Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Regjeringen Støre 28. april 2022. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Jan Erik Grindheim

Er høy tillit alltid det beste?

Det er godt å leve i et samfunn hvor vi har tillit til hverandre, men trenger vi å ha så høy tillit til våre politikere?
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om penger

Penger er et uttrykk for noe av det mest verdifulle i menneskelivet: Vår evne til å vise hverandre tillit. Hør ny episode av Civita-foredraget med filosof Lars Fr. Svendsen.
IdeerØkonomi
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om tillit

Når målinger av tillitsnivåer i ulike land blir presentert formidles dette ofte i norske aviser som at nordmenn er klodens mest naive folkeslag. Det kan nok i og for være riktig, men vi bør skille mellom naiv, blind og reflektert tillit.
IdeerDemokrati
Eirik Løkke

Kan vi ha tillit til næringslivet?

Burde ikke den innsatsen private bedrifter har gjort og fremdeles gjør under pandemien, anspore til mer åpenhet og tillit, fremfor ekstrem mistillit og profitør-beskyldninger?
Private i velferdenNæringslivVelferdstjenesterNæringspolitikk
Jan Erik Grindheim

Bør vi stole på politikere og media?

Høy grad av tillit er definitivt et gode for et samfunn. Men gjelder dette på alle samfunnsområder?
Demokrati og rettigheterMedia
Lars Kolbeinstveit

Hva skjer med tillit, fellesskap og samhold etter koronakrisen?

Vi vet at akutte kriser kan gi en kortvarig knekk i tilliten til myndighetene, for eksempel til politiet, slik det skjedde etter at 22. juli-kommisjonen la frem sin rapport. Biter arbeidsledigheten seg fast på et høyt nivå, og vi får en langvarig økonomisk stagnasjon, er det mer sannsynlig at tilliten også blir mer varig svekket.     
Velferdsstaten
Lars Kolbeinstveit

Tilliten til myndighetene kan svekkes av drastiske tiltak og moralisme

Skal samfunnsmoralen holdes oppe over tid, trenger politiske ledere tillit og en viss popularitet i befolkningen, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Politikk og samfunn
Kristin Clemet

Tillitsstyring i offentlig sektor

"Skal vi oppnå virkelig gode resultater i offentlig sektor, trengs det mer innovasjon. Men ingen kan være innovative uten å prøve og feile. Derfor bør det styres bedre i stort og mindre i det små, innenfor rammen av tillitsbasert ledelse", skriver Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltningArbeidslivInnovasjon og entreprenørskap
Kristin Clemet

Styringspartiene og ansvaret for helheten

"De gamle partiene bør se på konkurransen fra nye nisjepartier som en positiv utfordring og et korrektiv. Tradisjonelt har styringspartiene hatt størst tillit i de sakene som er viktigst for velgerne. Hvis de ikke har det ved dette valget, bør de prøve å gjenvinne tilliten til senere valg."
Norsk politikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

EU: Låg oppslutning, høg tillit

"Sjølv om valoppslutninga i aust er under 35 prosent, med dei lågaste tala i Slovakia, Tsjekkia og Polen, har veljarane i aust stor tillit til Europaparlamentet som institusjon." Jan Erik Grindheim i Klassekampen.
InternasjonaltEU og EØS
Kristin Clemet

Tilliten til politikerne kollapser i Danmark. Kan vi unngå at det skjer i Norge?

DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Sykelønn, sykepenger
Lars Kolbeinstveit

Kutt i sykelønn er nødvendig for å skape tillit til sykemeldte

«Skal sykefraværet ned og sykmeldingskulturen bedres, kommer vi ikke utenom at det må kuttes i sykepengene.» Lars Kolbeinstveit i Aftenposten.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerVelferdsstatens bærekraft

Liberal halvtime: Bidrar innvandring til å svekke tilliten i samfunnet?

Episode 47 av Civitas podcast «Liberal halvtime» er nå ute. Ukens gjester er Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo (AP) og Lars Kolbeinstveit, filosof og rådgiver i Civita.
InnvandringInnvandring og integrering

Tillit

Man stoler på eller våger å ta en større risiko i samhandling med andre mennesker når man har tillit til dem.
IdeerPolitikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

Mislykket integrering vil svekke tilliten

Kompleksiteten i det norske samfunnet må vi ta høyde for når vi diskuterer innvandring, integrering og tillit. Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
IntegreringInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Mislykket integrering svekker tilliten

I dette notatet gis en kort drøfting av tillit og innvandring i Norge.
IntegreringInnvandring og integrering
Lars Fr. H. Svendsen

Er sannheten fortsatt relevant?

"Ronald Reagan anerkjente i det minste at det finnes fakta og opprettholdt altså et skille mellom sannhet og sannaktighet. I Trump-regimet er denne motsetningen falt bort", skriver filosof Lars Fr. H. Svendsen i VG.
IdeerUSADemokrati og rettigheter
Mats Kirkebirkeland

Hva er sannsynligheten for at jeg får sekken min tilbake?

"I morges våkent jeg opp uten sekken min. Har noen tatt den, eller ligger den et sted som hittegods?" Mats Kirkebirkeland hos Minerva.
Politikk og samfunn
Kristin Clemet

Bør vi kunne gjenvinne tillit som vi har mistet?

"Den uretten de har begått, forsvarer ikke at det ikke engang skal være en strime av lys i den mørke tunellen de nå befinner seg. Partiene deres har med rette fratatt dem mye, men de bør ikke kunne frata dem absolutt alt håp om å kunne reise seg igjen," skriver Kristin Clemet.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Marked og moral

«Marked og moral henger sammen, det er rett og slett en del av det å drive en virksomhet», skriver Mathilde Fasting
Ideer
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Statsbudsjettet er for detaljert

«Den vanvittige detaljeringsgraden i statsbudsjettet gjør at de viktige debattene forsvinner i støy», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund
Institusjoner og forvaltning
Lars Kolbeinstveit

Kommunister har ikke tillit til hverandre

Det frie markedet skaper høyere tillit mellom folk. Det glemte forskerne på torsdagens Fafo-konferanse, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i nettavisen Minerva.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Vi har vært våkne hele tiden

Lars Akerhaug tar feil når han tror Civita aldri har satt et kritisk søkelys på kostnadene ved innvandring. Kristin Clemet i nettavisen Minerva.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Vi lever av å dekke andre menneskers behov. Heldigvis.

De som mener det er galt å tjene penger på andres behov, tar etter min mening feil. I velfungerende markeder finnes det i bunn og grunn ingen andre måter å tjene penger på. Og det skal vi være glade for. Kristin Clemet i Morgenbladet:
Økonomisk politikkInnovasjon og entreprenørskapØkonomiske systemer
integrering
Lars Kolbeinstveit

Frihet styrker fellesskapet

Grunnlaget for fellesskap er frihet og ansvar. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Carthe Blanche.
Ideer
Kristin Clemet

Der er et yndigt land

"Forvirret, fordi tilbakemeldingene Danmark får, er variable og spenner fra de svært negative til de veldig positive." Kristin Clemet i Aftenposten:
DemokratiØkonomi
Mathilde Fasting

Fukuyama og Rothstein hyller kvalitet i offentlig forvaltning

En av verdens mest kjente statsvitere, Francis Fukuyama, har denne uken vært i Norge. Det har også en av Skandinavias mest kjente statsvitere, Bo Rothstein. Begge kommer til samme konklusjon: De skandinaviske institusjonene er det viktigste for de skandinaviske samfunnenes trygghet og tillit. Mathilde Fasting blogger:
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheterDen nordiske modellen
Kristin Clemet

Om Civita, ulikhet og tillit

"Professor Dag O. Hessen vet åpenbart ingenting om det arbeidet Civita har gjort når det gjelder ulikhet og tillit", skriver Kristin Clemet i Morgenbladet.
ØkonomiUlikhet
Kristin Clemet

Tillit og ulikhet

"Noen mener at tilliten svekkes hvis det kommer flere kvoteflyktninger til Norge - andre, som Marte Gerhardsen, mener at tilliten svekkes, hvis formuesskatten fjernes. Men skal vi ta vare på den høye tilliten vi har i Norge, er det viktig at vi hever oss litt over den dagsaktuelle partipolitiske debatten", skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Vil den norske tilliten forvitre?

"Den generelle tilliten – det vil si hvorvidt vi stoler på folk i sin alminnelighet – er høy i Norge. Historiske årsaker som lavt konfliktnivå, høy grad av likhet – både etnisk, kulturelt og økonomisk – og ikke minst liberalt demokrati med en fungerende rettsstat og gode institusjoner, er avgjørende for den høye tilliten," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagsavisen.
Demokrati og rettigheterRettsstatUlikhet
Kristin Clemet

Den nordiske tilliten

"Den høye tilliten er noe av det beste vi har i Norge og i de andre nordiske land. Det bør være et mål å bevare den. Men dersom man tror at tilliten kan måles med millimetermål etter innslagspunktet på skatten eller antall kvoteflyktninger, har man misforstått tillitens karakter," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Ideer
Marius Doksheim

En politikk for tillit

"Etter regjeringsskiftet har Arbeiderpartiet og SV justert retorikken om Høyre og Fremskrittspartiets skattelettelser. De er uheldige fordi de kan føre til større økonomiske forskjeller. Det vil kunne gå utover den høye tilliten i det norske samfunnet. Men tilliten i det norske samfunnet påvirkes av mer enn økonomiske forskjeller," skriver Marius Doksheim i Morgenbladet.
ØkonomiUlikhetSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Tillitssamfunnet

"Solhjells forsøk på knytte tillitsdebatten til regjeringsskiftet, virker perspektivløst. Små endringer i politikken påvirker ikke tilliten. I de senere tiår har både tilliten og ulikheten økt litt i de nordiske land, og det har skjedd samtidig. All økonomisk ulikhet er ikke urettferdig, og mer likhet skaper ikke automatisk mer tillit. Dessuten kan en liten økning i ulikheten nå, legge grunnlaget for større likhet siden," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomi
Kristin Clemet

Sivilsamfunnets rolle

"Mange mener at den høye tilliten mellom mennesker i Norden skyldes velferdsstaten og den nordiske modellen. Forskningen viser at det kan være tvert om: Det var tilliten som kom først og skapte forutsetninger for velferdsstaten", skriver Kristin Clemet i Dagbladet.
VelferdsstatenDen nordiske modellen