Villeman Vinje

Tidligere medarbeider

Villeman Vinje arbeidet som samfunnsøkonom i Civita fra 2008-2018. Han er nå partner i analyseselskapet NyAnalyse.

Skrevet av Villeman

Produktivitet

Et lands produksjonsevne er avhengig av hvor mye arbeidskraft og kapital det har, men også av hvor effektivt man arbeider og bruker kapitalen.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd

Formue

I økonomisk forstand er formue verdien av de eiendeler og rettigheter en fysisk eller juridisk person har til rådighet. Fra dette trekkes gjeld og andre økonomiske forpliktelser.
FormuesskattNæringslivØkonomi og velferd
penger kontant

Avgifter

Avgifter er en av de sentrale inntektskildene som finansierer offentlig virksomhet og overføringer. Inntektene fra ulike avgifter utgjør rundt en femtedel av statens totale inntekter.
AvgifterØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Skattereformens konsekvenser for ulike eiere

Dette notatet ser på skattereformen av 2016 og hvordan regelendringene i selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt over tid virker på forskjellige eiergrupper – private norske, utenlandske og offentlige.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Økt skatteregning på eierskap av norske bedrifter

«Nye fakta og anslag gjør at mye av retorikken om formuesskatten bør endres,» skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i DN.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Kidsa skaper også jobber

Både norsk og internasjonal statistikk viser at det er de unge bedriftene som står for netto jobbskaping. Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Aftenposten.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk

Publikasjoner fra Villeman

Mathilde FastingVilleman Vinje

Skattereformens konsekvenser for ulike eiere

Dette notatet ser på skattereformen av 2016 og hvordan regelendringene i selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt over tid virker på forskjellige eiergrupper – private norske, utenlandske og offentlige.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
skatt, økonomi, reform
Villeman Vinje

Norsk skattereform

Kapitalbeskatningen i Norge bør fornyes, og de neste par årene skal det gjennomføres en skattereform. Samlet skisserer denne rapporten alternativer som vil gi norske bedrifter bedre konkurransekraft, omstillingsevne, innovasjonsevne, investeringsevne og sysselsettingsevne enn med Solberg-regjeringens forslag til skattereform.
ReformerØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Nr. 24 2015: Skattereform når kapitalmarkedene ikke er perfekte

Scheel-utvalget tar feil når det antar at dets forslag om skjerpet beskatning av norsk eierskap ikke vil svekke verdiskapingen og aktiviteten i økonomien. Både empiri og teori taler for at en kommende skattereform ikke bør øke den samlede kapitalbeskatningen på norsk kapital- og bedriftseierskap.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Nr. 19 2015: En politikk for styrket gründer- og entreprenørskap

En styrket satsning på nyetableringer og unge bedrifter er avgjørende for å drive frem den omstillingen som det er behov for i norsk næringsliv. Dette notatet tar for seg flere tiltak som vil være effektive for å stimulere til økt entreprenørskap i Norge, og som bør inngå i en diskusjon av bedrede rammevilkår for omstilling og nyskaping. Last ned og les notatet her:
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Villeman Vinje

Nr. 4 2015: Bilavgiftsreform – for miljø og sikkerhet

Dette notatet foreslår en klimafokusert omlegging av bilavgiftene som vil sikre vesentlige reduksjoner i klimagassutslippene sammenlignet med en videreføring av dagens bilavgiftssystem. Les mer og last ned notatet her!
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Nr. 14 2014: Formuesskatt og ulikhet

Utjevning av økonomiske forskjeller og behovet for at også de aller rikeste betaler skatt, er de viktigste argumentene som brukes av dem som ønsker å bevare formuesskatten. Dette notatet ser på formuesskatten i lys av ny og oppdatert skatte- og fordelingsstatistikk. Notatet viser at formuesskatten ikke er nødvendig for at høytlønnede grupper skal bidra gjennom skatt på deres inntekt.
FormuesskattØkonomi og velferdUlikhetSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Nr.6 2014: Statlig nedsalg

Den norske stat er landets suverent største eier av kommersielt orienterte virksomheter og bedrifter. Dette notatet viser ulike metoder som til sammen kan legge til rette for et betydelig nedsalg i de statlige og delstatlige selskapene. Et slikt nedsalg vil blant annet kunne bidra til inntekter til staten, økt økonomisk effektivitet, redusert fare for interessekonflikter, maktspredning og konkurranse.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Villeman Vinje

Nr.5 2014: Formuesskatten: verdiskaping, skatteinntekter og fordeling

Dette notatet tar for seg den negative virkningen formuesskatten har på verdiskaping, en dimensjon som bør ha hovedfokus når endringer i formuesskatten vurderes. Det er en skatt som rammer bredden av norsk næringsliv, et næringsliv preget av små- og mellomstore bedrifter, og som reduserer tilgangen til kapital for nye og eksisterende arbeidsplasser, og med det innovasjons- og verdiskapingsevnen til næringslivet. Last ned og les notatet her!
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter

Pressebilder