Migrasjon

Publisert: 12. juni 2019

migrasjon

Begrepet migrasjon kommer fra latin og betyr vandring. Migrasjon betegner det at mennesker beveger seg både innenfor og over landegrenser. Ofte brukes begrepene migrasjon og innvandring litt om hverandre. Men der begrepene innvandring og innvandrer gir nokså snevre assosiasjoner, i retning av at mennesker kommer til et land og blir der, betegner «migrasjon» i større grad at forflytning av mennesker i virkeligheten er en mer dynamisk prosess. Mennesker som innvandrer, har også utvandret. Og folk vender ofte tilbake til stedet de kom fra, etter at de har oppholdt seg en periode i et annet land, eller reiser videre til et tredje eller fjerde land.

Andelen migranter i verden (forstått som mennesker som oppholder seg utenfor sitt eget hjemland i mer enn ett år) har lenge vært ganske stabil. I 1990 utgjorde antall migranter anslagsvis 2,9 prosent av verdens befolkning, og har steget svakt til 3,3 prosent i 2015. Sagt på en annen måte: Omtrent 97 prosent av verdens befolkning forblir altså i sitt hjemland. På grunn av befolkningsvekst har imidlertid antallet migranter økt fra 153 millioner i 1990 til 244 millioner i 2015. Flyktninger utgjorde 22 av verdens 244 millioner migranter i 2015.

Intern migrasjon er et langt mer omfattende fenomen enn internasjonal migrasjon. Man regner med at 740 millioner mennesker hadde migrert internt i eget land i 2009 (for det meste fra rurale strøk til byer). Antall internt fordrevne utgjør ifølge de siste tallene fra Den internasjonale organisasjonen for migranter (IOM) over 40 millioner.

Både intern og internasjonal migrasjon drives stort sett av lignende prosesser, og formes av en rekke ulike historiske, politiske, demografiske, sosioøkonomiske og kulturelle faktorer. Det er selvsagt stor forskjell på ulike drivkrefter for migrasjon, som også er relevant for hvordan migrasjonen påvirker landene migrantene reiser fra, landene de kommer til, og migrantene selv. Likevel er det ikke alltid at en tydelig kategorisering av migranter gir mening. Ulike migranter har ulik motivasjon, og ofte kan motivene endres på ulike stadier av reisen. Et menneske kan flykte for å søke beskyttelse i et nytt land (og dermed kunne klassifiseres som flyktning), men likevel bryte opp og flytte videre på grunn av manglende muligheter for arbeid eller velferd (og dermed klassifiseres som migrant).

Arbeid er den klart viktigste årsaken til internasjonal migrasjon, og arbeidsmigranter utgjør majoriteten av verdens internasjonale migranter. Som beskrevet i Civita-rapporten Internasjonal migrasjon: En reise mot utvikling, konkluderer de fleste økonomer med at friere migrasjon kan gi stor gevinst for den globale økonomien fordi arbeidskraft da kan flyttes fra områder der den er lite produktiv til områder der den er langt mer produktiv. Dette makroperspektivet bør imidlertid også suppleres med et annet perspektiv på migrasjon, nemlig at dette ofte er den mest effektive, og noen ganger den eneste tilgjengelige, utviklingsstrategien for individene. Dette perspektivet synliggjør også at migrasjon ikke bare er en desperat handling drevet frem av ytre omstendigheter, selv om slike forhold selvsagt kan spille inn, men at migranter også er handlende subjekter. De fleste som migrerer er ikke tvunget til det, men har et reelt valg mellom å bli eller dra, og velger å dra fordi det alt oppsummert fremstår som det alternativet som gir best livssjanser og fremtidsutsikter for dem.

Artikkelen er skrevet av Torstein Ulserød og er sist oppdatert 12.6.19.

Videre lesning:

https://www.civita.no/publikasjon/internasjonal-migrasjon-reise-utvikling

https://www.civita.no/publikasjon/en-bedre-flyktningpolitikk

Migrasjon for utvikling

https://www.civita.no/publikasjon/de-nye-seierherrene

https://www.civita.no/publikasjon/migrasjon-og-frihet-75