Likestilling og feminisme

Mer innen Likestilling og feminisme

stat moral lov
Kristin Clemet

Vi trenger ikke en moraliserende stat

Moralsk kritikk bør primært formuleres av sivilsamfunnet. En moraliserende stat vil i verste fall undergrave respekten for statens viktigste oppgaver, som blant annet er å lage lover og regler.
Likestilling og feminismeNæringsliv
Pekefinger mot en sittende mann
Kristin Clemet

Pekefinger-politikk fra Høyre

Er det borgerlig politikk å opprette en «svarteliste» for å henge ut private selskaper som ikke har gjort noe som helst ulovlig?
Likestilling og feminismeNæringspolitikk
Eirik Løkke

Den aggressive antirasismen

Antirasismen oppfattes som aggressiv fordi den ER aggressiv.
MenneskerettigheterLikestilling og feminismeDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bjørn-Kristian Svendsrud

Et desentralisert ikke-kirurgisk behandlingstilbud er klokt

Minervas artikkel om behandlingstilbudet for mennesker med kjønnsdysfori er en noe ensidig fremstilling av et utdatert behandlingstilbud med stemmen til uenige byråkrater. Det som mangler, er stemmen til de menneskene dette faktisk gjelder i dag, utover den ene interesseorganisasjonen det blir vist til i artikkelen, skriver Bjørn-Kristian Svendsrud i Minerva.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Karrierekvinner i skvis

Norske karrierekvinner er i skvis, mellom mann, barn, arbeidsgiver og ambisjoner. Likestillingspolitikken har ikke vært en fordel for karrierekvinnene.
Likestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Spagat mellom frihet og likhet i fedrekvotesaken

Vi borgerlige står i en spagat mellom likhet og valgfrihet og mellom et system som tar utgangspunkt i individene og et som tar utgangspunkt i familien. I denne spagaten er friheten å foretrekke. Mathilde Fasting i Minerva.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester

Guttene sakker akterut i norsk skole

Hva er årsaken til de økte kjønnsforskjellene i norsk skole? Hvilke konsekvenser har det for elevene og for samfunnet? Og finnes det tiltak som kan redusere kjønnsforskjellene? Se video fra frokostmøtet her!
Likestilling og feminismeSkolepolitikkUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Foreldrepermisjon: – Far må få av mor

"Skal far i tillegg få selvstendig opptjeningsrett er det på tide at mor betaler noe gjennom at total lengde på perm reduseres litt", skriver Lars Kolbeinstveit.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester
Iyad el-Baghdadi

Saudi-Arabias feminisme i krise

"Regimet har erklært krig mot likestillingsaktivister, satt ledende kvinnesaksaktivister i fengsel og truet de øvrige til taushet", skriver Iyad El-Baghdadi.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
penger kontant
Lars Kolbeinstveit

Foreldrepermisjonen bør bli kortere for å finansiere selvstendig opptjeningsrett for fedre

Lars Kolbeinstveit hos Verdidebatt: Fedre bør få selvstendig opptjeningsrett. Men foreldrene må ordne opp selv og kutte i den totale permen. Reduseres den totale foreldrepermlengden litt får vi råd til å gi fedre fulle rettigheter.
ArbeidslivVelferdsstatenLikestilling og feminismeTrygder og pensjoner
Lars Kolbeinstveit

Likestilling og ansvar

"Et mer liberalt syn på likestilling som ansvarliggjør individet, samt en konservativ realitetsorientering som påpeker at kjønnsroller ikke bare handler om strukturer, men også frie valg, er avgjørende hvis vi skal oppnå mer likestilling i samfunnet," skriver Lars Kolbeinstveit.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme

Menn har liten grunn til å frykte #metoo-kampanjen

"Det er vanskelig å overvurdere betydningen av det enorme fokuset på seksuell trakassering det siste halve året," skriver Eirik Løkkke.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Karrierestopperen

"Pappaperm reduserer sjansen for at far får toppjobb. Den erkjennelsen bør påvirke hvordan vi tenker om mammaperm også," skriver Mathilde Fasting.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Påstandene om at andre er egoistiske sitter løst – spesielt fra de som mener kvinner jobber for mye eller for lite.

"Enten er de egoistiske fordi de ikke vil bruke mer tid sammen med barna sine, eller så er de egoistiske fordi de ikke setter samfunnsøkonomien eller likestillingen først," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Likestilling og feminismeArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Likestilling i utdanning og arbeidsliv

"Privat sektor i Norge har et lavt antall kvinnelige toppledere. Det skyldes ikke at kvinner ikke tar de riktige utdanningene for å være kvalifiserte til topplederstillinger," skriver Mathilde Fasting.
Likestilling og feminismeArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Kvinner, ikke klag, ta tak i deltiden

Partene i arbeidslivet har ikke gjort jobben sin. Kvinner som arbeider i sektoren, og som år etter år oppgir at de arbeider ufrivillig deltid, får enten akseptere at det er slik, eller så får de engasjere seg gjennom sine fagforeninger eller på sin arbeidsplass, og bidra til endring. Mathilde Fasting i Dagbladet Meninger.
ArbeidslivLikestilling og feminismeArbeid og sysselsetting
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Utopiske ideer om likestilling

Høyresidens feminister har sluttet å bry seg om realiteter. Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minervanett.no.
IdeerLikestilling og feminisme

Hvem skal bestemme – staten eller familien?

Hva slags familie- og likestillingspolitikk får vi etter 2017? Civita inviterte til frokostmøte onsdag 28. september i samarbeid med KrFs programkomité. Se video og hør podcast fra frokostmøtet her!
VelferdsstatenLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Likestillings­politikken gagner ikke karrierekvinner

Kvinner velger, ifølge forskningen, trygghet fremfor karriere. Mathilde Fasting i Dagbladet.
ArbeidslivLikestilling og feminisme
Heidi Nordby LundeMathilde Fasting

En likestilling for vår tid

"Likestillingsmeldingen understreker at likestilling er en samfunnsverdi. Meldingen fortjener en mer konstruktiv og grundig debatt enn det som vanligvis tilfelle i likestillingsdebattens skyttergraver." Mathilde Fasting og Heidi Nordby Lunde på VG Nett:
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Kristin Clemet

Kvoteringsoptimismen

"I et innlegg 27.5. gir forsker Mari Teigen meg rett i at mange trodde at vi ville få flere kvinnelige toppledere. Samtidig spør hun om hvem som hadde de andre forventningene, og om det kanskje bare var meg selv? Kristin Clemet i Dagsavisen.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Kristin Clemet

Kvoteringsoptimismen

"Kvoteringsloven har flyttet oppmerksomheten bort fra viktigere likestillingsspørsmål", skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Kutt engangsstønad og kontantstøtte

"En liberal politikk for foreldrepermisjon bør ikke bare likestille mor og far, men også studenter og hjemmeværende med yrkesaktive," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Nytt Civita-notat: Foreldrepermisjon og likestilling

Dette notatet ser på foreldrepermisjon med et liberalt perspektiv. Et liberalt perspektiv vektlegger individuell frihet, mangfold og valgfrihet, og en liberal politikk for likestilling vil måtte ta utgangspunkt i individet og tildele dem rettigheter. En liberal likestillingspolitikk må sørge for at flere valg er mulig.
VelferdsstatenLikestilling og feminisme
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Ørstaviks rolleforvirring

"Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik forsvarer i Dagbladet 14.11. sitt mandat som «pådriver» for økt likestilling. At Ørstavik i det hele tatt svarer på mitt innlegg illustrerer på mange måter problemet", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Det syke kjønn

"Høyt sykefravær blant kvinner er en større trussel mot likestillingen enn graviditet og mammapermisjon", skriver Mathilde Fasting på Minervanett.no.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

Modig av Skogen Lund

"Det er modig av Skogen Lund å foreslå en reduksjon i et velferdsgode, og jeg følger hennes argumentasjon langt på vei. Skogen Lund har rett i at lang permisjon bidrar til mindre likestilling. Problemet er at permisjon ikke bare handler om likestilling, men også om hvem som skal ta seg av barnet," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester
Bård Larsen

Lego, ergo er mann

"Den amerikanske vitenskapsjournalisten Paul Raeburn har skrevet en lettlest og morsom bok som alle Knausgårder, finansmenn, fedre og blivende fedre vil ha utbytte av å lese", skriver Bård Larsen hos Minerva.
Politikk og samfunnLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Kvinnedagen: I dag feirer jeg 25-årsjubileum

"Det som virkelig betyr noe for kvinners likestilling over hele kloden, er utdanning. At kvinner utsettes for vold, trakassering og diskriminering kan bekjempes isolert, men roten ligger i kunnskap, mulighet til å forsørge seg selv og bli selvstendige. Vold og trakassering må bekjempes hele året rundt, utdanning for jenter likeså. Det er saker som alle kan og bør kjempe for," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
Likestilling og feminismeUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Konkurransegutter og trygghetsjenter

"Er det slik at kvinner er mer trygghetssøkende, mens menn tiltrekkes av konkurranse med andre? Forskning ved The Choice Lab på NHH kan tyde på det. Forskerne her prøver å finne ut hvordan vilje til konkurrere, forhold til risiko, tro på egne evner, tidspreferanser (lang utdanning, høy lønn, interessant jobb, versus det motsatte), slår ut på hva gutter og jenter velger," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
Likestilling og feminismeKonkurranse
Mathilde Fasting

Blå likestilling og fedrekvoten

Mathilde Fasting skriver om boken "Fedrekvoten - og den farsvennlige velferdsstaten": "Bidragene i boken er utelukkende positive til fedrekvoten. Det er en intens jakt på kausalitet. Man forsøker å finne at fedrekvoten er direkte knyttet til ulike positive konsekvenser. Men siden denne kausaliteten er vanskelig å finne, tas det mange forbehold. Det skinner gjennom at boken har et klart politisk budskap: Ikke fjern fedrekvoten."
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Familiepolitikk og likestilling: Høna eller egget?

"Har familiepolitikken fremmet likestillingen, eller er det likestillingen som har tvunget frem familiepolitiske tiltak? I NNT er det debatt om hvordan forskning på likestilling og familiepolitikk foregår. Den er interessant, fordi den stiller spørsmål ved forskernes bruk av metode, hvilke konklusjoner de trekker på hvilke grunnlag, og hva de mener om effektene av familiepolitikken," skriver Mathilde Fasting.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester
kunst kultur farger

Likestilling er best uten kvotering

"Når det nye Stortinget konstitueres i oktober vil kvinneandelen sannsynligvis være rekordstor. 100 år etter at kvinner fikk stemmerett, nærmer vi oss kjønnsbalanse i vårt folkevalgte organ", skriver Eirik Løkke i Bergens Tidende.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminismeØkonomi

Kvotering

Idéhistoriker og siviløkonom i Civita, Mathilde Fasting, diskuterte kvotering i dagens Politisk kvarter på NRK P2: "Det må være kvalifikasjonene og evnene som avgjør." Hør også tidligere Civita-prosjektmedarbeider Ove Vanebo diskutere FrPs strategi i samme sending.
ArbeidslivLikestilling og feminismeArbeid og sysselsetting