Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Lavinntektsland har enda svakere sikkerhetsnett etter korona og krigen i Ukraina

Hør ny episode av Liberal halvtime med professor i utviklingsøkonomi fra Harvard Kennedy School, Rema Hanna.
IdeerBistand og utviklingØkonomi og velferd
Torkel Brekke

Koronakrisen vil gjøre oss enda strengere

Det er få vestlige kulturer som er mer egnet til å skape et autoritært samfunn enn den norske, skriver Torkel Brekke.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Team korona – hvilket lag er du på?

Når tiltakene lettes på, er ikke politikerne vennlige som gir oss mer frihet. De bruker mindre makt inn i sivil- og privatsfæren.
Politikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

Hedvig Montgomery om frihet og familier under korona

Hva betyr koronatiltak for barn, unge og familier? Å hindre spredning av koronasmitte er viktig for å bevare både helse og frihet, men er det andre hensyn som vi bør tenke på i møtet med korona? Hør ny podcastepisode med psykolog, forfatter og familieterapeut Hedvig Montgomery i samtale med Lars Kolbeinstveit.
Politikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

Skadeprinsippet bør ikke brukes som hersketeknikk i debatten om koronatiltak

Det er grunner til å drøfte Tvedts analyser kritisk, men vi bør kanskje ikke avfeie hans bekymring for demokrati og frihet som «hysterisk».
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Pietisme og koronatiltak

Det er naivt å tro at nordmenn følger tiltak bare basert på selvstendig overbevisning, samstemthet og tillit, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
IdeerPolitikk og samfunn
Steinar Juel

Raushet under koronakrisen, ja, men bør likevel lønne seg å jobbe

Vi bør ikke institusjonalisere et system der vi har ett støttenivå når behovet for sikring er lite, og et høyere nivå når konjunktursvikten er stor nok, skriver Steinar Juel.
VelferdsstatenVelferdstjenester

En kritisk og åpen koronadebatt er viktig

Men debatter kan ta mer eller mindre konstruktive og opplysende former, og nå kan det virke som vi er inne i en ond sirkel, der litt for mange prøver å mele sin egen kake, skriver Kristin Clemet.
Politikk og samfunn
Mathilde Fasting

Einar Øverenget om lydighet, korona og julefeiring

Er lydighet gammeldags? Og kan for mye lydighet føre til at vi glemmer å tenke kritisk? Hør ny episode med filosof Einar Øverenget som filosoferer ved inngangen til julefeiringen.
IdeerPolitisk filosofi

Camilla Stoltenberg oppsummerer koronaåret 2020

Hva har vi lært om Covid-19? På hvilket tidspunkt skjønte FHI omfanget av pandemien? Burde Norge vært bedre forberedt? Og har nedstengningen av samfunnet vært nødvendig? Hvor lenge må vi leve med koronatiltak? Hør podcastepisoden her!
Politikk og samfunn
Kristin Clemet

Koronaåret 2020 har satt forholdet mellom forskning og politikk på prøve

Forskere og fagfolk, med ulike meninger, har i uvanlig grad preget mediebildet dette året. Når uenighet mellom forskere, og mellom forskere og politikere, blir så tydelig, kan det få betydning for vårt syn på både forskning og politikk, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
DemokratiForskningDemokrati og rettigheter

Hvordan blir norsk politikk etter koronakrisen? Hvem vinner valget i 2021?

Se video fra frokostmøtet med Vidar Udjus, Tone Sofie Aglen, Frithjof Jacobsen og Skjalg Fjellheim.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Francis Fukuyama om korona, Kina og Trump

Vil 2020 endre verden like mye som 1989? Hør ny episode av vår podcast Liberal halvtime med Francis Fukuyama.
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Lars Peder Nordbakken

Veien ut av koronakrisen er også global

Frihandel og globale verdikjeder er ikke problemet, men tvert imot en avgjørende del av løsningen på koronakrisen, både helsemessig og økonomisk, skriver Lars Peder Nordbakken i Minerva.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Globalisering før, under og etter koronakrisen

Dette notatet viser hvordan internasjonal handel og globale verdikjeder bidrar til å dekke de kritiske behovene for medisiner, medisinsk utstyr og smittevernutstyr som har oppstått etter utbruddet av koronapandemien. 
HandelØkonomi og velferdGlobalisering

Carl Bildt om hvordan koronakrisen påvirker internasjonal politikk

I denne episoden deler tidligere stats- og utenriksminister i Sverige, Carl Bildt, sine tanker om global politikk i årene som kommer.
InternasjonaltPolitikk og samfunn

Civitasamtalen: Carl Bildt om hvordan koronakrisen påvirker internasjonal politikk

I denne episoden deler tidligere stats- og utenriksminister i Sverige, Carl Bildt, sine tanker om global politikk i årene som kommer.
Demokrati og rettigheter
Marius Doksheim

Hva skjer med forbruket etter koronakrisen?

"Noen har sikkert satt pris på roligere dager med færre forpliktelser og større mulighet til selv å styre tidsbruken, mens andre har fått øynene opp for verdien av både reiser, møter og frisørbesøk. Hvordan vi velger når den økonomiske veksten er tilbake, er ikke gitt."
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Torstein Ulserød

Hva skjer med migrasjonen etter koronakrisen?

"I forbindelse med den pågående krisen har proteksjonistiske krefter både til høyre og venstre i det politiske landskapet snakket om at nasjonalstaten nå reiser seg."
InternasjonaltMigrasjonInnvandring og integreringGlobalisering
Torstein Ulserød

Hva skjer med arbeidsliv og partssamarbeid etter koronakrisen?

"Til tross for generøs bruk av oljepenger, er det likevel ikke mulig å unngå at noen grupper vil komme dårligere ut av krisen enn andre. Og det er også tendenser til at partssamarbeidet forsterker noen slike forskjeller", skriver Torstein Ulserød.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torkel Brekke

Hva skjer med forskningen etter koronakrisen?

Til tross for nasjonalistiske tendenser, politisk polarisering og utfordringer med falske forskningsnyheter, er det grunn til å tro og håpe at koronakrisen har den effekt at forskningen vil bli enda mer globalisert og effektiv, og at verdensbefolkningens generelle tillit til forskning vil styrke seg, slik at verden kan bekjempe koronaviruset effektivt og være bedre forberedt på neste pandemi.
ForskningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Hva skjer med yrker og utdanning etter koronakrisen?

"Det norske arbeidsmarkedet har tidligere vist stor omstillingsevne. Vi ser også at utdanningsvalg påvirkes av konjunkturer og samfunnsendringer."
Høyere utdanningPolitikk og samfunnSkolepolitikkUtdanning og forskningArbeid og sysselsetting
Steinar Juel

Hva skjer med velferdsstatens bærekraft og finanspolitikken etter koronakrisen?

"Selv om økonomien i stor grad trolig vil re-starte uten hjelp når restriksjonene fjernes og adferden normaliseres, vil det trolig bli behov for noe mer normale finanspolitiske stimulanser for å få arbeidsledigheten tilstrekkelig ned."
Økonomisk politikkVelferdsstatenØkonomi og velferdFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Lars Peder NordbakkenTorstein Ulserød

Konkurslovgivningen og koronasituasjonen

Hør ny episode av vår podcast Liberal halvtime med jurist og stipendiat Marie Meling, om hva et effektivt konkursrettslig regime har å si for en velfungerende økonomi, både med og uten korona.
RettsstatNæringslivØkonomi og velferd
Kristin Clemet

Hva skjer med politikken etter koronakrisen?

"Alt oppsummert vil det politiske landskapet i Norge neppe bli vesentlig rystet av koronakrisen. Noen partier vil, i hvert fall på kort sikt, styrke seg, mens andre partier taper. Hvilken side som til slutt vinner valget i 2021, vil blant annet avhenge av hvor sterke Høyre og Arbeiderpartiet blir og hvilke av småpartiene som kommer over sperregrensen", skriver Kristin Clemet.
DemokratiNorsk politikkDemokrati og rettigheter
Bård Ludvig Thorheim

Hva skjer med beredskapen etter koronakrisen?

Statens kjerneoppgave med å ivareta borgernes sikkerhet har kommet i forgrunnen og vil trolig være i fokus i tiden som kommer. Vi kan forvente diskusjoner omkring fire sentrale problemstillinger. 
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Haakon Riekeles

Hva skjer med klimaet etter koronakrisen?

På kort sikt er det to effekter som er tydelige. For det første har krisen en positiv effekt på selve utslippsnivået mens krisen pågår. For det andre har krisen en direkte negativ effekt på fremdriften i den internasjonale klimapolitikken.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Lars Kolbeinstveit

Hva skjer med tillit, fellesskap og samhold etter koronakrisen?

Vi vet at akutte kriser kan gi en kortvarig knekk i tilliten til myndighetene, for eksempel til politiet, slik det skjedde etter at 22. juli-kommisjonen la frem sin rapport. Biter arbeidsledigheten seg fast på et høyt nivå, og vi får en langvarig økonomisk stagnasjon, er det mer sannsynlig at tilliten også blir mer varig svekket.     
Velferdsstaten
Eirik Løkke

Hva skjer med digitaliseringen etter koronakrisen?

Det er liten grunn til å tro at utnyttingen av data og andre typer digitalisering vil bli mindre viktig som forretningsmodell i tiden fremover. Om noe vil koronakrisen forsterke trendene.
Politikk og samfunn
Lars Peder Nordbakken

Hva skjer med globaliseringen etter koronakrisen?

Vi kan bare lykkes gjennom internasjonalt samarbeid tuftet på åpenhet og like spilleregler for alle, uansett om det gjelder handel og investeringer, eller helse- eller klimautfordringer.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Fr. H. Svendsen

Hva skjer med liberalismen etter koronakrisen?

"Det er for tidlig å si om koronakrisen vil svekke den politiske liberalismen, eller om den tvert imot vil tydeliggjøre de mest dysfunksjonelle trekkene ved illiberale styresett."
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Hva skjer med kapitalismen etter koronakrisen?

Nettopp i en krise som setter store krav til både sosialt samhold og tillit, demokratisk legitimitet, samt en tilpasningsdyktig og produktiv økonomi, vil den moderne nordiske modellens liberale og inkluderende egenskaper, med en unik kombinasjon av trygghet og frihet, vise seg å tilby verden en systemisk lærdom som det blir vanskeligere å overse for ettertiden.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Aslak Versto Storsletten

Hva skjer med statens rolle i næringslivet etter koronakrisen?

Tiltakene som er satt i verk, slik som statsgarantier, obligasjonsordninger og kontantstøtte, har vært nødvendige. Men de har ikke på varig basis flyttet grensene mellom den offentlige og den private sfæren i næringslivet.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Velgere
Eirik Løkke

Hva skjer med personvernet etter koronakrisen?

Uavhengig av koronakrisen er digitalisering en global megatrend som kun vil forsterke seg fremover. Sannsynligvis vil koronakrisen forsterke digitaliseringen, med store konsekvenser for privatliv og personvern.
Demokrati og rettigheterPersonvern