Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

Kjønnskamp med Synnøve Vereide Trampe

Har kvinners rettigheter gått på bekostning av gutter? Hvordan bør politikken forholde seg til jenter og gutters utfordringer?
Likestilling og feminisme
Eirik LøkkeRebekka Verdal Haakonsen

Er kvinner velkomne i Forsvaret?

Det siste året har Forsvaret håndtert mange saker knyttet til seksuell trakassering av kvinner. Hvorfor greier ikke Forsvaret å rydde opp
IdeerDemokrati og rettigheter
capitol hill, US congress, american flag
Eirik Løkke

Det er politikere – ikke dommere – som bør bestemme retten til abort

Det USA trenger, er levedyktige kompromisser, slik vi har i Europa. Slike kompromisser skapes i politikken – ikke i domstolen. 
USADemokrati og rettigheter
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. Svendsen om liberale rettigheter

Fra et liberalt ståsted er den politiske friheten rettighetsbasert. Uten institusjoner som kan beskytte rettighetene våre, vil ikke politisk frihet være mulig. Hvorfor gir ikke flere rettigheter mer frihet? Og hva er problemet med den sterke veksten i antall rettigheter i nyere tid? I denne episoden av Civita-foredraget svarer filosof Lars Fr. Svendsen på dette og gir litt voksenopplæring om liberale rettigheter.
IdeerLiberalismeMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

RBG: A Champion for Men’s Rights

Ruth Bader Ginsburg’s larger than life status, was well deserved as she was a transformative figure in American history. Indeed, it is difficult to overestimate her influence in creating (more) equal opportunities in the US. Not only for women, but also for men.  
USADemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet

Vi aksepterer ikke innskrenking av stemmeretten som løsning på «problemet» med et dårlig valgresultat. Når det gjelder ytringer er det derimot vanlig – også blant høyt utdannede – å mene at vi bør innskrenke ytringsfriheten, skriver Lars Kolbeinstveit i Stavanger Aftenblad.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet

Rettighet

I vid forstand kan man si at en rettighet foreligger i enhver situasjon der det er tale om forpliktelser av et eller annet slag mellom mennesker eller mellom offentlige myndigheter og enkeltpersoner.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterRettsstat
Lars Fr. H. Svendsen

Kritikk av menneskerettighetene – en innføring i Onora O’Neills rettighetstenkning

Dette notatet belyser til årets vinner av Holbergprisen Onora O’Neills vektige bidrag til hvordan universelle menneskerettigheter kan begrunnes.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Lars J. K. Moen

Nr. 32 2015: En plikt til å vaksinere? Foreldres rett til å si nei

I dette notatet vurderes foreldres rett til å bestemme om deres barn skal vaksineres. Hvor sterk er denne rettigheten? I hvor stor grad bør vi ta hensyn til barnets og samfunnets interesser?
MenneskerettigheterPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Nr. 12 2015: En kunnskapsbasert mobbepolitikk?

Djupedal-utvalget har foreslått en ny mobbepolitikk med om lag 100 nye tiltak mot mobbing i skolen. Utvalget legger vekt på at mobbepolitikken skal være kunnskapsbasert. Men det er på ingen måte sannsynliggjort at alle disse tiltakene vil ha noen effekt. Last ned og les Civita-notatet her!
Politikk og samfunnSkolepolitikkUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Gi foreldre like rettigheter

"Vil vi for alvor ha likestilling mellom mor og far, må vi gi lik rett til foreldrepenger eller halve foreldrepermisjonen til hver. Ellers bør permisjonstida kuttes", skriver Mathilde Fasting i Dagbladet.
Demokrati og rettigheter
Kristian Tonning Riise

Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

Denne Civita-rapporten har til hensikt å kritisk gjennomgå norsk prostitusjonslovgivning. Ettersom prostitusjonsdebatten er gjenstand for mye udokumentert synsing, har det vært et selvstendig poeng å sammenfatte mye av informasjonen som allerede finnes for å gi et nyansert bilde av sexmarkedet og de mange tilknyttede komplekse problemstillingene.
Demokrati og rettigheter
Ove Vanebo

Rettighetsvekst uten refleksjon?

"Det finnes et stort antall måter å organisere og fordele knappe goder på i et samfunn. Norge har stort sett valgt ikke å prioritere, og istedenfor gitt oss rett til velferd," skriver Ove Vanebo hos Minerva. Men hva gjør flere rettigheter med folks verdier eller holdninger?
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkVelferdsstatenOffentlige utgifter

Rettighetsvekst uten kontroll

"Dersom vi bruker for mye penger på rettighetsordninger, som blir et pressmiddel for å få større overføringer fra politikerne, uten at tilbudet bedres, er dette sløsing som i neste omgang kan undergrave velferdsordningenes legitimitet. Dette tjener verken politikere, skattebetalere eller velferdsbrukere på," skriver Ove Vanebo i Dagbladet om "Rettighetseksplosjonen".
DemokratiDemokrati og rettigheter
Ove Vanebo

Rettighetseksplosjonen

Rettighetsveksten innenfor velferdssektoren i Norge er stor. Rettigheter gir brukerne av offentlige tjenester et rettskrav på disse, slik at man i siste instans kan gå til domstolene for å få realisert dem. Dette kan virke forlokkende, og det kan sees som en endelig virkeliggjøring av den fullkomne velferdsstat. Målet med denne rapporten er å kartlegge hvordan rettighetsfestingen i velferdssektoren påvirker oss.
VelferdsstatenDemokrati og rettigheterRettsstatOffentlige utgifter
Lars Fr. H. Svendsen

Nr. 2 2009: Tvang i psykiatrien – moralfilosofiske perspektiver

Dette notatet tar for seg de moralfilosofiske perspektivene ved tvang i psykiatrien.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterVelferdstjenester
Maria Ludvigsson

Like rettigheter er alltid rett!

Loven om å kvotere styrene i allmennaksjeselskapene har ført til en omfattende debatt om dette er den beste måten å fremme kvinners interesser på. For lite av debatten har vært prinsipiell. For mye av oppmerksomheten har vært konsentrert om de praktiske utfordringer ved reformen, som tid til å finne kandidater og andre overkommelige oppgaver.
IdeerLikestilling og feminisme