Stadig færre fattige i verden

Jan Arild Snoens svar til Aftenposten 


”Stadig flere fattige i verden” skriker en overskrift i Aftenposten 22. april. Dette utlegges som konklusjonen fra en rapport World Economic Forum har utarbeidet, og gjentas i ingressen. WEC-rapporten og all annen forskning sier imidlertid det motsatte. Riktignok har det absolutte antallet fattige i noen regioner økt, selv om andelen har falt overalt, unntatt i det sørlige Afrika. Også WEC-rapporten erkjenner imidlertid at antallet fattige på global basis, og enda mer andelen, har falt – altså det motsatte av Aftenpostens overskrift. Nye beregninger fra Verdensbanken, publisert etter at WEC-rapporten ble utarbeidet, tyder på at nedgangen er enda større enn tidligere antatt, fra 1,5 milliarder som levde på under 1$ dagen i 1981 til 1,1 milliarder i 2001. WEC-rapporten gjengir også beregninger som tyder på at andelen fattige vil fortsette å falle, ikke bare på verdensbasis, men i alle regioner, til og med i Afrika sør for Sahara.Aftenposten har også feiltolket WEC-rapporten når journalisten skriver at ”andelen av mennesker som sulter trolig kommer til å øke i årene fremover i Midtøsten, Afrika sør for Sahara og i Sør-Asia”. Rapporten peker på at målet om en halvering av andelen underernærte mellom 1990 og 2015 ikke kommer til å bli nådd i disse regionene. Det er noe annet. WEC-rapporten viser til at Kina allerede har nådd halveringsmålet, og at Øst-Asia som helhet og Latin-Amerika sannsynligvis kommer til å gjøre det innen 2015. Også andre kilder peker på liten eller ingen fremgang i arabiske land og det sørlige Afrika det siste tiåret. I Sør-Asia ligger det imidlertid an til fremgang, selv om målet om halvering ikke ser ut til å bli nådd. For egen regning vil jeg tilføye at jeg ser mer optimistisk på denne regionen dersom India makter å videreføre og akselerere liberaliseringen av sin økonomi, som for tiden har resulterte i ”kinesiske” vekstrater.


 


Aftenposten skriver også at ”96 land ikke er på sporet for å nå målet om å gi alle barn utdannelse innen 2015”. Jeg er ikke i stand til å finne noe slikt anslag i rapporten. Den konkluderer: ”Many of the 78 countries that have not yet achieved universal primary education are likely to do so by 2015”. Jeg forstår ikke hvordan mange færre enn 78 kan bli 96.


 


WEC-rapporten vurderer fremdriften i arbeidet med å nå FNs Milleniumsmål, og har sannsynligvis rett i at det kan bli svært vanskelig å nå de ambisiøse målene innen 2015. Dette bør ikke skygge for det faktum at verden aldri har sett så stor fremgang i bekjempelsen av fattigdom som de siste to tiårene, og at denne positive utviklingen ser ut til å fortsette.


Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »