Trygder og pensjoner

Mer innen Trygder og pensjoner

arbeid
Mathilde FastingHege Moen

En ny velferdsmodell – uten fattigdomsfeller og bedre arbeidsinsentiv for de uføre?

Nettavisen har kastet seg inn i en betent velferdsdebatt.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
eldre i arbeid
Steinar Juel

På tide å pensjonere pensjonistlønnen

Pensjonerte sykepleiere får nå lov til å jobbe for mer enn «pensjonistlønnen» på 233 kroner per time. Andre med offentlig pensjon straffes fortsatt for deltidsjobb i offentlig sektor.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
gammel sykkel
Hege MoenMathilde Fasting

Hvordan løfte lavinntektsfamilier ut av fattigdom?

Garantiinntekt med en påbyggingsmodell bør bli en ny velferdsløsning.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
trygder
Hege MoenMathilde Fasting

Hjelp til selvhjelp: en ny økonomisk velferdsmodell

Vi etterlyser en åpen nysgjerrighet og en tverrpolitisk vilje til å se etter nye ideer som kan være med på å forbedre det samlede velferdssystemet vårt
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
paris frankrike
Skjalg Stokke Hougen

Konspiratorisk om Macron

Reformen er viktig, men den kunne vært gjennomført bedre. Påstandene til Hwang er kritikk på autopilot.
ReformerInternasjonaltTrygder og pensjoner
trygd kalkulator
Hege MoenMathilde Fasting

Hva med å se på offentlige kapasitetsutfordringer i et større bilde?

Det er lite bærekraftig å løse offentlige kapasitetsutfordringer ved å stadig kaste penger etter problemene.  
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Flickr.om/Emmanuel Macron/Faces Of The World
Skjalg Stokke Hougen

Pensjonsseier med bismak for Macron

Den mye omtalte pensjonsreformen i Frankrike er ikke så dramatisk og omveltende som motstanderne skal ha det til.
ReformerInternasjonaltTrygder og pensjoner
modell system skru
Mathilde FastingHege Moen

Hvorfor feie bort forslaget til en ny velferdsløsning ved å utelukke halve modellen?

Vi stiller oss også undrende til hvordan både Østereng og Thoresen, som svarer i Dagsavisen 7. juni, klarer å tolke vårt forslag om garantiinntekt med en påbyggingsmodell dithen at alle nåværende AAP-mottakere skal gå over på ren garantiinntekt. 
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Hege MoenMathilde Fasting

Aktivitetskrav eller tillit i NAV?

Vi trenger ikke enda flere byråkrater som skal sørge for at mottakerne oppfyller aktivitetsplikt på midlertidige ytelser.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Individuell pensjonssparing: Nå får du kun spare 15.000 i året

Den nye regjeringen har vist seg svært kortsiktig i sin vurdering av en pensjonsordning, den burde også tenkt langsiktig. Når det gjelder pensjon bør rammebetingelsene være stabile og ha et langsiktig perspektiv, ikke være gjenstand for ulike regjeringers forgodtbefinnende i statsbudsjettsforhandlinger.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Mathilde FastingHege Moen

Vi må tørre å tenke helt nytt om unge uføre

Marianne Marthinsen er bekymret for unge uføre. Vi deler hennes bekymring. Hva med å prøve ut en ordning med GI-modellen ved utvalgte Nav-kontorer?
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Foto: KrF /Flickr.com
Lars Kolbeinstveit

Likhetsvrøvl på lederplass i Aftenposten

Det skal ikke stikkes under stol at også KrF har en tendens til å lene seg for mye på det offentlige fremfor å fremheve sivilsamfunnet, familien eller det privates ansvar. Men når partiet endelig gjør noe annet – slik som i debatten om foreldreperm – så er det snarere visjonært på vegne av friheten enn vrøvlete, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

Kontantstøtte, AAP og uføretrygd bør erstattes med garantiinntekt

"Vi foreslår å innføre en garantiinntekt med to enkle standardiserte tillegg, for å erstatte andre velferdsytelser i Nav. Tilleggene kan innvilges gjennom behovsprøving, men med en svært forenklet vilkårsvurdering i forhold til dagens prosesser."
Trygder og pensjonerØkonomi og velferd

Er trygdesystemet godt nok, eller trenger vi nytenkning?

Se video fra frokostmøtet med Torbjørn Røe Isaksen, Ann-Hélen Bay, Kalle Moene og Simen Markussen her.
Trygder og pensjonerØkonomi og velferd
Steinar Juel

Når utenlandstur blir grovt bedrageri

Politikerne synes det er ille at Trygderetten og rettsvesenet bare har fulgt de lover og regler politikerne selv har vedtatt. Men lovene skulle vært tilpasset EØS-avtalen. Det er politikernes ansvar. Steinar Juel i DN.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

Vi er rikere enn vi tror

Formue er fremtidige muligheter. Da er pensjonssparing relevant. Mathilde Fasting i Minerva.
Trygder og pensjonerØkonomi og velferdUlikhet
Sykelønn, sykepenger
Lars Kolbeinstveit

Kutt i sykelønn er nødvendig for å skape tillit til sykemeldte

«Skal sykefraværet ned og sykmeldingskulturen bedres, kommer vi ikke utenom at det må kuttes i sykepengene.» Lars Kolbeinstveit i Aftenposten.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerVelferdsstatens bærekraft
Steinar Juel

Pensjon: Uforståelig av LO-økonom

"Min vurdering av at en slik utvidelse av OTP hører hjemme innen en trepartsramme ligger fast selv om skulle være arbeidsgiversiden som er uenige i det", skriver Steinar Juel.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
penger kontant
Steinar Juel

Pensjon fra første krone

Fordelingsprofilen på folketrygden og obligatorisk tjenestepensjon samlet kan vanskelig sies å være sosialt skjev. Steinar Juel i DN.
Trygder og pensjonerØkonomi og velferd
Haakon Riekeles

Ta tak i sykelønnsordningen, Solberg!

"Regjeringen liker å snakke om velferdsstatens bærekraft og behovet for å øke arbeidsinnsatsen. Den manglende viljen til å gjøre noe med sykelønnsordningen viser at det er mest snakk."
VelferdsstatenTrygder og pensjonerVelferdsstatens bærekraft
Haakon Riekeles

Hvis Regjeringen mener alvor med at vi trenger flere i jobb, er det på høy tid å se på studiestøtten

"Regjeringen er opptatt av at vi må jobbe mer. Likevel slipper studentene fri, mens gamle slitere må utsette pensjonen." Haakon Riekeles i internrevisjonen i Aftenposten.
Trygder og pensjonerUtdanning og forskningArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Barnet er viktig – hele tiden

"Jeg er heller ikke i tvil om det positive i at små barn har tett kontakt med mor og far. Jeg undrer meg bare over den voldsomme samfunnsinteressen for foreldre/barn-kontakten i barnets første år sammenlignet med den helt marginale interessen for foreldre/barn-kontakten i barnets neste 17 år."
VelferdsstatenTrygder og pensjonerVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Ny IA-avtale må se på fastlegenes sykmeldingsrutiner

"Arbeidsgivere og arbeidstakere tilpasser seg de rammebetingelsene som gjelder. Dagens rammer har ført til høyt sykefravær og mange uføretrygdede. Det er på tide med endringer", skriver Mathilde Fasting.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
penger kontant
Lars Kolbeinstveit

Foreldrepermisjonen bør bli kortere for å finansiere selvstendig opptjeningsrett for fedre

Lars Kolbeinstveit hos Verdidebatt: Fedre bør få selvstendig opptjeningsrett. Men foreldrene må ordne opp selv og kutte i den totale permen. Reduseres den totale foreldrepermlengden litt får vi råd til å gi fedre fulle rettigheter.
ArbeidslivVelferdsstatenLikestilling og feminismeTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

God, men (for) dyr reform

«Reformen i de offentlige tjenestepensjonene oppmuntrer til arbeid og fører til bedre samsvar mellom offentlig og privat sektor. Men den koster», skriver Mathilde Fasting.
VelferdsstatenReformerTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

Hvem betaler pensjonene?

"Også ansatte i offentlig sektor er tjent med at velferdsstaten vår er bærekraftig også i fremtiden," skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
Trygder og pensjonerØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
penger, skatt, formuesskatt, arbeid
Mathilde Fasting

Borgerlønn på norsk

"Det er lite sannsynlig at en borgerlønn vil innføres i Norge med det første. Men både borgerlønn og borgerlønnlignende forsøk kan gi inspirasjon til viktige debatter om velferdsstatens fremtid," skriver Mathilde Fasting.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Pensjon – noe du bør bry deg om

«For mange vil ikke Folketrygden i fremtiden være nok å leve av. Det vil bli nødvendig å spare til pensjon selv.» Mathilde Fasting skriver om den nye IPS-ordningen.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Haakon Riekeles

Hva er den neste pensjonsreformen?

Hva er de neste reformene som kan gi en tilsvarende effekt som pensjonsreformen? Haakon Riekeles i Aftenposten.
Trygder og pensjonerØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Elefanten vandrer fremdeles

"For to år siden skrev jeg om sykelønn i denne spalten. Jeg kalte innlegget Elefanten i rommet. Elefanten vandrer fremdeles. Sykefraværet er fremdeles blant det høyeste i Europa, tross alle velmenende forsøk på å få det ned." Mathilde Fasting på Minervanett.no:
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Haakon Riekeles

Vekstfremmende pensjonister?

"Regjeringen har nylig lekket det som antagelig er en av statsbudsjettets største utgiftsøkninger, nemlig at gifte og samboende pensjonister i snitt får 8000 kroner mer, til en totalkostnad på nesten tre milliarder kroner i 2017. Dette fremstår som en svært merkelig prioritering, både i lys av den økonomiske situasjonen og Regjeringens mål om å føre en mer vekstfremmende politikk." Haakon Riekeles i Dagens Næringsliv:
VelferdsstatenTrygder og pensjonerFinanspolitikk
Mathilde Fasting

Det syke kjønn

"Høyt sykefravær blant kvinner er en større trussel mot likestillingen enn graviditet og mammapermisjon", skriver Mathilde Fasting på Minervanett.no.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

Sykefravær og holdninger

"Paradokset, at vi har en frisk befolkning men et høyt sykefravær, kan vi løse med å gjøre noe med sykelønnen. Det har kollega Villeman Vinje allerede skrevet mye om i rapporten Den norske syke, og han er ikke alene. Sykelønnsreduksjon ble foreslått allerede i 2000 i en NOU ledet av Matz Sandman," skriver Mathilde Fasting.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Lars Kolbeinstveit

De svakeste har ingen glede av sykelønn

"En reduksjon av sykelønnen må være nøye gjennomtenkt, uheldige effekter bør kompenseres, hvordan man innretter incentiver, hvordan vi fordeler byrden må planlegges godt – og på god avstand fra en politisk hysterisk situasjon hvor statsbudsjettet skal settes i balanse," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit om Anniken Hagelunds bok "Sykefraværets politikk".
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd