Formuesskatt

Temaside: Civita om formuesskatt

Her har vi samlet noen av Civitas publikasjoner og bidrag til debatten om formuesskatt.

Publisert: 7. august 2014

Her har vi samlet noen av Civitas publikasjoner og bidrag til debatten om formuesskatt. 

publikasjoner

Mathilde Fasting

Eierbeskatningen i 2023

Eierbeskatningen i Norge har aldri vært høyere enn den er i 2023. Dette notatet gir en kort oversikt over provenyene for eierbeskatningen i 2023.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde FastingSteinar Juel

Høringsinnspill til skatteutvalget

Dette notatet er et høringsinnspill til skatteutvalgets rapport. Skattene totalt sett må ned, og formuesskatt på næringskapital må fjernes. Høy eierbeskatning ødelegger for fremtidig norsk eierskap, næringsutvikling og verdiskaping.
FormuesskattSkatt og avgifter
Kleven skipsverf, ulsteinvik, Norge
Skjalg Stokke Hougen

Tiltak for et levende næringsliv i norske kommuner

Norge er helt avhengig av et levende næringsliv som bidrar til økt verdiskaping. Kan vi forvente at kommuner skaper vilkår for vekst, hvis staten ikke legger opp til at de kan gjøre det?
NæringslivNæringspolitikk
jenga spill, avkastning, skatt, norsk næringsliv, klosser, byggeklosser, hånd
Mathilde Fasting

All avkastning går til skatt – Realavkastning og skatt for norsk eierskap i statsbudsjettet for 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil føre til at all realavkastning vil gå til å betale skatt. Det vil ikke gi rom for verken levekostnader eller investeringer i norskeide bedrifter.
FormuesskattØkonomi og velferdSelskapsskatt
Mathilde Fasting

Beskatningen av norske eiere har økt kraftig

Dagens regjering står for den største skjerpningen i skatt på næringskapital fra ett år til et annet noen gang. Dette notatet presenterer fakta om skattlegging på norsk privat eierskap i 2022.
FormuesskattØkonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
skatt, utbytte, norske eiere, norsk flagg, grafer og menneske
Mathilde Fasting

Skattebidrag og utbytte fra ulike eiergrupper

Dette notatet har som mål å styrke faktagrunnlaget i debatten om norsk privat eierskap og betaling av skatt. I notatet presenteres nytt empirisk materiale over bedriftsdata fra 2016.
FormuesskattSelskapsskatt
Mathilde Fasting

Privat eierskaps betydning for arbeidsplasser

Dette notatet ser på betydningen privat eierskap har for sysselsetting og verdiskaping i Norge, og presenterer nytt empirisk materiale utarbeidet av BI.
FormuesskattNæringslivArbeid og sysselsetting

Rapport om bedriftseierskap, næringsaktivitet og skattebidrag

Målet med denne rapporten har vært å analysere omfanget av sysselsetting, skattebetaling og næringsaktivitet blant ulike eiergrupper i Norge, inkludert private norske eiere i formuesskatteposisjon.
NæringslivFormuesskattSelskapsskattNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Beskatningen av eiere av næringskapital i utvalgte land i Europa

Dette notatet tar for seg beskatningen av eiere i Europa, og viser at svært mye av svært mye av avkastningen forsvinner i skatt med dagens regler for formuesskatt i Norge, og at bildet forverres dersom man legger Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2021 til grunn.
FormuesskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
skatt
Mathilde Fasting

Frischsenteret og NMBUs analyse av formuesskatt

Dette notatet diskuterer Frischsenteret og NBMUs analyse av effektene av formuesskatt, ser på metoden og utformingen av analysen som er gjort, og kommenterer uklarheter eller svakheter. Notatet har også med relevante forhold vedrørende formuesskatten som ikke diskuteres i analysen.
FormuesskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Lars Peder Nordbakken

Innovasjonspolitikken trenger en tydeligere liberal retning

Dette notatet retter et kritisk blikk på noen hovedtrekk i utviklingen og politikken på innovasjonsområdet og foreslår en reformretning for den norske innovasjonspolitikken.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Skatt og samfunnsbidrag

Denne rapporten ser på norske eieres totale skatteinnbetalinger og samfunnsbidrag, og viser blant annet at svært få velstående mennesker i Norge ville vært nullskatteytere over tid, selv om formuesskatten på arbeidende, næringsrelatert kapital ble fjernet helt.
FormuesskattSelskapsskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Hva er skatt?

Denne pamfletten, skrevet av Mathilde Fasting, går gjennom de viktigste skattene og avgiftene vi har, og ser kort på den historiske utviklingen bak dagens skattesystem. 
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Skattereformens konsekvenser for ulike eiere

Dette notatet ser på skattereformen av 2016 og hvordan regelendringene i selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt over tid virker på forskjellige eiergrupper – private norske, utenlandske og offentlige.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
skatt, økonomi, reform
Villeman Vinje

Norsk skattereform

Kapitalbeskatningen i Norge bør fornyes, og de neste par årene skal det gjennomføres en skattereform. Samlet skisserer denne rapporten alternativer som vil gi norske bedrifter bedre konkurransekraft, omstillingsevne, innovasjonsevne, investeringsevne og sysselsettingsevne enn med Solberg-regjeringens forslag til skattereform.
ReformerØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Norske eiere

Denne rapporten viser noen av de merverdiene lokal og kompetent kapital og aktivt eierskap tilfører norsk verdiskaping, næringsliv og arbeidsplasser. Rapporten belyser hvorfor norsk privat eierskap og kapital bidrar til innovasjon og bedriftsutvikling.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikkSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Nr. 24 2015: Skattereform når kapitalmarkedene ikke er perfekte

Scheel-utvalget tar feil når det antar at dets forslag om skjerpet beskatning av norsk eierskap ikke vil svekke verdiskapingen og aktiviteten i økonomien. Både empiri og teori taler for at en kommende skattereform ikke bør øke den samlede kapitalbeskatningen på norsk kapital- og bedriftseierskap.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Nr. 14 2014: Formuesskatt og ulikhet

Utjevning av økonomiske forskjeller og behovet for at også de aller rikeste betaler skatt, er de viktigste argumentene som brukes av dem som ønsker å bevare formuesskatten. Dette notatet ser på formuesskatten i lys av ny og oppdatert skatte- og fordelingsstatistikk. Notatet viser at formuesskatten ikke er nødvendig for at høytlønnede grupper skal bidra gjennom skatt på deres inntekt.
FormuesskattØkonomi og velferdUlikhetSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Nr.5 2014: Formuesskatten: verdiskaping, skatteinntekter og fordeling

Dette notatet tar for seg den negative virkningen formuesskatten har på verdiskaping, en dimensjon som bør ha hovedfokus når endringer i formuesskatten vurderes. Det er en skatt som rammer bredden av norsk næringsliv, et næringsliv preget av små- og mellomstore bedrifter, og som reduserer tilgangen til kapital for nye og eksisterende arbeidsplasser, og med det innovasjons- og verdiskapingsevnen til næringslivet. Last ned og les notatet her!
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Nr.20 2013: Nullskatteytere – et nullproblem

Nullskatteyterdebatten føres på feilaktige forutsetninger og manglende innsikt. Dette notatet viser blant annet hvem som blir nullskatteytere ved en fjerning av formuesskatten og fordelingsvirkningene av en fjerning, og veier fordeler og ulemper med skatten.
Økonomisk politikkFormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Villeman Vinje

SKATTEREFORM: for arbeid og økt velstand

Innretningen av skattesystemet er på nytt sentralt i samfunnsdebatten. Dagens skattesystem for både formue og eiendom har store svakheter. En reform av skattleggingen av formue og eiendom vil kunne gi økt velstand og sysselsetting, en mer robust økonomi, og det kan lette adgangen til boligmarkedet for personer som i dag ikke eier egen bolig. Det er målsettingen med skattereformen som foreslås i denne rapporten.
BoligpolitikkFormuesskattNæringslivSkatt og avgifter

Nr. 2 2013: De rikes skatt og bidrag til samfunnet

For velferdsstaten er alle skattekroner like. Personlig skatt forteller ikke hele sannheten om en persons skattebidrag. Derfor er det ikke et problem om vi får et fåtall velstående personer som ikke betaler personlig skatt, dersom formuesskatten fjernes. De betaler skatten sin på andre måter. Hvor stort er skattebidraget fra de rikeste, og hva bidrar velstående personer med til samfunnet, dersom formuesskatten avvikles? Disse spørsmålene blir analysert i dette notatet.
FormuesskattNæringslivSelskapsskattPersonskattNæringspolitikkSkatt og avgifter

kronikker, avisinnlegg, møter og podcast-episoder

3 apr
onsdag 3 april 2024 kl. 18:00

Hvilke konsekvenser har formuesskatten for norske bedrifter? Og hva betyr utflyttingen for Norge?

Er eierbeskatningen i Norge for høy, og har det noen negative konsekvenser? Hva blir de langsiktige konsekvensene av at mange flytter fra Norge? Klager næringslivet for mye på formuesskatten? Og hva vil den nye exit-skatten bety?
FormuesskattSkatt og avgifter
Skatt. Røde tall.
Mathilde Fasting

Skattedebattens argumenter

Stadig flere ser hvor skadelig formuesskatten kan være. Gamle argumenter og ikke-relevant statistikk bør ikke lenger stå i veien for diskusjoner om hvordan den kan reformeres.
FormuesskattSkatt og avgifter
AI eierskap utflytting
Kristin Clemet

Hvem skal eie i Norge?

Bedriftseiere som flytter, vil gradvis også flytte flere av investeringene sine ut av Norge. Det er et problem. Og nå haster det å gjøre noe med det.
FormuesskattNæringsliv
skatt penger
Mathilde Fasting

«Nullskattytere» må avskaffes som begrep

At bedrifter går med tap i enkeltår, eller at noen i enkeltår velger å leve av oppsparte midler, kvalifiserer ikke til å bli omtalt som nullskattyter.
Formuesskatt
Mathilde Fasting

Hvor lett er det å starte selskaper i Norge?

Legger vi forholdene godt til rette for gründere? Hva er avgjørende for å lykkes i oppstarten? Hør ny episode med seriegrunder Murshid Ali.
Mathilde Fasting

Eierbeskatningen er relevant i forbindelse med salget av Fjord1

Formuesskatten reduserer tilgjengelig risikokapital for gründerskap, nyetableringer, omstillinger og vekst for bredden av norske bedrifter.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Altfor høy eierskatt fremdeles

Støre-regjeringen foreslår ingen vesentlige endringer i eierbeskatningen i statsbudsjettet for neste år. Det betyr at eierbeskatningen fortsatt vil være altfor høy.
FormuesskattSkatt og avgifter
skatt
Kristin ClemetMathilde Fasting

Ja, la oss snakke sant om skatt

Stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski (SV) og Frode Jacobsen (Ap) påstår at vi snakker usant om skatt. Det er en grov påstand. Vi er uenige med Arbeiderpartiet og SV om norsk eierbeskatning, men vi lyver ikke.
FormuesskattSkatt og avgifter
næring
Kristin ClemetMathilde Fasting

Venstresiden tar feil – skatten er økt kraftig

De som flytter til Sveits, kan regne, og det kan også bedriftseiere landet rundt. Påstanden «formuesskatten ikke høyere enn i 2013» er feil – eierbeskatningen er langt på vei doblet bare fra 2021 til 2023.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Bergstø fra SVs landsmøte
Kristin Clemet

Bergstø vs. Røkke

De som flytter til Sveits, tar ikke med seg «rubbel og bit». Men på lang sikt kan Norge miste mye.
Formuesskatt
Kristin Clemet

Viktig beskjed i Erna Solbergs bok

Det er mulig boken er gjespende kjedelig, men også det som er kjedelig, kan være viktig
Skatt og avgifter
jenga spill, avkastning, skatt, norsk næringsliv, klosser, byggeklosser, hånd
Kristin Clemet

Eierbeskatningen er viktigst

Når motivene for å flytte fra Norge nå kartlegges, vil man nok se at eierbeskatning har hatt langt mer å si enn femårsregelen.
FormuesskattSkatt og avgifter
fly flytting
Kristin Clemet

Hvorfor flytte fra Norge?

Eierbeskatningen er mer enn doblet siden Støre-regjeringen overtok i fjor. Den rammer bedriftene også.
FormuesskattNæringslivSkatt og avgifter
20 des
tirsdag 20 desember 2022 kl. 08:00

Får vi en ny skattereform?

Mandag 19. desember legger Skatteutvalget frem sin utredning. Dagen etter fremleggelsen, tirsdag 20. desember, inviterer vi til frokostmøte om utredningen.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Nærings- og fiskeridepartementet/flickr.com
Kristin Clemet

Næringsministeren lurer ingen i næringslivet

Det fremstår som spinn når næringsministeren prøver å etterlate inntrykk av at næringslivet har fått skattelette når skattebyrden i virkeligheten har økt.
FormuesskattNæringslivØkonomi og velferdSelskapsskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Demokrati, flagg, Norge, mennesker
Kristin Clemet

Mediene og rikingene, baronene, fiffen og profitørene

Det virker som forholdet mellom mange store norske medier og næringslivet er for dårlig
Politikk og samfunnNæringspolitikk
lager næringsliv
Steinar Juel

Farlig tunnelsyn i skattedebatten

Skattedebatten dreier seg bare om fordelingseffekter og om å skaffe mer inntekter til rekordhøye og økende offentlig utgifter. Er eierskap og egenkapital til norske bedrifter virkelig helt uinteressant?
Økonomi og velferdNæringspolitikkSkatt og avgifter
bakeri, næring, næringsliv
Mathilde Fasting

Å være eier av næringsvirksomhet i Norge er kostbart, og det skal bli enda dyrere

Skjerpingene i formuesskatt på næringskapital etter at Ap/Sp-regjeringen tiltrådte er, historisk sett, de største vi har sett fra ett år til et annet
FormuesskattØkonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Norske eiere tar ut over dobbelt så mye utbytte

Hvorfor skal norske eiere ta ut opp til 2,5 ganger så mye utbytte fra sine selskaper som utlendinger, når de er mindre lønnsomme?
NæringslivØkonomi og velferdSkatt og avgifter
arbeid
Mathilde Fasting

Formuesskatten doblet fra i fjor – rammer norske arbeidsplasser

Formuesskatteregningen er doblet siden i fjor, til 14 milliarder kroner i år. Det rammer arbeidsplasser i bedrifter der eierne stort sett har moderat eller lav ligningsformue.
FormuesskattNæringslivØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Sveits
Kristin Clemet

Om Bjørn Dæhlie og forakt for andre

Det er ille å høre på all den forakten mange har overfor Bjørn Dæhlie. Kanskje regjeringen heller skulle lytte til det han har å si?
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Steinar Juel

Hva med utbytteskatt også på utbytter som betales til selskaper?

Kritikken har vært sterk, men forslagene til alternativer få. Det enkleste hadde vært å øke skatten på bedriftenes overskudd, mot tilsvarende reduksjon i utbytteskatten.
FormuesskattSelskapsskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Formuesskatten gjør mindre skade på sysselsetting og nyskapning i og rundt Oslo enn i resten av landet

Nye funn fra Handelshøyskolen BI gir et godt grunnlag når Senterpartiet skal bli enig med Arbeiderpartiet om den nye regjeringens skattepolitikk.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Påstander og fakta om formuesskatten

Norge er det eneste landet i Vest-Europa som har formuesskatt på næringskapital. Det er litt rart at ingen spør seg selv hvorfor vi er «annerledeslandet» i denne sammenhengen. Mathilde Fasting svarer på påstander om formuesskatt.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Utbytteforbud og økt formuesskatt vil skape problemer for bedriftseiere

Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre kan trekke penger rett fra banken, er mange norske bedriftseiere avhengig av å ta utbytte kun for å betale formuesskatten.
Økonomi og velferd
Steinar Juel

Ny, stor studie av norske bedrifter viser at utbyttet øker med formuesskatten

Norske bedriftseiere i formuesskatteposisjon tar ut mer av bedriftenes overskudd enn andre eiere. Det kommer frem i en ny studie, skriver Steinar Juel.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Pussig politisk prioritering

Norge har den største offentlige sektoren i OECD, og vi ligger helt i toppskiktet når det gjelder offentlig eierskap. Det private eierskapet synker, mens utlendingene eier mer. Sysselsettingen i offentlig sektor vokser, mens det nå er 200.000 arbeidsledige i privat sektor. I denne situasjonen vil venstresiden skattlegge privat sektor mer, samtidig som staten skal subsidiere mer og eie mer. Er ikke det en veldig pussig politisk prioritering?
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Skattejurist Bettina Banoun om norsk beskatning av aksjonærer og bedrifter

Er det riktig å beskatte norske aksjonærer hardere enn utlendinger? Hvordan har skattleggingen av norske eiere og bedrifter utviklet seg? Hør ny episode av Liberal halvtime med skattejurist i Wiersholm, Bettina Banoun.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

FrP vil avskaffe formuesskatten på arbeidende kapital

Helge Andre Njaastad og Sivert Bjørnstad begrunner dette med koronakrisen. De vil at norske bedrifter skal kunne konkurrere på lik linje med de utenlandske fremover. Men det er ikke første gang formuesskatten på arbeidende kapital diskuteres. Hva skal til for at formuesskatten på arbeidende kapital blir avskaffet denne gangen?
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Rødgrønne skatteøkninger

Samtlige rødgrønne partier foreslår økte skatter. Hvilke konsekvenser vil det kunne få for norske bedrifter etter stortingsvalget?
NæringslivØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Debatten om formuesskatten

Rapporten fra Frischsenteret og Skatteforsk ved NBMU, Skader formuesskatten norske arbeidsplasser?, vil neppe føre til at noen forandrer syn på formuesskatten.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde FastingSteinar Juel

Mangelfull analyse om formuesskatt

Formuesskatt handler om risiko, tilgang til kapital og finansiering. Analysen som er gjort av Frischsenteret sier ingenting om det, skriver Fasting og Juel.
FormuesskattSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Skattesystemets virkning

Formuesskatten tapper bedriftene for ressurser som ellers kunne vært brukt til nye investeringer og flere og tryggere arbeidsplasser, og det gjør det mindre attraktivt å lokalisere bedrifter til Norge. At det er bra for omfordelingen, er litt vanskelig å forstå.
FormuesskattUlikhetSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Formue og ulikhet

Hvis ikke en ikke-sosialistisk og presumtivt næringsvennlig flertallsregjering greier å prioritere å få fjernet formuesskatten, hvem skal da gjøre det? Mathilde Fasting i nettavisen Minerva.
FormuesskattSkatt og avgifter
Kristin ClemetMathilde Fasting

Mangel på empiri om formuesskatten

«Det er ironisk at argumentet for å redusere selskapsskatten er at Norge skal bli et attraktivt land for utlendinger å investere penger i, mens vi samtidig beholder en særnorsk formuesskatt som gjør det mindre attraktivt for nordmenn å investere i Norge.»
FormuesskattSkatt og avgifter
Kristin ClemetMathilde Fasting

Det er vanskelig å sammenligne formuesskatten i Norge og Sveits

«Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping. Dette er spesielt viktig i Norge siden vi er så avhengige av en ufornybar ressurs.»
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde FastingSteinar Juel

Lavere skatt påvirker investeringslysten

Formuesskatt på arbeidende kapital er skadelig for norske bedrifter og deres investering. Mathilde Fasting og Steinar Juel i Bergens Tidende.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde FastingSteinar Juel

Ønsker norske politikere norske eiere i Norge?

«Hvis vi i fremtiden ønsker et sterkt norsk næringsliv, må vi satse på norske private eiere. Vi er ikke tjent med at de store, norske bedriftene oftere eies av utlendinger eller av staten», skriver Mathilde Fasting og Steinar Juel.
FormuesskattNæringslivNæringspolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Formuesskatt bremser omstillingen

«Det er en god start at Kapitaltilgangsutvalget anerkjenner at norske investorer og bedriftseiere er viktige for utviklingen om omstillingen av norsk næringsliv,» skriver Mathilde Fasting i DN.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Steinar Juel

Dem vi lever av

Rundt om i Norge er det svært mange entusiastiske bedriftsledere og -eiere, som tar risiko, er opptatt av produktene de lager og av arbeidsplassene de skaper i sitt lokalmiljø.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Kristin Clemet

Ti punkter VG glemte

«At VG er motstander av å redusere formuesskatten er godt kjent fra før. Men det er synd at VG ikke greier å fremme sitt syn på en mer saklig måte.» Kristin Clemet svarer med ti punkter som VG ikke nevnte:
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Økt skatteregning på eierskap av norske bedrifter

«Nye fakta og anslag gjør at mye av retorikken om formuesskatten bør endres,» skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i DN.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Formuesskatten åpner for utenlandske eiere

«Det ser ut til at det å eie og drive norske bedrifter for nordmenn er stadig mindre attraktivt,» skriver Mathilde Fasting i Bergens Tidende.
FormuesskattNæringsliv
Kristin Clemet

Kristin Clemet om formuesskatten

Det er fascinerende å se med hvilken intensitet enkelte journalister og medier engasjerer seg i formuesskatten. Det er særlig seks ting jeg reagerer på når det gjelder mange av oppslagene om formuesskatten, blant annet i VG. Kristin Clemet på Facebook:
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Loftsrydding om skatt og eiendom

Det er fortsatt fordelaktig å kjøpe egen bolig og bo der selv. Men det er ikke lenger så gunstig å investere i eiendom. Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
BoligpolitikkFormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Gi og ta

All verdens fine ord om nedtrapping av skatt på arbeidende kapital hjelper fint lite hvis nedtrappingen egentlig betyr en opptrapping, skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Skatteforliket på Stortinget er egentlig ikke et forlik

Vil samarbeidspartiene holde det de lover, eller blir det Aps skattereform? Mathilde Fasting og Sindre Støer i Aftenposten.
ReformerSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Det norske skattesystemet er ikke perfekt. Men vi ligger ganske godt an

Alle velfungerende land må ha et godt skattesystem. Men hva kjennetegner et godt system? Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Verdien av norsk eierskap

«Den kommende skattereformen bør redusere selskapsskatten, uten å skjerpe den samlede eierbeskatningen. Samtidig bør også redusert formuesskatt prioriteres. Et slikt dobbeltgrep vil bedre rammevilkårene for omstilling og nyskaping for alle bedrifter.» Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Dagens Næringsliv.
ReformerNæringslivSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Formuesskatt og ulikhet

«Formuesskatten har en svært begrenset omfordelende virkning», skriver Villeman Vinje i Dagens Næringsliv.
FormuesskattUlikhetSkatt og avgifter
Kristin ClemetVilleman Vinje

Fjern formuesskatten nå

«Formuesskatten svekker verdiskapingen og velferden. Derfor bør den fjernes nå,» skriver Kristin Clemet og Villeman Vinje i VG: «Regjeringens handlefrihet vil aldri bli større, hverken politisk eller økonomisk, enn den er når den lager 2015-budsjettet. Da har Høyre og FrP sjansen, sammen med samarbeidspartiene i Stortinget, til å gjøre det de svært lenge har ønsket.»
FormuesskattSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Formuesskatten virker mot sin hensikt

«Den fagkunnskap vi har i dag viser at det er fornuftig å avvikle formuesskatten fordi det vil styrke norske bedrifter, arbeidsplasser og grunnlaget for fremtidig velstand og skatteinntekter. Hensynet til statens inntekter, og til omfordeling, blokkerer heller ikke en slik avvikling. Det bør skje allerede i 2015-budsjettet,» skriver Villeman Vinje i Aftenposten.
FormuesskattSkatt og avgifter

Formuesskatten svekker bedrifter og arbeidsplasser

«I DN 4.9 bruker Bjørn Sandvik, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, skattereformforslaget undertegnede publiserte i 2011 som sannhetsvitne for at andre bedriftsskatteletter er å foretrekke fremfor endringer i formuesskatten. Det er en konklusjon som ikke trekkes i vårt forslag til en vekstorientert skattereform,» skriver Villeman Vinje.
Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Formuesskattedebatten og drittsekkene i "EXIT"

Kristin Clemet blogger.
FormuesskattSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Den begredelige historien om formuesskatten

Når vi tenker på hvor mange løfter partiene med stor iver velger å gjennomføre, er det interessant å spørre seg hvorfor løftet om å trappe ned og til slutt fjerne formuesskatten på arbeidende kapital knapt nok gjennomføres med museskritt. Kristin Clemet blogger.
FormuesskattSkatt og avgifter

Siden er oppdatert 10.4.2024.