Økonomi og velferd

Temaside: Civita om ulikhet

Her er en oversikt over Civitas publikasjoner om økonomisk ulikhet, og noen utvalgte artikler. Oppdatert 10.4.24.

Publisert: 23. august 2018

om ulikhet

Barn, leser, sosiale forskjeller, skoleferie, bøker, utdanning, skole, lære
Oda Oline Omdal

Kan kortere skoleferier redusere sosiale forskjeller?

Dette notatet ser på hvilke gevinster en kortere sommerferie kan ha for norske elevers læringsutbytte.
Skolepolitikk
tom lommebok
Steinar Juel

Inflasjon skaper nyfattigdom som det går an å gjøre noe med

De med lavest inntekt rammes av sterk kostnadsvekst, og kunne blitt prioritert ved nysalderingen av 2022-budsjettet. Det valgte imidlertid regjeringen ikke å gjøre.
VelferdsstatenFattigdomØkonomi og velferd
Steinar Juel

Noe er underlig i SSB

Når noen later som at det presenteres mer fullstendige mål for formuesfordelingen enn de offisielle tallene, er det veldig rart at et så dominerende element som pensjonsformuen ikke tas med. Skulle det være en sammenheng mellom å utelate dette, og rykter om et høyt konfliktnivå mellom noen forskere i SSB, er det svært ille.
ForskningØkonomi og velferd
hender som sammenligner penger, ulikhet
Steinar Juel

Små endringer i ulikheten det første pandemiåret

Nye data publisert av Statistisk sentralbyrå i år viser at den økonomiske ulikheten økte svært lite i 2020. De med lavest inntekt fikk en sterkere vekst i kjøpekraften enn de fleste andre inntektsgrupper. Dette notatet ser på de nye tallene for inntektsulikhet, som hittil har blitt forbigått i stillhet.
Økonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Meningsløs sammenligning av ulikhet i Norge og USA

Sammenligningen av inntektsforskjeller og skatt i Norge og USA halter. Utsagnskraften i denne analysen i SSB-rapporten fremstår som høyst usikker.
UlikhetSkatt og avgifter
Mathilde FastingKristin Clemet

Forskning fortjener debatt

«Det som er økonomifaglig eller skattejuridisk korrekt, er ikke alltid opplagt for vanlige borgere eller folkevalgte. Derfor må vi kunne debattere om verdiøkninger «låst» i bolig eller bedrift skal regnes som inntekt».
ForskningPolitikk og samfunnUlikhet
Kristin ClemetMathilde Fasting

Fag og politikk i ulikhetsdebatten

er kommentator Bård Bjerkholt at vi må skille mellom fag og politikk i ulikhetsdebatten. 2
ForskningUlikhet
31 aug
tirsdag 31 august 2021 kl. 00:00

Hvordan skal vi utjevne sosiale forskjeller?

Torbjørn Røe Isaksen (H) og Kari Elisabeth Kaski (SV) møtes til duell. Følg Civitafrokost tirsdag 31. august kl. 8.00!
Ideer
Marius Doksheim

Befolkningens syn på sosiale forskjeller og ulikhet

Civita har gitt Respons Analyse i oppdrag å gjennomføre en meningsmåling blant den norske befolkningen. I dette notatet presenteres resultatene fra spørsmålene som dreier seg om sosiale og økonomiske forskjeller.
Ulikhet
Kristin ClemetMarius Doksheim

Arbeid og skole er viktigere enn skatt

I valgkampen har mange slått fast at «sosiale forskjeller» er den saken som velgerne syns er aller viktigst. Vi er enige i at sosial utjevning sannsynligvis er en viktig sak for velgerne nå. Men det er ikke sikkert at det er den viktigste saken.
SkolepolitikkUlikhetSkatt og avgifterArbeid og sysselsetting

Verdens likeste land

Norge er et av verdens likeste land, men hvor like er vi egentlig? Hvorfor er bolig så dyrt? Hva skjer med økonomien, hvis ingen tør å starte sin egen bedrift? Og hvordan kan vi sikre en grønnere fremtid? Gjennom seks ulike videoer tar vi opp aktuelle problemstillinger innen temaene frihet og likhet, klima, boligmarkedet, arbeidsmarkedet, entreprenørskap og utdanning. Gode valg tas med kunnskap.
IdeerPolitikk og samfunn
Steinar Juel

Ideologi og vitenskap – og selektive fortellinger om faktiske forhold

«Norge er mindre egalitært enn vi tror», sier Kalle Moene og Rolf Aaberge og sammenligner norske ulikhetstall med USAs. De forteller ikke hele historien, skriver Steinar Juel.
Økonomi og velferdUlikhet
Aslak Versto Storsletten

En stor offentlig sektor står i veien for det norske selveierdemokratiet

Fremfor å utvikle selveierdemokratiet mer, lar vi offentlig sektor og det offentlige (finansierings-) ansvaret vokse. Dette er komfortabelt, men lite bærekraftig. Løsningene på dagens store utfordringer burde kanskje heller handle om å tenke nytt om gamle borgerlige ideer. Hvorfor gjør ikke en borgerlig regjering det?
IdeerBoligpolitikkSkatt og avgifter
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. H. Svendsen om rettferdighet og likhet

Alle er «for» rettferdighet og likhet, men det avgjørende er HVA SLAGS rettferdighet og likhet man er for. Hvis du vil høre mer om dette, kan du laste ned denne månedens Civita-foredrag med filosof Lars Fr. H. Svendsen.
IdeerPolitisk filosofiUlikhet
Marius Doksheim

Betraktninger om et nytt mål for inntektsulikhet

En analyse fra tre SSB-forskere, som inkluderer selskapenes overskudd i eiernes inntekter, gir nye og langt høyere tall på ulikheten i Norge. Men er det rimelig å inkludere slike overskudd i personlig inntekt, og gir de nye tallene bedre informasjon om økonomiske forskjeller enn vi har hatt tidligere?
UlikhetSkatt og avgifter
Kristin ClemetSteinar Juel

La oss diskutere substans

Kan høy ulikhet og høy tillit likevel kombineres, stikk i strid med hva vi har trodd? Eller er ulikheten relativt sett like lav i Norge som den alltid har vært, selv etter at SSB har fremlagt forslag til en ny måte å måle den på?
Økonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Høyst uklar ny-regning fra SSB-forskere

Det er høyst uklart om ny-regningen til Aaberge med flere gir noen ny innsikt utover det som ligger i kombinasjonen av inntekts- og formuesfordelingsindikatorene.
Økonomi og velferdUlikhet
Mathilde Fasting

Del 2: Martin Sandbu om hvordan liberale demokratier kan bli bedre

Financial Times-kommentator Martin Sandbu viser til de politiske erfaringene som de nordiske landene har og forslår radikale politiske endringer for vestens liberale demokratier.
Ideer
Mathilde Fasting

Del 1: Martin Sandbu om hvorfor ulikheten har økt

Financial Times-kommentator Martin Sandbu om hva som har gått galt med økonomien de siste 40 årene.
Økonomi og velferdUlikhet
Mathilde Fasting

Branko Milanovic om krisen, kapitalismen og ulikhet

Tidligere sjefsøkonom i Verdensbanken og forfatter av boken Capitalism Alone, Branko Milanovic forklarer utviklingen i ulikhet, hva som vil skje etter koronoakrisen og hvorfor kapitalismen er det systemet vi må satse på.
IdeerØkonomi og velferd
Velgere
Marius Doksheim

Hva skjer med økonomisk ulikhet etter koronakrisen?

En mulig og sannsynlig effekt av en langvarig koronakrise er at alle blir fattigere, men at de rikeste taper mest i absolutte beløp. Det vil gi redusert ulikhet, noe som mest av alt viser problemet med å fokusere for mye på ulikhet alene.
FattigdomØkonomi og velferdUlikhet
Velferdsstaten
Hege Moen

Garantiinntekt – En to-trinns velferdsmodell og forslag til ny velferdsløsning

Dette notatet presenterer en ny trygdepolitisk idé, en innføring av en garantiinntekt (GI) som en ny velferdsløsning i Norge. En garantiinntekt vil forenkle systemet og bidra til at mennesker som trenger det, vil få lettere tilgang til hjelp. 
VelferdsstatenTrygder og pensjonerArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Hvorfor er det så vanskelig å redusere barnefattigdommen?

Hva er årsaken til økningen i barnefattigdommen? Og hvordan skal vi motvirke utviklingen? Gjest i denne episoden av Liberal halvtime er Steinar Juel, økonom i Civita.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Arveavgiften – før, nå og i fremtiden

Dette notatet beskriver endringene i beskatningen av arv de senere årene, og ser på argumentene for og imot å gjeninnføre en arveavgift.
AvgifterArveavgiftSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Formue og ulikhet

Hvis ikke en ikke-sosialistisk og presumtivt næringsvennlig flertallsregjering greier å prioritere å få fjernet formuesskatten, hvem skal da gjøre det? Mathilde Fasting i nettavisen Minerva.
FormuesskattSkatt og avgifter

Temaside: Debatten om formuesfordelingen i Norge

Her har vi samlet hele debatten rundt formuesfordelingen i Norge basert på samfunnsøkonom Steinar Juel sitt notat «Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev».
UlikhetØkonomi og velferd
Steinar Juel

Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev

I dette notatet argumenterer samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel, for at ulikhetene i formue overdrives. Norges velferdsstat, med offentlige pensjonssystemer og en betydelig offentlig formue, spiller en avgjørende rolle.
Økonomi og velferdUlikhetFinanspolitikk
Haakon Riekeles

Er skatt eller velferdsstaten viktigst for utjevning?

«Det er overraskende at Tankesmien Agenda underspiller betydningen av velferdsstaten i arbeidet mot ulikhet.»
VelferdsstatenUlikhetSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Norge på likhetstoppen

«I Norge bidrar både en velfungerende markedsøkonomi, lønnsdannelsen, velferdsstaten og skattesystemet til å holde ulikheten nede.» Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomi og velferdUlikhet
Kristin Clemet

Ulike mennesker – like muligheter

For tiden virker det som likhet er den verdien som fremheves mest i norsk politikk. Kristin Clemet i Aftenposten.
IdeerUlikhet
Marius DoksheimKristin Clemet

Underlige konklusjoner om ulikhet

«Professor Einar Øverbye vurderer noen av Solberg-regjeringens politiske tiltak og slår fast at de antakelig vil øke inntektsforskjellene på lang sikt – i en slik grad at Øverbye mener det er passende å snakke om ættesamfunn og advare mot at store arvede ressurser konsentreres om få familier, hvilket kan gi disse familiene betydelig politisk innflytelse. I denne artikkelen diskuterer vi hvor godt Øverbyes «begrunnete antakelser» egentlig er begrunnet.»
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Nr. 6 2017: Tiltak mot ulikhet

Dette notatet trekker frem en rekke tiltak som har til hensikt å holde de økonomiske forskjellene i Norge lave og forebygge en uheldig utvikling i fremtiden. Notatet går også igjennom mange av de avveiningene man må gjennom, når man skal utforme politikk mot ulikhetsvekst. Det er forsøkt å belyse hvilke problemer vi har eller kan få, og hvilke dilemmaer vi støter på hvis vi vil gjøre noe.
VelferdsstatenUlikhetØkonomi og velferd
Kristin ClemetMarius Doksheim

Civita og ulikhet

«Økt skatt kan kanskje gi ”penere” ulikhetstall på kort sikt, men det bidrar ikke i seg selv til verken høyere arbeidsdeltakelse blant innvandrere, en enklere hverdag for aleneforeldre, færre unge utenfor arbeidsmarkedet, bedre utdanning eller økt omstillingsevne,» skriver Kristin Clemet og Marius Doksheim.
Økonomi og velferdUlikhet
Lars Kolbeinstveit

Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet

«Ulikheten har riktig nok økt siden 1980-tallet, men vi har fortsatt den nest laveste ulikheten i verden, noe politikken altså i sterk grad har bidratt til,» skriver Lars Kolbeinstveit.
Ulikhet
Mathilde Fasting

VILJE TIL Å LYKKES – Innvandring og sosial mobilitet

Mange etterkommere etter innvandrere til Norge gjør det bra. Denne pamfletten presenterer en rekke portrettintervjuer med etterkommere i Norge, enten født her eller kommet tidlig med foreldrene. De har det til felles at de er konkrete eksempler på god sosial mobilitet.
IntegreringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Nr. 27 2016: Utdanning og sosial mobilitet

I dette notatet vil vi se på status for den sosiale mobiliteten i Norge, og identifisere de lavest hengende fruktene om vi ønsker å bedre mobiliteten. Det viktigste vi kan gjøre, er å legge til rette for at de svakeste elevene kan gjøre det best mulig. Grunnlaget for dette legges allerede i barnehage og grunnskole.
SkolepolitikkUlikhetUtdanning og forskning
Eirik BergerHåkon Block Vagle

Likhet før velferdsstaten – Norsk inntektsulikhet gjennom 120 år

Dette notatet oppsummerer forskning på historisk inntektsulikhet i Norge. Forskningen tyder på at store deler av reduksjonen i norsk ulikhet fant sted før Norge fikk en omfattende velferdsstat.
Økonomi og velferdUlikhet
Haakon Riekeles

Økt skatt til de rike ga økt ulikhet

«Mange vil gi skattepolitikken skylden for økt ulikhet. De har sannsynligvis rett, men på en annen måte enn de tror,» skriver Haakon Riekeles.
Økonomi og velferdUlikhetSkatt og avgifter
Marius Doksheim

Nr. 4 2016: Økende ulikhet i Norge?

Det hevdes at ulikhetene nå endres raskt i Norge. Dette notatet ser på ulike mål på ulikhet siden årtusenskiftet, og viser at det er vanskelig å finne bevis for at ulikhetene nå er økende. Det er stabiliteten som er mest fremtredende.
Økonomi og velferdUlikhet
Øyvind EggenNikolai Hegertun

Avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030

Hva bør være Norges bidrag til avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030?
Bistand og utviklingUtenrikspolitikkFattigdom
Mathilde Fasting

Sosial mobilitet på norsk

Noen mål på sosial mobilitet blir stadig vanskeligere å nå i land som Norge. I en befolkning der alle tar lang utdanning, vil mobiliteten kunne være lav, selv om resultatene på andre mål er gode, skriver Mathilde Fasting i Minerva.
UlikhetUtdanning og forskning
Erik Jarle NordbøKristin Clemet

Oslo – den sammensatte byen

«Påstanden om at Oslo er en delt by har eksistert lenge. Mer enn å være en delt by, er Oslo en sammensatt by. Forskjellene finnes, men de går på kryss og tvers av gamle skiller.» Erik Nordbø og Kristin Clemet i Aftenposten.
Politikk og samfunnUlikhet
Marius Doksheim

Thomas Piketty – ett år etter

«Mange har kritisert Piketty det siste året. Det er liten tvil om at han til en viss grad tar kritikken inn over seg og vrir budskapet sitt», skriver Marius Doksheim i Dagbladet.
Økonomi og velferdUlikhet
Lars Fr. H. Svendsen

Rettferdighet

Hva er rettferdig? Hva er en rettferdig fordeling av goder i et samfunn? I denne pamfletten argumenterer Lars Fr. H. Svendsen for at rettferdighet er et pluralistisk begrep med mange dimensjoner, som ikke kan reduseres til ett enkelt ideal. Les mer her!
IdeerPolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Nr.19 2014: Internasjonal stagnasjon og økende ulikhet

Piketty overser at den viktigste årsaken til at det i utgangspunktet skapes urimelige forskjeller, herunder mekanismer som både skaper store inntektsforskjeller, som forsterker insider-outsider-problemene i samfunnet og som dessuten undergraver økonomiens vekstkraft, er av strukturell art – og kun kan løses ved hjelp av liberal strukturpolitikk..
InternasjonaltØkonomi og velferdUlikhet
Lars Peder Nordbakken

Nr. 17 2014: Pikettys sannheter og fataliteter

I mangel av en analyse som skiller mellom de sunne og usunne formene for ulikhet risikerer Pikettys politiske anbefalinger å virke mot sin hensikt. Vi må lete andre steder for å finne de gode svarene, samtidig som vi ikke må begå den motsatte feilen å late som om vi ikke står overfor en seriøs utfordring. De mest usunne formene for ulikhet kan bare bekjempes med mer konkurranse, mer rettferdige spilleregler og mer produktive incentiver. Last ned og les notatet her!
Økonomi og velferdUlikhet
Kristin Clemet

Hvor stor grad av ulikhet er akseptabelt i et samfunn?

«En realistisk debatt må ta utgangspunkt i at relativt lav økonomisk ulikhet bare er en av mange viktige, og til dels motstridende, verdier i et godt samfunn. Dessuten er samfunnet noe mer enn Norge. Tiltak som kan bidra til å redusere ulikheten innad i Norge, vil ofte kunne øke ulikheten globalt,» skriver Kristin Clemet i Manifest Tidsskrift.
Økonomi og velferdUlikhet
Villeman Vinje

Nr. 14 2014: Formuesskatt og ulikhet

Utjevning av økonomiske forskjeller og behovet for at også de aller rikeste betaler skatt, er de viktigste argumentene som brukes av dem som ønsker å bevare formuesskatten. Dette notatet ser på formuesskatten i lys av ny og oppdatert skatte- og fordelingsstatistikk. Notatet viser at formuesskatten ikke er nødvendig for at høytlønnede grupper skal bidra gjennom skatt på deres inntekt.
FormuesskattØkonomi og velferdUlikhetSkatt og avgifter
Lars Fr. H. Svendsen

Hvor mye ulikhet tåler vi?

Ulikheten i mange land er neppe forenlig med noen rettferdighetsteori. Globalt sett er det gledelig at ulikheten mellom land har avtatt i lang tid, men økende ulikhet innad i de fleste land er ikke ønskelig. Menneskers mulighet til å velge å leve ett slags liv, snarere enn et annet, blir redusert, og ulikhet bidrar til å undergrave markedsøkonomien og demokratiet. Lars Svendsen skriver hos Manifest Tidsskrift.
Politisk filosofiUlikhet
Marius Doksheim

Økonomiske forskjeller og Thomas Piketty – et liberalt perspektiv

«Det er fortsatt riktig at det er mange forskjeller som både er forklarlige og tolererbare, av og til også positive, ved at de oppmuntrer til innsats og innovasjon. Samtidig viser Pikettys bok at forskjeller kan bli selvforsterkende, urettferdige og uønskede, også sett fra et liberalt perspektiv,» skriver Marius Doksheim.
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Piketty og ulikhetsdebatten

«I Norge er forskjellene fortsatt eksepsjonelt små, internasjonalt sett. Det betyr at vi bør være varsomme med å innføre radikalt ny politikk. For store forskjeller bør motvirkes også i Norge, men de kan møtes med vanlig politikk og fordrer ikke en helt ny samfunnsmodell. Thomas Piketty har stilt noen viktige spørsmål, men svarene må vi finne andre steder,» skriver Marius Doksheim i VG.
Ulikhet
Marius Doksheim

Nr. 11 2014: Thomas Piketty – Nyansering og mulige løsninger

De siste årene er det blitt større oppmerksomhet om de potensielle farene ved for stor økonomisk ulikhet. Thomas Piketty har vært en av de viktigste premissleverandørene, og nå er hans bok Capital in the Twenty-First Century blitt oversatt til engelsk. Dette notatet oppsummerer Pikettys funn, hans teori og hans forslag til løsninger. Deretter ser vi på momenter som nyanserer og modererer hans beskrivelse av problemet, og som viser at teoriene og fremtidsprognosene ikke nødvendigvis er riktige. Vi presenterer også tall og utviklingstrekk for Norge, som ikke er behandlet i boken.
Ulikhet
Marius Doksheim

10 grunner til at vi ikke er på vei tilbake til Downton Abbey

«Det er en misoppfatning at Pikettys bok viser at vi er på vei tilbake til et samfunn slik som det som illustreres i tv-serien Downton Abbey. Det er ikke riktig. Forskjellene mellom dagens økonomiske situasjon og den man hadde for hundre år siden, er større enn likhetene. Det er ti grunner til dette,» skriver Marius Doksheim hos Minerva.
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Ulikhetens pris: Alle innleggene

7. februar skrev Hallvard Bakke om boken «Ulikhetens pris» i Klassekampen. Det startet en lengre diskusjon om boken, hovedsakelig i Klassekampen. På denne siden er alle innleggene samlet.
Ulikhet
Marius Gustavson

Nr.5 2013: Ulikhet i USA

Forskjellene øker i USA. Den økonomiske krisen har forsterket indre motsetninger og tydeliggjort forskjeller i muligheter og inntekter. Er det en motsetning mellom økonomisk skaperkraft og offentlig velferd? Skal det mye til for å få orden i statsfinansene? Og hva med det overordnede målet for den økonomiske politikken? Last ned notatet her.
InternasjonaltUSAØkonomi og velferdUlikhet

Nr. 2 2013: De rikes skatt og bidrag til samfunnet

For velferdsstaten er alle skattekroner like. Personlig skatt forteller ikke hele sannheten om en persons skattebidrag. Derfor er det ikke et problem om vi får et fåtall velstående personer som ikke betaler personlig skatt, dersom formuesskatten fjernes. De betaler skatten sin på andre måter. Hvor stort er skattebidraget fra de rikeste, og hva bidrar velstående personer med til samfunnet, dersom formuesskatten avvikles? Disse spørsmålene blir analysert i dette notatet.
FormuesskattNæringslivSelskapsskattPersonskattNæringspolitikkSkatt og avgifter

Rapport: Økonomisk ulikhet

De fleste av industrilandene har opplevd økte inntektsforskjeller de siste tiårene. Dette gjelder også de nordiske landene, inkludert Norge. Denne rapporten søker å belyse noen av de forhold som ligger bak denne utviklingen og drøfter hvorvidt den økonomiske ulikheten er et økende problem. Rapporten avslutter med en gjennomgang av hvordan den økonomiske krisen virker inn på inntektsfordelingen og hvordan høy ledighet og sparetiltak bidrar til redusert mulighetslikhet for befolkningen i de kriserammede landene.
Ideer
Marius Doksheim

Nr. 12 2010: Likhet eller frihet? En kritikk av The Spirit Level

Boken The Spirit Level, skrevet av Richard Wilkinson og Kate Pickett, er blitt populær i mange kretser, fordi den med tilsynelatende overbevisende statistiske analyser virker til å avslutte diskusjonen. Men konklusjonene hviler på mangelfullt statistisk arbeid og forenklinger. 
IdeerDemokrati og rettigheterØkonomi og velferdUlikhet
Fattigdom
Lars Fr. H. Svendsen

Nr.7 2008: Hva er fattigdom?

Notatet viser at en ny forståelse av fattigdom er nødvendig for å kunne møte problemet på en bedre måte.
Bistand og utviklingVelferdsstatenFattigdom
Lars Peder Nordbakken

Muligheter for alle

Muligheter for alle – dynamisk vekst i en liberal markedsøkonomi, gir en innføring i betydningen av økonomisk vekst og entreprenørskap i en fri økonomi.
Økonomisk politikkNæringspolitikk
Kristin Clemet

Agenda, Piketty og norske medier

Kristin Clemet blogger.
MediaUlikhet
Kristin Clemet

Noen må være rike

Finnes det  noen journalister som greier å stille kritiske og gode spørsmål også om venstresidens syn på ulikhet? Kristin Clemet blogger.
Økonomi og velferdUlikhet
Kristin Clemet

Fakta om farlige forskjeller

«En forutsetning for å greie å bevare relativt små forskjeller, er at vi har kunnskap om hva som forårsaker og motvirker økonomisk ulikhet. At de politiske partiene faller for fristelsen til å fremføre lettvinte argumenter og analyser, er ikke så rart. At også mediene gjør det, er mer tankevekkende. De skal jo tross alt opplyse oss.»
Økonomi og velferdUlikhet
Kristin Clemet

Venstresidens ulikhetsdebatt

«Arbeiderpartiet og Agenda starter «bakfra» og vil  nesten bare snakke om skatt, som er det minst viktige, skriver Kristin Clemet.
Økonomi og velferdUlikhetSkatt og avgifter

I tillegg til disse publikasjonene, har Civitas ansatte skrevet en lang rekke tekster om tilstøtende emner, som blant annet fattigdom, global utvikling, velferdsordninger, utdanning, innvandring og integrering, arbeidsliv og trusler mot demokratiet.