Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
statistikk
Steinar Juel

SSB-rapporten om ulikhet – igjen

Rapporten heter «Økonomisk ulikhet i Norge i det 21. århundre», og i mediene og av politikere ble den fremstilt som en fasit. Jeg har ikke registrert at forskerne har korrigert dette bildet.
ForskningUlikhet
Statistikk Entreprenør
Steinar Juel

SSB og forskning på ulikhet

Innlegget fra SSB-forskerne omgår det jeg undret meg over.
ØkonomiUlikhet
hender som sammenligner penger, ulikhet
Steinar Juel

Små endringer i ulikheten det første pandemiåret

Nye data publisert av Statistisk sentralbyrå i år viser at den økonomiske ulikheten økte svært lite i 2020. De med lavest inntekt fikk en sterkere vekst i kjøpekraften enn de fleste andre inntektsgrupper. Dette notatet ser på de nye tallene for inntektsulikhet, som hittil har blitt forbigått i stillhet.
ØkonomiUlikhet
Steinar Juel

Meningsløs sammenligning av ulikhet i Norge og USA

Sammenligningen av inntektsforskjeller og skatt i Norge og USA halter. Utsagnskraften i denne analysen i SSB-rapporten fremstår som høyst usikker.
UlikhetSkatt og avgifter
Kristin ClemetMathilde Fasting

Fag og politikk i ulikhetsdebatten

er kommentator Bård Bjerkholt at vi må skille mellom fag og politikk i ulikhetsdebatten. 2
ForskningUlikhet
Kristin ClemetJon Nicolaisen

Renten og de rikeste

Det er ikke slik at skjevere fordeling kan forklare økningen i spareraten. Globalt er det ikke slik at fordelingen er blitt skjevere. Den er, tvert imot, blitt jevnere.
PengepolitikkØkonomiUlikhet
Kristin Clemet

Feil på feil fra Kaski

Kari Elisabeth Kaski prøver nok en gang å overbevise om at SVs skolepolitikk er den beste. Det er forståelig at hun gjør det i en valgkamp, men det er synd at hun verken greier å forholde seg til det debatten dreier seg om eller å skrive sannferdig om dem hun diskuterer med.
SkolepolitikkUlikhet
https://www.istockphoto.com/
Mathilde Fasting

Norske eiere er ikke skurker

Svært lave renter har ført til at formuesverdiene har økt kraftig, det samme har aksjeverdiene. Det er lenge siden boligkrakket på begynnelsen av 1990-tallet, men krakk i aksjemarkedene kan komme, og renten kan stige igjen. Da vil mange av holdingselskapene tape penger, og verdiene vil reduseres. Det er kanskje bra for den målte ulikheten, men det er  ikke bra for Norge.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivUlikhet
Kristin Clemet

Usaklig av Kaski

Vår fremstilling av løsninger som er typiske for høyre- og venstresiden, er altså ikke grepet helt ut av luften.
Ulikhet
Kristin ClemetMarius Doksheim

Arbeid og skole er viktigere enn skatt

I valgkampen har mange slått fast at «sosiale forskjeller» er den saken som velgerne syns er aller viktigst. Vi er enige i at sosial utjevning sannsynligvis er en viktig sak for velgerne nå. Men det er ikke sikkert at det er den viktigste saken.
SkolepolitikkUlikhetSkatt og avgifterArbeid og sysselsetting
Marius Doksheim

Befolkningens syn på sosiale forskjeller og ulikhet

Civita har gitt Respons Analyse i oppdrag å gjennomføre en meningsmåling blant den norske befolkningen. I dette notatet presenteres resultatene fra spørsmålene som dreier seg om sosiale og økonomiske forskjeller.
Ulikhet
Kristin Clemet

Likhet ikke eneste verdi som er viktig

Norge var et av verdens likeste land i 2014. Det er vi fortsatt.
ØkonomiUlikhet
Kristin Clemet

Verdens likeste land

«Det er ikke lett å bevare små forskjeller, men det ingen grunn til svartsyn. Norge er fortsatt et av verdens rikeste, frieste og likeste land», skriver Kristin Clemet.
VelferdsstatenUlikhetDen nordiske modellen
Lars Kolbeinstveit

En mer rettferdig debatt

Det er ingen som ønsker økte forskjeller bare for at de rike skal bli rikere. Likevel aksepterer moderate politikere både til venstre og høyre noe ulikhet. Grunnen er at økonomisk likhet ikke er den eneste verdien som teller, hvis vi skal bevare og videreutvikle et godt samfunn, skriver Lars Kolbeinstveit i avisen Fremover.
IdeerØkonomiUlikhet
Marius Doksheim

Betraktninger om et nytt mål for inntektsulikhet

En analyse fra tre SSB-forskere, som inkluderer selskapenes overskudd i eiernes inntekter, gir nye og langt høyere tall på ulikheten i Norge. Men er det rimelig å inkludere slike overskudd i personlig inntekt, og gir de nye tallene bedre informasjon om økonomiske forskjeller enn vi har hatt tidligere?
UlikhetSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Del 1: Martin Sandbu om hvorfor ulikheten har økt

Financial Times-kommentator Martin Sandbu om hva som har gått galt med økonomien de siste 40 årene.
ØkonomiUlikhet

Mulighetslikhet

Mulighetslikhet er et politisk ideal som motsetter seg at goder og makt i et samfunn skal fordeles ut fra hvilken bakgrunn noen har.
IdeerUlikhet
Steinar Juel

Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev

I dette notatet argumenterer samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel, for at ulikhetene i formue overdrives. Norges velferdsstat, med offentlige pensjonssystemer og en betydelig offentlig formue, spiller en avgjørende rolle.
ØkonomiUlikhetFinanspolitikk

Fordeling

Fordeling betegner i en politisk sammenheng fordelingen av ressurser, spesielt inntekter og formue, i befolkningen.
ØkonomiUlikhet

Temaside: Civita om ulikhet

Her er en oversikt over Civitas publikasjoner om økonomisk ulikhet.
ØkonomiUlikhet
Likhet mennesker folk

Likhet

Enhver normativ samfunnsteori som har vunnet en viss tilslutning over tid, har krevd likhet med henblikk på et eller annet, på noe som er særlig viktig i henhold til denne teorien.
IdeerPolitisk filosofi

Ulikhet

Normalt mener man med ulikhet økonomiske forskjeller mellom noen som har høye og noen som har lave inntekter eller formue, men ulikhet kan også referere til andre typer fordeling.
ØkonomiUlikhet
Kristin ClemetMarius Doksheim

Underlige konklusjoner om ulikhet

"Professor Einar Øverbye vurderer noen av Solberg-regjeringens politiske tiltak og slår fast at de antakelig vil øke inntektsforskjellene på lang sikt – i en slik grad at Øverbye mener det er passende å snakke om ættesamfunn og advare mot at store arvede ressurser konsentreres om få familier, hvilket kan gi disse familiene betydelig politisk innflytelse. I denne artikkelen diskuterer vi hvor godt Øverbyes «begrunnete antakelser» egentlig er begrunnet."
Uncategorized
Kristin ClemetMarius Doksheim

Civita og ulikhet

"Økt skatt kan kanskje gi ”penere” ulikhetstall på kort sikt, men det bidrar ikke i seg selv til verken høyere arbeidsdeltakelse blant innvandrere, en enklere hverdag for aleneforeldre, færre unge utenfor arbeidsmarkedet, bedre utdanning eller økt omstillingsevne," skriver Kristin Clemet og Marius Doksheim.
Demokrati og rettigheter
Eirik BergerHåkon Block Vagle

Likhet før velferdsstaten – Norsk inntektsulikhet gjennom 120 år

Dette notatet oppsummerer forskning på historisk inntektsulikhet i Norge. Forskningen tyder på at store deler av reduksjonen i norsk ulikhet fant sted før Norge fikk en omfattende velferdsstat.
ØkonomiUlikhet
Marius Doksheim

Nr. 6 2017: Tiltak mot ulikhet

Dette notatet trekker frem en rekke tiltak som har til hensikt å holde de økonomiske forskjellene i Norge lave og forebygge en uheldig utvikling i fremtiden. Notatet går også igjennom mange av de avveiningene man må gjennom, når man skal utforme politikk mot ulikhetsvekst. Det er forsøkt å belyse hvilke problemer vi har eller kan få, og hvilke dilemmaer vi støter på hvis vi vil gjøre noe.
VelferdsstatenØkonomiUlikhet
Kristin Clemet

Utilstrekkelige løsninger fra SV

"Det virker som SV fortsatt ser på utviklingen bare som et resultat av en kamp mellom arbeid og kapital. Men grunnen til at vi har lyktes i Norge er ikke bare samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, men også bred oppslutning om markedsøkonomien." Kristin Clemet i Vårt Land.
Økonomi
Marius Doksheim

Nr. 4 2016: Økende ulikhet i Norge?

Det hevdes at ulikhetene nå endres raskt i Norge. Dette notatet ser på ulike mål på ulikhet siden årtusenskiftet, og viser at det er vanskelig å finne bevis for at ulikhetene nå er økende. Det er stabiliteten som er mest fremtredende.
ØkonomiUlikhet
Lars Peder Nordbakken

Nr. 23 2015: Sosial mobilitet

Dette notatet tar for seg sosial mobilitet-begrepet, og viser den sosiale mobiliteten i Norge og andre land. Last ned og les notatet her!
ØkonomiUlikhet
Erik Jarle Nordbø

Nr. 21 2015: Oslo – den sammensatte byen

Er Oslo så delt som mange vil ha det til? Påstanden om at Oslo er delt på midten, og at alt som ligger øst for delelinjen blir stadig verre, mens det i vest blir bedre, fjerner fokuset fra de faktiske utfordringene Oslo står overfor. Last ned og les notatet her!
Politikk og samfunnUlikhet
Marius Doksheim

Nr. 11 2015: Thomas Piketty – ett år etter

Den virkelig store endringen gjennom det tjuende århundre var fremveksten av en eiendomsbesittende middelklasse, skriver Piketty i sin bok. Utfordringen fremover nå må være å videreutvikle og utvide dette eierskapet, heller enn å bare forsøke å legge begrensninger på formuer og inntekter blant de aller rikeste.
Ulikhet
Mathilde FastingVilleman Vinje

Ulikhet og økonomisk vekst

"OECD og IMF har den senere tid kommet med nyttige forskningsbidrag som styrker kunnskapen om hvordan ulikhet virker inn på den økonomiske veksten. Relaterer man denne forskningen til den norske virkeligheten, bør man imidlertid trekke andre konklusjoner enn at kun mer omfordeling vil hjelpe den økonomiske veksten. Vekststimulerende tiltak blir også nødvendig," skriver Vinje og Fasting i DN.
Økonomi
Mathilde Fasting

Liten Gini-variasjon

"Ginien i 2013 er lik hva den var midt på 1990-tallet i Norge, etter en moderat økning fra midten av 1980-tallet. Det passer dårlig med bildet venstresiden forsøker å tegne om at ulikheten i Norge har økt betydelig den senere tid. Ginien har vært forbausende stabil," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
Økonomi
Marius Doksheim

Ulikhet og makt

"Et av problemene med for stor økonomisk ulikhet er utvilsomt at for store forskjeller i inntekter og formuer kan gi for store forskjeller i makt. Stig Arild Pettersen kritiserer oss for å overse dette i våre bidrag til debatten om Thomas Piketty og ulikhet. Jeg vil driste meg til å påstå at noe av kritikken kommer av selektiv lesning eller forglemmelse," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
Økonomi