Typisk norsk

Martin Sandbu og Gard Lindseth har helt rett når de i avisen 30. mai skriver at ”det viktigste bidraget til ideologisk fornyelse er å gi den liberale idètradisjonen tilbake sin rettmessige plass”. Tankesmier kan bidra til dette. De har også rett i at merkelappen ”markedsliberalist er nok til å sette pariah-stempelet på en debattant”, skriver Dag Ekelberg i en kommentar i Dagbladet 3. juni 05.


Så, typisk norsk, lager de et skille mellom liberalisme og det de kaller ”markedsfundamentalisme”. Tankesmien CIVITA er i deres øyne eksponent for det siste. I redsel for selv å bli stemplet som markedsliberalister skynder de seg å peke på CIVITA.


For en liberal tankesmie i Norge er det naturlig å formidle reformbehov som inkluderer økt bruk av markedet. Liberalismen er uløselig knyttet til markedsøkonomien.  Markedet trenger flere forsvarere i Norge, ikke nok et miljø som forfekter tradisjonell markedsskepsis.


Sandbu og Lindseth siterer Hayek. De er sikkert kjent med at Hayeks bok ”Veien til trelldom” var tilegnet ”sosialister i alle partier”. Skepsisen til markedet er utbredt og går på tvers av partiskillelinjer. (CIVITA gav i fjor ut en innføringsbok i Hayeks arbeider).


Men, og her er vi helt enige, den liberale idètradisjon omfatter så mye mer enn markedet. Som den sosialliberale tyske tenkeren Alexander Rüstow formulerte det: ”Kun en sosialt orientert markedsøkonomi fremmer personlig frihet og mulighetene til å realisere andre grunnleggende verdier.” CIVITAs dagsorden omfatter mer enn argumentene for frie og nye markeder.  


Kritikken av CIVITA er etter hvert forutsigbar og går i korthet ut på at siden CIVITA mottar midler fra næringslivet er man diskvalifisert fra å ta del i seriøs samfunnsdebatt. Et snodig standpunkt fra en liberalistisk tankesmie. Omtrent som om politiske partier ikke kan tas alvorlig fordi de mottar offentlig støtte.


Innlegget stod på trykk i Dagbladet 3. juni 05.


Innlegget til Sandbu og Lindseth stod på trykk i avisen 30. mai.


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »