Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Europakart, vintage

Suverenitet

Suverenitet betegner retten og evnen til å styre over et område.
MenneskerettigheterInternasjonale institusjoner
EU, flagg, Europa, Europaparlamentet, Brussel

Subsidiaritetsprinsippet

Subsidiaritetsprinsippet, også kalt nærhetsprinsippet, sier at en avgjørelse skal tas på laveste hensiktsmessige nivå.
IdeerKristendemokrati
innovasjon og offentlig sektor, industri, teknologi

Subsidier

Subsidier gir fordeler til enkeltbedrifter eller enkeltnæringer, ved at disse gis en støtte som ikke gis til resten av næringslivet, og dermed gir dem en gunstig konkurranseposisjon. 
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
lillavelgere

Lillavelgere

Siden lillavelgerne ligger i «midten», mellom den røde og den blå blokken, kan deres stemmegivning være avgjørende for hvem som vinner valg.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
oligark

Oligark

Oligarki betyr fåmannsvelde, altså et regime der noen få personer har makten.
InternasjonaltØkonomiske systemer
hender som sammenligner penger, ulikhet

Universelle ordninger

Innenfor velferdsstaten betegner universelle ordninger en type ordninger som gis til alle, eller som alle i en gitt situasjon har rett til. Motsatsen er behovsprøvde ordninger, som bare gis til dem som har et etterprøvbart behov, som regel lav inntekt.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
demokrati
Marius DoksheimBård Larsen

Oppfatninger om det liberale demokratiet blant unge

Et velfungerende liberalt demokrati er helt avhengig av at det er begrensninger på hva flertallet kan bestemme. I et liberalt demokrati har befolkningen – og spesielt mindretallet – et spesielt vern. Alle individer har rettigheter, som ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og religionsfrihet, og det skal være likhet for loven. Dette er rettigheter som intet flertall kan sette til side.
DemokratiPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Kristin ClemetMarius Doksheim

Arbeid og skole er viktigere enn skatt

I valgkampen har mange slått fast at «sosiale forskjeller» er den saken som velgerne syns er aller viktigst. Vi er enige i at sosial utjevning sannsynligvis er en viktig sak for velgerne nå. Men det er ikke sikkert at det er den viktigste saken.
SkolepolitikkUlikhetSkatt og avgifterArbeid og sysselsetting
Marius Doksheim

Befolkningens syn på sosiale forskjeller og ulikhet

Civita har gitt Respons Analyse i oppdrag å gjennomføre en meningsmåling blant den norske befolkningen. I dette notatet presenteres resultatene fra spørsmålene som dreier seg om sosiale og økonomiske forskjeller.
Ulikhet
Puslespill brikker som ikke er satt sammen

Desentralisering

Desentralisering, det vil si å flytte politiske avgjørelser ned på lavere nivåer, for eksempel fra sentrale myndigheter til kommunene, eller fra kommunene til individer, vil kunne redusere noen av problemene politisk styring kan lede til.
Økonomi og velferdKonkurranse
Marius Doksheim

Grådighet i fotballen – og ellers

Reaksjonene på forslaget om en superliga for europeiske topplag, som i skrivende stund ser ut til å rakne, er interessante og kan kanskje si noe om markedsøkonomi, ulikhet og grådighet også i videre forstand.
IdeerKonkurranseØkonomiske systemer

Særinteresser

I en moderne, demokratisk stat er det kanskje riktig å si at kampen pågår mellom et utall forskjellige grupper og særinteresser.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
skatt

Hestehandel

Hestehandel betyr at en politiker stemmer for en annens sak, i bytte mot at den andre politikeren stemmer for hans sak. 
DemokratiPolitikk og samfunn
stortinssalen

Konsensus

Enstemmighet og konsensus, det vil si at alle (partiene) er enige om hva som bør gjøres, er nokså vanlig i norsk politikk, og mye vekt legges på samarbeid over partigrensene og det å komme frem til kompromisser.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Velgere

Medianvelgeren

I en konkurranse mellom to partier vil begge, ifølge denne teorien, forsøke å plassere seg så tett opptil medianvelgeren som mulig, noe som betyr at politikken som føres vil ligge i sentrum.
DemokratiPolitikk og samfunn

Transaksjonskostnader

Enhver handel medfører transaksjonskostnader: Kjøper og selger må finne hverandre, enes om hva de skal bytte og skaffe garantier for at den andre parten overholder avtalen.
Økonomi og velferd

Kollektive goder

Dette er goder som, når de først eksisterer, ikke kan begrenses slik at bare de som betaler for dem, får gleden av dem, samt at godet ikke blir ”brukt opp” uansett hvor mange som får nyte det.
Offentlige utgifterØkonomi og velferdØkonomiske systemer

Eksternaliteter

De aller fleste varer og handlinger har eksternaliteter, som kanskje enklest kan forklares som effekter på andre som du ikke tar hensyn til når du tar dine valg.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Marius Doksheim

Ellingsæter, Anne Lise m.fl: Den nye velferdsstatens historie

Boken sier lite om de økonomiske forutsetningene for velferdsstaten, men den gir en grundig gjennomgang av de politiske stridighetene og enighetene som har gitt den velferdsstaten vi har i dag.
penger kontant

Markedssvikt

Alle avvik fra idealmodellen betyr at det er store eller små markedssvikt.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer

Rent seeking

I stedet for å tjene penger ved å produsere eller skape noe som andre ønsker å betale for, slik man gjør i markedet, forsøker man å tjene penger ved å kare til seg fordeler gjennom politiske vedtak.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Marius Doksheim

Betraktninger om et nytt mål for inntektsulikhet

En analyse fra tre SSB-forskere, som inkluderer selskapenes overskudd i eiernes inntekter, gir nye og langt høyere tall på ulikheten i Norge. Men er det rimelig å inkludere slike overskudd i personlig inntekt, og gir de nye tallene bedre informasjon om økonomiske forskjeller enn vi har hatt tidligere?
UlikhetSkatt og avgifter
Marius Doksheim

Hva skjer med forbruket etter koronakrisen?

"Noen har sikkert satt pris på roligere dager med færre forpliktelser og større mulighet til selv å styre tidsbruken, mens andre har fått øynene opp for verdien av både reiser, møter og frisørbesøk. Hvordan vi velger når den økonomiske veksten er tilbake, er ikke gitt."
Økonomisk politikkØkonomi og velferd

Liberalt demokrati

For at landet skal være et liberalt demokrati, er det ikke nok at flertallet i befolkningen bestemmer. Hva befolkningen kan bestemme, må være begrenset av regler for hvordan disse avgjørelsene skal tas og av rettigheter som gis til minoriteter
IdeerDemokratiLiberalismeDemokrati og rettigheter
Velgere
Marius Doksheim

Hva skjer med økonomisk ulikhet etter koronakrisen?

En mulig og sannsynlig effekt av en langvarig koronakrise er at alle blir fattigere, men at de rikeste taper mest i absolutte beløp. Det vil gi redusert ulikhet, noe som mest av alt viser problemet med å fokusere for mye på ulikhet alene.
FattigdomØkonomi og velferdUlikhet

Den industrielle revolusjon

Den grunnleggende endringen var at mye av produksjonen av varer gikk fra å skje i små enheter, for eksempel på hver enkelt gård, til å finne sted i store fabrikker og industrianlegg.
Politikk og samfunnØkonomi og velferd
istockphoto.com Produktivitet

Mål- og resultatstyring

Mål- og resultatstyring er et prinsipp for styring i offentlig virksomhet.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

New Public Management

En type organisering og styring av offentlige virksomheter, som har som mål å oppnå økt effektivitet og legitimitet.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Stortinget, den lovgivende makt

Sperregrensen

Sperregrensen er en avveiing mellom å oppnå representativitet (at alle stemmer høres i parlamentet) og utfordringene med mange små partier.
DemokratiDemokrati og rettigheter

Velferdsprofitører

Begrepet velferdsprofitør er en nedsettende betegnelse skapt og brukt av den radikale venstresiden om private velferdsaktører med profittmotiv.
Private i velferdenØkonomi og velferdVelferdstjenester

Planøkonomi

Planøkonomi er et økonomisk system der det offentlige eier og driver alt eller det aller meste av den økonomiske aktiviteten, og forsøker å koordinere produksjon og fordeling av godene gjennom planer.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer

Handel

Handel er utveksling av varer eller tjenester, enten direkte eller gjennom et betalingsmiddel som penger.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Marius DoksheimTorstein Ulserød

LO legger opp til en ensporet debatt

Man lever ikke med vrangforestillinger straks man ikke er fullt ut enig i LOs fortelling om virkeligheten i norsk arbeidsliv. Torstein Ulserød og Marius Doksheim i Dagens Næringsliv.
InnvandringØkonomi og velferdInnvandring og integrering
Marius DoksheimAnne Siri Koksrud Bekkelund

En drøfting av argumenter for og mot private, kommersielle aktører i velferden

Dette notatet tar for seg argumentene for og mot private aktører som leverandører av velferdstjenester.
Private i velferdenVelferdstjenester