Morten Kinander

Akademisk Råd

Morten Kinander er professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere arbeidet som jurist i Civita i perioden 2011-2015. I denne perioden jobbet han blant annet med spørsmål om forholdet mellom statlig makt og næringslivets rammevilkår, menneskerettigheter og rettssikkerhet, men også med mer generelle spørsmål av ideologisk karakter. Han er utdannet jurist (Mastergrad Oslo) og filosof (hovedfag Bergen), med juridisk doktorgrad (Bergen). Han har tidligere vært førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i Bergen, samt gjesteforsker på Columbia University i New York og Senter for menneskerettigheter i Oslo. Han har også vært forretningsadvokat i Wiersholm, Mellbye & Bech, hvor han har jobbet med rammebetingelser for næringslivet, M&A-transakjoner og børs- og verdipapirrett.

Skrevet av Morten

Torstein UlserødMorten Kinander

Reiseutgifter og sosial dumping

«Sosial dumping er et upresist og sterkt politisert begrep, som tilslører høyst reelle interessemotsetninger og verdikonflikter. Det er derfor oppsiktsvekkende at Høyesterett bygger sin argumentasjon på dette uten den minste antydning til problematisering av den virkelighetsforståelsen,» skriver Morten Kinander og Torstein Ulserød.
Uncategorized
Torstein UlserødMorten Kinander

Høies ustyrlige styringsoptimisme

Det er ikke tobakksindustrien vi vil beskytte. Vi vil ha beskyttelse fra politikere som bidrar til ytterligere detaljregulering av våre liv. Torstein Ulserød og Morten Kinander i Dagbladet Meninger.
Ideer
Morten KinanderTorstein Ulserød

De gode intensjoners politikk

Kampen mot røyking er viktig ut fra folkehelsebetraktninger. Det er likevel grunn til å spørre om norske myndigheter nå er i ferd med å gå lenger enn vi bør akseptere i et liberalt samfunn. Torstein Ulserød og Morten Kinander i Dagbladet.
Ideer
Morten KinanderTorstein Ulserød

Nr. 12 2016: Kampen mot tobakk – En vurdering av forslaget om standardiserte tobakkspakninger

Standardisering av tobakkspakninger: Som vanlig når det gjelder forslag om nye reguleringer for bruk og omsetning av tobakk, er intensjonene gode. Det er likevel grunn til å spørre om vi nå er i ferd med å nå en grense for hva som er akseptabelt i et liberalt samfunn.
RuspolitikkNæringspolitikk
Morten KinanderTorstein Ulserød

Nytt Civita-notat: Rettssikkerhet i finansnæringen: Behov for en ny klageordning?

Dette notatet ser nærmere på rettssikkerhet i finansnæringen og dagens klageordning. Finansdepartementet er i dag i realiteten første og siste klageinstans. Det er prinsipielt uheldig, og det skader finansnæringen.
Økonomi
Torstein UlserødMorten Kinander

Vi trenger en ny klageordning for finansnæringen

«I disse dager feirer Verdipapirforetakenes forbund 100 års-jubileum. Det gir en anledning til å spørre om vi har et betryggende regulatorisk system for denne bransjen.» Morten Kinander og Torstein Ulserød i DN:
Demokrati og rettigheter

Publikasjoner fra Morten

Morten KinanderTorstein Ulserød

Nr. 12 2016: Kampen mot tobakk – En vurdering av forslaget om standardiserte tobakkspakninger

Standardisering av tobakkspakninger: Som vanlig når det gjelder forslag om nye reguleringer for bruk og omsetning av tobakk, er intensjonene gode. Det er likevel grunn til å spørre om vi nå er i ferd med å nå en grense for hva som er akseptabelt i et liberalt samfunn.
RuspolitikkNæringspolitikk
Bård LarsenMorten Kinander

Nr. 22 2014: Ungarn på ville veier

I dette notatet gjøres det først rede for den seneste konstitusjonelle utviklingen i Ungarn og deretter det historiske bakteppet. I denne andre delen gis det et overblikk over Ungarns historie og utviklingen frem til i dag. I notatets tredje del drøftes fremveksten av en nasjonalkonservativ kulturkamp og de implikasjonene denne har, sett i både historisk og kontemporær kontekst. Det historiske bakteppet er viktig, siden det kan forklare hvilken plattform og hvilket tankegods Orbáns politikk kan synes å ligge tett opp til, og hvor han søker inspirasjon.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård LarsenMorten Kinander

Nr.10 2014: Streikevåpenet i offentlig sektor

I motsetning til streik i privat sektor, rammer streik i offentlig sektor stort sett tredjeparter, og har nesten utelukkende funksjon i å markere organisasjonenes berettigelse og å lufte misnøye. Dette notatet ser på bruken av streikevåpenet i offentlig sektor og fremmer forslag som kan bidra til å fremme proporsjonalitet mellom streikens inngripende virkning og streikens formål. Last ned og les notatet her!
ArbeidslivPolitikk og samfunnArbeid og sysselsetting
Morten KinanderTorstein Ulserød

Nr. 27 2013: Belønning av og sanksjoner mot forvaltningsledere

Det ser ut til at det har utviklet seg en ansvarsforståelse i norsk politikk og forvaltning, der små feil får uforholdsmessig mye oppmerksomhet, mens alvorlig systemsvikt ender med en flau innrømmelse av ansvar – og intet mer. Det er behov for reformer som i større grad synliggjør det personlige lederansvaret.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheterRettsstat
Morten Kinander

Nr.18 2012: Dommen mot Anders Behring Breivik – Etter applausen

Etter terrordommen står vi tilbake like kloke. På mange måter synes det som om retten har hoppet over der gjerdet var lavest, og feid all tvil om tilregnelighet til side. Dommens overordnede spørsmål var om Breivik var tilregnelig eller ikke, og hva det nærmere bestemt betyr. Dette notatet drøfter på mer generell bakgrunn spørsmålene som var oppe i Breivik-saken om tilregnelighet, ansvar, tvil og skyld. Last ned og les notatet her.
Demokrati og rettigheter