Fremtidens eldre

Av Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita.

 

Morgendagens omsorgspolitikk må ta høyde for at vi lever lenger,  og at vi vil bo hjemme så lenge som mulig. Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg, som kom for noen uker siden, oppfordrer ikke til private løsninger. Det gjør vi i notatet Fremtidens eldre, som lanseres i dag.

Selv med visjoner og gode hensikter, er det urealistisk å få til innovasjon og omstilling i det omfanget som trengs, uten å ta i bruk også privat sektor. Kommunene er ikke ?satt opp? for å drive med innovasjon i stor skala. De kreftene som ofte står bak utvikling og innovasjon, nemlig private, profittdrevne, små og store bedrifter, trengs også. For å få mer nytenkning og større spredning av de gode løsningene, må også private aktører inkluderes.

Et av forslagene som presenteres i Civita-notatet er opprettelse av et innovasjonsfond. Dette tiltaket er basert på et fond opprettet i Skottland i 2006. Målet med dette fondet var at eldre skulle kunne bo lenger hjemme. Her søkte forskjellige samfunnsaktører; private, offentlige og frivillige, om midler til bruk av ny teknologi som kunne føre til høyere effektivitet og bedre tjenester. I Skottland ga dette svært gode resultater, med fornøyde brukere, færre døgnopphold på sykehus og sykehjem, samt en estimert innsparing på om lag 100 millioner kroner. Det er stor grunn til å tro at et slikt innovasjonsfond vil gi gode resultater også i Norge.

Et innovasjonsfond vil kunne bidra til at flere samfunnsaktører kommer på banen og at vi får til nytenkning. Det finnes allerede mange hjelpemidler som er klare til å tas i bruk. For å stimulere til at flere tar i bruk disse hjelpemidlene, er skattefradrag et godt økonomisk incentiv. Én mulighet er å gi skattefradrag for tjenester i hjemmet, som å ansette praktikant,  leie inn private hjemmehjelpere eller mindre tjenester. Skattefradrag kan bidra til flere private aktører i bransjen. Uavhengigheten og profittmotivet kan bidra til nytenking, utprøving av nye løsninger, og større oppmerksomhet om tiltak som kan bidra til større effektivitet.

Det store flertallet av eldre er friske og oppegående, og mange kan bidra både i arbeidslivet og med frivillig arbeid. Seniorbolaget, en pensjonistbedrift i Sverige, er et eksempel til etterfølgelse. Seniorbolaget tilbyr ulike håndverks-, konsulent- og undervisningsoppdrag, og blir vurdert som sterkt konkurransedyktige. Flere vil kunne stå lenger i jobb dersom grensen for aldersvern og særaldersgrenser heves. I dag kan arbeidsgivere si opp arbeidstakere når de fyller 70 år, uten nærmere begrunnelse. Det bør endres. Privat sektor har allerede vært gjennom en pensjonsreform. Offentlig sektor bør komme etter og reformere pensjonsordningene etter modell fra privat sektor. Da vil insentivene til å stå i jobb, eller kombinere arbeid og pensjon, bli sterkere enn de er for offentlig ansatte i dag.

Morgendagens omsorg handler først og fremst om å legge til rette for at flere kan greie seg hjemme lenger. Siden vi lever lenger og er friskere, er det heller ingen grunn til at vi ikke skal kunne være yrkesaktive eller bidra med frivillig arbeid etter at vi fyller 67 år.

 

Innlegget er også publisert på Fastings blogg 29.4.13.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »