Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Peder Nordbakken

Ideas Trigger Change

Economics, as it has been taught historically, often departs from a static analysis of society in which economic activities are in perfect equilibrium. It is only after this baseline is given that more realistic assumptions are added for the economics students to be trained in more practical economic models.
IdeerLiberalismeInnovasjon og entreprenørskap
28 apr
torsdag 28 april 2022 kl. 08:00

Kan staten styre innovasjon?

I dette møtet setter vi et kritisk lys på statlige styringsambisjoner i innovasjons- og næringspolitikken, herunder ideene til økonomen Mariana Mazzucato. Hva skal være statens rolle i omstillingen til en grønnere, mer dynamisk økonomi?
Innovasjon og entreprenørskap
Lars Peder Nordbakken

Entreprenørånden i Norge har våknet til nytt liv

Ferske tall viser at gründerånden i norsk næringsliv har hatt en oppsving de siste to årene, og at den positive utviklingen fortsetter i 2021 på tross av pandemien, skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomiNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Fenomenet Mariana Mazzucato

Mariana Mazzucato har blitt en viktig premissleverandør for utvikling av forsknings-, innovasjons- og næringspolitikk i Norge. En ukritisk omfavnelse av hennes ideer bør erstattes med en kritisk og konstruktiv diskusjon, skriver Lars Peder Nordbakken i E24.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomiNæringspolitikk
Kristin Clemet

Tillitsstyring i offentlig sektor

"Skal vi oppnå virkelig gode resultater i offentlig sektor, trengs det mer innovasjon. Men ingen kan være innovative uten å prøve og feile. Derfor bør det styres bedre i stort og mindre i det små, innenfor rammen av tillitsbasert ledelse", skriver Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltningArbeidslivInnovasjon og entreprenørskap
Lars Peder Nordbakken

Innovasjonspolitikken trenger en tydeligere liberal retning

Dette notatet retter et kritisk blikk på noen hovedtrekk i utviklingen og politikken på innovasjonsområdet og foreslår en reformretning for den norske innovasjonspolitikken.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Steinar Juel

Velferdstjenester trenger entreprenører

Målet med barnehager, sykehjem og frisører, er ikke å skape arbeidsplasser, men å produsere gode tjenester, skriver Steinar Juel i Nationen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
innovasjon og offentlig sektor, industri, teknologi
Lars Peder Nordbakken

Innovasjonspolitikkens grunnlag og sammenhenger

I den næringspolitiske debatten settes ofte begrepet «aktiv» politikk opp mot en «tilretteleggende» politikk. Dette notatet argumenterer for en mer nyansert diskusjon, gjennom å belyse argumenter både for og mot offentlige tiltak for å støtte innovasjon og næringsutvikling.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikk
innovasjon, teknologi, bøker
Lars Peder Nordbakken

Mazzucatos entreprenørstat: Blinde markeder – fremsynt stat?

Dette notatet diskuterer den kjente økonomen Mariana Mazzucatos innovasjonsforståelse og påstander om blinde markeder og en fremsynt stat.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikk
12 feb
tirsdag 12 februar 2019 kl. 00:00

Er vi klare for kinesisk in(no)vasjon?

Civita inviterer til seminar tirsdag 12. februar kl. 16.30—17.30
InternasjonaltInnovasjon og entreprenørskapPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Vi trenger en miks av offentlig og privat

"Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon bidrar til å utvikle de nordiske velferdsmodellene – ikke til å undergrave dem. Derfor bør vi ha en åpen og pragmatisk holdning til hvilke løsninger som til enhver tid er best", skriver Kristin Clemet.
VelferdsstatenInnovasjon og entreprenørskapPrivate i velferdenØkonomiske systemer
Mathilde Fasting

Markedsøkonomiens innovative kraft

Markedsøkonomiske systemer har hittil vist seg å være de mest effektive for innovasjon, skriver Mathilde Fasting.
Økonomi
Idé, lys

Innovasjon

Innovasjon betyr å skape noe nytt – til det bedre. En innovasjon, betraktet i ettertid, kan med andre ord gjenkjennes som en nyvinning som har bidratt til å skape en merkbar forbedring på et bestemt område.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Kristin Clemet

Oljeinntektene og offentlig sektor

Kristin Clemet svarer Erik Hernæs i Aftenposten
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikk
Kristin Clemet

Vi lever av å dekke andre menneskers behov. Heldigvis.

De som mener det er galt å tjene penger på andres behov, tar etter min mening feil. I velfungerende markeder finnes det i bunn og grunn ingen andre måter å tjene penger på. Og det skal vi være glade for. Kristin Clemet i Morgenbladet:
Økonomisk politikkInnovasjon og entreprenørskapØkonomiske systemer

Trenger vi en ny innovasjonspolitikk?

Civita inviterte til frokostmøte onsdag 16. november. Se video fra frokostmøtet her!
Økonomi
Mathilde FastingVilleman Vinje

Kidsa skaper også jobber

Både norsk og internasjonal statistikk viser at det er de unge bedriftene som står for netto jobbskaping. Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Aftenposten.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Politikken har sviktet gründere

Vi har ikke lenger råd til å undervurdere betydningen av elitegründerne, de med de største vekstambisjonene, de mest innovative ideene - og som tenker og handler internasjonalt fra dag én. Lars Peder Nordbakken i DN.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Nr. 7 2016: Bør Norge bruke tre prosent av BNP på FoU?

Investeringer i forskning og utvikling (FoU) er viktig for kunnskapsvekst og innovasjon som kilder til verdiskaping og velferd. Det er imidlertid ikke gitt at det er fornuftig for et land å sette seg et bestemt politisk mål for hvor mye offentlig og privat sektor til sammen skal bruke på FoU årlig.
ForskningInnovasjon og entreprenørskapØkonomiUtdanning og forskning
Lars Peder Nordbakken

Nr. 5 2016: Gi elitegründerne en sjanse

Norge trenger mer av både bredde- og elite-entreprenørskap for å utvikle en sterkere markedsdrevet motor for jobbvekst og fremtidig verdiskaping.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomiNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Gjør som svenskene

"Norsk økonomi er avhengig av at det bli mindre risikabelt for dem med høyest vekstambisjoner å starte nye bedrifter. Det skjønner ikke politikerne." Lars Peder Nordbakken i Bergens Tidene.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Nr. 28 2015: Virker Innovasjon Norge?

I dette notatet blir INs påstander satt under et kritisk søkelys basert på blant annet innholdet i SSBs rapport. Notatet konkluderer med at INs påstander ikke er holdbare, og at flere av SSBs funn reiser flere spørsmål enn de besvarer.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomiNæringspolitikk
Mathilde FastingVilleman Vinje

Nr. 19 2015: En politikk for styrket gründer- og entreprenørskap

En styrket satsning på nyetableringer og unge bedrifter er avgjørende for å drive frem den omstillingen som det er behov for i norsk næringsliv. Dette notatet tar for seg flere tiltak som vil være effektive for å stimulere til økt entreprenørskap i Norge, og som bør inngå i en diskusjon av bedrede rammevilkår for omstilling og nyskaping. Last ned og les notatet her:
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Kristin Clemet

Debatt om innovasjon

"Vi må tro mindre på at staten skal komme ovenfra og ordne innovasjon. I stedet må vi være mer stolt og tro på vårt eget næringsliv. Jeg tror ikke vi vil løse oppgavene uten at utnytter den kompetansen, kapitalen og kreativiteten som finnes i private bedrifter," sier Kristin Clemet, som 30. januar deltok i en debatt om innovasjonspolitikk hos Innovasjon i Norge.
Økonomi

Innovasjon: Hva kan Norge lære av Israel?

Se video fra frokostmøtet med forfatter av boken Start-up Nation: The Story of Israel's Economic Miracle og tidligere redaktør for Jerusalem Post, Saul Singer, daglig leder i FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge), Daniel Ras-Vidal, og administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth.
Økonomi
Villeman Vinje

Puslete innovasjonsforslag fra regjeringen

"De arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden, er ennå ikke skapt. Det er derfor bekymringsfullt at endringene som foreslås for å styrke innovasjon og nyskaping i budsjettforslaget for 2015, er så puslete, og små. De vil ikke løse hovedutfordringen med å styrke unge bedrifters tilgang til kompetanse og kapital," skriver Villeman Vinje hos E24.
Økonomi
Villeman Vinje

Oppdatert: Kompetent kapital – Innovasjon, eierskap og skatt

Denne rapporten presenterer en rekke grunner til at rammebetingelsene bør bedres og fremmer en rekke risikoreduserende og aktivitetsstimulerende forslag ved innovasjonsprosjekter, etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Forbedringene vil bidra til å stimulere til et mer mangfoldig, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv.
Økonomi
Villeman Vinje

Ny rapport: Kompetent kapital og eierskap

Det er lite privat kapital tilgjengelig til investeringer i næringsliv utenom oljesektoren. Spesielt gjelder dette høyrisikoprosjekter som skaper innovasjon, nye bedrifter og omstiller eksisterende bedrifter, og med det legger grunnlaget for fremtidig velstand og skatteinntekter. Denne rapporten viser betydningen av investeringer i innovasjon og fremmer en rekke forslag til hvordan systemene kan forbedres.
Økonomi
Villeman Vinje

Kompetent kapital – Innovasjon, eierskap og skatt

Denne rapporten viser hvorfor rammebetingelsene for investeringer bør bedres, og fremmer en rekke risikoreduserende og aktivitetsstimulerende forslag ved innovasjonsprosjekter, etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende bedrifter. De foreslåtte forbedringene vil bidra til et mer mangfoldig, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv.
NæringslivØkonomiNæringspolitikkSkatt og avgifter
Lars Peder Nordbakken

Har Europa mistet sin innovasjonskraft?

Evne til innovasjon er en viktig drivkraft for økonomisk vekst. Hvordan har finanskrisen påvirket Europas innovasjonskraft? Trenger vi færre reguleringer? Eller trenger vi andre løsninger for å bedre innovasjonskraften? Forfatter av boken «Krisen», Jan Jørnmark, professor Karen Helene Ulltveit-Moe og leder i Civitas fagråd, Lars Peder Nordbakken innledet. Se opptak fra møtet her.
Økonomi

Ny bok: Gründere bygger Norge

Les hvordan gründerne av Rema 1000, Havila Shipping, Stormberg, Bipper, Vennebyen og Blafre har klart å realisere gründerdrømmen. Gründerne bak disse bedriftene står i en norsk tradisjon, skriver professor ved NHH, Ola Grytten. Professor ved BI Torger Reve og Fagrådsleder i Civita Lars Peder Nordbakken spør hva samfunnet kan gjøre for at flere skal bli som dem.
Økonomi
Øyvind Gustavsen

Gründere bygger Norge

Norge scorer forholdsvis lavt på internasjonale målinger av innovasjon. Viser disse målingene et riktig bilde av det norske samfunn eller er vi bedre enn vårt rykte? Hvordan kan Norge bli innovasjonsledende?
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk

Etter oljen

"Dersom vi ikke evner å begrense vår avhengighet framover, kan vi raskt oppleve en større og dypere krise når oljealderen tar slutt", skriver rådgiver i Civita, Eirik Løkke, i Dagbladet.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Regjeringen ser ikke ut til å forstå problemene

"Den norske nærings- og innovasjonspolitikken har lenge vært på feil kurs", skriver leder av fagrådet i Civita, Lars Peder Nordbakken, i E24.
Økonomi