Civitas Fleslandseminar 12.-13. april

Denne helgen var til sammen 35 gutter og jenter med bakgrunn fra næringsliv, akademia og politikk samlet til helgeseminar i regi Civita. Her følger en kortfattet rapport fra det vellykkede arrangementet.

Lørdag 12. april

Kristin Clemet – om Tankesmiers rolle generelt og Civita spesielt.

Daglig leder i Civita, Kristin Clemet innledet helgeseminaret med å fortelle om fenomenet Tankesmier (avledet av det engelske ordet ”Think tank”) og hvilken rolle hun ønsker at Civita skal i den norske offentlighet, og eksempler på aktivitet som Civita befatter seg med.

Ola Grytten – Myter og virkelighet om hvordan Norge ble rikt

Professor i økonomisk historie ved NHH, Ola Grytten innledet om norsk økonomisk historie de siste 200 årene, og la særlig vekt på avkrefte en del utbredte myter i den norske befolkning – særlig myten om at Norge alltid har vært så fattig, hvilket Grytten gjennom sine illustrasjoner viste veldig tydelig ikke var tilfelle. Grytten viste også at den perioden hvor nordmenn tror at Norge gikk fra å være et av de fattigste landene i Europa til et av de rikeste landene i Europa, perioden 1910-1980, var den dårligste økonomiske perioden sammenlignet med andre.

Håkon Lorentzen – Sivilsamfunnets rolle

Bergenser og forsker ved Institutt for Samfunnsforskning, Håkon Lorentzen, den kanskje største eksperten i dette landet på sivilsamfunnet, snakket om hvilke utfordringer sivilsamfunnet står overfor og hvilken rolle sivilsamfunnet har og bør ha i dagens Norge. Lorentzen som har utgitt en publikasjon for Civita om samme tema var opptatt av å få frem at sivilsamfunnet hadde en særskilt rolle mellom det typisk offentlige og det typisk kommersielle (markedet).

Helge Ole Bergesen – Kampen om kunnskapsskolen

Tidligere statssekretær og nå forskningsdirektør ved Universitetet i Stavanger, Helge Ole Bergesen innledet til diskusjon om kunnskapsskolen. Foredraget var basert på en publikasjon som Bergesen hadde skrevet på oppdrag fra Civita i 2006. Bergesen fokuserte særlig på bakgrunnen for de reformer som ble foretatt, og gjennom eksempler fra diverse internasjonale tester viste han hvilke store utfordringer norsk skole har fremover, ettersom norske elever scorer under gjennomsnittet på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning.

Søndag 13. april

Torkel Brekke – Om innvandring og integrering

Religionshistoriker ved UiO og Prosjektleder i Civita, Torkel Brekke startet søndag morgen med å snakke om hvilken innvandringspolitikk og integreringspolitikk Norge har og videre burde ha. Brekke problematiserte begrepet integrering, og utfordret deltakerne på hvordan dette begrepet skulle defineres og hvordan vi skulle måle integrering. Han sa videre at integreringen i Norge målt etter kriteriene yrkesdeltakelse og deltakelse i høyere utdannelse slett ikke var så gale som man kunne få inntrykk av i media. Han avsluttet med å si at Norge burde ha en mer liberal innvandringspolitikk.

Viseambassadør Kevin Johnson – Om forholdet mellom USA og Norge

Viseambassadør ved den amerikanske ambassaden Kevin Johnson hadde et frisk innlegg om hvordan USA så på forholdet mellom de to land. Johnson sa rett ut at han var slett ikke sikker på om Norge og USA ville ha et like nært forhold som de hadde hatt, og spesifiserte sin bekymring kring deler av SV sine uttalelser, men understreket samtidig sitt gode forhold til utenriksminister Jonas Gahr Støre. Kevin Johnsnon mente at Norge måtte finne ut av hvilket forhold man ønsket til USA – og dersom man ønsket et fortsatt godt forhold så måtte man jobbe aktivt for å vedlikeholde forholdet.

Johnny Munkhammar – Guide til reform

Svenske Johnny Munkhammar som er tilknyttet den svenske Tankesmien Timbro, innledet til diskusjon basert på sin siste bok ”Guide til liberale reformer”. I foredraget viste Munkhammar at det slett ikke er slik at omfattende reformer, deriblant reformer som i begynnelsen kan virke upopulære, nødvendigvis vil medføre at politikere vil miste oppslutning. Tvert imot viste Munkhammar, og brukte Thatchers reformer for Storbritannia som eksempel på at man kan gjennomføre omfattende reformer og like fullt bli gjenvalgt.

I tillegg til foredragene og plenumsdiskusjonene, fikk deltakerne som kom fra ulike partier, deler av næringslivet og fra forskjellige fagområder på UiB og NHH, anledning til å diskutere mye i løpet av helgen.

Tilbakemeldingen på seminaret, både fra deltakere og innledere var gode, og særlig imponert var deltakerne over kvaliteten på foredragene, samt muligheten til å diskutere meget viktige problemstillinger på tvers av politisk, faglig og yrkesmessige bakgrunn.

Flere av deltakerne har allerede signalisert ønske om å delta også neste år, samt delta på flere Civita arrangementer i den kommende tiden.

På vegne av Fleslandseminaret

Prosjektmedarbeider, Eirik Løkke