Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
arbeid fravær
Lars Kolbeinstveit

Sykelønnsdebatt på høyresiden

Hvis opposisjonen ikke makter å diskutere bedre, risikerer vi at Høyre i posisjon vil måtte fremme ugjennomtenkte kutt.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenesterArbeid og sysselsetting
Skjalg Stokke Hougen

Høyresiden må tørre å kutte i offentlige utgifter

Det er utfordrende å få til endringer i velferdsstatens ordninger. Det krever bred enighet, men det krever også politikere som er villige til å ofre egen popularitet.
Økonomisk politikkVelferdsstaten
Sykelønn, sykepenger
Lars Kolbeinstveit

Kutt i sykelønn er nødvendig for å skape tillit til sykemeldte

«Skal sykefraværet ned og sykmeldingskulturen bedres, kommer vi ikke utenom at det må kuttes i sykepengene.» Lars Kolbeinstveit i Aftenposten.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerVelferdsstatens bærekraft
Steinar Juel

Trepartssamarbeidet på det verste og beste

Trepartssamarbeidet, samarbeidet mellom regjeringen og hovedsammenslutningene på arbeidstager- og arbeidsgiversiden, har endret seg mye i løpet av årene. I dette notatet sees det på hvordan det har fungert og utviklet seg på to områder, lønnsdannelsen og sykelønnsordningen.
ArbeidslivTrygder og pensjonerDen nordiske modellenArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Ta tak i sykelønnsordningen, Solberg!

"Regjeringen liker å snakke om velferdsstatens bærekraft og behovet for å øke arbeidsinnsatsen. Den manglende viljen til å gjøre noe med sykelønnsordningen viser at det er mest snakk."
VelferdsstatenTrygder og pensjonerVelferdsstatens bærekraft
Kristin Clemet

Vi trenger en holdbar sykelønnsordning

Dagens sykelønnsordning er, etter min mening, ikke den beste og mest rettferdige prioriteringen av knappe ressurser.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Kristin Clemet

Debatten om sykelønnsordningen bør friskmeldes

I sommer er det 40 år siden sykelønnsordningen ble innført. Hvis vi skal ha en god sykelønnsordning også om 40 år, må den justeres.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Mathilde Fasting

To stalltips for å få ned sykefraværet

"Sykefraværet i kommunal sektor må adresseres i mye større grad og endringer i sykelønnen må bli en del av avtalen", skriver Mathilde Fasting.
ArbeidslivVelferdsstatenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Ny IA-avtale må se på fastlegenes sykmeldingsrutiner

"Arbeidsgivere og arbeidstakere tilpasser seg de rammebetingelsene som gjelder. Dagens rammer har ført til høyt sykefravær og mange uføretrygdede. Det er på tide med endringer", skriver Mathilde Fasting.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Sykelønn, sykepenger

Sykelønn

Sykepenger, også kalt sykelønn, er en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt som følge av sykdom eller skade.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Sykelønn, sykepenger
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hør på ungdommen – kutt sykelønna

Det er en unnlatelsessynd at moderpartiene, med unntak av Venstre, ikke hører på dem som skal betale for velferdsstaten vår når oljeinntektene tar slutt. Anne Siri Koksrud Bekkelund i internrevisjonen i Aftenposten.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Elefanten vandrer fremdeles

"For to år siden skrev jeg om sykelønn i denne spalten. Jeg kalte innlegget Elefanten i rommet. Elefanten vandrer fremdeles. Sykefraværet er fremdeles blant det høyeste i Europa, tross alle velmenende forsøk på å få det ned." Mathilde Fasting på Minervanett.no:
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

Sykefravær og holdninger

"Paradokset, at vi har en frisk befolkning men et høyt sykefravær, kan vi løse med å gjøre noe med sykelønnen. Det har kollega Villeman Vinje allerede skrevet mye om i rapporten Den norske syke, og han er ikke alene. Sykelønnsreduksjon ble foreslått allerede i 2000 i en NOU ledet av Matz Sandman," skriver Mathilde Fasting.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd

"De borgerlige ungdomspartiene krever kutt i sykelønn"

"De fire borgerlige ungdomspartiene møtte (tirsdag) ettermiddag finansminister Siv Jensen, for å uttrykke sin bekymring for velferdsstatens bærekraft og gi råd til regjeringen," skriver Dagbladet. "Bakgrunnen for utspillet et Civitas pamflett «Har vi råd til fremtiden?», basert på den forrige regjeringens perspektivmelding i 2013."
VelferdsstatenVelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraft
Lars Kolbeinstveit

De svakeste har ingen glede av sykelønn

"En reduksjon av sykelønnen må være nøye gjennomtenkt, uheldige effekter bør kompenseres, hvordan man innretter incentiver, hvordan vi fordeler byrden må planlegges godt – og på god avstand fra en politisk hysterisk situasjon hvor statsbudsjettet skal settes i balanse," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit om Anniken Hagelunds bok "Sykefraværets politikk".
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Sykelønn: Elefanten i rommet

"I Norge har vi mange arbeidsuføre og få arbeidsledige sett i forhold til den yrkesaktive befolkningen. Det skyldes ikke at vi har dårligere helse. VDet skyldes heller ikke at vi har et mer brutalt arbeidsliv. Kan det skyldes utforming av stønadssystemet?," spør Mathilde Fasting i et innlegg hos Minerva.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenesterArbeid og sysselsetting

Sykelønnsreform

OECD anbefaler i en ny rapport reform av den norske sykelønnsordningen, siden den kan fungere som en "felle for utsatte mennesker". Rapporten anbefaler blant annet styrkede økonomiske incentiver for alle parter, inkludert arbeidsgivere og arbeidstakere, styrket kontroll og bedre samarbeid mellom helsearbeidere og NAV. Her kan du lese noe av det Civita tidligere har gitt ut om temaet.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

Sykelønnen bør reduseres

"Det er bare et tidsspørsmål før kutt i sykelønnen blir vedtatt. Hvem som sitter med regjeringsmakten da, er underordnet", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagens Næringsliv.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

En arbeidsgivers bekjennelser: sykelønn

"Arbeidsgivere som er flinke til å legge til rette for en god arbeidsplass, bør tjene på det, og samtidig ikke gå konkurs dersom ansatte blir syke. Insentiver som kun virker for arbeidstaker, er ikke rettferdig. Civita har foreslått å redusere sykepengene til 70 prosent av inntekten fra dag en," skriver Mathilde Fasting.
ArbeidslivVelferdsstatenTrygder og pensjonerArbeid og sysselsetting

Inkluderende arbeidsliv

Det er nå ti år siden avtalen om Inkluderende arbeidsliv ble inngått, og det konkluderes i disse dager med at den ikke har fungert like godt som man håpet. I den anledning kan det minnes om Civita-rapporten "Den norske syke", som argumenterer for reduksjon i sykepengene, noe Regjeringens ekspertutvalg mente ville gi effekt på fraværet.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd

Kutt er rettvis politikk

"Eit falskt omgrep om rettferd dominerer i sjukelønsdebatten. Dei som ønskjer kutt i sjukelønsordninga, må difor verta flinkare til ikkje berre å hevda at kutt er naudsynt av samfunnsøkonomiske grunnar. Skal ein vinna denne debatten, må ein få fram at kutt i seg sjølv er rettvis og god politikk, i tillegg til at kutt er naudsynt for ei meir berekraftig ordning," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dag og tid.
Ideer
Kristin Clemet

VELFERD: Holdninger og fravær

VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Villeman Vinje

SYKEFRAVÆR: Endrede incentiver

VelferdsstatenVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

SYKEFRAVÆR: Forskningen må følges opp

VelferdsstatenTrygder og pensjonerVelferdstjenester
Kristin Clemet

SYKELØNNSDEBATTEN: Stor ståhei for ingenting

VelferdsstatenTrygder og pensjoner

SYKELØNN: Den norske syke

VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Lars Kolbeinstveit

Sykelønnsordningen er urettferdig

"Det kommer daglig ny statistikk og nye beregninger inn i sykelønnsdebatten. Få diskuterer om sykelønnsordningen i seg selv er en god ordning. Det er, uavhengig av omfanget og kostnadene ved sykefraværet, en del ting som tyder på at dagens sykelønnsordning er en urettferdig ordning. En bedre balanse – mellom plikter og rettigheter – hadde vært mer rettferdig," skrev prosjektmedarbeider i Civita, Lars Kolbeinstveit, i Bergens Tidende i 2010.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Villeman Vinje

NY CIVITA-RAPPORT: Den norske syke – full frihet på andres regning –

VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Villeman Vinje

Den norske syke – full frihet på andres regning –

Regjeringens ekspertutvalg kom i 2010 med flere gode forslag til tiltak for å få ned sykefraværet. Men utvalget burde ha gått lenger. Utvalget skriver selv i sin rapport: ”Det er hevet over enhver tvil at reduksjon i lønn ved sykefravær reduserer det totale sykefraværet”. Denne rapporten foreslår å bruke tiltak vi vet virker.
ArbeidslivVelferdsstatenTrygder og pensjonerVelferdstjenester

SYKELØNN:Trengs det mer radikale grep?

VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Marius Doksheim

SYKELØNN: Sykdom og moral

VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Marius Gustavson

BLOGG: Sykelønnsdebatten

VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Kristin Clemet

SYKELØNN: Sykefravær og arbeidsmoral

VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Kristin Clemet

SYKELØNN: Tillit og sykefravær

VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd