Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Penger og politikk: LO går over streken

Måten LO forsøker å diktere Trondheimspolitikken på, illustrerer behovet for en større debatt om partifinansieringen til fulle.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Det er ikke høyresiden som reduserer LOs makt

Kristin Clemet svarer Trygve Svensson.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkPolitikk og samfunn
valgkamp
Kristin Clemet

Valgkamp koster, men hvem betaler?

Det er forståelig at medier er opptatt av «Høyres rike onkler». Men det er merkelig at de ikke også setter et mer kritisk søkelys på relasjonen mellom Ap og LO.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkPolitikk og samfunn
arbeidende
Kristin Clemet

Peggy Hessen Følsvik risikerer å ødelegge trepartssamarbeidet

En LO-leder som opptrer som partipolitisk aktivist skaper en ubalanse i forholdet mellom partene i arbeidslivet. Kan NHO leve med den ubalansen?
ArbeidslivØkonomisk politikkDen nordiske modellen
Eirik Løkke

Kalle Moene om den norske modellen

Hva kjennetegner den norske modellen? Hvor viktig er fagforeningene? Og hvor viktig er en velfungerende markedsøkonomi?
IdeerØkonomisk politikk
Theodor Barndon Helland

Arbeiderpartiets nære forhold til LO kan igjen bli et problem

Det er ikke utenkelig at interessentene som skal bidra til å utforme politikk, vil forsøke å trekke politikken i retning av egne interesser.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningArbeidsliv
korporatisme møte styre

Korporatisme

Korporatisme betyr at interesseorganisasjoner og særinteresser er blitt del av det offentlige politiske beslutningssystem.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

Trepartssamarbeidet

Trepartssamarbeidet er en betegnelse på samarbeidet mellom arbeidslivets parter, herunder arbeidstakerne og arbeidsgiverne, og staten.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdDen nordiske modellen
Torstein Ulserød

Hvorfor trenger Norge flere sykepleiere enn nesten alle andre land?

Hvis mangel på sykepleiere i Norge utgjør en nasjonal krise, hvordan klarer andre land å tilby sine befolkninger en helsetjeneste som ser ut til å levere omtrent tilsvarende resultater som den norske, med en betydelig lavere andel av både sykepleiere og leger? I dette notatet skal vi se nærmere på hva den mye omtalte mangelen på helsepersonell i Norge handler om.
ArbeidslivVelferdsstaten
Aslak Versto StorslettenLars Kolbeinstveit

Alt er ikke klassekamp

"Norske fagforeninger har blant annet brukt makten til å kjempe for frontfagsmodellen og solidaritetsalternativet. Linjen har vært moderat og markedsrettet. Det gir grunnlag for eksport, likhet, tryggere arbeidsplasser og et bærekraftig næringsliv, som igjen gir fellesskapet skatteinntekter til å finansiere velferdsordninger."
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Jan Erik Grindheim

Hvorfor reagerer ikke de fagorganiserte?

Det er merkelig at ikke de som er fagorganiserte i kommersielle og ideelle foretak reagerer sterkere på de uttalelsene om velferdsprofitører som Rødt og SV kommer med, skriver Jan Erik Grindheim i Finansavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Torstein Ulserød

Et mer organisert arbeidsliv for pengene

Mer organisering for pengene. Det kunne vært en god borgerlig og sosial tilnærming i debatten om organisasjonsgrad.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Jan Erik Grindheim

Er sektortilhørighet og kjønn blitt politikkens viktigste skillelinjer?

Kvinner i offentlig sektor stemmer på venstresiden, menn i privat sektor stemmer på høyresidepartiene. Hva betyr det for norsk politikk at denne tendensen blir stadig sterkere?
Norsk politikkPolitikk og samfunn
demonstrasjon, politikk, parti

Streik

Fagbevegelsen og streiken som virkemiddel har utvilsomt vært et avgjørende bidrag til at vi i dag lever i et relativt egalitært samfunn.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Steinar Juel

Trepartssamarbeidet på det verste og beste

Trepartssamarbeidet, samarbeidet mellom regjeringen og hovedsammenslutningene på arbeidstager- og arbeidsgiversiden, har endret seg mye i løpet av årene. I dette notatet sees det på hvordan det har fungert og utviklet seg på to områder, lønnsdannelsen og sykelønnsordningen.
ArbeidslivTrygder og pensjonerDen nordiske modellenArbeid og sysselsetting
fagforening

Fagforening

En fagforening er en organisasjon arbeidstakere kan velge å melde seg inn i, og som skal ivareta medlemmenes felles interesser. Fagforeningene kan fremme krav om blant annet tariffavtale overfor arbeidsgiverne.
Institusjoner og forvaltningArbeidslivPolitikk og samfunnSivilsamfunnet
penger, skatt, formuesskatt, arbeid
Steinar Juel

Hvorfor synker oppslutningen om fagforeningene?

«Det synes ikke lenger å være attraktivt nok å være med i en kollektiv bevegelse bare for å støtte en bedring av arbeidsforholdene generelt», skriver Steinar Juel
ArbeidslivPolitikk og samfunnArbeid og sysselsetting
Bård Larsen

Nr. 8 2016: “Et sosialistisk prosjekt” – om LO og forholdet til Cuba og Venezuela

Cuba og Venezuela: Det er et kommunikasjonsproblem for LO at betydelige deler av organisasjonen lefler med autoritær sosialisme.
Totalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokratiDemokrati og rettigheter
Bård LarsenMorten Kinander

Nr.10 2014: Streikevåpenet i offentlig sektor

I motsetning til streik i privat sektor, rammer streik i offentlig sektor stort sett tredjeparter, og har nesten utelukkende funksjon i å markere organisasjonenes berettigelse og å lufte misnøye. Dette notatet ser på bruken av streikevåpenet i offentlig sektor og fremmer forslag som kan bidra til å fremme proporsjonalitet mellom streikens inngripende virkning og streikens formål. Last ned og les notatet her!
ArbeidslivPolitikk og samfunnArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Raushetens tid?

"Skal vi tro LO-lederen, er norsk venstresides kamp mot midlertidige ansettelser, reservasjonsrett og friskoler en naturlig forlengelse av Mandelas kamp mot apartheidregimet i Sør-Afrika," skriver Torstein Ulserød hos NRK Ytring.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Det bør bli tillatt å avtale arbeidstid selv

Hva er det som er forbudt i dag, som bør bli lovlig, spør Dagens Næringsliv. Kristin Clemet svarer "Det bør bl.a. bli tillatt for arbeidstakere og arbeidsgivere selv å avtale hvor mye arbeidstakerne skal jobbe – uten at det skal kreves godkjenning fra andre. Det er ingen grunn til å blande inn en overdommer, hvis arbeidstaker og arbeidsgiver er enige."
ArbeidslivArbeid og sysselsetting

Trenges nye verktøy i arbeidskampen?

"Streik er et verktøy i arbeidskampen som fremdeles bør aksepteres og anerkjennes. Spørsmålet er om det fremdeles er like treffsikkert. De siste ukenes erfaringer viser at vi trenger en skikkelig gjennomgang av hvilke virkemidler som kan supplere de tradisjonelle tiltakene," skriver Ove Vanebo.
Økonomi og velferd
Eivind O. Haanes

Er Høyres drømmer knust?

"De tette båndene mellom den rødgrønne regjeringen og LO kan svekke legitimiteten til den norske modellen fordi store grupper opplever at deres innflytelse er svekket. Derimot vil legitimiteten til modellen bli styrket om man utnytter hele potensialet til fagbevegelsen, men da må organisasjoner som Unio og YS få mer reell innflytelse enn hva som synes å være tilfellet i dag," skriver prosjektmedarbeider Eivind O. Haanes i Klassekampen.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Eivind O. Haanes

Nytt Civita-notat: Alle skal med – om innflytelse på arbeidstakersiden

Det er liten tvil om at fagbevegelsen er en maktfaktor i det norske samfunnet. Dette viser betydningen av at fagbevegelsen belyses fra flere hold, og at man får frem nyansene i fagbevegelsen – både organisasjonene i mellom og innenfor organisasjonene. I dette notatet har vi valgt å fokusere på den delen av fagbevegelsen som er utenfor LO, for å kaste lys over problemstillingene knyttet til det tette samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Eivind O. Haanes

Nr. 7 2012: Alle skal med – om innflytelse på arbeidstakersiden

Det er liten tvil om at fagbevegelsen er en maktfaktor i det norske samfunnet. Den er også en politisk aktør med stor innflytelse på samfunnsutviklingen. I dette notatet har vi valgt å fokusere på den delen av fagbevegelsen som er utenfor LO, for å kaste lys over problemstillingene knyttet til det tette samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO.
ArbeidslivDen nordiske modellenArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

A-lag og B-lag i helsesektoren

"Både arbeidsgivere og arbeidstakere ser ut til å ønske seg mindre deltid, flere faste stillinger og mer fleksible turnusordninger. I tillegg er det viktig å yte god omsorg. Men skal man oppnå det, må partene i arbeidslivet være villige til å gå gjennom de betingelsene i tariffavtalene som favoriserer noen arbeidstakere og overlater de ukurante arbeidstidene og brøkene til andre," skriver Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Kanskje ikke så rart at LO synker?

"Kan det tenkes at noen rett og slett syns det er vanskelig å være medlem av en organisasjon som nærmest har limt seg fast til ett bestemt parti?" Kristin Clemet blogger.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Er venstresiden egentlig opptatt av trepartsmodellen?

"Venstresiden har rett i at samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene i Norden, i Norge ofte omtalt som trepartsmodellen, er annerledes enn i mange andre land, og at det ofte har lagt grunnlaget for mer fredelige løsninger og større konsensus enn i andre land. Det underlige er at den samme venstresiden er så lite opptatt av å ta vare på denne modellen," skriver Kristin Clemet på sin blogg.
ArbeidslivDen nordiske modellenArbeid og sysselsetting