Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Haakon Riekeles

Franske protester mot «nordiske» løsninger

"Franske fagforeninger kjemper for tiden innbitt mot at arbeidslovgivningen skal ligne mer på den vi har i sosialdemokratiske Norge," skriver Haakon Riekeles hos Minerva.
ArbeidslivInternasjonaltArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Gunstige arbeidsforhold

Sandes utfall mot skrivebordsarbeidere skal jeg forbigå uten nærmere kommentarer. Sikkerhetsargumentet bør imidlertid kommenteres. Torstein Ulserød svarer leder i fagforeningen Industri Energi, Leif Sande, i Stavanger Aftenblad.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Arbeidstidsregulering: For mye vern og for lite fleksibilitet

Det at arbeidstidsutvalget ikke har gått langt nok i å foreslå endringer, fritar ikke regjeringen og lovgiver fra ansvaret de har for å sørge for at vi har arbeidstidsreguleringer som er gode nok for dagens og fremtidens arbeidsliv. Torstein Ulserød i Dagens Næringsliv.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Nr. 13 2016: Arbeidstidsreguleringene i Norge – for mye vern og for lite fleksibilitet?

Arbeidstidsutvalget, som la frem sin utredning 6. januar, har foreslått enkelte endringer i reglene for regulering av arbeidstid. Men endringsforslagene må sies å være moderate. Er det riktig at det ikke er større problemer knyttet til arbeidstidsreguleringene enn det utvalget beskriver, eller at det ikke finnes argumenter for større reformer?
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Det gylne gjennomsnitt

"Gjennomsnittsberegning av arbeidstid er ikke en like het potet som adgangen til midlertidige ansettelser. Heldigvis, for det er av stor betydning for et godt fungerende arbeidsliv at gjennomsnittsberegning av arbeidstid fungerer godt," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Er tillit mellom partene i arbeidslivet Erikssons ansvar alene?

Torstein Ulserød svarer på Aftenpostens leder: "Hva skulle Eriksson ha gjort annerledes for å bygge tillit til en «part» som først jobbet iherdig, og brukte millionbeløp, på å forsøke å hindre at partiet hans kom i regjering, og som deretter nærmest erklærte krig mot Regjeringen fra dag én?"
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

En enklere arbeidsmiljølov?

"En lov der bestemmelser er vanskelige å fortolke, eller hvor mange bestemmelser må sees i sammenheng for å avgjøre hva som går an, er ikke en god lov for alle dem som kun har loven å støtte seg på i arbeidslivsspørsmål. Forslagene til endringer løser ikke de problemene. Den gir mer fleksibilitet, men ”forenklingen” gjenstår," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting

Norsk arbeidsliv – bedre eller mer brutalt?

Regjeringen har fremmet forslag om en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, bl.a. når det gjelder midlertidig arbeid, aldersgrenser og arbeidstid. Vil endringene gi oss et bedre og mer fleksibelt arbeidsliv, eller blir det bare verre og mer brutalt? Se video fra møtet med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP), nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, og adm.dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde FastingTorstein Ulserød

Hva med tjenestemannsloven?

"Dersom regjeringens forslag blir vedtatt, vil dagens uforståelige forskjellsbehandling av ansatte i staten og ansatte i resten av arbeidslivet opprettholdes, og til dels forsterkes. Vi vil da få den paradoksale situasjonen at terskelen inn i arbeidslivet, særlig for ressurssvake grupper, trolig blir lavere i privat og kommunal sektor enn i staten," skriver Mathilde Fasting og Torstein Ulserød i Dagbladet.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Skal ikke alle med?

"Arbeidsmiljøloven er en vernelov som gir arbeidstakere sterke rettigheter overfor arbeidsgiver, og det vil loven fortsatt være, også dersom disse forslagene blir gjennomført. Det er forståelig at LO misliker forslagene. Men det er ikke sikkert at den aggressive og uforsonlige stilen LO og resten av venstresiden møter disse forslagene med, vil mobilisere noe folkelig opprør," skriver Torstein Ulserød på Aftenposten.no.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Ja til endringer i arbeidsmiljøloven

"Nå skjer det noe i Arbeids- og sosialdepartementet. I dag varsler arbeidsminister Robert Eriksson endringer i arbeidsmiljøloven. I Civita har vi lenge argumentert for flere av endringene som nå foreslås," blogger prosjektleder Mathilde Fasting.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting

Arbeidsmiljøloven må endres

"Ila landsfengsels ønske om å få prøve ut en arbeidstidsordning med doble skift er ikke enkeltstående. Derfor er neste skritt å se på AMLs bestemmelser om overtid og gjennomsnittsberegning, slik at det blir enklere og mer hensiktsmessig å organisere arbeidsplasser med behov for skift- og turnusordninger," blogger Mathilde Fasting hos Nettavisen.
Økonomi og velferd

Arbeidet skaper velferden

Vårt formål er enkelt: Vi ønsker å bidra til en åpen debatt om Norges fremtid: Hvordan kan vi gjøre et godt arbeidsliv enda bedre? Og hvordan skal vi sikre velferden i fremtiden? Det er en viktig debatt, som bør fortsette, skriver Kristin Clemet i Dagens Næringsliv.
VelferdsstatenVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Nr.10 2012: Midlertidig ansettelsesavtaler

Fungerer loven, og er den hensiktsmessig regulering av arbeidslivet? Er den til dels opphetete debatten mer et resultat av prestisjekamp mellom partene i arbeidslivet over et ”oppgitt tema” enn av tvingende realiteter? Dette notatet er en presentasjon og gjennomgang av reglene om midlertidig ansettelsesavtaler i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-9, samt et forslag til endring av reglene.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting

Fagforeningene har for stor makt

"Et velfungerende arbeidsliv forutsetter balanse mellom arbeidstagere og arbeidsgivere. Dagens arbeidsmiljølov gir fagforeningene for stor makt, hvilket medfører mindre forutsigbarhet og fleksibilitet. Dette fordi regjeringen har gitt fagforeningene vetomakt, fremfor å styrke arbeidstilsynets rolle som balanserende kraft mellom arbeidsgivere og arbeidstagere interesser," skriver stipendiat Glenn Nerdal i Bergens Tidende.
Økonomi og velferd
Glenn Nerdal

Nr. 3 2012: Arbeidstid i Arbeidsmiljøloven

Dette notatet tar for seg regelverket for tillat arbeidstid og lovlige unntak. Det viser sentrale fagforeningers unike unntaksadgang og gjør noen maktbalansebetraktninger i denne sammenheng. Notatet gjør rede for gjeldende rett på deler av arbeidstidsområdet, med fokus på omfanget av de unntak som i dag gjøres fra lovens ordinærbestemmelser om planlagt arbeidstid. Det presenterer også noen løsningsforslag som kan bidra til å gjøre loven mer tilpasset dagens samfunn. Last ned og les notatet her.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

A-lag og B-lag i helsesektoren

"Både arbeidsgivere og arbeidstakere ser ut til å ønske seg mindre deltid, flere faste stillinger og mer fleksible turnusordninger. I tillegg er det viktig å yte god omsorg. Men skal man oppnå det, må partene i arbeidslivet være villige til å gå gjennom de betingelsene i tariffavtalene som favoriserer noen arbeidstakere og overlater de ukurante arbeidstidene og brøkene til andre," skriver Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

LO behandles som et barn

"Hva mer skulle Eriksson ha gjort? Skal folk i LO måtte behandles som barn, som skriker og hyler hvis de ikke får det som de vil - uten at det stilles noen krav til at også de innordner seg helt vanlige demokratiske spilleregler og prosesser? Har ikke også LO et ansvar for å bygge tillit og balanse i trepartssamarbeidet?" Kristin Clemet blogger.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting