Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Stortinget, den lovgivende makt

Maktfordeling

Maktfordelingsprinsippet fordeler makten på tre sfærer, en lovgivende, en utøvende og en dømmende.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
demonstrasjon, politikk, parti

Streik

Fagbevegelsen og streiken som virkemiddel har utvilsomt vært et avgjørende bidrag til at vi i dag lever i et relativt egalitært samfunn.
ArbeidslivØkonomiArbeid og sysselsetting

Straff

Straff er en reaksjon som gjerne defineres som et onde staten påfører en lovbryter på grunn av lovbruddet, og i den hensikt at det skal oppleves som et onde.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Menneskerettighetserklæringen

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter viser til en oppfatning av at mennesket som sådan har visse iboende, moralske rettigheter og krav på beskyttelse.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter

Rettsliggjøring

Rettsliggjøring er en betegnelse på en utvikling hvor stadig flere interesseområder underlegges rettslige rammer, også kalt rettighetsfesting
Demokrati og rettigheterRettsstatEU og EØS
Morten KinanderTorstein Ulserød

Reiseutgifter og sosial dumping

"Sosial dumping er et upresist og sterkt politisert begrep, som tilslører høyst reelle interessemotsetninger og verdikonflikter. Det er derfor oppsiktsvekkende at Høyesterett bygger sin argumentasjon på dette uten den minste antydning til problematisering av den virkelighetsforståelsen," skriver Morten Kinander og Torstein Ulserød.
Uncategorized
Morten KinanderTorstein Ulserød

Høies ustyrlige styringsoptimisme

Det er ikke tobakksindustrien vi vil beskytte. Vi vil ha beskyttelse fra politikere som bidrar til ytterligere detaljregulering av våre liv. Torstein Ulserød og Morten Kinander i Dagbladet Meninger.
Ideer
Morten KinanderTorstein Ulserød

De gode intensjoners politikk

Kampen mot røyking er viktig ut fra folkehelsebetraktninger. Det er likevel grunn til å spørre om norske myndigheter nå er i ferd med å gå lenger enn vi bør akseptere i et liberalt samfunn. Torstein Ulserød og Morten Kinander i Dagbladet.
Ideer
Torstein UlserødMorten Kinander

Nr. 12 2016: Kampen mot tobakk – En vurdering av forslaget om standardiserte tobakkspakninger

Standardisering av tobakkspakninger: Som vanlig når det gjelder forslag om nye reguleringer for bruk og omsetning av tobakk, er intensjonene gode. Det er likevel grunn til å spørre om vi nå er i ferd med å nå en grense for hva som er akseptabelt i et liberalt samfunn.
RuspolitikkNæringspolitikk
Morten KinanderTorstein Ulserød

Nytt Civita-notat: Rettssikkerhet i finansnæringen: Behov for en ny klageordning?

Dette notatet ser nærmere på rettssikkerhet i finansnæringen og dagens klageordning. Finansdepartementet er i dag i realiteten første og siste klageinstans. Det er prinsipielt uheldig, og det skader finansnæringen.
Økonomi
Morten KinanderTorstein Ulserød

Vi trenger en ny klageordning for finansnæringen

"I disse dager feirer Verdipapirforetakenes forbund 100 års-jubileum. Det gir en anledning til å spørre om vi har et betryggende regulatorisk system for denne bransjen." Morten Kinander og Torstein Ulserød i DN:
Demokrati og rettigheter
Morten Kinander

Den norske Høyesteretts agenda

"I en kronikk i Dagbladet 30. juni, har advokat Frode Elgesem en utlegning av mine synspunkter om forholdet mellom Høyesterett og demokratiet som gir grunnlag for noen kommentarer", skriver Morten Kinander i Dagbladet.
Demokrati og rettigheter
Morten KinanderTorstein Ulserød

Et spill for galleriet

"Riksrevisjonens rapport om samfunnssikkerhet og beredskap gir ikke dekning for de dramatiske medieoppslagene. I tillegg misbrukes den politisk, og det blir dobbelt feil", skriver Morten Kinander og Torstein Ulserød på NRK Ytring.
Demokrati og rettigheter
Morten Kinander

Rett, politikk og Høyesterett

"Man skal være på vakt mot ambisiøse maktinstitusjoner. Kanskje mer enn det Rune Slagstad synes å ville være", skriver Morten Kinander i VG.
Demokrati og rettigheter
Morten Kinander

Hvorfor tillater vi streik?

"Streiken i Norwegian rammet over 200.000 reisende og kostet samfunnet flere hundre millioner kroner. Dette på grunn av en konflikt mellom ulike særinteresser. Hvor rimelig er det?" Morten Kinander i Civita skriver i VG med professor Geir Woxholth, UiO.
Økonomi
Morten KinanderTorstein Ulserød

Fravær av straffansvar for leder i offentlig sektor

"Når hørte vi sist om en skandale i offentlig sektor som førte til personlig straffansvar for ledere?" Torstein Ulserød og Morten Kinander svarer riksadvokat Tor Aksel Busch i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Morten Kinander

Religion eller trusler?

"Ytringsfriheten rekker langt, og med god grunn.Vi må få vite hvor folk står, vi kan imøtegå uttalelsene, og muslimer som føler seg urettmessig plassert i samme bås kan reagere og vise sin avsky. Men dette kunnskapsbehovet må ikke få lov til å trumfe folks sikkerhet, slik Krekar-intervjuet har medført. Der går grensen," skriver Morten Kinander hos NRK Ytring.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Morten KinanderTorstein Ulserød

Monika-saken: Meningsløs foretaksstraff

"Ansvaret for «rutinesvikt» bør ikke pulveriseres utover offentlige budsjetter, hvor det personlige ansvaret forsvinner," skriver Torstein Ulserød og Morten Kinander om foretaksstraffen i Monika-saken.
Demokrati og rettigheter
Bård LarsenMorten Kinander

Vi er i samme båt

"Charlie ble angrepet fordi de stod ganske alene, mens resten snakket om andre ting. Svært få valgte å publisere karikaturene eller faksimiler av dem. Det er for så vidt ikke vanskelig å forstå at det ble sånn, men å snakke høystemt om at selvsensur er forkastelig og at man nå skal være modige, er etterpåklokt," skriver Morten Kinander og Bård Larsen på VG Nett.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Morten KinanderTorstein Ulserød

Ansvarskultur brer seg fra toppen

"Mange spør om ikke feil i forvaltningen bør få større konsekvenser for de ansvarlige. Men er det riktig å kreve økt ansvarliggjøring på lavere nivåer når politikerne selv ikke tar konsekvensen av at de gjør feil?" Morten Kinander og Torstein Ulserød skriver på Minervanett.
Demokrati og rettigheter
Bård LarsenMorten Kinander

Nytt Civita-notat: Ungarn på ville veier

Utviklingen i Ungarn henger sammen med en autoritær utvikling i flere andre stater, særlig eksemplifisert ved Putins styre i Russland. Forskjellen er imidlertid at Ungarn er EU-medlem, og at Orbáns parti Fidesz er medlem av Den internasjonale demokratiske union. Vi har altså å gjøre med et autoritært styresett i vår midte.
Demokrati og rettigheter
Bård LarsenMorten Kinander

Ungarn på ville veier

"Det er på tide at Høyre og KrF tar en kikk på om Viktor Orbán og Fidesz er skikket til å være med i en forening, hvis politiske plattform skal fremme politisk og personlig frihet, liberale rettstatsprinsipper der makten er spredt vidt blant frie institusjoner, frihet til å organisere effektiv parlamentarisk opposisjon til regjeringen og retten til frie og uavhengige medier", skriver Bård Larsen og Morten Kinander i VG.
Demokrati og rettigheter
Bård LarsenMorten Kinander

Nr. 22 2014: Ungarn på ville veier

I dette notatet gjøres det først rede for den seneste konstitusjonelle utviklingen i Ungarn og deretter det historiske bakteppet. I denne andre delen gis det et overblikk over Ungarns historie og utviklingen frem til i dag. I notatets tredje del drøftes fremveksten av en nasjonalkonservativ kulturkamp og de implikasjonene denne har, sett i både historisk og kontemporær kontekst. Det historiske bakteppet er viktig, siden det kan forklare hvilken plattform og hvilket tankegods Orbáns politikk kan synes å ligge tett opp til, og hvor han søker inspirasjon.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterPopulisme
Morten Kinander

Tilregnelighetsutvalget: Jakten på et politisk motiv

"Fra dette kan vi trekke to lærdommer. Den første gjelder jusens utilstrekkelighet ved å tro at endrede regler har en direkte effekt på hvordan beslutninger tas. Den andre lærdommen er om våre behov for å behandle ekstreme tilfeller politisk. Vi må bare forstå, selv om det ikke nødvendigvis er noe å forstå," skriver Morten Kinander i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Morten Kinander

Hvor liberalt er sosialdemokratiet?

"Siden slutten av 1970-tallet har Arbeiderpartiet tatt store steg til høyre i det politiske landskapet. Disse stegene har ikke vært liberalt eller prinsipielt motivert. Årsaken er pragmatisk interessekamp, og det synes fortsatt vanskelig å forstå den sosialdemokratiske bevegelsen som et grunnleggende liberalt prosjekt", skriver Morten Kinander i VG.
Ideer
Morten KinanderTorstein Ulserød

Oppgjørene etter 22. juli

"Poenget vårt er selvsagt ikke at vi ikke skal forsøke å forebygge og bekjempe høyreekstremisme. Det bør vi fortsatt gjøre, men uansett hvor vellykket arbeidet er, er det illusorisk å tro at ekstreme holdninger kan fjernes helt. Derfor er også arbeidet med beredskap viktig, og det var dette manglende arbeidet som var tema for vår kronikk," skriver Morten Kinander og Torstein Ulserød.
Demokrati og rettigheter
Morten KinanderTorstein Ulserød

Uroen etter 22. juli

"Å diskutere høyreekstremisme i Norge er neppe det mest presserende med tanke på å skape et trygt samfunn og hindre terror. Det er en illusjon å tro at man kan leve i en liberal rettsstat uten at deler av innbyggerne til enhver tid har ekstreme oppfatninger. Politikernes viktigste oppgave i denne sammenhengen er å sørge for adekvat beredskap," skriver Ulserød og Kinander i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Morten Kinander

Streik og forholdsmessighet

"Det er få forskjeller i lovgivningen av streik i privat og offentlig sektor, selv om de fungerer på ulike måter. I forhandlinger i privat sektor har begge parter noe å risikere, nemlig overskuddet, konkurransekraften og arbeidsplassene. Dette maner til en forholdsmessighet i bruk av virkemidlenes art og omfang. Denne forholdsmessigheten finner ikke sitt motstykke i det offentlige," skriver Morten Kinander i Dagens Næringsliv.
Uncategorized
Morten Kinander

Streik i offentlig sektor er uforsvarlig

"I motsetning til streik i privat sektor rammer streik i offentlig sektor stort sett tredjeparter. I tillegg har de nesten utelukkende i oppgave å markere organisasjonenes berettigelse og å lufte misnøye. Kort sagt, streik i offentlig sektor ser ut til å være noe man gjør for å vise seg, på bekostning av vanlige folk som ikke har noe med konflikten å gjøre. Er det greit?" Morten Kinander skriver i Aftenposten.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Bård LarsenMorten Kinander

Nr.10 2014: Streikevåpenet i offentlig sektor

I motsetning til streik i privat sektor, rammer streik i offentlig sektor stort sett tredjeparter, og har nesten utelukkende funksjon i å markere organisasjonenes berettigelse og å lufte misnøye. Dette notatet ser på bruken av streikevåpenet i offentlig sektor og fremmer forslag som kan bidra til å fremme proporsjonalitet mellom streikens inngripende virkning og streikens formål. Last ned og les notatet her!
ArbeidslivPolitikk og samfunnArbeid og sysselsetting
Morten Kinander

Grunnlovsfesting av sosiale rettigheter – en dårlig idé

"Forslaget om å inkorporere økonomiske og sosiale rettigheter i Grunnloven er ren symbolpolitikk, og fører i beste fall til at velferdspolitikken blir avgjort i Høyesterett. I verste fall fyller det Grunnloven med innholdsløse fanebestemmelser som bidrar til å redusere dens politiske og rettslige betydning. Grunnlovens relevans er svak nok som det er i Norge," skriver Morten Kinander.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Morten Kinander

Monsterregulering

"Prisen for reguleringen har vært høy. EUs finansregelverk har nå blitt så komplekst og omfattende at ingen - verken lovgivere, byråkrater, eksperter, rådgivere eller bransje - lenger har oversikten. Vi vet heller ikke helt vet konsekvensene av alt dette blir, eller hvor gjennomtenkt det hele er," skriver Morten Kinander i Dagens Næringsliv. "
Økonomi
Morten KinanderTorstein Ulserød

Høyesteretts kamp mot sosial dumping

Ulserød og Kinander skriver om dommen om skipsverftene: "argumentasjonen bærer preg av at man har tatt stilling til en modell, som er så sedimentert og uangripelig at enhver modifisering vil være et angrep på norsk ”offentlig orden”. Men står det til troende at dersom utenlandske arbeidstakere ikke får dekket utgifter, vil vi åpne for ”sosial dumping” til en slik grad at samfunnet nærmest vil bryte sammen?"
Økonomi
Morten Kinander

Snur Listhaug-saken på hodet

"Spørsmålet er hvilken legitimitet mediene har i slike saker, når store deler av den opptrer med dobbel dagsorden, noe som nå helt tydelig er blitt «bevist» gjennom formidlingen av ombudsmannens vedtak," skriver Geir Woxholth og Morten Kinander hos Aftenposten.
Demokrati og rettigheter