Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Torstein Ulserød

Kampen mot arbeidslivskriminalitet – en kamp på sviktende grunnlag?

I kampen mot arbeidslivskriminalitet er det en tendens til at omfanget av problemene overdrives. I dette notatet ser vi nærmere på hva vi vet om omfanget av arbeidslivskriminalitet i Norge.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde FastingTorstein Ulserød

Hva med tjenestemannsloven?

"Dersom regjeringens forslag blir vedtatt, vil dagens uforståelige forskjellsbehandling av ansatte i staten og ansatte i resten av arbeidslivet opprettholdes, og til dels forsterkes. Vi vil da få den paradoksale situasjonen at terskelen inn i arbeidslivet, særlig for ressurssvake grupper, trolig blir lavere i privat og kommunal sektor enn i staten," skriver Mathilde Fasting og Torstein Ulserød i Dagbladet.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Nye diskusjoner og ”ryddige” løsninger i arbeidslivspolitikken

"Forslaget om en moderat endring av reglene om midlertidige ansettelser er langt fra noe eksempel på brutal høyrepolitikk. Det er tvert imot en reform som er bra for omtrent alle parter. Men regjeringen kan likevel komme til å tape debatten hvis den fortsetter å la hensynet til en ”ryddig prosess” gå foran en troverdig og helhjertet argumentasjon for reform," skriver Torstein Ulserød i VG.
ArbeidslivReformerArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Fem forslag til mer valgfrihet

"Friheten til å velge er et grunnleggende liberalt prinsipp, og det er mye liberalt å finne i de borgerlige partienes forslag til partiprogrammer. Her er fem forslag til fullt gjennomførbare valgfrihetsreformer, dersom partiene vil", skriver Mathilde Fasting i Aftenposten.
Økonomisk politikkVelferdsstatenReformer
Mathilde Fasting

Hvilke arbeidsinnvandrere vil vi ha?

"1. januar 2013 innføres vikarbyrådirektivet i Norge. Hensikten med vikarbyrådirektivet er å få mer ordnede forhold i vikarbyråbransjen. Spørsmålet er om det blir for rigid", skriver Mathilde Fasting i Dagsavisen.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Nytt Civita-notat: Midlertidig ansettelsesavtaler

Fungerer loven, og er den hensiktsmessig regulering av arbeidslivet? Bestemmelsen har vært omstridt, til dels sterkt, noe lovgivningshistorikken også bærer preg av. Men det ansettes heller ikke særlig mange på korte og midlertidige arbeidskontrakter i Norge. Dette notatet er en gjennomgang av reglene om midlertidig ansettelsesavtaler, samt et forslag til endring av reglene.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Nr.10 2012: Midlertidig ansettelsesavtaler

Fungerer loven, og er den hensiktsmessig regulering av arbeidslivet? Er den til dels opphetete debatten mer et resultat av prestisjekamp mellom partene i arbeidslivet over et ”oppgitt tema” enn av tvingende realiteter? Dette notatet er en presentasjon og gjennomgang av reglene om midlertidig ansettelsesavtaler i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-9, samt et forslag til endring av reglene.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Vikarer og midlertidige ansatte

"Muligheten til å bruke vikar eller midlertidig ansettelse for enten å dekke et midlertidig behov, eller teste ut om en arbeidstaker fungerer, er viktig for en arbeidsgiver. Jeg er dermed for den økte fleksibiliteten vikarer og midlertidig ansettelser representerer, men jeg ønsker et regelverk som sørger for at de ikke erstatter faste ansatte," skriver Mathilde Fasting.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting

Vedta vikarbyrådirektivet

"Norge er faktisk det landet i Norden som har minst regulering av vikaransattes vilkår. Vikarbyrådirektivet vil innebære en klar bedring av vikarers rettigheter. At LO sier nei, viser hvor langt solidariteten deres strekker seg." Det skriver Mathilde Fasting, idéhistoriker og siviløkonom, hos Minerva.
Økonomi og velferd