Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Marius Doksheim

Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century–10 år senere

Thomas Pikettys bok fikk enorm oppmerksomhet og endret den offentlige debatten om ulikhet. Debatten er nå, 10 år senere, mer nyansert. Hvorfor har Piketty blitt mindre sentral i forståelsen av ulikhetsutviklingen?
Økonomi og velferdUlikhet
Øystein Olsen

Helsetjenester – offentlig, privat eller begge deler?

Dersom man gjør alvor av å bremse bidragene fra private leverandører vil resultatet bli økte forskjeller, fordi folk med dårlig råd blir stående i helsekø i det offentlige systemet
Private i velferdenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Barnesko, sko
Oda Oline Omdal

Det er på tide å kutte i sommerferien

En endring av dagens feriestruktur kan bidra til å bevare et av hovedmålene med den norske skolen, nemlig å utjevne sosiale forskjeller.
SkolepolitikkUlikhetUtdanning og forskning
hender som sammenligner penger, ulikhet
Kristin Clemet

Spørsmål til Aaberge

Jeg er riktig nok bare siviløkonom, men i min bok er skatt en kostnad for bedrifter og eiere, og den må regnes med når man beregner lønnsomheten i et prosjekt.
UlikhetSkatt og avgifter
Aslak Versto Storsletten

Rødts kamp mot «Forskjells-Norge» mangler troverdighet

Å skape velstand er et av de viktigste fenomenene bak vår moderne sivilisasjon. Det er også et av fenomenene som ytre venstre er minst opptatt av.
UlikhetArbeid og sysselsetting
hender som sammenligner penger, ulikhet
Steinar Juel

Små endringer i ulikheten det første pandemiåret

Nye data publisert av Statistisk sentralbyrå i år viser at den økonomiske ulikheten økte svært lite i 2020. De med lavest inntekt fikk en sterkere vekst i kjøpekraften enn de fleste andre inntektsgrupper. Dette notatet ser på de nye tallene for inntektsulikhet, som hittil har blitt forbigått i stillhet.
Økonomi og velferdUlikhet
Mathilde FastingKristin Clemet

Forskning fortjener debatt

«Det som er økonomifaglig eller skattejuridisk korrekt, er ikke alltid opplagt for vanlige borgere eller folkevalgte. Derfor må vi kunne debattere om verdiøkninger «låst» i bolig eller bedrift skal regnes som inntekt».
ForskningPolitikk og samfunnUlikhet
Steinar Juel

Fag og ideologi, igjen

"Man kan ikke konkludere med at Norge er mindre egalitært enn vi tror, uten å ta med hele bildet", skriver Steinar Juel i DN.
Økonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Vi er likere enn Agenda tror

Når folk tror ulikhetene er mindre enn det Svensson hevder, skyldes nok det at folk ikke kjenner seg igjen i hans svært ufullstendige historiefortelling.
UlikhetØkonomi og velferd
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. H. Svendsen om rettferdighet og likhet

Alle er «for» rettferdighet og likhet, men det avgjørende er HVA SLAGS rettferdighet og likhet man er for. Hvis du vil høre mer om dette, kan du laste ned denne månedens Civita-foredrag med filosof Lars Fr. H. Svendsen.
IdeerPolitisk filosofiUlikhet
Mathilde Fasting

Noen ganger tar forskere feil

Det Gitmark ikke sier, er at venstresiden ukritisk omfavner de samme rapportene. Noen ganger virker det som det skjer, selv uten at rapportene er lest, skriver Mathilde Fasting i Dagsavisen.
ForskningUlikhetUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

En mer rettferdig debatt

Det er ingen som ønsker økte forskjeller bare for at de rike skal bli rikere. Likevel aksepterer moderate politikere både til venstre og høyre noe ulikhet. Grunnen er at økonomisk likhet ikke er den eneste verdien som teller, hvis vi skal bevare og videreutvikle et godt samfunn, skriver Lars Kolbeinstveit i avisen Fremover.
IdeerUlikhetØkonomi og velferd
Velgere
Marius Doksheim

Hva skjer med økonomisk ulikhet etter koronakrisen?

En mulig og sannsynlig effekt av en langvarig koronakrise er at alle blir fattigere, men at de rikeste taper mest i absolutte beløp. Det vil gi redusert ulikhet, noe som mest av alt viser problemet med å fokusere for mye på ulikhet alene.
FattigdomØkonomi og velferdUlikhet
jente som holder jorden

Hva skjer etter koronakrisen?

Hvordan vil koronakrisen påvirke samfunnet og politikken? I dette notatet ser Civitas ansatte på fremtidsutsiktene på 20 ulike felt. Blant temaene som tas opp er klima, ulikhet, internasjonalt samarbeid, norsk økonomi og velferdsstaten.
Politikk og samfunnØkonomi og velferd
Lars Kolbeinstveit

Venstrepopulistiske angrep på næringslivet et samfunnsproblem

«Det er grunner til å bekymre seg for økende ulikhet, men populistiske angrep på privat kapital løser ingenting», skriver Lars Kolbeinstveit i Aftenbladet.
NæringslivØkonomi og velferdUlikhet
Torstein Ulserød

Hva er verdien av toppsjefens arbeid?

I Norge er det bred politisk enighet om at relativt små økonomiske forskjeller er et gode, og et trekk som bør bevares. Derfor er det bekymringsfullt dersom topplederes lønnsutvikling gjør at avstanden til den vanlige lønnsmottaker øker mye. Torstein Ulserød i Minerva.
Økonomi og velferdUlikhet
Kristin Clemet

Skattesystemets virkning

Formuesskatten tapper bedriftene for ressurser som ellers kunne vært brukt til nye investeringer og flere og tryggere arbeidsplasser, og det gjør det mindre attraktivt å lokalisere bedrifter til Norge. At det er bra for omfordelingen, er litt vanskelig å forstå.
FormuesskattUlikhetSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Vi er rikere enn vi tror

Formue er fremtidige muligheter. Da er pensjonssparing relevant. Mathilde Fasting i Minerva.
Trygder og pensjonerØkonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Fellesformuen i oljefondet betyr noe for formuesfordelingen

Jeg er ikke helt på siden av internasjnal forskning. Steinar Juel med nytt svar i Aftenposten i debatten om oljefondet og formuesfordelingen.
Økonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Spiller statens formue virkelig ingen rolle?

Når fellesformuen har utjevnende effekter på områder man er opptatt av i debatten om ulikhet, blir det for meg feil å se bort fra den når formuesulikhet vurderes, selv om den ikke kan brukes fritt av den enkelte. Steinar Juel i Oppland Arbeiderblad.
Økonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Den viktige fellesformuen

Fellesformuen vår er viktig for fordelingen. Og den er ikke naturgitt, tvert imot. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Et nytt forsøk på oppklaring

Steinar Juel svarer Kalle Moene enda en gang i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdUlikhet

Temaside: Debatten om formuesfordelingen i Norge

Her har vi samlet hele debatten rundt formuesfordelingen i Norge basert på samfunnsøkonom Steinar Juel sitt notat "Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev".
UlikhetØkonomi og velferd
Steinar Juel

Når det pirkes i rådende sannheter

I debatten om formuesfordeling ser man helt bort fra vår gigantiske fellesformue. Er det virkelig helt feil å presentere et enkelt regnestykke der den trekkes inn? Steinar Juel i DN.
Økonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Fellesformuen utjevner forskjeller

"Hvis det er slik at Aaberge og Moene ikke har forstått at husholdningenes inntektsnivå og -fordeling påvirkes av avkastningen på statens nettoformue, kan det forklare hvorfor de mener at det er useriøst å ta hensyn til fellesformuen når en skal vurdere formuesfordelingen."
UlikhetØkonomi og velferd
Steinar Juel

Hva som skal regnes med som formue når en skal se på formuesfordelingen, er ikke trivielt

Det blir feil å se på husholdningenes formuesfordeling uten også å trekke inn vår enestående store kollektive formue, som forvaltes av staten. Steinar Juel i Aftenposten.
UlikhetØkonomi og velferd

Hva gjør vi med ulikheten?

UlikhetØkonomi og velferd
Kristin Clemet

Ulike mennesker – like muligheter

For tiden virker det som likhet er den verdien som fremheves mest i norsk politikk. Kristin Clemet i Aftenposten.
IdeerUlikhet
Marius Doksheim

Ulikhet, en dårlig forklaring

Tajik mener at regjeringens politikk fører til økte forskjeller, og at dette kan forklare den folkelige motstanden mot bompenger og EØS. Denne retorikken er ikke så presis. Marius Doksheim i Dagbladet.
AvgifterUlikhet
Marius Doksheim

Også SV er avhengig av næringslivet for å nå sine mål

"Å stadig ville øke skattene på de rike, som eier og investerer i bedriftene, er neppe veien å gå, om man ønsker høy sysselsetting, høye og jevne lønninger blant alle som arbeider, og små forskjeller også på sikt", skriver Marius Doksheim i DN.
Økonomi og velferdUlikhet

Fordeling

Fordeling betegner i en politisk sammenheng fordelingen av ressurser, spesielt inntekter og formue, i befolkningen.
Økonomi og velferdUlikhet
Mathilde Fasting

Er klassebegrepet relevant i Norden?

Kanskje ser vi etter arbeiderklassen på feil sted. Mathilde Fasting i Minerva.
Økonomi og velferdUlikhet

Temaside: Civita om ulikhet

Her er en oversikt over Civitas publikasjoner om økonomisk ulikhet.
Økonomi og velferdUlikhet
Marius DoksheimKristin Clemet

Underlige konklusjoner om ulikhet

"Professor Einar Øverbye vurderer noen av Solberg-regjeringens politiske tiltak og slår fast at de antakelig vil øke inntektsforskjellene på lang sikt – i en slik grad at Øverbye mener det er passende å snakke om ættesamfunn og advare mot at store arvede ressurser konsentreres om få familier, hvilket kan gi disse familiene betydelig politisk innflytelse. I denne artikkelen diskuterer vi hvor godt Øverbyes «begrunnete antakelser» egentlig er begrunnet."
Økonomi og velferdUlikhet