Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Aslak Versto Storsletten

Sykepleierne må gi for å få

Nøkkelen til å få gjort noe med den såkalte sykepleiermangelen er at sykepleierne blir mindre rigide når det gjelder turnus- og arbeidstidsbestemmelser.
ArbeidslivVelferdstjenesterArbeid og sysselsetting
Aslak Versto Storsletten

Sykepleiere tjener godt

En del sykepleiere er ikke engang «vanlige folk».
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Omsorg, eldre, lege, hender
Aslak Versto Storsletten

Arbeidsmiljøloven bør endres

Mer utbredt bruk av langvakter i helsevesenet kan bidra til større stillinger, færre ansatte, bedre arbeidsmiljø og bedre tjenester. Fagforeningene står i veien.
VelferdsstatenVelferdstjenesterArbeid og sysselsetting
Arbeidstidsbestemmelser, arbeidstidsavtaler, helsevesen, helse- og omsorgstjenester,
Aslak Versto Storsletten

Oppmykning av regimet for arbeidstidsbestemmelser i helsevesenet

Hvordan kan vi benytte den eksisterende arbeidsstyrken i helsevesenet på en bedre måte? Det ligger et stort potensial i å endre turnus- og arbeidstidsbestemmelser.
Økonomi og velferdVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Hva må gjøres i helsevesenet?

Vi har et godt helsevesen, men det er dyrt. Vi bruker mer penger på helse enn noe EU-land. Fremover må vi diskutere hvordan vi kan opprettholde kvaliteten med en bedre organisering av de menneskene som arbeider i helse- og omsorgssektoren.
ArbeidslivVelferdsstatenOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Torstein Ulserød

Fagforeningene har vært med å skape deltidsjobbene i helsevesenet

Det høye antallet deltidsstillinger blant sykepleiere er i stor grad et resultat av hvordan de ansattes fagforeninger har brukt forhandlingsmakten, skriver Torstein Ulserød i Bergens Tidende.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

«Skivebom» å sammenligne sykepleierdekningen med andre land?

Diskusjonen om hvordan arbeidskraften i helsevesenet kan organiseres til beste for pasientene, må være kunnskapsbasert. Da bør det være interessant for helsemyndighetene å se på hva som foregår i andre land.
ArbeidslivVelferdsstatenØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Hvor mange sykepleiere trenger vi?

Norge har langt flere sykepleiere i forhold til folketallet enn noe EU-land. Likevel er mangel på sykepleiere den største utfordringen i helsesektoren, ifølge helsemyndighetene. Hvordan henger dette egentlig sammen, spør Torstein Ulserød i DN.
ArbeidslivVelferdsstatenArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Helter ved forhandlingsbordet

Dersom en nasjonal krise ikke er grunn nok til å gi arbeidsgiverne økt styringsrett for å sikre rasjonell drift, kan man spørre seg hva som skal til. Torstein Ulserød i Minerva.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

«Deltidskrisen» er et utslag av styringssvikt

Vi vet at problemene er strukturelle og delvis skyldes lovgivningen, noe regjeringspartiene har full anledning til å gjøre noe med. Det er på tide å gjøre det.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Heltid og turnus i helsesektoren

Dersom fremtidens helse- og omsorgsektor skal kunne tilby gode helsetjenester som lar seg bemanne og finansiere, må helse- og omsorgssektoren organiseres på en annen måte enn i dag.
ArbeidslivVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Vi kan få mindre deltid i helse- og omsorgssektoren uten oppmykning i arbeidsmiljøloven

"Jeg mener altså, slik jeg også skrev i mitt forrige innlegg, at Arbeidstidsutvalgets rapport bør børstes støv av, og deretter at partene bør legge til rette for arbeidsavtaler som fungerer i helse- og omsorgssektoren," skriver Mathilde Fasting.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Nr. 13 2016: Arbeidstidsreguleringene i Norge – for mye vern og for lite fleksibilitet?

Arbeidstidsutvalget, som la frem sin utredning 6. januar, har foreslått enkelte endringer i reglene for regulering av arbeidstid. Men endringsforslagene må sies å være moderate. Er det riktig at det ikke er større problemer knyttet til arbeidstidsreguleringene enn det utvalget beskriver, eller at det ikke finnes argumenter for større reformer?
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Marius Doksheim

Arbeidstid i skolen

"Det kommende tiåret blir viktig for å øke bærekraften i velferdsstaten. Uten endringer vil statsbudsjettet gå med store underskudd fra 2025. Effektiviteten i offentlig sektor må økes. Det må være lederne, ikke hver enkelt lærer, som først og fremst må svare for tidsbruk og effektivitet," skriver Marius Doksheim i Morgenbladet.
ArbeidslivSkolepolitikkUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Arbeidstid: Nyanser til Folkestad

"Det er viktig at partene anerkjenner borgernes legitime interesse av innsyn og debatt om hva som er avtalt og om hvordan arbeidsmiljøloven fungerer. Gode arbeidstidsavtaler er en forutsetning for at politiet, helse- og omsorgssektoren og skolen skal kunne løse sine oppgaver på en best mulig måte," skriver Mathilde Fasting i Dagbladet.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Lærere og tidsbruk

"Lærernes autonomi og selvstendige tid bør være et resultat av god ledelse ved skolen, ikke av en generell, detaljert arbeidstidsavtale," skriver Mathilde Fasting i Klassekampen, i et svar til Rødts Bjørnar Moxnes. "Det vesentlige må være å tenke gjennom hvilke oppgaver som skal løses, heller enn fordeling av timer og minutter."
ArbeidslivSkolepolitikkUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Lærernes arbeidstidsavtale

"Etter min mening er arbeidstidsavtalene i offentlig sektor meget viktige, fordi de betyr svært mye for hvordan de viktigste oppgavene blir løst. Jeg mener at avtalene både i skolen, i helse- og omsorgssektoren og i politiet bør forenkles, og at en forenkling vil gi en bedre bruk av ressursene – til beste for elever, pasienter og publikum generelt," skriver Mathilde Fasting i et svar på Utdanningsnytt.no.
ArbeidslivSkolepolitikkUtdanning og forskningArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Lærerløft og arbeidstid

"De borgerlige partiene har gått til valg på et lærerløft og kompetanseutvikling for lærere. Det er klart at gode lærere med god kompetanse er viktig for fremtidens elever og sannsynligvis det som er den avgjørende forskjellen mellom en skole som lykkes og en som ikke lykkes. Men det er ikke enkelt å se hvordan man skal få tid til kompetanseutvikling med dagens arbeidstidssystem," skriver Mathilde Fasting hos NRK Ytring.
ArbeidslivSkolepolitikkUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Lærernes arbeidsdag

"Skal skolen utvikles videre faglig, må den være attraktiv både for skoleledere og for lærere. En god skoleleder vil kunne vise sine lærere mye tillit, gi dem stor grad av autonomi, men det er skolelederen som har ansvaret for hvordan skolen drives, ikke den enkelte læreren," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg, i et svar til Utdanningsforbundets Hogne W. Helgesen.
ArbeidslivSkolepolitikkUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Vi sløser med ressursene

"Helsearbeidere i turnus har en full uke på 35,5 timer. I tillegg er ubekvemme vakter kompensert med mer lønn. I politiet er all arbeidstid ut over vanlig arbeidstid fra mandag til fredag kompensert. Dersom disse to sektorene skal få mer grunnbemanning, noe som er et vanlig krav, bør det være en forutsetning at det sees i sammenheng med arbeidstidsavtalene og hvordan arbeidet organiseres," skriver Mathilde Fasting i Bergens Tidende.
VelferdsstatenArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

System for sløsing

"Organiseringen har over tid ført til en stor sløsing med ressurser, både med mennesker og i form av administrasjonskostnader. Dårlig organisering er ressurssløsende, belastende for mange arbeidstakere og frustrerende for pasienter og pårørende. Arbeidsgiveren har ansvaret, men så lenge arbeidstakersiden har vetorett, har de ikke styring. Det bør de få," skriver Mathilde Fasting i DN, i et svar til Mette Nord i Fagforbundet.
VelferdsstatenArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Må få mer styring av arbeidstid

"Hittil har arbeidstidsavtalene skapt en rigiditet, bidratt til svake ledelsesmuligheter og til en ressurssløsing som er betydelig. Dessuten har vetoretten i arbeidsmiljøloven bidratt til en skjev maktbalanse. Offentlig sektor sysselsetter mange hundretusen arbeidstakere. Hvordan deres arbeidstid er organisert og hvilke ressurser som medgår, er et forhold som angår flere enn partene i arbeidslivet," skriver Mathilde Fasting.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Turnus gir ressurssløsing

"I dag starter KS og lærerorganisasjonene forhandlinger om ny særarbeidstidsavtale. Det er her nøkkelen ligger til å få mer elevtid, mer tid til kompetanseheving og til lærersamarbeid. Det vil bli støy om lærernes arbeidstidsavtaler, kanskje mer enn det allerede er om endringer i arbeidsmiljøloven. Men betingelsene for hvordan arbeidstiden skal organiseres er avgjørende for hvordan mange områder i offentlig sektor fungerer," skriver Mathilde Fasting i DN.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Arbeidstidsavtaler i offentlig sektor

Denne rapporten har til hensikt å vise hvordan arbeidstidsavtalene for sentrale arbeidstakergrupper i offentlig sektor fungerer, hva som er utfordringene og hva som kan gjøres for å få til en bedre utnyttelse av arbeidskraften. Arbeidstavtalene som gjennomgås gjelder for lærere, politiet og helse- og omsorgsarbeidere.
VelferdsstatenArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Arbeidstidsavtaler i offentlig sektor

Denne rapporten har til hensikt å vise hvordan arbeidstidsavtalene for sentrale arbeidstakergrupper i offentlig sektor fungerer, hva som er utfordringene og hva som kan gjøres for å få til en bedre utnyttelse av arbeidskraften. Arbeidstavtalene som gjennomgås gjelder for lærere, politiet og helse- og omsorgsarbeidere.
ArbeidslivOffentlige utgifterArbeid og sysselsetting

Hvordan dekke arbeidskraftbehovet i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren har et stort arbeidskraftbehov i fremtiden, bl.a. på grunn av eldrebølgen. Dette behovet kan ikke dekkes av nyrekruttering – det finnes ikke arbeidskraft nok. Kan behovet dekkes på annen måte? Se video fra frokostmøtet med Steinar Holden, Nina Amble, Anne-Kari Bratten og Anders Folkestad.
ArbeidslivVelferdsstatenArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Nr. 4 2012: Om behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren er viktig for samfunnet. Dersom fremtidens helse- og omsorgsektor skal kunne tilby gode helsetjenester som lar seg bemanne og finansiere, må sektoren organiseres på en annen måte enn i dag. Dette notatet ser på hvordan sektoren er bemannet i dag og hvordan arbeidskraften kan utnyttes bedre gjennom en annen organisering av arbeidstiden.
ArbeidslivVelferdsstatenVelferdstjenesterArbeid og sysselsetting
Glenn Nerdal

Nr. 3 2012: Arbeidstid i Arbeidsmiljøloven

Dette notatet tar for seg regelverket for tillat arbeidstid og lovlige unntak. Det viser sentrale fagforeningers unike unntaksadgang og gjør noen maktbalansebetraktninger i denne sammenheng. Notatet gjør rede for gjeldende rett på deler av arbeidstidsområdet, med fokus på omfanget av de unntak som i dag gjøres fra lovens ordinærbestemmelser om planlagt arbeidstid. Det presenterer også noen løsningsforslag som kan bidra til å gjøre loven mer tilpasset dagens samfunn. Last ned og les notatet her.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

KS og lærernes arbeidstidsavtale

"Klassekampen skriver i dag at jeg "kaster meg inn" i striden mellom lærerne og KS, og at jeg "støtter KS i lærerstriden". Dette har ikke Klassekampen dekning for å skrive. Jeg har ikke gitt uttrykk for støtte til noen av partene i striden, og jeg har - for den sakens skyld - heller ikke satt meg inn i KS sine krav i forhandlingene," blogger Kristin Clemet.
ArbeidslivSkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Har De sluttet å slå Deres kone, herr Støre?

"Selv om VGs oppslag er en avsporing, er sakens kjerne likevel meget viktig, og noe vi er nødt til å diskutere - nemlig arbeidstidsavtalene i offentlig sektor", skriver Kristin Clemet.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Skolerevolusjon i Danmark? Om en dypt bevart hemmelighet

"Det blir spennende å følge utviklingen i Danmark. Uansett er det bra at problemstillingen løftes frem i lyset, for lærernes arbeidstidsavtale - og konsekvensene av den - har stort sett vært en dypt bevart hemmelighet", skriver Kristin Clemet på egen blogg.
ArbeidslivSkolepolitikkUtdanning og forskning