Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Peder Nordbakken

Pandemien har vist at frihandel kan være livsviktig

Globaliseringen har vist seg å være motstandsdyktig i møte med koronakrisen.
InternasjonaltHandelGlobalisering
Jan Erik Grindheim

EØS kan ikke erstattes med en handelsavtale

"For et lite land som Norge, med en svært åpen økonomi i Europas periferi, kan det umulig være i norske bedrifters og arbeidstakeres interesse å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, slik de tre partiene Sp, SV og Rødt vil, eller å reforhandle den, slik FrP vil."
HandelEU og EØS
Steinar Juel

Hvorfor skal vi eksportere mer?

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils Kristian Sandtrøen drøfter i en kronikk i VG 13. juli flere sider den økonomiske utviklingen i Norge. Kronikken bærer preg av å være en valgkamptekst, og jeg skal ikke blande meg inn i valgkampen. Jeg finner det likevel nødvendig å kommentere to av de temaene Sandtrøen tar opp.
HandelØkonomiNæringspolitikk
Puslespill brikker som ikke er satt sammen

Arbeidsdeling

Ved å dele opp et konkret arbeid i ulike arbeidsprosesser kan vi lettere nyte godt av hverandres ulike interesser, kunnskaper, evner og motivasjoner. Spesialiseringen har vist seg å gjøre oss mer produktive og dermed bidratt til å heve vår materielle levestandard.
ArbeidslivPolitisk filosofiHandelØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Globalisering før, under og etter koronakrisen

Dette notatet viser hvordan internasjonal handel og globale verdikjeder bidrar til å dekke de kritiske behovene for medisiner, medisinsk utstyr og smittevernutstyr som har oppstått etter utbruddet av koronapandemien. 
HandelØkonomiGlobalisering

Handel

Handel er utveksling av varer eller tjenester, enten direkte eller gjennom et betalingsmiddel som penger.
HandelØkonomiGlobalisering

Proteksjonisme

Proteksjonisme er handelspolitiske forsøk på å skjerme innenlandsk produksjon mot internasjonal konkurranse.
HandelGlobalisering

Liberal halvtime: Hvor viktig er handel for verdens velstand?

De aller fleste økonomer mener at handel mellom nasjoner har vært viktig for velstandsveksten i verden. Men hvor viktig har frihandel vært for den økonomiske veksten? Er det grupper eller nasjoner som taper på handel? Og ser vi nå konturene av en handelskrig mellom USA og resten av verden? Gjest er Andreas Moxnes, professor ved Økonomisk institutt, UiO.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Hva skjer med EØS-avtalen?

Hvis Ap endrer sitt grunnsyn på EØS, er regjeringen avhengig av KrF for å sikre EØS-avtalen fremover. Vil KrF på vippen stå fast på sitt EØS-syn og sikre norske bedrifter og arbeidsplasser fortsatt forutsigbarhet?
Økonomi

Handelskrigen ingen kan vinne

Trumps angrep på allierte og innføring av toll på varer og tjenester også fra EU, bidrar til å styrke Kinas innflytelse i verden. Trumps proteksjonisme er dessverre nok et håndslag til autoritære krefter, samtidig som det bidrar til å gjøre verden mindre velstående.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Handel mellom stater er bra, men felles markeder er bedre

"La oss håpe at Trumps bilaterale handelspolitikk og en eventuell Brexit ikke endrer EUs forhold til tredjeland som Norge. Det vil kunne ramme norske bedrifter og arbeidsplasser hardt."
Internasjonale institusjonerHandelKonkurranseEU og EØSNæringspolitikk
globalisering utenrikspolitikk

Globalisering

Utviklingen i teknologi, kommunikasjon og transportmetoder har ført til at verden har blitt stadig mer integrert. I dag finnes det knapt nasjoner som ikke er knyttet til resten av verden gjennom handel og kommunikasjonsnettverk.
HandelØkonomiGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Driver økonomisk krigføring

"Trumps aggressive alenegang har utviklet seg til en trussel mot verdensøkonomien, og mot den regelbaserte multilaterale frihandelslinjen som en gang var et av Vestens mest verdsatte bidrag til å fremme fred, frihet og velstand i verden."
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Trumps aggressive unilateralisme truer Vestens verdier

"Nå trenger virkelig Vesten en plan B, og den planen må inneholde noe helt annet enn proteksjonistisk gjengjeldelse overfor USA", skriver Lars Peder Nordbakken.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

«Unfair Trade»: Fra amerikansk besettelse til global ulykke

"Mye står nå på spill i kampen for vestlige verdier og institusjoner, og for en åpen, multilateral og regelstyrt liberal verdensorden", skriver Lars Peder Nordbakken.
Økonomi

EØS

Fordelen for EFTA-landene er at de gjennom EØS får adgang til det indre markedet på lik linje med EU-landene.
HandelØkonomiEU og EØS
Lars Peder Nordbakken

La Trump drive handelskrig med seg selv

"Nå må EU, Norge og andre land stå opp for mer frihandel og oppmuntre likesinnede i USA til effektiv motstand mot økonomisk nasjonalisme", skriver Lars Peder Nordbakken.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Hva skal vi med EØS-avtalen?

"EØS-avtalen sikrer norske bedrifter like konkurransevilkår med bedrifter fra andre land i EUs indre marked, den sikrer norske arbeidsplasser i distriktene og den sikrer at bedrifter som trenger det kan få høyt kvalifisert arbeidskraft fra utlandet til Norge," skriver Jan Erik Grindheim.
Økonomi

Frihandel

Frihandel betegner internasjonal handel som ikke hindres av handelspolitiske virkemidler, som for eksempel toll, forbud mot eksport eller import, kvoter eller lisenskrav. Det som avgjør om man har frihandel eller ikke, er dermed om man legger handelspolitiske restriksjoner på det internasjonale varebyttet.
HandelGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Den inkluderende globaliseringsutfordringen

Norges frihandelspolitikk har vært avgjørende for landets velstandsutvikling.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

SP, SV og Rødt truer norsk næringsliv og velferd

"De internasjonale verdikjedene er mer integrerte enn noen gang, dermed vil handelsproteksjonisme gjøre stor skade," skriver Lars Peder Nordbakken.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Et Norge i omstilling trenger EØS-avtalen

"Aldri før har handelsproteksjonisme og økonomisk nasjonalisme hatt et større ødeleggelsespotensial enn nå," skriver Lars Peder Nordbakken.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Internasjonal næringsfrihet – Et fornyet argument for frihandel i lys av den nye globaliseringen

Dette notatet diskuterer nye økonomiske argumenter for frihandel og friere internasjonal økonomisk integrasjon.
Internasjonale institusjonerHandelNæringslivGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Trumps proteksjonistiske resultater: ingenting

"Kanskje vil Trump-administrasjonens merkantilistiske tilbøyeligheter få utilsiktede konsekvenser for ettertiden: En hel verden kan få en oppfriskende leksjon i den økonomiske nasjonalismens teoretiske og praktiske elendighet," skriver Lars Peder Nordbakken.
Økonomi
Steinar Juel

Drømmen om handelsavtaler

"Små land som Norge blir den svake part i konflikt med andre land. Vi er tjent med brede regelverk som EØS-avtalen," skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Frihandel eller proteksjonisme?

"Å så tvil om EØS-avtalen er risikofylt når vi vet hvor viktig den er for norske arbeidsplasser," skriver Jan Erik Grindheim i Dagens Næringsliv.
Økonomi
Jonas Vikingstad

Hvorfor trenger vi frihandel?

"Motstanderne av frihandel og kapitalisme, om de er på venstre- eller høyresiden, må ta innover seg de positive følgene frihandel og globalisering har hatt i de landene det blir praktisert," skriver Jonas Vikingstad i Dagbladet.
Økonomi
handel
Jan Erik Grindheim

Proteksjonisme på fremmarsj? Norske partiers handelspolitikk

Den nasjonalstatlige proteksjonismen brer seg i den vestlige verden, og er dårlig nytt for et land som Norge. I internasjonal politikk gjør store land som de vil, små som de må. Denne rapporten ser på de norske politiske partienes handelspolitikk.
Norsk politikkHandelØkonomi
Jan Erik Grindheim

USA er ein betydelig marknad

"USA er ein betydeleg marknad for norsk eksport og norske arbeidsplassar, og har heilt sidan dei fyrste åra etter andre verdskrig vore garantisten for dei reglane som har sikra småstatar som Noreg gode rammevilkår for frihandel," skriver Jan Erik Grindheim.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Nr. 2 2017: TISA-avtalen og Norges handel med tjenester

I dette notatet gis det en introduksjon til TISA-avtalen, og det sees nærmere på dens demokratiske grunnlag og hvilke muligheter og utfordringer TISA-avtalen skaper for norske bedrifter og arbeidsplasser.
HandelØkonomiGlobalisering
Jan Erik Grindheim

EØS og TISA handler ikke om maktkonsentrasjon

"Poenget med handelsavtaler er å regulere handelen på tvers av landegrensene," skriver Jan Erik Grindheim i Dagbladet.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Ti feil om TTIP og Tisa

Leder i Attac, Petter Slaatrem Titland, kommer i DN 1. desember med ti påstander om de internasjonale handelsavtalene TTIP og Tisa som er feil. Jan Erik Grindheim svarer.
Økonomi
Marius Doksheim

Frihandel

"Økonomer er generelt ikke enige om stort, men de aller fleste mener frihandel er positivt," skriver Marius Doksheim i Nationen.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Nr. 18 2016: TTIP, Brexit og Norge

Med Brexit vil Norge kunne komme i en lojalitetsskvis mellom EU og Storbritannia. Storbritannia er en viktig handels- og investeringspartner for Norge, men det er også de resterende EU-landene og USA.
HandelEU og EØS