Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
hender som sammenligner penger, ulikhet

Universelle ordninger

Innenfor velferdsstaten betegner universelle ordninger en type ordninger som gis til alle, eller som alle i en gitt situasjon har rett til. Motsatsen er behovsprøvde ordninger, som bare gis til dem som har et etterprøvbart behov, som regel lav inntekt.
VelferdsstatenØkonomiVelferdsstatens bærekraft
Omsorg, eldre, lege, hender
Aslak Versto Storsletten

Snøballeffekten

Når ytre venstre jakter på alt som ikke representerer «demokratisk styring», kan det tyde på at ideelle velferdsleverandører er de neste på listen.
VelferdsstatenVelferdstjenester
To hender sammen
Aslak Versto Storsletten

Skredes ideologiske sump

Et mangfold av private aktører, med ulike eier- og organisasjonsformer, har lenge spilt, spiller fortsatt og vil lenge spille en svært viktig rolle for at staten skal oppfylle sine velferdsgarantier til befolkningen.
Velferdsstaten
Aslak Versto Storsletten

Makroperspektivet i velferdsdebatten

Når presset på helse- og omsorgssektoren øker i fremtiden, er mitt tips at vi vil se tilbake på debatten om fortjeneste med stor forundring.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Et brudd med den norske utredningsmodellen

Det har etter hvert blitt svært vanskelig å forstå hvorfor venstresiden mener at det er fornuftig å fase ut alle offentlig finansierte kommersielle velferdstilbud. Det inntrykket man får, er at det, av en eller annen grunn, er galt å tjene penger på velferd. Men hvorfor er det galt?
Private i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Kunnskapsløst av Skrede

Når Anders Skrede angriper min problematisering av ideelle aktørers kapasitet og interesse i velferden, kommer hans manglende kunnskap om både tidligere og nåværende tider til syne.
Politikk og samfunnVelferdsstatenPrivate i velferden
Aslak Versto Storsletten

Det store bildet om velferdsstaten

Agendas Tiril Rustad Halvorsen bedriver «cherry picking» i sitt svar til meg om velferdsstaten. Dermed forsvinner de lange linjene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Individuell pensjonssparing: Nå får du kun spare 15.000 i året

Den nye regjeringen har vist seg svært kortsiktig i sin vurdering av en pensjonsordning, den burde også tenkt langsiktig. Når det gjelder pensjon bør rammebetingelsene være stabile og ha et langsiktig perspektiv, ikke være gjenstand for ulike regjeringers forgodtbefinnende i statsbudsjettsforhandlinger.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi
Aslak Versto Storsletten

Frivillighetens år 2022

Skal vi ha et uavhengig og selvstendig sivilsamfunn, trenger vi økt oppmerksomhet om stiftelsenes rolle.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Aslak Versto Storsletten

Regjeringen vil snu velferdsstaten på hodet

Regjeringen og SV trenger en realitetsorientering i velferdspolitikken.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Aslak Versto Storsletten

Sivilsamfunnets plass i velferdsstaten

Sivilsamfunnet kan bli avgjørende i møte med eldrebølgen og pressede statsfinanser. Dette notatet ser på de ideelle organisasjonenes rolle på velferdsfeltet gjennom historien, og hvordan sivilsamfunnet i større grad kan ta del i å løse dagens utfordringer.
VelferdsstatenSivilsamfunnetVelferdstjenester
Velferdsstaten
Hege Moen

Garantiinntekt – En to-trinns velferdsmodell og forslag til ny velferdsløsning

Dette notatet presenterer en ny trygdepolitisk idé, en innføring av en garantiinntekt (GI) som en ny velferdsløsning i Norge. En garantiinntekt vil forenkle systemet og bidra til at mennesker som trenger det, vil få lettere tilgang til hjelp. 
VelferdsstatenTrygder og pensjonerArbeid og sysselsetting
jente som holder jorden

Hva skjer etter koronakrisen?

Hvordan vil koronakrisen påvirke samfunnet og politikken? I dette notatet ser Civitas ansatte på fremtidsutsiktene på 20 ulike felt. Blant temaene som tas opp er klima, ulikhet, internasjonalt samarbeid, norsk økonomi og velferdsstaten.
Politikk og samfunnØkonomi
Lars Kolbeinstveit

Vi kommer ikke utenom hardere prioriteringer

Selv borgerlige politikere trenger en stat med høye inntekter. Lars Kolbeinstveit i Bergens Tidene.
Uncategorized
Borgere og fellesskap
Lars Kolbeinstveit

Når staten står i veien for fellesskapet

Alle partier er for velferdsstaten. Men i dagens debattklima blir minimale forslag om å vektlegge individuelt eller sivilt ansvar noe mer, avfeid som hjerterått og kaldt. Lars Kolbeinstveit i Minerva:
Velferdsstaten
penger kontant
Steinar Juel

Pensjon fra første krone

Fordelingsprofilen på folketrygden og obligatorisk tjenestepensjon samlet kan vanskelig sies å være sosialt skjev. Steinar Juel i DN.
Trygder og pensjonerØkonomi
Kristin Clemet

Velferdsstaten er helt avhengig av private

I Norge har vi gjort bruk av hele spekteret, og det er generelt et stort innslag av private. Samlet sett har dette tjent oss svært godt.
Uncategorized

Trygd

Trygd er betegnelsen på offentlige forsikrings- eller stønadsordninger.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi
Haakon Sandvik

Erkeliberalistisk høyrepolitikk?

Dette notatet analyserer Høyre- og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 og opposisjonspartienes alternative budsjetter.
Økonomisk politikkNorsk politikkFinanspolitikk

NAV

NAV har en todelt hovedoppgave: flere mennesker skal gjennom NAV komme i arbeid og aktivitet, og stønader og tjenester borgerne har krav på, skal forvaltes og utbetales korrekt.
VelferdsstatenØkonomi
Mathilde Fasting

Hvem betaler pensjonene?

"Også ansatte i offentlig sektor er tjent med at velferdsstaten vår er bærekraftig også i fremtiden," skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
Trygder og pensjonerØkonomiVelferdsstatens bærekraft
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Det er lov å utlyse konkurranse kun for ideelle aktører. Men er det lurt?

ESA har slått fast at det er lov å utlyse egne anbudskonkurranser om offentlige tjenester som er forbeholdt ideelle aktører. Spørsmålet er hvorfor man skal gjøre det.
Uncategorized

Velferdsstat

En velferdsstat er kjennetegnet ved at det offentlige spiller en sentral rolle i beskyttelsen og opprettholdelsen av den økonomiske og sosiale levestandarden blant innbyggerne.
VelferdsstatenØkonomiVelferdsstatens bærekraft
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører sentrale for velferdsvekst

"Private aktører, markedsøkonomi og konkurranse har vært sentrale for den enestående velstandsveksten vi har sett i verden de siste hundreårene," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Kommunister har ikke tillit til hverandre

Det frie markedet skaper høyere tillit mellom folk. Det glemte forskerne på torsdagens Fafo-konferanse, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i nettavisen Minerva.
Demokrati og rettigheter
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Stor velferdsstat tilsier høy skatt

Økt skatt er feil medisin, men har de borgerlige noe godt alternativ? Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagens Næringsliv.
Uncategorized
Haakon Riekeles

Hva er den neste pensjonsreformen?

Hva er de neste reformene som kan gi en tilsvarende effekt som pensjonsreformen? Haakon Riekeles i Aftenposten.
Trygder og pensjonerØkonomi
Lars Kolbeinstveit

Frihet styrker fellesskapet

Grunnlaget for fellesskap er frihet og ansvar. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Carthe Blanche.
Ideer
Kristin Clemet

Fellesskapet trenger de private

Det er kombinasjonen av en svært velfungerende markedsøkonomi og effektive fellesløsninger som har gjort norsk økonomi til en av de mest produktive. Kristin Clemet i Dagsavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Kristin Clemet

Politikkens gjenkomst?

Kristin Clemet i Morgenbladet: Må det nye politikere til for å takle tidens krav?
Uncategorized
Kristin Clemet

Der er et yndigt land

"Forvirret, fordi tilbakemeldingene Danmark får, er variable og spenner fra de svært negative til de veldig positive." Kristin Clemet i Aftenposten:
DemokratiØkonomi
Kristin Clemet

Profitører eller entreprenører?

"I tiårene som kommer, står velferdsstaten overfor store utfordringer. Vi kommer til å trenge både kompetansen, kapitalen, kreativiteten og kapasiteten som de private kan tilby." Kristin Clemet i Dagsavisen:
Uncategorized

Vanskeligere å gjennomføre reformer

"Siden 1970 har offentlig sektor vokst med 200 prosent. Det gjør det vanskeligere å reformere." Eirik Løkke i Dagens Næringsliv:
Demokrati og rettigheter
Haakon Riekeles

Hvorfor skal akkurat vi betale for krisen?

"Bistanden må være med å dekke utgiftene til flyktningene, men en rekke andre grupper må også bidra. Det er kun hvis vi er modige nok til å kutte, at vi kan bevare det som er viktigst." Haakon Riekeles på Minervanett.no:
Økonomi