene

Sabotasjen av landets velferdstjenester føres fra venstresiden – og høyresiden mangler mot.
VelferdsstatenPrivate i velferden
31 aug
torsdag 31 august 2023 kl. 08:00

Hvordan løser vi utfordringene i eldreomsorgen og i helsevesenet i Oslo?

Civitafrokost torsdag 31. august kl. 8.00: Hva skyldes problemene i Oslos eldreomsorg, og hvordan løser vi dem?
Velferdsstaten
barnehage
Aslak Versto Storsletten

Salg bidrar til bedre barnehager

Realisering av gevinst ved salg av barnehagebygg fører ikke til at penger som er bevilget til drift av barnehage, går til privat berikelse.
Private i velferdenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Kristin Clemet

Avkommersialisering: Økonomisk dumskap satt i system

De private barnehagene sparte det offentlige for nesten fire milliarder kroner i 2022.
Private i velferden
helse lege
Kristin Clemet

Trenger vi egentlig et avkommersialiseringsutvalg?

Det er forstemmende å se med hvilken iver regjeringen motarbeider de private aktørene som vi høyst sannsynlig ikke kan greie oss uten i det lange løp.
Private i velferdenØkonomi og velferd
1 jun
torsdag 1 juni 2023 kl. 09:00

Hvilken rolle skal private spille i helse- og omsorgssektoren?

ffentlige. Men hvilken rolle skal private spille i fremtiden?
VelferdsstatenPrivate i velferden
familie institusjoner barnevern
Oda Oline Omdal

Barnevernet på sitt beste er offentlig og privat

Barnevernet svikter for ofte. Men det skyldes ikke at det fins private aktører.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
havari
Kristin Clemet

Avkommersialiseringsutvalget havarerte. Det er mer alvorlig enn du tror.

Hvis det blir for mange eksempler på dårlig funderte utredninger, vil hele institusjonen miste respekt og legitimitet. Det vil være et tap for Norge.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningPrivate i velferden
Kristin Clemet

Hvorfor er det bråk i Avkommersialiseringsutvalget?

Regjeringen har ansvaret for at det er trøbbel, og ekspedisjonssjefen har nok blitt sint av en grunn.
VelferdsstatenPrivate i velferden
eldreomsorg
Aslak Versto Storsletten

Kan konkurranseutsetting av eldreomsorg være et svar på noen av problemene i Tromsø?

Det hoper seg igjen opp med pasienter på sykehus rundt om i landet. Flere kommuner klarer ikke å ta imot nok utskrivningsklare pasienter. Dette er negativt for pasientene og koster kommunene dyrt. Det gir videre lengre ventetid og kan gi dårligere beredskap ved sykehusene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
kunst barn mangfold
Steinar Juel

Ap pragmatisk om private i velferdssektoren? Det var før, det.

Dersom Arbeiderpartiet er blitt pragmatisk i spørsmålet om private i velferdssektoren, bør regjeringen legge ned avkommersialiseringsutvalget.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
eldre helse omsorg
Steinar Juel

Pasientenes behov må være det viktigste

Hva er problemet med at Klepp inngår avtale med Dr. Dropin? Regjeringen og fastlegene liker det ikke, men for pasientene er det bra. De får helsehjelp de ellers ikke ville fått.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Omsorg, eldre, lege, hender
Aslak Versto Storsletten

Rekommunaliseringens konsekvenser

Samtidig som norsk venstreside vil avkommersialisere nærmest alt av landets velferdstjenester, begynner vi å se konsekvensene i Oslo.
Offentlig eierskapVelferdsstatenPrivate i velferdenØkonomi og velferdVelferdstjenester
omsorg behandling
Oda Oline Omdal

Krise for samfun­nets sårbare

Venstresiden kaller det en gledens dag når de nå får avviklet fritt behandlingsvalg. Når regjeringen avvikler fritt behandlingsvalg, mister pasienter mulighet til å bestemme selv.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Myter og fakta om lønnsomhet i barnehagesektoren

Det er feil å påstå at penger bevilget til private barnehager går fra barn til børs. Tvert imot fører det til at vi videreutvikler en av verdens beste barnehagesektoren.
Private i velferdenVelferdstjenester
Velferd, omsorg, gamlehjem, pensjonist
Steinar Juel

Hva er problemet?

Velferdstjenestene bør organiseres slik at man får best og flest mulige tjenester ut av skattepengene. Merkelig nok er ikke det angitt som utgangspunkt for mandatet til nullprofitt-utvalget.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Profittforbud kan koste det offentlige dyrt

Nullprofittutvalget kan paradoksalt nok føre til at det offentlige må ut med store summer til de samme aktørene som man ønsker å forby.
Private i velferdenVelferdstjenester
Valgfrihet, velferd, private aktører i velferden
Aslak Versto Storsletten

Gratis og profittfri utredning til regjeringen fra Civita

Regjeringen sliter med noe som er veldig enkelt.
Private i velferdenØkonomi og velferd
Autonomi, frihet
Kristin Clemet

Tonje Brenna bidrar ikke til saklig debatt om friskoler

Det virker som venstresiden ser seg tjent med å tilsløre debatten om friskoler.
Skolepolitikk
Kristin Clemet

«Å kalle det friskoler er et sånt høyretriks»

Begrepet friskole er godt innarbeidet. Også andre land skiller mellom friskoler og rene private skoler.
Skolepolitikk
Eirik Løkke

Er det «velferdsprofitørene» som må løse den ukrainske flyktningkrisen?

Krigen i Ukraina har medført millioner av mennesker på flukt. Hvor mange kan Norge ta imot? Og hvordan kan Norge skalere opp tilbudet til flyktninger på kort varsel?
Private i velferdenVelferdstjenester
Omsorg, eldre, lege, hender
Aslak Versto Storsletten

Snøballeffekten

Når ytre venstre jakter på alt som ikke representerer «demokratisk styring», kan det tyde på at ideelle velferdsleverandører er de neste på listen.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Makroperspektivet i velferdsdebatten

Når presset på helse- og omsorgssektoren øker i fremtiden, er mitt tips at vi vil se tilbake på debatten om fortjeneste med stor forundring.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Hva tør regjeringen å utrede?

Det er oppsiktsvekkende at ikke de tre partiene Ap, Sp og SV er mer nysgjerrige på hvordan vi kan få mest mulig ut av de offentlige ressursene vi i fellesskap har til rådighet.
Private i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Et brudd med den norske utredningsmodellen

Det har etter hvert blitt svært vanskelig å forstå hvorfor venstresiden mener at det er fornuftig å fase ut alle offentlig finansierte kommersielle velferdstilbud. Det inntrykket man får, er at det, av en eller annen grunn, er galt å tjene penger på velferd. Men hvorfor er det galt?
Private i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Regjeringen vil snu velferdsstaten på hodet

Regjeringen og SV trenger en realitetsorientering i velferdspolitikken.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Kristin Clemet

Skjellsord og blindsoner i norsk politikk

Dette er etter min mening en av de største blindsonene i norsk politikk: Alle vet at private aktører ikke er perfekte. Samtidig er det altfor få som er opptatt av at heller ikke det offentlige er perfekt. 
Norsk politikkPrivate i velferden
Aslak Versto Storsletten

Tendensiøs føljetong

Tematikken som de ansatte jobber med, er tung. Brukerne er ofte ekstremt sårbare, vanskelige og utagerende. Dette gjelder enten institusjonen er offentlig eller privat.
Private i velferdenVelferdstjenester
https://www.istockphoto.com/ Photo: ideabug
Aslak Versto Storsletten

Kommersielle barnevernsaktører er et viktig supplement i velferdsstaten

Regjeringens politikk kan føre til at vi ikke får et helhetlig og tilstrekkelig godt tilbud innenfor barnevernet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Norske barnehager er best i Norden

Der private slipper til, er det ikke så uvanlig at de skårer litt bedre enn de kommunale tilbudene når man forsøker å måle kvalitet ved hjelpe av brukerundersøkelser.
VelferdsstatenVelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraft
Aslak Versto Storsletten

Barnehager: Må prioritere kvalitet

Kravet om at alle barnehager skal være et eget rettssubjekt innebærer betydelige økte kostnader.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Aslak Versto Storsletten

Vi trenger barnehagekonsernene

Hurdalsplattformen og dens inspirasjonskilde representerer et angrep på noe som faktisk er en nødvendighet i norsk barnehagesektor.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Når individets valgfrihet er viktig

Valgfrihet som konsept er tett knyttet opp til respekten for individets autonomi, frihet og evne til selvbestemmelse. Å kunne velge bort noe vi er misfornøyde med, har stor verdi. Det handler om å kunne velge selv fremfor at noen andre bestemmer for deg.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Fritt behandlingsvalg setter pasienten i sentrum

Hvor mye de nye statlige engasjementene og selskapene skal koste, er høyst uklart, og konsekvenstenkningen er nærmest fraværende. Feilallokering av ressurser i norsk næringsliv vil hemme verdiskapende virksomhet i både statlig og privat regi.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Offentlig og privat tradisjon i den nordiske velferdsmodellen

Dette notatet viser den sentrale rollen private aktører, både ideelle og kommersielle, har spilt i utviklingen av vår felles velferdsstat.
VelferdsstatenPrivate i velferdenDen nordiske modellen
Bildet er tatt av Frantisek Krejci fra Pixabay
Aslak Versto Storsletten

De rødgrønne kan komme til å svekke velferdsstaten

Venstresiden vil snu opp ned på store deler av vår velfungerende velferdsstat. Men med de enorme utfordringene som vi står overfor, er dette tilnærmet gambling.
Norsk politikkVelferdsstatenPrivate i velferdenDen nordiske modellen
Aslak Versto Storsletten

Velferdstjenesteutvalgets rapport kan få debatten inn på et riktig spor

Konkurransebetingelsene, anbudsregimene, rammebetingelsene og kontrollen med de ulike sektorene må være så gode som mulig. Dette har velferdstjenesteutvalget nå gitt oss et bedre grunnlag for kunne oppnå.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester

Hva skal vi med privat velferd?

På hvilken måte skiller private velferdstilbud seg fra offentlige? Vet vi noe om kvalitetsforskjellen mellom private og offentlige tilbud? Og er velferdstjenester noe som egner seg for konkurranse? Hør ny episode av Liberal halvtime med Hilde Helland, helsegründer og tidligere daglig leder ved Manglerudhjemmet.
Private i velferdenVelferdstjenester

Hva skal vi med de private velferdstilbyderne? Går pengene bare til profitt, eller er de en viktig del av velferdstilbudet?

Se video fra Civitafrokost med leder i Velferdstjenesteutvalget, Kåre Hagen, i samtale med Steinar Juel og Kristin Clemet.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Slipp til velferdsinnovatørene

Bevisbyrden burde ligge hos de som vil beholde velferdsmonopolet på bekostning av mangfold og valgfrihet, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Bergens Tidene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den vesentlige valgfriheten

Det viktigste man kan oppnå ved å slippe til flere aktører i velferdstjenestene, er å la mennesker få større grad av selvbestemmelse i eget liv. Muligheten for mer effektive tjenester kommer i tillegg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Vårt Land.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Blodsugerne

Nå snakker Rødt om parasitter igjen. Er Raymond Johansen enig med sin samarbeidspartner? Anne Siri Koksrud Bekkelund på Minervanett.no.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private velferdsaktører kan gi større valgfrihet og bedre tjenester

VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvor blir det av valgfriheten i kommunene?

For borgerlige anlagte velgere med tro på det private initiativ, konkurransens fordeler og enkeltmenneskets rett til å bestemme i sitt eget liv, må det være lov å spørre: Hvor blir det av valgfriheten? Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten meninger.
Private i velferdenKonkurranseNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvorfor vil Fagforbundet avvikle veldrevne velferdstilbud?

Innlegget fra leder i Fagforbundet Mette Nord (18/4) illustrerer godt forskjellen mellom oss som ønsker både ideelle og kommersielle alternativer i velferdstjenestene velkommen, og de som mener profittforbud er det «eneste fornuftige alternativet». Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører sentrale for velferdsvekst

«Private aktører, markedsøkonomi og konkurranse har vært sentrale for den enestående velstandsveksten vi har sett i verden de siste hundreårene,» skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regulert velferd – eller konkurranse?

Ulike tjenester må vurderes ulikt, men det er langt fra sikkert at alt blir bra bare man utelater private aktører. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagens Næringsliv.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

SV har forstått konkurransens positive mekanismer. Nesten.

Når partiet nå vil hente inspirasjon fra Montessori-skolen, bør de også innse at en og samme oppskrift på læring ikke passer for alle. Anne Siri Koksrud Bekkelund i nettavisen Minerva.
SkolepolitikkKonkurranseUtdanning og forskning
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvem får lov til å yte velferdstjenester etter valget?

«Senterpartiets dreining mot venstre kan få viktige, realpolitiske utslag,» skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Mer eller mindre velferd med private?

«Fri konkurranse i godt regulerte markeder har vist seg å være en god løsning for mange samfunnsområder. Det ingen er grunn til at det ikke skulle fungere bare fordi tjenesten som leveres er velferd,» skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører kan øke både kapasiteten og kvaliteten i velferden

«Det er både rom for, og behov for, konkurranse og private aktører,» svarer Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

LO bommer i sin kritikk av anbudsutsetting av attføring

«Det er for tidlig å hevde at anbudsutsettingen av attføringstjenester for personer med nedsatt arbeidsevne har vært en suksess. Men det er også for tidlig å hevde det motsatte,» skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
ArbeidslivPrivate i velferdenArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Det er lov å utlyse konkurranse kun for ideelle aktører. Men er det lurt?

ESA har slått fast at det er lov å utlyse egne anbudskonkurranser om offentlige tjenester som er forbeholdt ideelle aktører. Spørsmålet er hvorfor man skal gjøre det.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvordan kan markeder for offentlig finansiert velferd fungere?

Anne Siri Koksrud Bekkelund skriver om boken «Promoting active citizenship» redigert av Karl Henrik Sivesind og Jo Saglie.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Velferdsdebatten trenger kunnskap, ikke anekdoter

«Private aktører i velferden bør kunne tjene penger, men etter 18 år er det på tide med en ny utredning om konkurransen,» skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenKonkurranseVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvordan får vi kvasi-markeder til å fungere?

Vi kan slippe til private velferdsaktører i større grad enn i dag, og det kan være til gunst både for velferdstaten og individene som bor i den, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Tidsskrift for velferdsforskning.
VelferdsstatenPrivate i velferdenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Barnehager: Å tøyle et udyr

«Den politiske logikken er slik at hver gang det oppstår et avvik eller man ser en mulig markedssvikt blant private aktører, så ønsker noen å avvikle det private tilbudet. Når det oppstår feil eller man ser svakheter i det offentlige tjenestetilbudet, er det imidlertid ingen som går ut og mener at man heller burde overlate tjenestene til det private markedet.»
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Velferdssektoren trenger private

Selvsagt skjer det verdiskaping også i offentlig sektor. Poenget er bare at uten god produktivitetsvekst i privat sektor vil mulighetene til å finansiere en stor offentlig sektor, slik samtlige partier i Norge ønsker seg, være svært begrenset.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Magnus Marsdal misforstår og villeder om velferdsprofitt

«Å kalle utbytte et «kommersielt sugerør ned i fellesskapets velferdskasse» er like meningsløst og dumt som å kalle den lønnen offentlig ansatte får, for et «sugerør i fellesskapets velferdskasse».»
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Den norske modellen er avhengig av private velferdstilbydere

«I Norge har vi lang tradisjon for et godt samspill mellom offentlig og privat sektor i løsningen av viktige velferdsoppgaver. Det har tjent oss godt, så slik bør det fortsatt være.»
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Velferdsinnovatørene

Forbud mot å ta ut profitt fra velferdstjenester kan føre til mindre innovasjon og mindre effektiv drift. Kristin Clemet i Aftenposten:
Private i velferdenØkonomi og velferd
Kristin Clemet

Vi trenger en miks av offentlig og privat

«Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon bidrar til å utvikle de nordiske velferdsmodellene – ikke til å undergrave dem. Derfor bør vi ha en åpen og pragmatisk holdning til hvilke løsninger som til enhver tid er best», skriver Kristin Clemet.
Innovasjon og entreprenørskapVelferdsstatenPrivate i velferdenØkonomiske systemer
Lars Kolbeinstveit

Private kan på sitt beste bidra til bedre tjenester og innovasjon

Så lenge Manifest mener at skattepenger ikke kan gå til profitt har de et urealistisk syn på hvordan økonomien fungerer. Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
Innovasjon og entreprenørskapVelferdsstatenPrivate i velferden
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hva skal vi med økonomisk gevinst?

Det røde byrådet i Oslo burde jobbe for kvalitet, valgfrihet, mangfold og velfungerende konkurranse i velferdssektoren. I stedet er de opphengt i gevinst. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagsavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenKonkurranseVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Støres omsorgspolitikk kan øke klasseskillene

«Noen av oss har fortsatt en viss tro på at enkeltmennesker kan ta fornuftige valg i sitt eget liv. For oss er det liten tvil om at et system der vi overlater noe mer frihet til den enkelte enn i dag, er å foretrekke», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Kristin Clemet

Kan penger vokse på trær?

Rødt ønsker “et nasjonalt forbud mot profitt i velferden», og definerer velferden som “alt fra sykehjem, asylmottak og barnehager til renovasjon, renhold og vaktmestertjenester”. Hvis dette blir resultatet av forhandlinger på rødgrønn side etter valget i 2021, får vi, for velferdsstatens skyld, håpe at penger kan vokse på trær. Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Steinar Juel

Hvordan ta livet av private barnehager

Hver barnehage må være eget rettssubjekt, og barnehager skal kunne låne bare fra finansinstitusjoner, foreslår Kunnskapsdepartementet. Forslagene bør skrinlegges. Steinar Juel i DN.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Jan Erik Grindheim

Hvorfor reagerer ikke de fagorganiserte?

Det er merkelig at ikke de som er fagorganiserte i kommersielle og ideelle foretak reagerer sterkere på de uttalelsene om velferdsprofitører som Rødt og SV kommer med, skriver Jan Erik Grindheim i Finansavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Bildet er tatt av Frantisek Krejci fra Pixabay
Aslak Versto Storsletten

«Velferdsprofitører» har en lang og ærerik tradisjon i Norge

De kommersielle, ideelle og offentlige lærer av hverandre og gjør hverandre bedre. I fremtiden må vi doble kapasiteten innen eldreomsorgen og vi har et stort innovasjonsbehov på flere velferdsområder. Det kreves derfor at alle ressurser og aktører tas i bruk. Aslak Versto Storsletten i Bergens Tidende.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Vi trenger både ideell og kommersiell velferd

Ideell og kommersiell sektor har både styrker og svakheter. Styrkene til en sektor bidrar til å kompensere for svakhetene til en annen. Skal vi møte morgendagens utfordringer, trenger vi dem begge.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Konsernsjef i Aberia, Trine Bakkeli, om sine erfaringer med å jobbe i offentlige, ideelle og kommersielle leverandører av omsorgstjenester

Trine Bakkeli, mener at private tilbydere er viktige i omsorgsmiksen og at de bidrar med fleksibilitet, innovasjon og kvalitet, samtidig som brukerne får gode tjenester og muligheter til å velge. Hør podcastepisoden her!
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Hva er du uenig i, Sigrun Aasland?

Det er rart at ikke venstresiden bruker kreftene sine på å forbedre styringen og reguleringen av både de private, kommunale og ideelle aktørene fremfor å ekskludere en av dem, skriver Kristin Clemet i Minerva.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Debatten om private velferdsløsninger er viktig, men den kan bli bedre

Vi trenger rett og slett bedre kunnskap om kostnader og kvalitet for å føre en mer kunnskapsbasert politikk på feltet og for å kunne regulere bedre, uansett eierform.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Et selvoppfyllende profeti

Regjeringen er nå i ferd med å gjøre profetien om mindre mangfold og dårligere kvalitet i barnehagesektoren til en realitet, skriver Aslak Versto Storsletten i Nettavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Steinar Juel

Langsom kvelning eller brå død for private barnehager?

Det er ikke godt å si hva som er verst, å bli langsomt kvalt av noen som sier de setter pris på deg, eller å få klar beskjed om å avvikle fra noen som har det som et kjent politisk standpunkt, skriver Steinar Juel.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

2021-valget kan bli et brudd med den pragmatiske tilnærmingen til private velferdstilbydere

De rødgrønne partiene går inn for å stramme inn på eller fjerne kommunenes adgang til selv å bestemme om de vil drive velferdstjenester i egenregi eller ideell regi, eller om de også vil benytte seg av kommersielle aktører.
Norsk politikkPrivate i velferden
Kristin Clemet

Storberget-utvalget illustrerer hvorfor ekspertene får stadig mer makt

Troen på at staten og kommunen alltid er best, blir stadig sterkere. Og nå har regjeringen fått som bestilt.
Private i velferdenSivilsamfunnetVelferdstjenester
Kristin Clemet

Når de private velferdstilbyderne blir kastet ut: Hva vil skje?

Det må finnes alternativer og en viss konkurranse for at slike produktivitetsgevinster skal kunne synliggjøres og realiseres. Det tjener hele samfunnet på.
Norsk politikkVelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Kan venstresiden bevise at det blir mer velferd med kommunale nesten-monopoler?

Det kan virke som at de fleste journalister ukritisk «kjøper» argumentet om at «profitt» er bortkastede penger som alternativt kunne gått til mer velferd. Det bør de slutte med.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Både AP, Høyre og NRK har et problem i debatten om privat velferd

Kristin Clemet blogger.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester