Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

Høyresiden har abdisert 

Den borgerlige regjeringen har i de siste åtte årene stort sett forsvart seg med at de har bevilget mer penger enn den forrige regjeringen. Viljen til å argumentere for, eller forsvare, kutt i offentlige utgifter, er nærmest fraværende.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Gard Løken Frøvoll

Ingen grenser for politikk

Å få barn er et viktig personlig valg, og burde holdes utenfor valgkampen. Det må finnes grenser for politikk.
Norsk politikkVelferdsstatens bærekraft
Jan Erik Grindheim

Generasjonen som stjal fra den neste?

"I politikken er det vel knapt noen generasjon som har gjort mer for å sikre sine etterfølgere en trygg fremtid enn nettopp den de to professorene tilhører."
ØkonomiFinanspolitikk
Haakon Riekeles

Hvor mye mer må vi jobbe i fremtiden, og hvordan skal vi få det til?

For at velferdsstaten skal være bærekraftig, trengs tiltak som øker arbeidsinnsatsen i brede grupper av befolkningen, og særlig tiltak som øker antall arbeidede timer blant personer som allerede er i arbeid. Dagens tiltak rettet mot enkeltgrupper utenfor arbeidsmarkedet, er ikke tilstrekkelige.
Offentlige utgifterØkonomiVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hva skal vi med økonomisk gevinst?

Det røde byrådet i Oslo burde jobbe for kvalitet, valgfrihet, mangfold og velfungerende konkurranse i velferdssektoren. I stedet er de opphengt i gevinst. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagsavisen.
Uncategorized
Mathilde FastingSteinar Juel

ELDREBØLGEN: Økt forsørgelsesbyrde kan ikke trylles bort

I Fagbladet Samfunn Økonomi 1-2018 hevdes det at det er feil at forsørgelsesbyrden vil øke. Analysene som leder opp til disse konklusjonene holder imidlertid ikke mål. Dette notatet viser hvorfor eldrebølgen medfører økt forsørgerbyrde for de som er i arbeid, og derfor krever politiske tiltpasninger.
VelferdsstatenDen nordiske modellenVelferdsstatens bærekraft

Statsbudsjettet

Når statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget, har det bestemt hvor mye skatter og avgifter som kan kreves inn det neste året, og hva pengene skal brukes til.
Økonomisk politikkØkonomi
Mathilde Fasting

Hvem betaler pensjonene?

"Også ansatte i offentlig sektor er tjent med at velferdsstaten vår er bærekraftig også i fremtiden," skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
Trygder og pensjonerØkonomiVelferdsstatens bærekraft

Eldrebølgen

Mens fem personer i arbeidsdyktig alder skulle spleise på utgiftene til én pensjonist i 1970, vil det i 2060 bare være 2,5 personer til å dele på den samme regningen. Dermed blir det mer å betale for hver som er yrkesaktiv.
VelferdsstatenØkonomiVelferdsstatens bærekraft
Steinar Juel

Skattenivået – sett fra husholdningene

Sterk vekst i offentlige utgifter vil kreve høyere skatter, samtidig som husholdningenes realinntekter før skatt kan antas å ville vokse med omlag det halve av hva vi har vært vant til. Spørsmålet om høyden på skattenivået vil derfor bli et mer sentralt stridsspørsmål i valgkampen om fire eller åtte år.
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikkSkatt og avgifter
Haakon Riekeles

Hvor stor offentlig sektor tåler vi?

Dette notatet viser hvordan offentlig sektors størrelse har utviklet seg over tid, og sammenligner situasjonen med andre industriland.
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikk

Velferdsstat

En velferdsstat er kjennetegnet ved at det offentlige spiller en sentral rolle i beskyttelsen og opprettholdelsen av den økonomiske og sosiale levestandarden blant innbyggerne.
VelferdsstatenØkonomiVelferdsstatens bærekraft
Haakon RiekelesSteinar Juel

Nr. 5 2017: En bedre handlingsregel

Å justere handlingsregelen er nødvendig for å sikre en ansvarlig finanspolitikk, men det er ikke tilstrekkelig. Ansvarlig finanspolitikk handler om mer enn bruken av oljepenger. I dette notatet foreslåes det flere tiltak for en fremtidig ansvarlig finanspolitikk.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomiFinanspolitikk
Haakon Riekeles

Nr. 25 2016: Hvordan redusere statens utgifter?

I dette notatet identifiseres det mulige kutt i statens utgifter på nærmere 50 milliarder kroner. Stadig flere erkjenner at veksten i statens utgifter ikke kan fortsette i dagens tempo, og at det derfor vil være behov for utgiftsreduksjoner fremover. På tross av dette mangler det konkrete forslag om hvordan man skal få det til. Notatet har som formål å rette opp i det, og foreslår femten konkrete tiltak som vil redusere statens utgifter.
Økonomisk politikkReformerOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Haakon Riekeles

Tiden for moderasjon er nå

Etter flere perspektivmeldinger og utredninger vet de fleste at eldrebølgen vil gi oss store underskudd på statsbudsjettet mot midten av dette århundret. At økt oljepengebruk også har store konsekvenser om fem til ti år, er helt fraværende i den offentlige debatten.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Kvalitet og valgfrihet er viktigst

Uncategorized
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Utdanning er et gode for samfunnet og den enkelte

Uncategorized

Vanskeligere å gjennomføre reformer

"Siden 1970 har offentlig sektor vokst med 200 prosent. Det gjør det vanskeligere å reformere." Eirik Løkke i Dagens Næringsliv:
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Grafene MDG ikke vil se

"Det er på tide å utfordre MDG på hvor de vil ta pengene fra og at de forteller hva konsekvensene av partiets politikk blir for den enkeltes levestandard. Vil de ha A, må de si B," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
Økonomi
Mathilde Fasting

Gratulerer med dagen

"Arbeiderbevegelsen har i mange tiår brukt 1. mai til å kjempe for kortere arbeidsdager. Det har man oppnådd, men fremover må parolene ta høyde for at vi totalt sett er nødt til å arbeide mer," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
Uncategorized
Kristin Clemet

Forberedt på fremtiden

"Det er arbeidet som finansierer velferden. Demografiske endringer, som vi allerede vet mye om, fører til at færre må forsørge flere. Marte Gerhardsen i Agenda mener dette er «å skremme» og kaller det «dommedagsprofetier»". Kristin Clemet svarer i Dagens Næringsliv.
Uncategorized
Kristin Clemet

Vi jobber ikke nok

"Fremfor å forsøke å kompensere for problemet ved å tilby stadig flere velferdsordninger som skal finansieres, og som derfor egentlig krever at vi arbeider mer - burde noen ta mot til seg og fortelle om konsekvensene av å arbeide mindre. Jo mindre vi arbeider, jo mindre må velferdsstaten være - og jo mer ansvar må vi selv ta for vår egen velferd," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Uncategorized
Lars Gauden-Kolbeinstveit

OL: Når Fremskrittspartiet tar ansvar

"Kostnadene ved et eventuelt OL kan bli langt større enn selve OL: Et OL kan også bidra til å undergrave det politiske grunnlaget for de viktigste reformene framover. Det kan bli dyrt," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit hos NRK Ytring.
Uncategorized
Villeman VinjeMathilde Fasting

Velferdens usikre fremtid

"Skal velferdsstaten være økonomisk bærekraftig i fremtiden, trenger vi modige politikere som så tidlig som mulig våger å debattere ut fra en realistisk utviklingsbane for velferdsstaten. Den har de nå fått fra Statistisk sentralbyrå," skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Aftenposten.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Velferdsstatens fremtid

"Hallvard Bakkes replikk til meg i gårsdagens Klassekampen krever en kommentar. I pamfletten «Har vi råd til fremtiden?» skriver jeg om Perspektivmeldingen og utfordringene for Norge i fremtiden. Meldingen viser at den offentlige velferden ikke er bærekraftig, dersom vi følger det sporet vi er på i dag," skriver Mathilde Fasting i Klassekampen.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Svar til Hallvard Bakke

"Det hadde vært fint om vi hadde hatt råd til høyere kvalitet i offentlig velferd, samtidig som vi arbeidet mindre og bare betalte litt mer skatt enn i dag. Men de fremtidsutsiktene er det nærmest bare Hallvard Bakke som tror på," skriver Mathilde Fasting i Klassekampen.
Uncategorized

"De borgerlige ungdomspartiene krever kutt i sykelønn"

"De fire borgerlige ungdomspartiene møtte (tirsdag) ettermiddag finansminister Siv Jensen, for å uttrykke sin bekymring for velferdsstatens bærekraft og gi råd til regjeringen," skriver Dagbladet. "Bakgrunnen for utspillet et Civitas pamflett «Har vi råd til fremtiden?», basert på den forrige regjeringens perspektivmelding i 2013."
Uncategorized
Kristin Clemet

Har vi råd til fremtidens velferd?

"Det neste tiåret vil statsbudsjettet fortsette å gå med overskudd. Vi har med andre ord stor handlefrihet nå, som kan brukes til å forberede oss på fremtiden. En av de viktigste politiske debattene vi skal ha fremover, bør derfor dreie seg om hva vi kan gjøre nå som gjør oss bedre rustet til å bevare en god velferdsstat," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Uncategorized

Fremtidens velferd – generasjonskonflikt eller nye muligheter?

Fremover blir det færre yrkesaktive per pensjonist. Hvor problematisk er egentlig «eldrebølgen» for norsk økonomi? Er det riktig at de demografiske endringene gir økt press på velferdsgodene, og at alle må jobbe mer? Eller holder det at vi er litt mer produktive og betaler mer skatt? Hva er de unges råd til de eldre, og hva kan eldre forvente av de unge? Se video fra frokostmøtet her!
Uncategorized
Mathilde Fasting

Økt skatt er ikke nok

"Hvis vi vil ha dagens velferdsstat i 2060, får vi et underskudd på 6,1 prosent av fastlands-BNP på statsbudsjettet – dersom kvaliteten på tjenestene det offentlige tilbyr, er på samme nivå i 2060 som i 2011. Men det er ikke en realistisk forutsetning. Det ville tilsvare en situasjon der for eksempel eldreomsorgen i dag var som i 1960," skriver Mathilde Fasting på NRK Ytring.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Har vi råd til fremtiden?

"Vi står overfor en rekke utfordringer for velferdens bærekraft i fremtiden. Håpet er at politikere og andre vil diskutere hvilke veivalg vi har fremover og gjennomføre reformer som vil sørge for at samfunnsutviklingen vil bli bærekraftig. Begynnelsen er å sikre en bred forståelse av at slik velferds-Norge utvikler seg, er det mørke skyer i horisonten," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Har vi råd til fremtiden? – Perspektivmeldingens utfordringer

Velferdsstaten er ikke bærekraftig. Det blir færre yrkesaktive til å finansiere den, samtidig som det blir flere eldre og større krav til kvalitet. Det betyr at vi har store utfordringer fremover. Denne pamfletten tar opp de viktigste utfordringene og peker på en rekke mulige tiltak som kan bidra til god velferd, sunne statsfinanser og et produktivt arbeidsliv også i fremtiden.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Har vi råd til fremtiden? – Perspektivmeldingens utfordringer

Velferdsstaten er ikke bærekraftig. Det blir færre yrkesaktive til å finansiere den, samtidig som det blir flere eldre og større krav til kvalitet. Vi reddes ikke av oljepengene. Det betyr at vi har store utfordringer fremover. Denne pamfletten tar opp de viktigste utfordringene og peker på en rekke mulige tiltak som kan bidra til god velferd, sunne statsfinanser og et produktivt arbeidsliv også i fremtiden.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Mathilde FastingVilleman Vinje

Bærekraftig vekst

"Å strupe kapitalismen vil kanskje redusere utslippene, men det vil også gi en rekke uheldige bivirkninger. Derfor må det legges til rette for å kombinere vekst og miljøvennlig adferd. Det er dessuten vanskelig å se hvordan de ekstreme omleggingene MDG tar til orde for kan la seg forene med at innbyggerne får ta frie valg," skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i et svar til Rasmus Hansson.
Uncategorized