Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
barnehage
Aslak Versto Storsletten

Regjeringen har et snevert demokratisyn

Regjeringens forslag til endringer i barnehageloven vil svekke private barnehager og familienes valgfrihet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
handel
Lars Kolbeinstveit

Marked og valgfrihet fremmer tillit

Venstresidens syn på velferd bidrar til maktkonsentrasjon. Målet om økt tillit kan ikke oppnås uten valgfrihet. 
HandelPrivate i velferdenØkonomiske systemer
Skole, elever, friskole, barn som løper

Friskole

En friskole, også omtalt som en frittstående skole, er en (som oftest) privateid skole som er godkjent som et alternativ til offentlig eide skoler. Dette betyr at en friskole har rett til statstilskudd.
Private i velferdenUtdanning og forskning
omsorg behandling
Oda Oline Omdal

Krise for samfun­nets sårbare

Venstresiden kaller det en gledens dag når de nå får avviklet fritt behandlingsvalg. Når regjeringen avvikler fritt behandlingsvalg, mister pasienter mulighet til å bestemme selv.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Fellesskap, mennesker, silhuetter, gruppe
Eirik Løkke

Fellesskap er mer enn staten

Den språklige forskjellen knyttet til begrepet fellesskap(et) er mer enn semantikk. Den avslører forskjellige måter å se samfunnet og staten på.
VelferdsstatenPrivate i velferden
forbud
Sondre Hansmark

50 forbud, påbud og reguleringer som kan fjernes

Hva rettferdiggjør at staten griper inn i valgfriheten og privatlivet til enkeltmennesket? Og hva gjør ikke det? Dette notatet ser på 50 forbud, påbud og reguleringer som kan fjernes. Mang en politiker trenger en påminnelse om at staten bør holde seg unna noen avgjørelser, og at folk bør få være litt mer i fred.
IdeerPolitikk og samfunn
Gard Løken Frøvoll

Kontantstøtte er ikke så dumt

Høyres vedtak om å fjerne kontantstøtten er et steg i retning sosialdemokratisk A4-tankegang, og et steg bort fra borgerlig valgfrihet. Borgerlige politikere, med sans for mangfold og valgfrihet, burde la familiene beholde denne lille lommen av valgfrihet som kontantstøtten utgjør.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Valgfrihet, velferd, private aktører i velferden
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Holdninger til private aktører i velferden i Oslo

Dette notatet går gjennom valgprogrammene til partiene som stiller til valg i Oslo, og gir en oversikt over hvem som mener hva om private velferdsaktører.
Private i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Svenske tilstander – Loven om valgfrihetssystem

Regjeringen vil «utrede en fritt brukervalgsordning i kommunene, etter modell fra Sverige». Men trenger vi en ny ordning, eller kan vi greie oss med de vi har? Dette notatet forklarer hvordan den svenske «loven om valgfrihet» egentlig fungerer.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvilket system er best, monopol eller valgfrihet?

Vi må slutte å la anekdotene styre debatten om private velferdsaktører. Vi må heller se på systemet som helhet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Støres omsorgspolitikk kan øke klasseskillene

"Noen av oss har fortsatt en viss tro på at enkeltmennesker kan ta fornuftige valg i sitt eget liv. For oss er det liten tvil om at et system der vi overlater noe mer frihet til den enkelte enn i dag, er å foretrekke", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferden

Valgfrihet

Valgfrihet er enkeltmenneskers mulighet og frihet til å velge mellom ulike alternativer og levesett.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvorfor vil Fagforbundet avvikle veldrevne velferdstilbud?

Innlegget fra leder i Fagforbundet Mette Nord (18/4) illustrerer godt forskjellen mellom oss som ønsker både ideelle og kommersielle alternativer i velferdstjenestene velkommen, og de som mener profittforbud er det "eneste fornuftige alternativet". Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester

Temaside: Civita om private aktører i velferden

På denne siden har vi samlet noe av det ansatte i Civita har skrevet om private aktører i velferdstjenestene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvor blir det av valgfriheten i kommunene?

For borgerlige anlagte velgere med tro på det private initiativ, konkurransens fordeler og enkeltmenneskets rett til å bestemme i sitt eget liv, må det være lov å spørre: Hvor blir det av valgfriheten? Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten meninger.
Private i velferdenKonkurranseNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private velferdsaktører kan gi større valgfrihet og bedre tjenester

VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Svar til Rødt

"Det viktige spørsmålet er hvordan vi bruker skattepengene best mulig for å oppnå våre felles mål. Om tjenestene alltid blir best når de leveres av det offentlige, er det selvsagt ingen grunn til å introdusere konkurranse. Men jeg mener det finnes en rekke eksempler på at det motsatte er tilfellet," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører er viktige for å øke kapasiteten i offentlig sektor

Private aktører er viktige for å øke kapasiteten i offentlig sektor. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagbladet Meninger.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den vesentlige valgfriheten

Det viktigste man kan oppnå ved å slippe til flere aktører i velferdstjenestene, er å la mennesker få større grad av selvbestemmelse i eget liv. Muligheten for mer effektive tjenester kommer i tillegg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Vårt Land.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Konkurranse gir bedre resultat både i private og offentlige skoler

Godt gjennomført konkurranse kan gi større mangfold og valgfrihet, bedre kvalitet og høyere effektivitet i offentlige tjenester. Det forutsetter at myndighetene legger opp til en konkurranse hvor kvalitet lønner seg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagbladet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Slipp til velferdsinnovatørene

Bevisbyrden burde ligge hos de som vil beholde velferdsmonopolet på bekostning av mangfold og valgfrihet, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Bergens Tidene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Vi trenger flere, ikke færre velferdsinnovatører

"I et liberalt samfunn burde det være de som ønsker å opprettholde kommunale og statlige monopoler på bekostning av mangfold og valgfrihet, som burde ha bevisbyrden." Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagsavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører kan gi kvalitet, men det forutsetter god konkurranse

Private aktører kan gi kvalitet, men det forutsetter god konkurranse. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenKonkurranseVelferdstjenester
Kristin Clemet

Valgfrihet vs. reell valgfrihet

"Strevet etter å gi alle «reell valgfrihet» kan ende med at man innsnevrer valgfriheten," skriver Kristin Clemet i Morgenbladet.
IdeerLiberalisme
Kristin Clemet

Profesjonell barneoppdragelse

"På venstresiden har det vært en mistro til foreldrenes evne til å oppdra sine egne barn", skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Gi foreldre like rettigheter

"Vil vi for alvor ha likestilling mellom mor og far, må vi gi lik rett til foreldrepenger eller halve foreldrepermisjonen til hver. Ellers bør permisjonstida kuttes", skriver Mathilde Fasting i Dagbladet.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Søndagsåpent – hørt det før

"Historien fra 1980-tallets lukkelovsdebatt, den gang om hvorvidt man skulle åpne for lengre åpningstider i butikkene, utspiller seg på nytt i dagens avisspalter og medier, når man nå diskuterer søndagsåpne butikker," skriver Mathilde Fasting på sin blogg hos Nettavisen.
ArbeidslivNæringslivNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Valgfrihetsjokeren

Blir det ikke noen synlige valgfrihetsreformer med ny regjering, blir skuffelsen stor hos et flertall av av befolkningen.Velgerne vil ha mer valgfrihet, men hvilken regjering vil gi oss mest, skriver Mathilde Fasting på Minervanett.no.
ReformerPrivate i velferden
Mathilde Fasting

Velgerne vil ha mer valgfrihet

"Ulik politikk vil i større eller mindre grad legge til rette for valgfrihet, og dermed for borgernes muligheter til å velge livsvei. Om vi skal ta holdningsendringene på alvor, bør det være rom for mer valgfrihet med den nye regjeringen," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
Økonomisk politikkVelferdsstatenReformer
Mathilde Fasting

Kvalitetsgenerasjonen: Valgfrihet i omsorg

"Nord­menn er bed­re i stand til å vel­ge enn noen gang tid­li­ge­re. Mu­lig­he­te­ne som lig­ger for­an oss, har ald­ri vært stør­re. Ut­ford­rin­gen frem­over blir der­med å sør­ge for at valg­fri­he­ten blir best mu­lig iva­re­tatt. Valg­fri­het har en egen­ver­di og gir oss makt over egne livs­valg og egne mid­ler, også når vi blir eld­re og tren­ger pleie og om­sorg," skriver Mathilde Fasting i Magma.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Jakten på likhet – flukten fra ansvar

"Hvor langt kan staten gå i å overta ansvaret for våre barn før foreldrenes rett og ansvar forvitrer? Og hvor langt må staten gå for å få oppfylt sitt ønske om en lik og rettferdig barndom for alle", skriver Kristin Clemet i Minerva.
IdeerPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Fem forslag til mer valgfrihet

"Friheten til å velge er et grunnleggende liberalt prinsipp, og det er mye liberalt å finne i de borgerlige partienes forslag til partiprogrammer. Her er fem forslag til fullt gjennomførbare valgfrihetsreformer, dersom partiene vil", skriver Mathilde Fasting i Aftenposten.
Økonomisk politikkVelferdsstatenReformer

De vanskelige valgene

"Dagens og fremtidens utvikling innen gen- og bioteknologi kan muliggjøre valgfrihet i et omfang vi ikke har mulighet til å overskue. Hvordan forholder vi oss til de valgmulighetene dette gir?" Mathilde Fasting spør i Morgenbladet. "De vanskelige valgene krever at vi reflekterer over hverandres standpunkter, og at loven til slutt setter de grensene som best ivaretar alle partene som er involvert."
BioteknologiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter

Den borgerlige valgfrihetsrevolusjonen

"Det sosialdemokratiske synet på frihet skiller seg fra et liberalt syn. "Fellesgodene er redskaper for frihet", sier Arbeiderpartiet. Premisset var at man ved å styrke staten også styrket folks mulighet til å ta de valg de ønsket. Men tilliten til menneskers evne til å gjøre egne valg er ofte lav. Mangfoldets rammer er gitt," skriver Mathilde Fasting i Demokraten, i et svar til Aps Raymond Johansen.
Norsk politikkReformerPolitikk og samfunn