Arbeidsliv

publikasjoner

Henrik Lerstøl Bjørøen

Arbeidsinkludering: Tiltak for flere i arbeid

Dette notatet ser nærmere på utviklingen i det norske arbeidslivet, og hvilke tiltak som kan føre til et mer inkluderende arbeidsliv.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
arbeid unge
Jon Nicolaisen

De unge må i arbeid

Noen av våre yngste arbeidstakere står i fare for å bli satt varig utenfor arbeidslivet. Det vil i så fall ha alvorlige konsekvenser, både for dem det gjelder og for samfunnet. I dette notatet drøftes hvilke tiltak som kan settes inn for å møte denne utfordringen.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde FastingMartin V. JonsterhaugEdvard KunzendorfLinn SkyumCaroline Hoff

Bedrifter i front

Med prosjektet «Bedrifter i front» ønsker vi å vise at næringslivet ofte er de som går foran når det gjelder å løse viktige utfordringer. Eksemplene i denne rapporten viser alle det samme: Verden endres ikke til det bedre av seg selv, og næringslivet har et ansvar for å ta aktive og modige valg. Heldigvis har vi bedrifter som går i front.
NæringslivØkonomi
Guy Kiddey

The future of work: a policy perspective for the post-pandemic world

I dette essayet, som er skrevet på engelsk, utforsker Guy Kiddey, som blant annet skriver for The Economist, løsninger for fremtidens fagorganisering, for utdanning og for velferdspolitikken. Når grunninntekten er sikret, læringen skjer mer dynamisk og lokalsamfunnene har funnet en ny rolle, vil vi lettere kunne nå våre høyeste mål, både som enkeltpersoner og som samfunn.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Jan Erik Grindheim

25 år med EØS: Hvordan påvirkes det norske arbeidsmarkedet?

I dette notatet ser vi nærmere på grunnlaget for EØS-avtalen, hvilke prinsipper den baserer seg på og hva EØS-avtalen betyr for norske bedrifter og arbeidsplasser. Notatet viser at EØS-avtalen har tjent norsk arbeidsliv godt og at handelsavtalen fra 1973  ikke er noe alternativ.
ArbeidslivØkonomiEU og EØSArbeid og sysselsetting
Steinar Juel

Trepartssamarbeidet på det verste og beste

Trepartssamarbeidet, samarbeidet mellom regjeringen og hovedsammenslutningene på arbeidstager- og arbeidsgiversiden, har endret seg mye i løpet av årene. I dette notatet sees det på hvordan det har fungert og utviklet seg på to områder, lønnsdannelsen og sykelønnsordningen.
ArbeidslivTrygder og pensjonerDen nordiske modellenArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Kampen mot arbeidslivskriminalitet – en kamp på sviktende grunnlag?

I kampen mot arbeidslivskriminalitet er det en tendens til at omfanget av problemene overdrives. I dette notatet ser vi nærmere på hva vi vet om omfanget av arbeidslivskriminalitet i Norge.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting

Mer innen Arbeidsliv

Skole
Kristin Clemet

Trenger lærerne en ny streik eller en ny strategi?

Noen lærere er både dyktigere og mer flittige enn andre, og det er ikke urimelig at det skal lønne seg.
ArbeidslivUtdanning og forskning
Theodor Barndon Helland

Arbeiderpartiets nære forhold til LO kan igjen bli et problem

Det er ikke utenkelig at interessentene som skal bidra til å utforme politikk, vil forsøke å trekke politikken i retning av egne interesser.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningArbeidsliv
Mathilde Fasting

Hva må gjøres i helsevesenet?

Vi har et godt helsevesen, men det er dyrt. Vi bruker mer penger på helse enn noe EU-land. Fremover må vi diskutere hvordan vi kan opprettholde kvaliteten med en bedre organisering av de menneskene som arbeider i helse- og omsorgssektoren.
ArbeidslivVelferdsstatenOffentlige utgifterØkonomi

Pseudoarbeid – er mye av det arbeidet vi utfører bortkastet eller unødvendig?

Hva er pseudoarbeid, og hva skjer dersom vi kutter ut alt unødvendig arbeid? Blir det massearbeidsløshet, får vi for mye fritid, eller finner vi andre mer meningsfylte og nyttige måter å arbeide på? Se video fra møtet her!
ArbeidslivØkonomiArbeid og sysselsetting
Jon Nicolaisen

De unge må i arbeid

En del unge voksne står i fare for å bli varig utestengt fra arbeidsmarkedet, skriver Jon Nicolaisen.
ArbeidslivØkonomisk politikkArbeid og sysselsetting
Guy Kiddey

Behov for radikale endringer i arbeidslivet etter pandemien

"Det er selvsagt vanskelig å forutsi fremtiden, og dagens raske teknologiske utvikling gjør det kanskje vanskeligere enn noen gang. Men vi kan forberede oss på å møte det uventede. Det gjør vi blant annet ved å etablere et system der alle, uansett hva som skjer, har mulighet til å opprettholde en verdig levestandard."
ArbeidslivØkonomiArbeid og sysselsetting
Steinar Juel

Siv Jensens omvendte frontfagsmodell bør gravlegges

"Dersom det er åpenbart at en yrkesgruppe lønnsmessig trenger et løft, har man tidligere greid å løse det innenfor frontfagsmodellen", skriver Steinar Juel.
ArbeidslivØkonomiArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Fagforeningene har vært med å skape deltidsjobbene i helsevesenet

Det høye antallet deltidsstillinger blant sykepleiere er i stor grad et resultat av hvordan de ansattes fagforeninger har brukt forhandlingsmakten, skriver Torstein Ulserød i Bergens Tidende.
ArbeidslivØkonomiArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

«Skivebom» å sammenligne sykepleierdekningen med andre land?

Diskusjonen om hvordan arbeidskraften i helsevesenet kan organiseres til beste for pasientene, må være kunnskapsbasert. Da bør det være interessant for helsemyndighetene å se på hva som foregår i andre land.
ArbeidslivVelferdsstatenØkonomiArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Hvor mange sykepleiere trenger vi?

Norge har langt flere sykepleiere i forhold til folketallet enn noe EU-land. Likevel er mangel på sykepleiere den største utfordringen i helsesektoren, ifølge helsemyndighetene. Hvordan henger dette egentlig sammen, spør Torstein Ulserød i DN.
ArbeidslivVelferdsstatenArbeid og sysselsetting
Lars Kolbeinstveit

Kunsten å spore av en interessant debatt

Det passer ikke inn i forestillingen til noen sosiologer at norsk arbeiderklasse kan være fornøyd, skriver Lars Kolbeinstveit.
ArbeidslivØkonomisk politikkØkonomiDen nordiske modellen
Torstein Ulserød

Hva skjer med arbeidsliv og partssamarbeid etter koronakrisen?

"Til tross for generøs bruk av oljepenger, er det likevel ikke mulig å unngå at noen grupper vil komme dårligere ut av krisen enn andre. Og det er også tendenser til at partssamarbeidet forsterker noen slike forskjeller", skriver Torstein Ulserød.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Når høyrefolk slutter å tulle

For at norsk arbeidsliv skal greie å omstille seg, slik at det kan møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi en borgerlig regjering som ikke bare nøyer seg med å sverge troskap til den norske modellen og kreve eierskap til sosialdemokratiets løsninger. Torstein Eidsmo Ulserød i VG.
ArbeidslivØkonomiArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Helter ved forhandlingsbordet

Dersom en nasjonal krise ikke er grunn nok til å gi arbeidsgiverne økt styringsrett for å sikre rasjonell drift, kan man spørre seg hva som skal til. Torstein Ulserød i Minerva.
ArbeidslivØkonomiArbeid og sysselsetting
Aslak Versto StorslettenLars Kolbeinstveit

Alt er ikke klassekamp

"Norske fagforeninger har blant annet brukt makten til å kjempe for frontfagsmodellen og solidaritetsalternativet. Linjen har vært moderat og markedsrettet. Det gir grunnlag for eksport, likhet, tryggere arbeidsplasser og et bærekraftig næringsliv, som igjen gir fellesskapet skatteinntekter til å finansiere velferdsordninger."
ArbeidslivØkonomiArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Klasseoppgjør uten substans

moderate lønnsforskjellene i Norge innebærer en nedvurdering av manuelle jobber», skriver Torstein Eidsmo Ulserød i Minerva.
ArbeidslivØkonomiArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Tillitsstyring i offentlig sektor

"Skal vi oppnå virkelig gode resultater i offentlig sektor, trengs det mer innovasjon. Men ingen kan være innovative uten å prøve og feile. Derfor bør det styres bedre i stort og mindre i det små, innenfor rammen av tillitsbasert ledelse", skriver Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltningArbeidslivInnovasjon og entreprenørskap
Torstein Ulserød

«Deltidskrisen» er et utslag av styringssvikt

Vi vet at problemene er strukturelle og delvis skyldes lovgivningen, noe regjeringspartiene har full anledning til å gjøre noe med. Det er på tide å gjøre det.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Heltid og turnus i helsesektoren

Dersom fremtidens helse- og omsorgsektor skal kunne tilby gode helsetjenester som lar seg bemanne og finansiere, må helse- og omsorgssektoren organiseres på en annen måte enn i dag.
ArbeidslivVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Et mer organisert arbeidsliv for pengene

Mer organisering for pengene. Det kunne vært en god borgerlig og sosial tilnærming i debatten om organisasjonsgrad.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Et sosialt prosjekt

"Hadde vi brukt handlingsrommet som vi har til å iverksette flere av venstresidens foretrukne tiltak i arbeidslivspolitikken de siste 10-15 årene, hadde nordmenn flest sannsynligvis opplevd lavere velstand enn vi har hatt de siste årene", skriver Torstein Ulserød i Dagbladet.
ArbeidslivInnvandringEU og EØSArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Den norske modellen finnes ute på hver enkelt norske arbeidsplass

"I motsetning til mange andre steder i verden er norske ansatte og tillitsvalgte opptatt av å støtte bedriften og hjelpe eieren med å lykkes. Eiere som involverer ansatte og tillitsvalgte i bedriftens viktigste utfordringer, får også de beste resultatene."
ArbeidslivDen nordiske modellen
Mats Kirkebirkeland

Vi må gi yrkesfagene et løft – start med dette

Teoretisk kunnskap blir overvurdert i samfunnet, mens praktisk kunnskap og erfaring blir undervurdert. Det må vi rette på. Mats Kirkebirkeland i Dagens Næringsliv.
ArbeidslivUtdanning og forskningArbeid og sysselsetting
Mats Kirkebirkeland

Yrkesfag: Å slukke et brennende bibliotek

"Yrkes- og håndverksfagene har lange og stolte tradisjoner i det norske samfunnet. Derfor kan vi ikke sitte stille å se på, mens kunnskapsbiblioteket brenner ned." Mats Kirkebirkeland i Dagbladet.
ArbeidslivUtdanning og forskningArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Nei, vi bør ikke styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

Det finnes gode formål som ikke fortjener styrket innsats. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er kanskje et slikt. Torstein Ulserød i DN.
ArbeidslivRettsstat
Mathilde Fasting

Slik kan folk få de barna de har lyst til å få

Jeg har fem forslag til hvordan familiepolitikken kan bli bedre og legge forholdene til rette for at vi skal kunne kombinere arbeid og familie. Mathilde Fasting i Aftenposten.
ArbeidslivVelferdsstatenVelferdstjenester
Mats Kirkebirkeland

Biblioteket brenner, men bøkene har ikke lenger noen nytte

I motsetning til teoretisk kunnskap må yrkes- og håndverksfag overføres fra person til person. Bør nedleggingstruede yrkesfag flyttes til kulturbudsjettet? Mats Kirkebirkeland i Minerva.
ArbeidslivUtdanning og forskningArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Hvor er den anstendige venstresiden?

"Det er en argumentasjon som er kjennetegnet av at det lages et dramatisk generelt bilde basert på anekdoter, og der hele bransjer av virksomheter, og politiske motstandere, tillegges de minst aktverdige motiver."
ArbeidslivØkonomiArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

To stalltips for å få ned sykefraværet

"Sykefraværet i kommunal sektor må adresseres i mye større grad og endringer i sykelønnen må bli en del av avtalen", skriver Mathilde Fasting.
ArbeidslivVelferdsstatenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Tar de som eier maskinene stadig mer av «kaka»? Sannsynligvis ikke.

"Med stadig flere eldre og færre i arbeidsfør alder vil vi sannsynligvis om få år være mer bekymret for at maskinene ikke gjør nok, enn for at de tar over jobbene våre", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den teknologiske utviklingen er ikke uten utfordringer

"Sven Egil Omdal skriver i et innlegg 5. juni at jeg «ikke deler frykten for at den raske teknologiske utviklingen vil føre til massearbeidsløshet». Det er sant, men jeg påstår heller ikke at vi bare kan lene oss tilbake og satse på at alt ordner seg av seg selv", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
penger kontant
Lars Kolbeinstveit

Foreldrepermisjonen bør bli kortere for å finansiere selvstendig opptjeningsrett for fedre

Lars Kolbeinstveit hos Verdidebatt: Fedre bør få selvstendig opptjeningsrett. Men foreldrene må ordne opp selv og kutte i den totale permen. Reduseres den totale foreldrepermlengden litt får vi råd til å gi fedre fulle rettigheter.
ArbeidslivVelferdsstatenLikestilling og feminismeTrygder og pensjoner
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Pålagt fritid

Å pålegge nordmenn å ta mer fri, slik MDG ønsker, vil være dyrt, usosialt og dessuten dårlig for miljøet, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
ArbeidslivØkonomiArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Vi kan få mindre deltid i helse- og omsorgssektoren uten oppmykning i arbeidsmiljøloven

"Jeg mener altså, slik jeg også skrev i mitt forrige innlegg, at Arbeidstidsutvalgets rapport bør børstes støv av, og deretter at partene bør legge til rette for arbeidsavtaler som fungerer i helse- og omsorgssektoren," skriver Mathilde Fasting.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting