Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Aslak Versto Storsletten

Suksessoppskriften som blir misforstått

Politikere fra Rødt sminker historien for å selge inn sine reaksjonære forestillinger.
Offentlig eierskapØkonomiNæringspolitikk
Aslak Versto Storsletten

Statsaktivisme på nye veier

Hvor mye de nye statlige engasjementene og selskapene skal koste, er høyst uklart. Det kan bli kostbart for norske skattebetalere, samtidig som det kanskje ikke gir noen reell gevinst i form av arbeidsplasser og verdiskaping – slik som fort skjer når bedrifter ikke trenger å bestå markedets seleksjonsprosess.
Offentlig eierskapØkonomiNæringspolitikk
Aslak Versto Storsletten

Venstresidens misvisende historiefortelling

Politikere og andre med tilhørighet på norsk venstreside viser ofte til etableringen av Statoil og statens engasjement i petroleumsindustrien som et argument for at nye statlige selskaper er en fornuftig strategi for fremtiden. Dette notatet sikter mot å vise hvorfor dette er en misvisende sammenligning.
Offentlig eierskapInnovasjon og entreprenørskapDen nordiske modellenNæringspolitikk
Lars Kolbeinstveit

På grunn av riktig poIitikk

Politikere med visjoner om å skape industri og arbeidsplasser har ofte feilet. Sosialdemokraten Helmut Schmidt mente politikere med visjoner burde gå til lege. Gro Harlem Brundtland er utdannet lege. Hun hevdet at ansvaret for resultatene måtte være reelle, og at staten ikke måtte drive med selektive støttetiltak.
ØkonomiNæringspolitikk
Vy tog og Posten lastebil
Aslak Versto Storsletten

Et mindre og bedre statlig eierskap

Dette notatet diskuterer noen generelle fordeler ved statlig nedsalg, og gir eksempler på bedrifter der endret eierstruktur kan være gunstig for både samfunnet og selskapene selv.
Offentlig eierskapØkonomiNæringspolitikk
Haakon Riekeles

Selg Equinor, ikke oljefondets energiaksjer

Rådet kan rette opp i problemer de borgerlige pleide å være opptatt av, men nå synes å ha glemt. Haakon Riekeles i Aftenposten.
Økonomi

Privatisering

Privatisering innebærer å gjøre noe privat som tidligere var offentlig. På økonomiområdet betyr privatisering av en offentlig oppgave at man overfører eierskap, finansiering og drift til en eller flere private aktører.
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemer
Mats Kirkebirkeland

Splitt Statoil i to

«Statoil bør splittes i to selskaper, ett internasjonalt og ett nasjonalt, og staten bør selge seg ned i den internasjonale delen», skriver Mats Kirkebirkeland
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

«Kraft-arvesølvet» fortjener bedre enn kommunalt eierskap

Når man velger å ta Hafslund av børs, øker dette risikoen for en dårligere eierstyring. Mats A. Kirkebirkeland i Dagbladet.
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

Tidenes dyreste ansettelse III

Staten og samfunnet blir snytt for betydelige inntekter når norsk sokkel blir brukt som en melkeku og panteobjekt for Statoils utenlandske imperiebygging. Mats Kirkebirkeland i nettavisen Minerva.
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

Arbeiderpartiet har ikke lært av Aker-fadesen

"Konsekvensene av den rødgrønne regjeringens aksjekjøp i Aker viser kostnadene og de prinsipielt problematiske sidene av en aktiv statlig eierskapspolitikk. Men partiet har fortsatt ikke lært," skriver Mats Kirkebirkeland.
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

Tidenes dyreste ansettelse II

"Staten kan aldri bli en god kapitalist, og bør selge seg ut av Statoils utenlandske virksomhet," skriver Mats Kirkebirkeland.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Politikerne må skille butikk og politikk

"De siste årenes krumspring i Statkraft illustrerer hvorfor rikspolitikerne bør holdes på armlengdes avstand fra styringen av de statseide selskapene – og aller helst selge seg ut," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

Statens eierskap i Statkraft har bare symbolsk verdi

"Private aktører bør kunne eie kraftrettigheter, på samme måte som private aktører forvalter petroleumsressursene på norsk sokkel. Dette vil gi en bedre ressursforvaltning, samtidig som fellesskapets andel av verdiene sikres mer effektivt gjennom en økt grunnrenteskatt." Mats A. Kirkebirkeland i Dagbladet.
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

Privatiser Statoil og Statkraft

"Staten kan aldri bli en god eier i bedrifter som har profitt som hovedformål - uavhengig av hvem som sitter i regjering," skriver Mats Kirkebirkeland i Finansavisen.
Økonomi
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Kulturlivet må på børs

 Det er på tide at næringslivstopper og moderne sosialdemokrater tar ansvar for å forklare Jan Kjærstad og Martin Kolberg at ikke alt var bedre før. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet.
Ideer
Torstein UlserødJan Erik Grindheim

Misforstår statens eierrolle

Statens legitimitet som eier undergraves av kontrollkomiteens aktivisme, av ivrige statsråder og av mikrofonstativmedier. Torstein Ulserød og Jan Erik Grindheim i Dagens Næringsliv.
Økonomi
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Statlig eierskap: Mellom fornuft og pragmatikk

"Statleg eigarskap kan fungera godt, men å tenkja økonomisk langsiktig kan ha ein politisk pris. Det er ein myte at det er ein aktiv stat som har sikra eit godt næringsliv i Noreg. Rett nok er det statslege eigarskapet stort, men det er berre mogleg fordi staten er pragmatisk og fører ein politikk der forretningsmessig logikk er leiande prinsipp," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dag og tid.
Økonomi

Staten som kapitalist

I løpet av de siste 30 år har den norske staten blitt en av verdens største kapitalister. Hvordan håndterer staten sitt omfattende eierskap? Hvor går grensene mellom politikk og forretningsmessig logikk? Når er det viktig og riktig at staten er eier, og hvilken rolle skal eierskapet ha på lang sikt – for en rik stat i et høykostland? Se video eller hør podcast fra frokostmøtet her!
Økonomi
Villeman Vinje

Nytt Civita-notat: Statlig nedsalg

Den norske stat er landets suverent største eier av kommersielt orienterte virksomheter og bedrifter. Dette notatet viser ulike metoder som til sammen kan legge til rette for et betydelig nedsalg i de statlige og delstatlige selskapene. Et slikt nedsalg vil blant annet kunne bidra til inntekter til staten, økt økonomisk effektivitet, redusert fare for interessekonflikter, maktspredning og konkurranse.
Økonomi
Villeman Vinje

Nr.6 2014: Statlig nedsalg

Den norske stat er landets suverent største eier av kommersielt orienterte virksomheter og bedrifter. Dette notatet viser ulike metoder som til sammen kan legge til rette for et betydelig nedsalg i de statlige og delstatlige selskapene. Et slikt nedsalg vil blant annet kunne bidra til inntekter til staten, økt økonomisk effektivitet, redusert fare for interessekonflikter, maktspredning og konkurranse.
Offentlig eierskapØkonomiNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Stat og moral

"Staten er lovgiver og kontrollmyndighet, nettopp av aktiviteter i markedet. Den eierformen som best kombinerer langsiktighet og lønnsomhet er den aktive private eieren. Korrupsjon i statseide selskaper er enda et argument for at staten ikke bør være næringslivseier, men heller legge til rette for at private eier, driver og videreutvikler norsk næringsliv," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
Økonomi
Villeman Vinje

Behov for kompetent risikokapital

"Den statlige kapitalen i risikokapitalmarkedet bør også fokuseres mot bedrifters oppstarts- og vekstfase, hvor det i dag er tegn på markedssvikt. Vi trenger unge, fremvoksende bedrifter for at det skal skapes nye arbeidsplasser. Rammeverket i dag støtter for lite opp om deres fødsel og oppvekst," skriver Villeman Vinje i Nettavisen.
Økonomi

Statlig eierstyring

"I alle aksjeselskaper, uansett om de har offentlige eller private eiere, er det styrets plikt å påse at selskapet ledes slik at selskapets formål ivaretas. Hvis formålet i følge selskapets vedtekter er å maksimalisere verdiskapningen i selskapet, kan det ikke være styrets oppgave å neglisjere dette til fordel for samfunnsoppgaver helt på siden av selskapets drift," skriver Nils Holme i DN.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Statens rikdom hindrer privat eierskap

"Vi må akseptere private eiere og private formuer dersom vi vil ha privat eierskap. Staten i Norge er mer en rik nok, balansen er skjev", skriver Mathilde Fasting i Magma, Econas tidsskrift for økonomi og ledelse.
Økonomi
Kristin Clemet

Telenor, NRK og spill for galleriet

Det har, opp gjennom historien, vært flere tilfeller av uheldig eierstyring og innblanding fra politikernes side. Nå har igjen politikerne begynt å blande seg inn i styringen av selskapene uten at det skjer i samsvar med lover, regler og prinsipper for god eierstyring. Hvorfor er dette så skadelig? Det er flere grunner til det, blogger Kristin Clemet.
Uncategorized