Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
rus hasj narkotika
Eirik Løkke

En krig mot menneskenaturen kan ikke vinnes

Mange frykter at legalisering av narkotika vil føre til anarki. Sannheten er at det er forbudet som skaper lovløse tilstander.
Ruspolitikk
Torstein Ulserød

Myndighetene roter med narkotika

"Når politiet i Agder nå finner det for godt å gripe inn i en valgkamp ved å uttrykke sin bekymring for bestemte partiers valgkampbudskap, har vi kommet til et punkt der det bare ikke går an."
Politikk og samfunnRuspolitikk
Eirik Løkke

Strenge straffer er bidrag i krigen mot narkotika

Ruspolitikk
Eirik Løkke

Ja, cannabis er farlig. Men et forbud er enda farligere.

Streng regulering vil selvsagt ikke løse alle problemer knyttet til rusmidler, men det er gode grunner til å tro at det er den løsningen som bidrar til minst samfunnsskade.
Ruspolitikk
Torstein Ulserød

Narkotika som verdispørsmål

"I et fritt samfunn kan ikke samfunnsdebatten legges opp som en sammenhengende holdningskampanje, om hensikten er aldri så god."
Ruspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Vrangforestillinger om legalisering

"En gradvis legalisering av hasj og utdeling av heroin, som ifølge SSB utgjør halvparten av det illegale markedet i Norge, vil ikke løse alle problemer ved rusbruk, men det er vanskelig å forestille seg at skadene for samfunnet samlet sett kan bli større enn de er med dagens politikk", skriver Mats Kirkebirkeland.
Ruspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Regulert salg av cannabis og utdeling av heroin til rusmisbrukere kan løse hovedstadens gjengproblemer.

"Flere sosionomer og mer politi er sikkert vel og bra, men det kan tenkes at vi må tenke helt nytt for virkelig å løse gjeng-problematikken i Oslo en gang for alle. Da kan legalisering og regulering av varene og tjenestene som de kriminelle tilbyr være veien å gå."
RettsstatRuspolitikk

Narkotika

Narkotika er en samlebetegnelse for ulike rusmidler, og brukes gjerne om de fleste andre rusmidler enn alkohol og tobakk.
Ruspolitikk
Torstein Ulserød

Narkotikapolitikken: En historisk reform?

"Stortinget har vedtatt at narkotikapolitikken skal endres. Men hva blir resultatet? Premissene for en mulig historisk reform på rusfeltet legges nå," skriver Torstein Ulserød.
ReformerRuspolitikk
Torstein Ulserød

Blir narkotika avkriminalisert i denne stortingsperioden?

«Det er ingen tvil om at et flertall på Stortinget ønsker en betydelig reform på rusfeltet, og alle partiene, med unntak for Frp, peker i samme retning», skriver Torstein Ulserød
Norsk politikkRuspolitikk
Torstein Ulserød

Narkotikapolitikken 2017-2021: Vil nye ideer bli til ny politikk?

I løpet av det siste året har nesten alle partiene på Stortinget vedtatt programmer som peker i retning av reform av ruspolitikken. Men alle er ikke like klare på hva det skal bety. I dette notatet redegjøres det nærmere for hva de ulike partiene går inn for, og hvilke endringer vi kan forvente denne stortingsperioden.
Demokrati og rettigheterRuspolitikk
Eirik Løkke

ACTIS’ lemfeldige omgang med fakta

"Legalisering vil ikke løse alle problemer, men det vil bøte på de verste bivirkningene av krigen mot narkotika," skriver Eirik Løkke i Aftenposten.
Ruspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Narkotika er farlig – forbudsregimet er farligere

Avkriminalisering av narkotika er bra, men langt fra nok. Det er selve troen på at forbud er en god idé, som er feil. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Internrevisjonen i Aftenposten.
Ruspolitikk
Torstein Ulserød

Skandalen i Bergen

"Selv om det kan være grunn til å kritisere ledelsen i politiet i Bergen på formelt grunnlag, får ikke VGs dekning av saken frem den virkelige narkotikaskandalen som danner noe av bakteppet for Bergen-politiets prioriteringer," skriver Torstein Ulserød i VG.
RettsstatRuspolitikk
Torstein Ulserød

Fortsatt begrenset interesse for kunnskap i ruspolitikken

Hvis Ap vil være progressive kan de foreslå en ruskommisjon med mandat til å se på alle sider ved ruspolitikken og vurdere alternative måter å regulere omsetning på. Torstein Ulserød i Dagbladet.
Norsk politikkRuspolitikk
Torstein Ulserød

Tajik roter med narkotika

Arbeiderpartiets ledende justispolitiker roter til den nye narkotikadebatten ved først å gi inntrykk av at Bent Høie bare dilter etter hennes parti, og deretter å påstå at han går inn for legalisering. Torstein Ulserød på Minervanett.no.
Ruspolitikk
Eirik Løkke

Meningsløs krig mot narkotika

Krigen mot narkotika er en tapt krig. Det bør partiene som i disse dager diskuterer sine politiske programmer ta innover seg. Det bør nedsettes et utvalg for å vurdere alternativer til forbudspolitikken. Eirik Løkke i VG.
Ruspolitikk
Torstein Ulserød

En straffeprosess for folk flest

Prinsipper som vanligvis veier tungt settes til side i kampen mot ulovlig rus. Torstein Ulserød i Dagbladet.
RettsstatRuspolitikk
Torstein Ulserød

SV viser vei i ruspolitikken

"Vår utfordring til Regjeringen er at den bør støtte SVs forslag om å sette ned et utvalg som får i oppdrag på fritt grunnlag å vurdere effektene av dagens politikk og foreslå alternativer. Et slikt utvalg kunne muligens danne grunnlag for en mer konstruktiv og opplyst debatt der flere politikere tør å delta," skriver Torstein Ulserød og Eirik Løkke i Aftenposten.
Norsk politikkRuspolitikk
Lars Fr. H. Svendsen

Narkotikapolitikk – en rettighets- og konsekvensetisk analyse

"Alle alternativene til dagens politikk har uheldige konsekvenser, men det er ikke utslagsgivende. Spørsmålet er om vi har grunn til å tro at de vil ha dårligere konsekvenser enn dagens politikk." Les Lars Fr. H. Svendsens foredrag om narkotikapolitikken.
Ruspolitikk
Torstein UlserødEirik Løkke

Urimelig forbud

"Cannabis-saken mot Erik Skutle viser hvor urimelig lovverket er med hensyn til hvordan vi behandler cannabisbrukere og alkoholkonsumenter. Det burde føre til en mer omfattende diskusjon om hvor rasjonell dagens narkotikapolitikk faktisk er. Men det fordrer at politikerne kommer på banen. Foreløpig er det dessverre lite som tyder på at det vil skje," skriver Eirik Løkke og Torstein Ulserød i BT.
Ruspolitikk
Torstein UlserødEirik Løkke

Narkotikapolitikk: Svar til Siri Gulliksen

"En avkriminalisering vil antakeligvis påvirke forbruket minimalt. Gulliksen hevder at hun er «for debatt». I så fall kunne hun kanskje støtte oss i vårt forslag om å nedsette et uavhengig utvalg som får i mandat å evaluere i hvilken grad dagens politikk lykkes etter målsettingene, og å utrede konkrete alternativer til dagens strenge strafferegime," skriver Eirik Løkke og Torstein Ulserød i Avisa Nordland.
Ruspolitikk
Eirik Løkke

En mer rasjonell ruspolitikk

"Det hadde vært en fordel om narkotikadebatten var litt mindre styrt av følelser, og i stedet hadde litt større plass for argumenter," skriver Eirik Løkke i Vårt Land, i et svar til Støttegruppa for rusomsorg.
Ruspolitikk
Torstein Ulserød

Ingen debatt om narkotika­politikken

"Et ruspolitisk utvalg kan gjøre det mulig for norske politikere å delta i en opplyst diskusjon om forbudet mot narkotika. Det ser nemlig ikke ut til å være mulig i dag," skriver Torstein Ulserød hos Minerva. "Og for alle som i dag er helt trygge på at forbudspolitikken er en suksess, må det jo være fint å få et utvalg som kan bekrefte dette."
Ruspolitikk
Torstein UlserødEirik Løkke

Narkotikapolitikk: Om feighet og overbevisning

Torstein Ulserød og Eirik Løkke svarer kommentator Erling Rimehaug: "Rimehaug spør retorisk om det er feigt å følge overbevisningen sin. Nei, selvsagt ikke. Men den type argumentasjon bidrar til å tåkelegge hva dette dreier seg om. Det interessante spørsmålet er om måten denne debatten føres på i Norge, gjør det vanskelig for stortingspolitikere å argumentere for sin egen overbevisning."
Ruspolitikk
Torstein UlserødEirik Løkke

Narkotikapolitikk: Sterke i troen

"Vi foreslår et utvalg som får i oppgave å dokumentere effektene av narkotikapolitikken, samt å vurdere alternative reguleringsmåter. Dette bør det være mulig å gå inn for, uavhengig av hva man mener om dagens narkotikapolitikk. Det vil være et viktig første skritt i retning av en mer kunnskapsbasert narkotikapolitikk," skriver Eirik Løkke og Torstein Ulserød hos Dagbladet.
Ruspolitikk
Torstein UlserødEirik Løkke

Tilfeldig ruspolitikk

"Et første skritt i retning av en mer kunnskapsbasert ruspolitikk kan være å sette ned et utvalg som får i oppgave å dokumentere effektene av ruspolitikken, samt å vurdere og ta stilling til alternativer til forbudspolitikken, deriblant avkriminalisering og en regulert legalisering," skriver Eirik Løkke og Torstein Ulserød hos NRK Ytring.
Ruspolitikk
Torstein UlserødEirik Løkke

Nytt Civita-notat – Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

Sett i lys av de sentrale, myndighetsfastsatte målene innen rusfeltet, er det mye som tyder på at det strenge forbudsregimet i Norge er lite hensiktsmessig. Notatet skisserer noen alternative måter å regulere narkotikamarkedet på, og ser på erfaringer fra land som fører en annen og mindre strafferettsorientert politikk.
Ruspolitikk
Eirik LøkkeTorstein Ulserød

Nr. 1 2015: Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

Formålet med dette notatet er å se nærmere på begrunnelsen for, og virkningene av, forbudet mot narkotika. Sett i lys av de sentrale, myndighetsfastsatte målene innen rusfeltet, er det mye som tyder på at det strenge forbudsregimet i Norge er lite hensiktsmessig.
Ruspolitikk
Mathilde Fasting

Forbud fungerer ikke

Verken forbudene mot tigging, sexkjøp eller narkotika fungerer. Men det er krevende å argumentere for å fjerne forbud, skriver Mathilde Fasting på verdidebatt.no.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Bård Larsen

Iran: Den reddes ei som henges skal

"Regjeringen bør i større grad vektlegge de klassiske sivile og politiske rettighetene, og føre en tydeligere menneskerettighetspolitikk. Å trekke støtten til iransk narkotikabekjempelse er en god begynnelse," skriver Bård Larsen i VG: "Norge bidrar økonomisk til et program som ikke kan garantere for at dødsstraff ikke subsidieres."
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter

Fem grunner til å legalisere cannabis

"Mitt utgangspunkt er at færrest mulige forbud er å foretrekke, især forbud knyttet til egen livsførsel, som ikke kan sies å skade andre. Diskusjonen rundt kandidaturet til Thor Erik Forsberg i Østfold Arbeiderparti har aktualisert debatten på nytt. Forbudet mot cannabis er ett eksempel og her er fem gode grunner til at forbudet mot cannabis burde oppheves," skriver Eirik Løkke hos Minerva.
Ideer