Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Mulighetslikhet

Mulighetslikhet er et politisk ideal som motsetter seg at goder og makt i et samfunn skal fordeles ut fra hvilken bakgrunn noen har.
IdeerUlikhet
Likhet mennesker folk

Likhet

Enhver normativ samfunnsteori som har vunnet en viss tilslutning over tid, har krevd likhet med henblikk på et eller annet, på noe som er særlig viktig i henhold til denne teorien.
IdeerPolitisk filosofi
Likeverd

Likeverd

I kristen-humanistisk tenkning snakkes det ofte om menneskeverdet som en understrekning av at alle mennesker er like. Det vil si at uansett egenskaper, medfødte eller tilegnede, så er vi alle like verdige.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Frihet fra likhet

"Hadia Tajik kobler frihet for tett til likhet og evner ikke å se at også staten kan være en ”struktur som begrenser frihet.”" Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten:
Sosialisme og sosialdemokrati
Torkel Brekke

Likhet, forskning og kvalitet

"Likhetsidealer i det akademiske arbeidsmarkedet i Norge kan være en trussel mot kvalitet i forskning", skriver Torkel Brekke i Dagens Næringsliv.
ForskningUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Jakten på likhet – flukten fra ansvar

"Hvor langt kan staten gå i å overta ansvaret for våre barn før foreldrenes rett og ansvar forvitrer? Og hvor langt må staten gå for å få oppfylt sitt ønske om en lik og rettferdig barndom for alle", skriver Kristin Clemet i Minerva.
IdeerPolitikk og samfunn
Torkel Brekke

Ideologifattig høyreside

Torkel Brekke gjennomgår partiprogrammene, og konkluderer med at høyresiden er mer "ideologifattig" enn venstresiden: "De liberale på høyresiden bør vel kanskje ta sjansen på å heve ideologiske faner litt høyere enn de har gjort hvis man ønsker å utfordre venstresidens monopol på positivt ladete begreper som frihet, likhet og rettferdighet."
IdeerLiberalismeNorsk politikk

Ulikhet og utvikling

"Det er klart at en type økonomisk vekst som utelukkende tilfaller noen få, ikke vil gi god fattigdomsreduksjon. Men det er også urealistisk å tro på økonomisk vekst uten at noen blir raskere rike enn andre. De rikeste kan også bidra med investeringer, arbeidsplasser og etterspørsel," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
Økonomi og velferd

De globale forskjellene

"Inntektsforskjellene for det brede lag av befolkningen i industrilandene er relativt beskjedne sammenlignet med inntektsforskjellene globalt sett. Den viktigste variabelen for velstand i dagens verden er ikke hvilken inntektsklasse du tilhører i eget land, men hvilket land du lever i," skriver Marius Gustavson i Dagsavisen.
Økonomi og velferd

Rapport: Økonomisk ulikhet

De fleste av industrilandene har opplevd økte inntektsforskjeller de siste tiårene. Dette gjelder også de nordiske landene, inkludert Norge. Denne rapporten søker å belyse noen av de forhold som ligger bak denne utviklingen og drøfter hvorvidt den økonomiske ulikheten er et økende problem. Rapporten avslutter med en gjennomgang av hvordan den økonomiske krisen virker inn på inntektsfordelingen og hvordan høy ledighet og sparetiltak bidrar til redusert mulighetslikhet for befolkningen i de kriserammede landene.
Ideer

Nyansert kunnskap – og verdier

"Politikk skal riktig nok baseres på kunnskap og forskning, men ikke bare på kunnskap og forskning. Politikk er også verdier, ideer og prioriteringer; det er det som skiller politikk fra teknokrati. Jeg tror heller ikke det er mulig for politikken å basere seg på forskning og kunnskap alene. Alt kan nemlig ikke måles og telles," skriver Kristin Clemet i Dagbladet, i et bidrag til debatten om boken "The Spirit Level".
Økonomi og velferd

Temaside: Civita om Ulikhetens pris

I dag lanseres boken "The Spirit Level" på norsk, under navnet "Ulikhetens pris". Flere i Civita har skrevet om bokens svakheter og styrker. Statistikkbruken er svært enkel, og forfatterne ser bort fra en rekke vanskelige avveininger. Ser man på den mer forseggjorte forskningen, oppsummert i The Oxford Handbook of Economic Inequality, ser man at "de fleste studier av helse og ulikhet ikke finner noen statistisk signifikant sammenheng, verken mellom land eller over tid.” Her har vi samlet noe av det vi tidligere har skrevet.
Økonomi og velferd

Avgrenset ulikhet

"De fattigste prosentene i USA har større kjøpekraft enn selv de rikeste prosentene i for eksempel India. Ikke dermed sagt at ulikheter innad er uviktig, men det viser at hvor en er født er langt viktigere enn hvilken klasse man er født inn i." skriver Marius Doksheim i Dagens Næringsliv
Økonomi og velferd

Forskjeller mellom land

"Forskjellene mellom land er langt viktigere enn forskjellene innad i land. Skal man redusere forskjellene er frihandel og migrasjon viktigere enn intern omfordeling," skriver politisk økonom og rådgiver i Civita, Marius Doksheim på Minervanett.no.
Økonomi og velferd
Maria Ludvigsson

Like rettigheter er alltid rett!

Loven om å kvotere styrene i allmennaksjeselskapene har ført til en omfattende debatt om dette er den beste måten å fremme kvinners interesser på. For lite av debatten har vært prinsipiell. For mye av oppmerksomheten har vært konsentrert om de praktiske utfordringer ved reformen, som tid til å finne kandidater og andre overkommelige oppgaver.
IdeerLikestilling og feminisme

Likhet kontra rettferdighet

Ideer
Kristin Clemet

Forskjellsdebatten fortsetter: Lysbakken vs. Clemet

Kristin Clemet blogger videre i forskjellsdebatten med Audun Lysbakken: "Jeg syns partiet og Lysbakken mangler perspektiv når de konfronterer sine motstandere med millimetermål og ikke ser de litt større linjene, dilemmaene og avveiningene som må gjøres mellom flere og kanskje like høyverdige mål. Norge kommer fortsatt til å være et av de aller likeste landene i verden."
Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Tåler vi større forskjeller?

"Utfordringen fremover blir altså å tilpasse vårt "likhetssystem" til en virkelighet med større mangfold, velstand og kunnskap i befolkningen. Etter min mening betyr det at vi må legge til rette for større valgfrihet og tåle at folk velger mer forskjellig enn før - men gjøre det på en måte som gjør at alle har den samme muligheten," skriver Kristin Clemet i et svar til SVs Audun Lysbakken.
VelferdsstatenUlikhet
Kristin Clemet

Jakten på likestilling – eller likhet?

"Vi som politikere må jo tilrettelegge for at folk tar valg som fører samfunnet i en bestemt retning", sa Inge Marte Thorkildsen i dag. Problemet er vel at det ikke alltid er så lett å vite hva som er den rette retning, og at det ikke alltid er lett å vite hvilke veier som fører til mål. Dessuten er det delte meninger om hva som er det gode liv, og det bør politikerne respektere," skriver Kristin Clemet i et blogginnlegg.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme