Haakon Riekeles

Tidligere medarbeider

Haakon Riekeles har vært samfunnsøkonom i Civita i perioden 2015-20, og jobbet da med spørsmål knyttet til klima, finanspolitikk og økonomisk bærekraft. Haakon har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO og en bacherlorgrad fra Oxford University. Han har tidligere også jobbet i Finansdepartementet, og sittet i Brochmann II-utvalget og Universitets- og høyskolelovutvalget. Haakon er aktiv i partiet Venstre, som bystyrerepresentant i Oslo og nestleder i Oslo Venstre, og har tidligere vært nestleder i Unge Venstre. Haakon jobber i dag som samfunnsøkonom i Vista Analyse.

Skrevet av Haakon

Haakon Riekeles

Markedet med raskere klimakutt

«Også utslippskutt som skjer via markeder er avhengig av kloke politiske vedtak, godt illustrert med effekten reformene av kvotemarkedet har hatt. Men politikken blir først klok når den innser at incentiver og markeder gjerne virker bedre enn planer.»
Økonomi og velferdØkonomiske systemerKlima og miljø
Haakon Riekeles

Feil om ikke-kvotepliktig sektor og elbiler

Geir Bjertnæs skriver i DN 25. juli at samarbeid med EU om utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor utraderer alle utslippsreduksjoner fra elbilpolitikken. Det er en tvilsom påstand som hviler på sviktende forutsetninger.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Haakon RiekelesSimon Seland

Norge trenger en målrettet hydrogenpolitikk

Skal Norge utnytte de store hydrogenambisjonene i EU krever det en  målrettet politikk. Hverken  regjeringens passivitet eller opposisjonens  overilte  optimisme  adresserer  de virkelige hindringene.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Haakon RiekelesSimon Seland

Hydrogen – muligheter og hindringer for en ny norsk eksportnæring

Dette notatet ser på hydrogenets potensiale i ulike bruksområder, markedsmuligheter i Europa, mulige hindringer for norsk eksport av grønt og blått hydrogen, og måter disse hindringene kan forseres.
KlimaomstillingsutvalgetKlima og miljø
Haakon Riekeles

Samme feil, en gang til

Hver gang det er en økonomisk krise dukker det opp et krav om at permitteringstiden skal forlenges. Hver gang gir myndighetene etter. Og hver gang konkluderer forskere at effekten av endringene gir økt arbeidsledighet på sikt, skriver Haakon Riekeles i VG.
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Hva skjer med klimaet etter koronakrisen?

På kort sikt er det to effekter som er tydelige. For det første har krisen en positiv effekt på selve utslippsnivået mens krisen pågår. For det andre har krisen en direkte negativ effekt på fremdriften i den internasjonale klimapolitikken.
Økonomi og velferdKlima og miljø

Publikasjoner fra Haakon

Haakon RiekelesSimon Seland

Hydrogen – muligheter og hindringer for en ny norsk eksportnæring

Dette notatet ser på hydrogenets potensiale i ulike bruksområder, markedsmuligheter i Europa, mulige hindringer for norsk eksport av grønt og blått hydrogen, og måter disse hindringene kan forseres.
KlimaomstillingsutvalgetKlima og miljø
global oppvarming, 1,5-gradersmålet, statsbudsjettet
Haakon Riekeles

Klimabudsjett – Hvordan få et statsbudsjett i tråd med 1,5-gradersmålet

Hvordan kan statsbudsjettet endres så det er i tråd med 1,5-gradersmålet, uten uakseptable økonomiske konsekvenser, og uten urettferdige utslag? Dette notatet prøver å svare på det.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdKlima og miljøFinanspolitikk
Haakon Riekeles

Hvor mye mer må vi jobbe i fremtiden, og hvordan skal vi få det til?

For at velferdsstaten skal være bærekraftig, trengs tiltak som øker arbeidsinnsatsen i brede grupper av befolkningen, og særlig tiltak som øker antall arbeidede timer blant personer som allerede er i arbeid. Dagens tiltak rettet mot enkeltgrupper utenfor arbeidsmarkedet, er ikke tilstrekkelige.
Offentlige utgifterØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Barnefamiliers økonomi

Dette notatet ser på hvordan en barnefamilie med vanlig inntekt kommer ut i skattesystemet, og med velferdsstatens kontantytelser, sammenlignet med en familie uten barn. Notatet sammenligner situasjonen i 2017 med situasjonen i 1997, som er før mange store endringer ble iverksatt. Konklusjonen er at barnefamilier kom vesentlig bedre ut etter denne målestokken for 20 år siden enn i dag.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Haakon Riekeles

Klimakvoter – hvordan de virker og hvorfor vi trenger dem

Dette notatet foreslår endringer i Norges klimapolitikk for å sørge for at politikken virker med, og ikke mot, kvotesystemene. Notatet forklarer også hvordan klimakvoter fungerer, svakheter og fordeler ved å bruke klimakvoter som virkemiddel.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Haakon Riekeles

En bedre politikk for elbiler og lavutslippsbiler

Elbilpolitikken koster allerede store summer for staten, og kostnadene vil i årene fremover øke til nivåer som ikke er bærekraftige.  Er det mulig å støtte innfasingen av lavutslippsbiler på en mer rasjonell måte enn det gjøres i dag?
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Haakon RiekelesTorstein Ulserød

En bedre flyktningpolitikk

Asyl- og flyktningpolitikken er preget av uforutsigbarhet, høyt konfliktnivå og et begrenset nasjonalt handlingsrom. I dagens debatt blandes spørsmålet om hvor mange Norge kan ta imot, med spørsmål om hvilke grupper som bør få komme til eller få bli i landet. Vi foreslår i dette notatet at det skal vedtas et måltall for hvor mange flyktninger som skal tas imot for å på den måten få en mer overordnet og prinsipiell styring av flyktningpolitikken. Notatet foreslår også nye kriterier for permanent opphold.
InnvandringInnvandring og integrering
Haakon RiekelesMats Kirkebirkeland

Kvalitet og utjevning i Osloskolen

I den senere tid har det vært en rekke medieoppslag om Osloskolen, basert på to nye forskningsbaserte arbeider lagt frem fra Marianne Nordli Hansen og NIFU. Dette notatet ser på årsakene til at forskningen etterlater et annet inntrykk av Osloskolen enn annen forskning og statistikk.
SkolepolitikkUtdanning og forskning

Pressebilder