Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eu domstolen
Per Christiansen

Om EU-domstolens rolle

EU-domstolen er av og til kritisert for å være ‘aktivistisk’. Dette kan bygge på en for snever oppfatning av EU-domstolens rolle, men kan også skyldes uenighet om enkelte av dens avgjørelser. 
Demokrati og rettigheterRettsstatEU og EØS
Norsk domstol myndighetene
Steinar Juel

Her har pressen sviktet sin rolle

Når det gjelder forsvaret av domstolenes uavhengighet – hvorfor er pressen uinteressert?
Rettsstat
handlingsrom
Per Christiansen

Om nasjonalt handlingsrom i EØS

Det er et handlingsrom i EØS for nasjonale tiltak. Å finne grensen på forhånd kan være vrient, og det kan være risikofylt å overtre den.
RettsstatEU og EØS
Ungarn
Per Christiansen

Å umyndiggjøre en EU-stat

Artikkel 7 i Traktaten om den europeiske union gir mulighet for sterke sanksjonsmidler mot EU-stater som ikke respekterer EUs verdier. Den er imidlertid ikke så lett å bruke.
RettsstatEU og EØS
barn på skolen med munnbind i koronapandemien
Lars Kolbeinstveit

Ukloke endringer i smittevernloven

Koronapandemien splittet ikke norsk politikk. Endringer i smittevernloven kan derimot bidra til svekket samhold ved neste pandemi.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Kristin Clemet

Jo, lovbrudd kan være en glipp

Kristin Clemet svarer Hans Fredrik Marthinussen.
Institusjoner og forvaltningRettsstat
Politi og motorsykkel
Henrik Lerstøl Bjørøen

Politi og demokrati: Om rolleblanding og maktmisbruk i en av Norges mest betrodde institusjoner

Dette notatet ser nærmere på hvordan politiets maktutøvelse kan komme i konflikt med demokratiet og rettsstaten, med utgangspunkt i Rolleforståelsesutvalgets rapport.
Demokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Tor-Aksel Busch om sine år i rettsstatens tjeneste

I 22 år var Tor-Aksel Busch riksadvokat. I dagens episode forteller han om hva han har lært, og deler sine tanker om rettsstatens utfordringer fremover.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Eirik Løkke

Vil kunstig intelligens erstatte advokatene?

Hvordan vil kunstig intelligens påvirke jus og rettsstaten? Hvordan kan dataprogrammer brukes til å bedre kvaliteten på juridisk rådgivning?
IdeerRettsstat
Europa statsforfatning

Statsforfatning

Statsforfatning er et begrep innenfor den politiske teorien som beskriver hvordan en stat kan og bør organiseres.
IdeerDemokratiDemokrati og rettigheter
domstol rett

EU-domstolen

Den europeiske unions domstol fortolker EUs lover, og skal påse at disse anvendes likt i unionens medlemsstater.
Demokrati og rettigheterRettsstatEU og EØS
Norsk domstol myndighetene
Steinar Juel

Tilliten til domstolene var lavest i distriktene

Det er høyst tvilsomt om tilliten til domstolene øker ved at de gis «bedre lokal forankring og bedre forståelse for lokale forhold». Tvert imot er det fare for at tilliten da svekkes.
Norsk politikkDemokrati og rettigheterRettsstat
Jente med EU-flagg
Mathilde Fasting

Om ikke nå, når da?

Hvis ikke krig på europeisk jord får oss til å revurdere vårt forhold til EU, vet jeg ikke hva som skal til.
EU og EØS
penger lås sanksjoner

Sanksjoner

Økonomiske sanksjoner er et diplomatisk virkemiddel som brukes for å påføre økonomiske kostnader på en annen stat for å påvirke eller tvinge den sanksjonerte staten til å endre adferd.
InternasjonaltDemokrati og rettigheterRettsstat
Steinar Juel

Fortsatt uklart hva Bjerkan mener om rettssikkerheten

I mine øyne er dette et gode, en viktig del av rettssikkerheten og vårt demokrati. Rettssikkerhet er helt nødvendig for næringslivet, for at bedrifter skal tørre å investere og påta seg langsiktige forpliktelser. Det fremstår fortsatt som uklart hva Bjerkan mener om dette.
RettsstatPrivate i velferden

Rettsstaten etter 11. september

Hvordan påvirket terrorangrepet mot World Trade Center rettsstatstenkningen i Vesten? Hva var bakgrunnen for opprettelsen av Guantánamo Bay? Og hvorfor greide aldri Obama-administrasjonen å avvikle fangeleiren? Hvordan skal Vesten bekjempe terrorisme uten å gå på akkord med rettsstaten?
TerrorismeUSADemokrati og rettigheterRettsstat

Er Baneheia-dommen Norges største justismord?

Hvor solid er dommen? Bør saken gjenopptas? Gjest i denne episoden av vår podcast Liberal halvtime er Svein Tore Bergestuen, journalist og medvirkende i TV2-podcasten om Baneheia.
Demokrati og rettigheterRettsstat

Den tredje statsmakt – er vår rettssikkerhet god nok i dag?

Se video fra frokostmøtet med Yngve Svendsen, Emilie Enger Mehl, Peter Christian Frølich og Tor-Aksel Busch i panelet.
Demokrati og rettigheterRettsstat

Folkerett

Folkerett har tradisjonelt vært de rettsregler, normer og standarder som gjelder forhold mellom suverene stater i internasjonal politikk.
InternasjonaltDemokrati og rettigheterRettsstat
Bård Ludvig Thorheim

Grunnlovens ideer er rikere og mer dagsaktuelle enn vi tror

Det er i de idealene som vårt styresett ble grunnlagt på, at styrken i vår samfunnsform ligger. Det kan vi reflektere over på denne usedvanlige grunnlovsdagen i 2020.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Torstein Ulserød

Kriselover bør lages i normale tider

Vi er i en krisesituasjon som lovgivningen ikke hadde tatt høyde for. Burde den ikke gjort det, spør Torstein Ulserød i Minerva.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Haakon Riekeles

Forhastede vedtak og overspent retorikk

"Med den store skepsisen, og de mange relevante motforestillingene mot loven, der Advokatforeningen har gått så langt som å si at den strider med Grunnloven, tilsier at regjeringen og Stortinget gå en runde til, og foreslå en mer begrenset lov."
Demokrati og rettigheterRettsstat
Bård Ludvig Thorheim

Demokratiet vårt må kunne møte enhver trussel

"Det er utilstrekkelig om regjeringen kun kan handle raskt på områder hvor smittevernloven gir hjemmel, og ikke på andre områder hvor samfunnet bokstavelig talt stopper opp."
Demokrati og rettigheterRettsstat
Torstein Ulserød

Samtykkelov er fortsatt en dårlig idé

"Det er merkelig at Amnesty, som blant annet gjør en viktig jobb for å sette søkelys på urettmessige og uproporsjonale straffer rundt om i verden, her hjemme synes å være mer opptatt av at menn må være «progressive» og «ta kvinners parti», som Egenæs uttrykker det, enn å forsvare grunnleggende rettsstatsprinsipper," skriver Torstein Ulserød.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Torstein Ulserød

Det er flere enn Listhaug vi kan forvente mer av

"Den omstridte delen av Regjeringens forslag er neppe et avgjørende virkemiddel for å ivareta nasjonens sikkerhet, i alle fall har ikke Listhaug og Regjeringen gjort en særlig god jobb med å forklare hvorfor det eventuelt er det. Men forslaget er heller ikke et angrep på rettsstaten," skriver Torstein Ulserød.
Norsk politikkDemokrati og rettigheterRettsstat

Straff

Straff er en reaksjon som gjerne defineres som et onde staten påfører en lovbryter på grunn av lovbruddet, og i den hensikt at det skal oppleves som et onde.
Demokrati og rettigheterRettsstat

Fungerte domstolen for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia etter hensikten?

Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY), som ble opprettet i 1993, har avsagt sin siste dom. Fungerte den etter hensikten? Eller har rettsprosessen manglet legitimitet og politisk støtte?
InternasjonaltInternasjonale institusjonerRettsstat
lov dom

Lover

Det juridiske begrepet lov betyr i sin videste forstand enhver generell bestemmelse som anses som rettslig bindende.
Demokrati og rettigheterRettsstat

Rettsliggjøring

Rettsliggjøring er en betegnelse på en utvikling hvor stadig flere interesseområder underlegges rettslige rammer, også kalt rettighetsfesting
Demokrati og rettigheterRettsstatEU og EØS

Legalitetsprinsippet

Legalitetsprinsippet innebærer at forvaltningen må ha hjemmel i lov for å gjøre inngrep i borgernes rettssfære. I en rettsstat er det grunnleggende at også staten selv er bundet av statens lover.
Demokrati og rettigheterRettsstat

Rettsstat

Rettsstat betegner et samfunn der statens makt er begrenset av offentliggjorte lover, og der rettssystemet verner borgerne mot vilkårlig maktutøvelse fra det offentlige.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterRettsstat
Wikimedia Commons Eidsvollbygningen 1814

Grunnlov

En grunnlov utgjør, sammen med konstitusjonell sedvanerett, et lands øverste rettskilde og inneholder forfatningsrettslige bestemmelser om statsformen, forholdet mellom de øverste statsorganene og borgernes grunnleggende rettigheter.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Lars Peder Nordbakken

Kina er ingen markedsøkonomi

Kinas statskapitalisme er sårbar. Landet mangler den grunnleggende forutsetningen for personlig, politisk og økonomisk frihet – en rettsstat som garanterer innbyggerne liberale friheter og rettigheter. Lars Peder Nordbakken på Minervanett.no.
InternasjonaltØkonomiske systemer
Torstein Ulserød

Straffeloven som likestillingspolitisk virkemiddel

"Mange mener vi trenger en skjerpet lovgivning mot voldtekt for å oppdra befolkningen holdningsmessig. Men en moderne rettsstat kan ikke dømme mennesker til lange fengselsstraffer for å sende et likestillingspolitisk signal", skriver Torstein Ulserød i Aftenposten.
RettsstatLikestilling og feminisme