Hva betyr privat?

 

istockphoto.com/BrianAJackson

 

Privat (fra latin privus, ”egen, særskilt”) brukes i dagligspråket som motsats til offentlig. Begrepet beskriver en individuell sfære hvor den enkelte borger selv kontroller hvilken informasjon, hvilke følelser, tanker og personlige egenskaper vedkommende ønsker å dele med andre.

Privat betegner også den sfære hvor vi som borgere selv avgjør hvilke privatrettslige kontrakter vi ønsker å inngå med andre. Denne sfæren er prinsipielt unndratt den offentlige sfære og er overlatt til borgernes frivillige samkvem, forutsatt at borgernes interaksjon ikke bryter med lovene samfunnet har for å regulere privatrettslige forhold. Privat næringsliv er den delen av økonomien som er eid og drevet av privatpersoner, hver for seg eller sammen, og ikke av stat eller kommune.

Det er den offentlige sfære gjennom demokratiske fora som juridisk regulerer skillet mellom hva som skal anses som en privat sfære, og hva som bør anses som en offentlig sfære. Et eksempel er diskusjonen om offentlig versus privat eierskap. Spørsmål om prostitusjon og narkotika illustrerer også hvordan ulike politiske oppfatninger skiller seg i spørsmålet om hva som bør anses som privat, og hva som bør anses som offentlig.

Et klassisk slagord fra venstresiden på 1970-tallet var slagordet om at ”det private er politisk”, som symboliserte en sterk skepsis mot prinsippet om en privat sfære. Selv om de fleste, også dagens norske sosialister, prinsipielt anerkjenner retten til en privat sfære, er det fremdeles slik at borgerlig-liberale og konservative normalt er mer ivrig etter å begrense den offentlige sfære til fordel for den private, enn hva tilfelle er for dem som definerer seg til venstre i den politiske diskusjonen.

De fleste vil medgi at mennesker som sosiale vesener har behov for både en privat og en offentlig sfære. De to sfærene kan således ikke erstatte hverandre, men fungerer snarere som utfyllende. Derimot er det større uenighet om hvor langt den private sfæren strekker seg før den offentlige sfæren overtar. Denne gråsonen blir i vanlig språkbruk ofte omtalt som semi-offentlig. Med det menes å beskrive sfærer som ikke er helt offentlige, men heller ikke helt private. Det er ulike syn på hvilke private opplysninger som kan sies å ha offentlig interesse. Slike temaer drøftes med jevne mellomrom i alle liberale demokratier.

 

Artikkelen er skrevet av Eirik Løkke og er sist oppdatert 2.6.20.

Videre lesning:

Nr.15.2013: Offentlig vs. privat

Hva er privatisering?

Hva er privatliv?

Temaside: Civita om private aktører i velferden

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »