Ikke skyld på valgfriheten

Av Ove A. Vanebo, rådgiver i Civita 

Ebba Boye i Manifest Analyse mener jeg bommer i kritikken av tenketankens konklusjon om at svenske friskoler og konkurranse har skylden for dårlige skoleresultater (Vårt Land 10.07.).

Boye påpeker at det svenske Skolverket har trukket frem reformer på begynnelsen- av 1990-tallet som en av forklaringene. Hun nedtoner imidlertid at reformene også innebar overføring av ansvar til lokalt nivå. Dette har vært vanskelig for både rektorer og lokalpolitikere og ifølge Skolverket ført til manglende oppfølging og svekkede prestasjoner.

Videre hevder Boye at svenske friskolers resultater i PISA-undersøkelsen, hvor de skårer bedre enn kommunale skoler, skyldes friskole-elevenes sosiale bakgrunn med bedrestilte foreldre. Dette er feil. Skoleforskeren Jonas Vlachos så på dette i 2011 og påpekte: «Även efter att hänsyn tagits till en mängd bakgrundsfaktorer verkar det som om eleverna i de fristående grundskolorna presterar något bättre – oavsett om man ser till betyg eller resultat på de nationella proven – än andra elever.»

Friskoler og fritt skolevalg kan ha skapt forskjeller, men dette kan ikke være forklaringen på de dårlige resultatene. Manifest Analyse har snakket om «kamerateffekten», der klasse-miljø og medelevers arbeidsmoral påvirker egne resultater. I så fall skulle de sterkeste elevene gjøre det langt bedre. Men også de flinkeste presterer dårligere. Det viser hvor komplekst spørsmålet er, og at man ikke uten videre bør ta fra elever mangfoldet og valgfriheten man får med flere friskoler.

Innlegget er på trykk i Vårt Land 17.7.12.

Se også Vanebos Civita-notat Om å rette baker for smed: Friskoler og Sveriges svake skoleresultater

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »