Økonomi

Konkurranse og ”det nye Europa”

Publisert: 23. juni 2004

Vil EUs nye medlemsland adoptere den skandinaviske velferdsmodellen? Mye tyder på at de ikke gjør det.

 

I en kronikk i Aftenposten skriver professor Noralv Veggeland: ”At konkurranse gjøres til et selvstendig samfunnsmål i seg selv, er et så radikalt standpunkt at det bør fange oppmerksomhet både politisk og statsvitenskapelig.” Veggeland sikter til Regjeringens innstilling til den nye konkurranseloven som han mener bryter med andre vesteuropeiske kontinentale lands politikk i forhold til konkurranseutsetting av offentlige tjenester, slik det blant annet kommer til uttrykk i ”grønnboken” om konkurranseutsetting fra EU kommisjonen i 2003.

Veggeland peker på det interessante skille mellom ulike politiske tradisjoner i ”det gamle Europa” som blant annet går på markedets rolle i forhold til staten. Utvidelsen med ti nye medlemmer kan imidlertid bidra til å endre EUs holdning til konkurranse og bruk av markedet for å sikre gode velferdsordninger. Det er et stort spørsmål om de europeiske velferdsstaters  ”vugge til grav” – systemer vil overleve i ”det nye Europa”.

Nye EU- land som Slovakia, Estland og Polen har gjennomført radikale reformer i sine offentlige sektorer, ikke minst i forhold til pensjoner. I Slovakias, ”Øst-Europas tiger”, jobbes det for eksempel med å innføre markedsbaserte reformer innenfor både pensjonssystemet, helse og utdanning. Estland og Tsjekkia innfører også et mer markedsbasert helsevesen.

Det er tydelig at de nye landene ikke ukritisk adopterer ”det gamle Europas” store og ressurskrevende velferdssystemer. Kanskje vil det tvert imot bli en økonomisk nødvendighet for de vesteuropeiske velferdsstatene å vende seg østover for å lære? Mye kan tyde på det.

Den danske regjeringsoppnevnte velferdskommisjonen har for eksempel nettopp lagt frem sin anbefaling som konkluderer med at man om 20 år ikke lenger har råd til dagens velferdsstat. Danmarks utfordringer er lik de vi kjenner fra Norge og resten av Europa: Det blir færre yrkesaktive som gjennom arbeid og skatter skal finansiere velferdstjenestene til en stor gruppe eldre mennesker – om tyve år er 22 prosent av EUs befolkning over 65 år. I Tyskland har konservative og sentrale sosialdemokratiske (!) politikere gått sammen med næringslivet i en kampanje for å pusse støvet av Ludwig Erhards ”sosiale markedsøkonomi”. Oppskriften innebærer blant annet mer konkurranse og bruk av markedskreftene, også i offentlig sektor.

”Den tid er forbi hvor en større offentlig sektor er en bedre offentlig sektor”, har Tony Blair uttalt. Hans sosialdemokratiske kollega i Tyskland, Gerhard Schröder, sier det samme, dog med større motstand. I motsetning til Margaret Thatcher som beredet grunnen for Blair, gjorde Helmut Kohl lite for å modernisere offentlig sektor i Tyskland. Graden av konkurranseutsetting er for eksempel enda lavere i Tyskland enn i Norge. (Graden av konkurranseutsetting i Norge er på rundt tre prosent, mens den til sammenligning er på over åtte prosent i Sverige og elleve prosent i Danmark.)

Det er snarere fraværet av konkurranse enn for mye konkurranse som er problemet i Norge og de europeiske velferdsstater vi sammenligner oss med.

Dag Ekelberg 180604