Deltidspuslespillet kan ikke fortsette

Av Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita.

Dårlig arbeidstidsorganisering i kommunenes helse- og omsorgssektor betyr ikke bare ressurssløsing, men også dårligere kvalitet på tjenestetilbudet. I halvparten av norske kommuner jobber under 25 prosent heltid.

I dag er det 210 000 ansatte i kommunal pleie og omsorg. De produserer bare 129 000 årsverk. Vi har altså mange ansatte, men halvparten ”forsvinner” når vi måler i antall årsverk, fordi så mange jobber i små stillinger. FAFOs nye dybdeanalyse, skrevet av Moland og Bråthen, viser at  færre enn én av fire ansatte i sektoren har heltidsstillinger.

I dagens debatt er det tydelig at flere ønsker at det skal arbeides mest mulig heltid, slik vi ser med blant annet Arbeidsdepartementets utspill og samarbeidsavtalen mellom KS og tre arbeidstakerorganisasjonene, Fagforbundet (LO), Sykepleierforbundet (Unio) og Delta (YS).

Samtidig vet vi at presset på kommunal omsorg vil øke. Med Professor Hilde Bjørnlands ord: Om noen tiår sitter halvparten av oss på gamlehjem, og den andre halvparten jobber der. Det er denne sektoren som blir oversvømt av eldrebølgen. Selv uten kvalitetsøkning i tilbudet vil helse- og omsorgssektoren ha behov for mellom 95 000 og 135 000 nye årsverk frem mot 2030, og enda mer i tiårene etter. Mer realistisk er det at kvaliteten på tjenestene fortsetter å øke, slik den har gjort frem til nå, og at arbeidskraftbehovet dermed blir enda større.

Hvordan sektoren organiseres og hvilken kvalitet som tilbys er derfor av stor betydning for de aller fleste av oss. Det mangler ikke på gode forslag og grundige analyser av hva som kan gjøres med deltidsproblematikken og arbeidskraftmangelen i helse- og omsorgssektoren. FAFO-forskernes rapport, “Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger”, bør bli pensum for alle helse- og sosialsjefer.

Det var enklere før i tiden. Turnusarbeid i helse- og omsorgssektoren var stort sett organisert i fulltidsstillinger. Deltid var standardisert til 50- eller 75 prosent-stillinger. Annenhver helg var arbeidshelg. Fram til 1987 var turnusarbeid i omsorgssektoren stort sett organisert med 100-prosentsstillinger. Gjennom en arbeidstidsre

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »