Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
hamster hjul
Kristin Clemet

Oppropet fra Ærø – En historie om hamsterhjulet og velferdsstaten

Er det beundringsverdig eller usolidarisk å trekke seg tilbake fra arbeidslivet for å leve et enklere liv?
ArbeidslivVelferdsstaten

Pseudoarbeid – er mye av det arbeidet vi utfører bortkastet eller unødvendig?

Hør ny episode av Liberal halvtime med forfatterne Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen om Pseudoarbeid.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Når høyrefolk slutter å tulle

For at norsk arbeidsliv skal greie å omstille seg, slik at det kan møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi en borgerlig regjering som ikke bare nøyer seg med å sverge troskap til den norske modellen og kreve eierskap til sosialdemokratiets løsninger. Torstein Eidsmo Ulserød i VG.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Klasseoppgjør uten substans

moderate lønnsforskjellene i Norge innebærer en nedvurdering av manuelle jobber», skriver Torstein Eidsmo Ulserød i Minerva.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Jan Erik Grindheim

EUs nye arbeidslivsbyrå: Hvor står dere, Ap?

"Spørsmålet er ikke om EØS-avtalen bør sies opp, men hva som kan gjøres for å motvirke de negative følgene av prinsippet om fri bevegelse av arbeidskraft som følger med EØS-avtalen." Jan Erik Grindheim i Dagsavisen.
InnvandringEU og EØSArbeid og sysselsetting
Jan Erik Grindheim

Vil et europeisk arbeidslivsbyrå styrke EUs indre marked?

I dette notatet ser vi nærmere på hvilke oppgaver det nye arbeidslivsbyrået skal ha, hvordan ansvaret for EUs politikk på arbeidslivsområdet må balanseres mot de enkelte medlemsstatenes politikk, og den norske politiske debatten om byrået.
ArbeidslivEU og EØSArbeid og sysselsetting

25 år med EØS

Økonomi og velferdEU og EØS
Torstein Ulserød

Seriøs proteksjonisme fra Ap

Aps nye vilje til å regulere arbeidsmarkedet vil ikke bare svekke potensielle arbeidsinnvandreres muligheter. Den vil svekke norske bedrifters konkurransekraft. Torstein Ulserød i Minerva.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Mathilde FastingSteinar Juel

Feilaktige påstander blir ikke riktige ved at de gjentas

"Det vil være veldig bra dersom den antatte underdekningen i hovedsak blir inndekket ved at vi jobber mer, blant annet ved å stå lenger i jobb, som Jensen peker på. Det krever politiske tiltak, og påvisninger av behovet for noen politiske justeringer er da også nettopp formålet med perspektivmeldinger."
Økonomi og velferdVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Kampen mot arbeidslivskriminalitet – en kamp på sviktende grunnlag?

I kampen mot arbeidslivskriminalitet er det en tendens til at omfanget av problemene overdrives. I dette notatet ser vi nærmere på hva vi vet om omfanget av arbeidslivskriminalitet i Norge.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Hvor er den anstendige venstresiden?

"Det er en argumentasjon som er kjennetegnet av at det lages et dramatisk generelt bilde basert på anekdoter, og der hele bransjer av virksomheter, og politiske motstandere, tillegges de minst aktverdige motiver."
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den teknologiske utviklingen er ikke uten utfordringer

"Sven Egil Omdal skriver i et innlegg 5. juni at jeg «ikke deler frykten for at den raske teknologiske utviklingen vil føre til massearbeidsløshet». Det er sant, men jeg påstår heller ikke at vi bare kan lene oss tilbake og satse på at alt ordner seg av seg selv", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Teknologi og arbeidsliv: Ja, endringen er annerledes denne gangen, men det kan likevel gå bra.

"Vi har greid å gjøre det som trengs for å sikre vekst, velstand og fordeling tidligere, og vi kan greie det igjen. Det er ingen grunn til å svartmale situasjonen", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Det teknologiske arbeidslivet

Denne rapporten gir et innblikk i de mange debattene rundt hvordan teknologien kan tenkes å virke inn på samfunnet, og da først og fremst på arbeids- og næringslivet. Hva er det egentlig som skjer når maskiner tar over arbeidsoppgaver og arbeidsplasser? Og er de endringene vi står oppe i nå vesensforskjellige fra tidligere tiders teknologiske sprang?
ArbeidslivØkonomi og velferd

Ny podcast-episode: Er norsk arbeidsliv brutalt?

Andreas Halse, daglig leder i Svenssonstiftelsen, gjester Liberal Halvtime for å diskutere problemer i norsk arbeidsliv.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Likestilling i utdanning og arbeidsliv

"Privat sektor i Norge har et lavt antall kvinnelige toppledere. Det skyldes ikke at kvinner ikke tar de riktige utdanningene for å være kvalifiserte til topplederstillinger," skriver Mathilde Fasting.
Likestilling og feminismeArbeid og sysselsetting

Norsk arbeidsliv – trygt eller truet?

ArbeidslivArbeid og sysselsetting
28 aug
mandag 28 august 2017 kl. 00:00

Norsk arbeidsliv – trygt eller truet?

Se live streaming fra kl. 8.00 her!
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Hvis Lysbakken fikk bestemme selv

SV-leder Audun Lysbakken har i Nationen 7. mars et innlegg om hvordan EØS-avtalen, etter hans mening, stikker kjepper i hjulene for et anstendig arbeidsliv i Norge, og hvordan avtalen hindrer oss i å ”bestemme selv”. Lysbakken har et problematisk syn på grensegangen mellom juss og politikk, skriver Torstein Ulserød i Nationen.
EU og EØS
Mathilde Fasting

Jobbskaperne

"De som skal skape jobber, må takle usikkerhet og risiko. Det lærer ikke norske elever og studenter i dag", skriver Mathilde Fasting på Minervanett.no.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Kvinner, ikke klag, ta tak i deltiden

Partene i arbeidslivet har ikke gjort jobben sin. Kvinner som arbeider i sektoren, og som år etter år oppgir at de arbeider ufrivillig deltid, får enten akseptere at det er slik, eller så får de engasjere seg gjennom sine fagforeninger eller på sin arbeidsplass, og bidra til endring. Mathilde Fasting i Dagbladet Meninger.
ArbeidslivLikestilling og feminismeArbeid og sysselsetting

Fremtidens arbeidsliv

ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

En enklere arbeidsmiljølov?

"En lov der bestemmelser er vanskelige å fortolke, eller hvor mange bestemmelser må sees i sammenheng for å avgjøre hva som går an, er ikke en god lov for alle dem som kun har loven å støtte seg på i arbeidslivsspørsmål. Forslagene til endringer løser ikke de problemene. Den gir mer fleksibilitet, men ”forenklingen” gjenstår," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Mathilde FastingTorstein Ulserød

Hva med tjenestemannsloven?

"Dersom regjeringens forslag blir vedtatt, vil dagens uforståelige forskjellsbehandling av ansatte i staten og ansatte i resten av arbeidslivet opprettholdes, og til dels forsterkes. Vi vil da få den paradoksale situasjonen at terskelen inn i arbeidslivet, særlig for ressurssvake grupper, trolig blir lavere i privat og kommunal sektor enn i staten," skriver Mathilde Fasting og Torstein Ulserød i Dagbladet.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Ja til endringer i arbeidsmiljøloven

"Nå skjer det noe i Arbeids- og sosialdepartementet. I dag varsler arbeidsminister Robert Eriksson endringer i arbeidsmiljøloven. I Civita har vi lenge argumentert for flere av endringene som nå foreslås," blogger prosjektleder Mathilde Fasting.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Nye diskusjoner og ”ryddige” løsninger i arbeidslivspolitikken

"Forslaget om en moderat endring av reglene om midlertidige ansettelser er langt fra noe eksempel på brutal høyrepolitikk. Det er tvert imot en reform som er bra for omtrent alle parter. Men regjeringen kan likevel komme til å tape debatten hvis den fortsetter å la hensynet til en ”ryddig prosess” gå foran en troverdig og helhjertet argumentasjon for reform," skriver Torstein Ulserød i VG.
ArbeidslivReformerArbeid og sysselsetting
Mathilde FastingTorstein Ulserød

Tid for reformer fra ny regjering

"Velgerne vil ikke bare ha nye ansikter. Valgresultatet gir også de borgerlige partiene et klart mandat til å gjennomføre ny politikk. Derfor bør erklæringen fra en ny regjering varsle reformer. Vi har størst forventninger til reformer innen kommunestruktur, arbeidsliv og gjennomføringskraft i forvaltningen. Overordnet handler dette også om velferdsstatens bærekraft," skriver Mathilde Fasting og Torstein Ulserød i Aftenposten.
Økonomisk politikkReformerVelferdsstatens bærekraft

Hva skal vi gjøre med NAV?

"Det er viktig med individuell tilpasning og kort ventetid. Disse to målsetningene står ofte i konflikt, da best mulig individuell tilpasning krever at mer tid brukes på utredninger og fordrer at det finnes ledige plasser på det tiltaket som vurderes som best," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
ArbeidslivVelferdstjenesterArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Hvilke arbeidsinnvandrere vil vi ha?

1. januar 2013 innføres vikarbyrådirektivet i Norge. Hensikten med vikarbyrådirektivet er å få mer ordnede forhold i vikarbyråbransjen. Spørsmålet er om det blir for mye orden, skriver Mathilde Fasting.
Økonomi og velferd

Nytt Civita-notat: Helse og arbeid

Å øke arbeidsdeltakelsen i befolkningen er et viktig politisk mål. For å øke arbeidsdeltakelsen er det nødvendig å få flere som i dag mottar helserelaterte ytelser i arbeid. Dette notatet tar for seg noen av tiltakene for hvordan dette kan gjøres. Forskning på arbeidsintegrerende tiltak viser imidlertid at tiltak rettet mot ordinært arbeid har størst suksess i å få folk i arbeid. Tiltak som integrerer behandling av sykdom og arbeid i ordinære bedrifter har vist seg å være spesielt vellykkede. Denne typen tiltak bør det satses mer på i Norge.
ArbeidslivVelferdsstatenArbeid og sysselsetting

På trygd uansett

"En forenkling i Navs tiltaksmeny vil lette medarbeidernes muligheter til å følge opp den enkelte. Derfor bør man legge om systemet så arbeidsrettede tiltak i ordinært arbeidsliv er førstevalget for alle, og at tiltakene tilbys så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Det vil være arbeidslinjen i praksis. Det ville også være til gunst for de mange som ville ha bedre av å arbeide, enn av å havne utenfor arbeidslivet," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
ArbeidslivVelferdsstatenArbeid og sysselsetting

Pose og sekk?

"Arbeidsgivers vilje til ikke å straffe kvinners karrieremuligheter etter småbarnsfasen handler om å se at livet ikke er over når man er 40, og at erfaringer på hjemmebane ikke diskvalifiserer til å få lederjobber senere. I Norge i dag har vi verdens beste ordninger for permisjon. Kanskje vi heller skulle konsentrere oss om årene etter den første fasen. Det handler om arbeidsfleksibilitet og om vilje til å satse på mødrene," skriver Mathilde Fasting.
Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Det bør bli tillatt å avtale arbeidstid selv

Hva er det som er forbudt i dag, som bør bli lovlig, spør Dagens Næringsliv. Kristin Clemet svarer "Det bør bl.a. bli tillatt for arbeidstakere og arbeidsgivere selv å avtale hvor mye arbeidstakerne skal jobbe – uten at det skal kreves godkjenning fra andre. Det er ingen grunn til å blande inn en overdommer, hvis arbeidstaker og arbeidsgiver er enige."
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Fanget i hjemmet resten av livet?

"Det er de siste tiårene forsket mye på hvordan kvinner innretter seg i arbeidslivet. Likevel er det flere forhold rundt valg av deltid som ikke er godt nok belyst, blant annet hvorfor kvinner arbeider deltid også etter at de ikke lenger har små barn," skriver Mathilde Fasting til Mari Reges DN-kronikk.
Ideer