Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
lov, rett, forbud

Legalisering

Legalisering innebærer i rettslig forstand at en handling eller atferd går fra å være ulovlig til å være lovlig.
RettsstatRuspolitikk
AI narkotika

Avkriminalisering

Avkriminalisering innebærer at handlingen eller atferden fremdeles er forbudt ved lov.
RettsstatRuspolitikk
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om rus

Hør ny episode av Civita-foredraget om rusens nytte og unytte for livet.
IdeerRuspolitikk
rus hasj narkotika
Eirik Løkke

En krig mot menneskenaturen kan ikke vinnes

Mange frykter at legalisering av narkotika vil føre til anarki. Sannheten er at det er forbudet som skaper lovløse tilstander.
Ruspolitikk

Har Norge en velfungerende ruspolitikk?

Hva er fordelene og ulempene med norsk ruspolitikk? Og trenger Norge en rusreform? Hør ny podcastepisode med Inger Lise Hansen i ACTIS.
IdeerRuspolitikk
rusomsorg, rus, avhengighet, pille
Henrik Lerstøl Bjørøen

Rusreform: konfliktens kjerne

Dette notatet drøfter de viktigste konfliktlinjene i debatten om en rusreform. Målet er å belyse de mest sentrale utfordringene for at partene skal komme til enighet.
Ruspolitikk
Politi blålys
Henrik Lerstøl Bjørøen

Regjeringen står i spagaten mellom straff og hjelp

Norge trenger en generell avkriminalisering, som fullstendig erstatter straff med hjelp, for alle brukere.
RettsstatRuspolitikk

Forbrytelse og straff med Katrine Holter

Hvilke forbrytelser velger vi å straffe? Og hvor mye straff er rimelig? Hvor sikker kan vi være på at vi straffer riktig person? Ukens gjest i podcasten Liberal halvtime er Katrine Holter, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen.
IdeerPolitikk og samfunnRuspolitikk

Norge trenger fremdeles en rusreform

Hør ny episode av Liberal halvtime med Guri Melby, leder i Venstre, i samtale med Eirik Løkke. FN har erklært dagens narkotikapolitikk, basert på forbud og straff, som mislykket. Men hva er alternativene til dagens politikk? Bør vi legalisere eller avkriminalisere narkotika? Hva er det regjeringen ønsker å oppnå gjennom forslaget til rusreform?
ReformerRuspolitikk
13 apr
tirsdag 13 april 2021 kl. 00:00

Vil Ap si ja til rusreformen – eller må det inngås et kompromiss?

Regjeringen må ha støtte fra minst ett av de store opposisjonspartiene for å få flertall. Sp og Frp har allerede sagt nei, mens Arbeiderpartiet skal behandle saken på sitt landsmøte neste helg. Hvilket resultat kan vi vente oss? Se direktesending fra kl. 8.00!
ReformerRuspolitikk
GAD, Wikimedia Commons
Torstein Ulserød

Kan storbyproblemene på Grønland løses?

Sannsynligvis ikke med de gamle virkemidlene fra forbudsregimet som har dominert ruspolitikken. Liberalisering er ingen «quick fix», men kan være et skritt mot et tryggere Oslo sentrum, skriver Torstein Ulserød i Minerva.
Demokrati og rettigheterRuspolitikk
Torstein Ulserød

Myndighetene roter med narkotika

"Når politiet i Agder nå finner det for godt å gripe inn i en valgkamp ved å uttrykke sin bekymring for bestemte partiers valgkampbudskap, har vi kommet til et punkt der det bare ikke går an."
Politikk og samfunnRuspolitikk

Narkotika

Narkotika er en samlebetegnelse for ulike rusmidler, og brukes gjerne om de fleste andre rusmidler enn alkohol og tobakk.
Ruspolitikk

Rusreform

Regjeringen har varslet en rusreform som skal overføre ansvaret for reaksjoner på bruk og besittelse av illegale rusmidler fra justissektoren til helsesektoren. Men hvordan skal dette konkret gjennomføres?
ReformerRuspolitikk
15 feb
torsdag 15 februar 2018 kl. 00:00

Rusreform

Regjeringen har varslet en rusreform som skal overføre ansvaret for reaksjoner på bruk og besittelse av illegale rusmidler fra justissektoren til helsesektoren. Men hvordan skal dette konkret gjennomføres?
VelferdsstatenReformerRuspolitikk
Torstein Ulserød

Narkotikapolitikken 2017-2021: Vil nye ideer bli til ny politikk?

I løpet av det siste året har nesten alle partiene på Stortinget vedtatt programmer som peker i retning av reform av ruspolitikken. Men alle er ikke like klare på hva det skal bety. I dette notatet redegjøres det nærmere for hva de ulike partiene går inn for, og hvilke endringer vi kan forvente denne stortingsperioden.
Demokrati og rettigheterRuspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Narkotika er farlig – forbudsregimet er farligere

Avkriminalisering av narkotika er bra, men langt fra nok. Det er selve troen på at forbud er en god idé, som er feil. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Internrevisjonen i Aftenposten.
Ruspolitikk
Torstein Ulserød

Fortsatt begrenset interesse for kunnskap i ruspolitikken

Hvis Ap vil være progressive kan de foreslå en ruskommisjon med mandat til å se på alle sider ved ruspolitikken og vurdere alternative måter å regulere omsetning på. Torstein Ulserød i Dagbladet.
Norsk politikkRuspolitikk
Morten KinanderTorstein Ulserød

Nr. 12 2016: Kampen mot tobakk – En vurdering av forslaget om standardiserte tobakkspakninger

Standardisering av tobakkspakninger: Som vanlig når det gjelder forslag om nye reguleringer for bruk og omsetning av tobakk, er intensjonene gode. Det er likevel grunn til å spørre om vi nå er i ferd med å nå en grense for hva som er akseptabelt i et liberalt samfunn.
RuspolitikkNæringspolitikk
Torstein Ulserød

Overdosestatistikken er uverdig

"Sett ned et offentlig utvalg som skal drøfte konsekvensene av norsk ruspolitikk, og som kan foreslå alternativer", skriver Torstein Ulserød i Aftenposten.
Ruspolitikk
Torstein UlserødEirik Løkke

Narkotikapolitikk: Svar til Siri Gulliksen

"En avkriminalisering vil antakeligvis påvirke forbruket minimalt. Gulliksen hevder at hun er «for debatt». I så fall kunne hun kanskje støtte oss i vårt forslag om å nedsette et uavhengig utvalg som får i mandat å evaluere i hvilken grad dagens politikk lykkes etter målsettingene, og å utrede konkrete alternativer til dagens strenge strafferegime," skriver Eirik Løkke og Torstein Ulserød i Avisa Nordland.
Ruspolitikk
Eirik Løkke

En mer rasjonell ruspolitikk

"Det hadde vært en fordel om narkotikadebatten var litt mindre styrt av følelser, og i stedet hadde litt større plass for argumenter," skriver Eirik Løkke i Vårt Land, i et svar til Støttegruppa for rusomsorg.
Ruspolitikk
Torstein Ulserød

Ingen debatt om narkotika­politikken

"Et ruspolitisk utvalg kan gjøre det mulig for norske politikere å delta i en opplyst diskusjon om forbudet mot narkotika. Det ser nemlig ikke ut til å være mulig i dag," skriver Torstein Ulserød hos Minerva. "Og for alle som i dag er helt trygge på at forbudspolitikken er en suksess, må det jo være fint å få et utvalg som kan bekrefte dette."
Ruspolitikk
Torstein UlserødEirik Løkke

Narkotikapolitikk: Om feighet og overbevisning

Torstein Ulserød og Eirik Løkke svarer kommentator Erling Rimehaug: "Rimehaug spør retorisk om det er feigt å følge overbevisningen sin. Nei, selvsagt ikke. Men den type argumentasjon bidrar til å tåkelegge hva dette dreier seg om. Det interessante spørsmålet er om måten denne debatten føres på i Norge, gjør det vanskelig for stortingspolitikere å argumentere for sin egen overbevisning."
Ruspolitikk
Torstein UlserødEirik Løkke

Narkotikapolitikk: Sterke i troen

"Vi foreslår et utvalg som får i oppgave å dokumentere effektene av narkotikapolitikken, samt å vurdere alternative reguleringsmåter. Dette bør det være mulig å gå inn for, uavhengig av hva man mener om dagens narkotikapolitikk. Det vil være et viktig første skritt i retning av en mer kunnskapsbasert narkotikapolitikk," skriver Eirik Løkke og Torstein Ulserød hos Dagbladet.
Ruspolitikk
Torstein UlserødEirik Løkke

Nytt Civita-notat – Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

Sett i lys av de sentrale, myndighetsfastsatte målene innen rusfeltet, er det mye som tyder på at det strenge forbudsregimet i Norge er lite hensiktsmessig. Notatet skisserer noen alternative måter å regulere narkotikamarkedet på, og ser på erfaringer fra land som fører en annen og mindre strafferettsorientert politikk.
Ruspolitikk
Eirik LøkkeTorstein Ulserød

Nr. 1 2015: Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

Formålet med dette notatet er å se nærmere på begrunnelsen for, og virkningene av, forbudet mot narkotika. Sett i lys av de sentrale, myndighetsfastsatte målene innen rusfeltet, er det mye som tyder på at det strenge forbudsregimet i Norge er lite hensiktsmessig.
Ruspolitikk
Stian Skår Ludvigsen

Nr. 15 2011: Rus og vold

Rossow og Nordströms SIRUS-rapport om skjenketider og vold har fått en del oppmerksomhet. Rapporten sier at en endring i skjenketid på én time vil medføre en endring i vold på 17 prosent. Dette notatet kritiserer metodebruken i rapporten, og gir et innblikk i en del av forskningssosiologien som sjeldent belyses: hvordan forskere publiserer sine resultat - og hvordan publiseringsprosessene kan lede til at funnene overdrives.
Ruspolitikk