Hva er et prinsipp?

istockphoto.com

 

Et prinsipp er en grunnsetning eller grunnregel som man ikke bør eller kan bryte. Følgelig må øvrige regler og politiske forslag forholde seg underordnet til prinsippet. I jussen har man flere eksempler på slike prinsipper, kanskje særlig i strafferetten. Skyldprinsippet, at man ikke kan straffes uten å være skyldig, er et eksempel. Kontradiksjonsprinsippet, at alle har rett til å imøtegå beskyldninger som rettes mot dem, er et annet. At ingen kan straffes uten lov og dom, er et tredje. Dette er grunnlovsnedfelte prinsipper og forutsetninger for et velfungerende liberalt demokrati.

I politisk forstand kan begrepet være mindre håndterbart, fordi ulike politiske partier og ideologier vil legge ulike prinsipper til grunn, og tillegge dem ulik vekt. Dessuten er det her like mye tale om idealer som om prinsipper. Høyresiden er gjerne mer opptatt av frihet enn venstresiden, mens venstresiden er mer opptatt av likhet enn høyresiden. Men dette er idealer og ikke prinsipper. I praksis er det få eksempler på at norske politikere har nedfelt prinsipper som skal gjelde uansett, og som ikke allerede er underlagt domstolsapparatet.

 

Artikkelen er skrevet av Paul Joakim Sandøy og er sist oppdatert 2.10.18.

 

Videre lesning:

Hva er liberalisme?

Hva er markedsøkonomi?

Hva er en rettsstat?

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »