Ideer

Vi anmelder

Publisert: 3. juli 2004

In Defense of Globalization – ny bok av Jagdish Bhagwati og

Victory – The Reagan Administration’s Secret Strategy that Hastened the Collapse of the Soviet Union – bok av Peter Schweizer

In Defense of Globalization, ny bok av Jagdish Bhagwati

anmeldt av Anders Vollen

Globaliseringen og dets konsekvenser er et sentralt tema og gjenstand for verdensomspennende debatt. Globaliseringens krefter er av en slik natur at man ikke kan stille seg likegyldig til utviklingen. Dette gjenspeiler seg også kontinuerlig i media. I denne engasjerende og ofte temperamentsfulle idédebatten har både globaliseringsforkjempere og motstandere fått en ny kilde og inspirasjon til videre konstruktive meningsutvekslinger; Jagdish Bhagwatis bok In Defense of Globalization.

Men i en tid der det produseres artikler, kronikker og bøker på løpende bånd om dette temaet vil kanskje folk spørre seg hvorfor nettopp Jagdish Bhagwati sin bok er verdt å få med seg?

Bhagwatis bakgrunn og autoritet innenfor temaet globalisering taler for seg selv. Født i India og med bopel i USA har han utdanning fra MIT, USA, Bombay, India og Oxford, England, og er nå professor i økonomi ved Columbia University i New York. Han er en tidligere teoretiker innenfor internasjonal handel og migrasjon og var lenge senior rådgiver for generaldirektøren i GATT, nå innlemmet i WTO. Bhagwati har senere vært rådgiver for Kofi Annan i FN om globalisering og har forfattet og redigert over 20 bøker og utallige artikler om temaet.

Hans hovedpoeng i boken er at den økonomiske globaliseringen er utvetydig positiv, og at dens negative sider kan lindres ved hjelp av felles innsats og riktig bruk av politiske grep. Hans andre hovedpoeng er at globaliseringen ikke trenger et ’menneskelig ansikt’ – den har nemlig allerede et. Innledningsvis tar han for seg både de filosofiske, politiske og økonomiske motforestillingene mot dette globale fenomenet. Boken konsentrerer seg derimot om de økonomiske aspektene ved globalisering. Med uanfektet vilje, inngående kunnskap om globaliseringens sammenheng og bruk av reelle eksempler, representerer boken et oppgjør med et ofte misforstått angrep på globaliseringen.

Boken er veldig ambisiøs og strekker seg over et vidt spekter av samfunnsutviklingen. Bhagwati tar til orde for at globaliseringen bidrar til fattigdomsbekjempelse, kampen mot barnearbeid og for kvinners rettigheter. I tillegg stimulerer globalisering også til demokratiutbredelse, kulturelt mangfold og miljøforbedringer. Han anerkjenner at utviklingen ikke er ensidig positiv uten nødvendige politiske og økonomiske direktiver. I kapittel for kapittel tar han for seg globaliseringens problemer og peker på at forbedret samfunnstyring, økt anerkjennelse for den sosial agenda og kontroll av finansielle transaksjoner er grunnleggende prinsipper som må ivaretas for å kunne øke globaliseringens fordeler. Der mange andre forfattere før ikke har klart å presentere et fullgodt forsvar for globalisering har Bhagwati en rekke bevistunge eksempler på globaliseringens mange muligheter. Dette i seg selv gjør boken vel verdt å fordype seg i.

Når det gjelder fattigdom og påstanden om at globalisering øker avstanden mellom fattige og rike land, avfeier Bhagwati dette som unyanserte usannheter. Økt gjensidig avhengighet mellom landene skaper større muligheter til økonomisk vekst enn den konvensjonelle refordeling av samfunnsgoder innenfor hvert enkelt land. Fordi globalisering fordeler ny, frisk kapital og teknologi til utviklingsland, hevder Bhagwati at dette vil føre til et gradvis skifte bort fra U-landenes arbeids intensive vareproduksjon.

De som anser globalisering som et grunnleggende ideologisk og samfunnsmessig fiendtlig fenomen vil sannsynligvis få lite ut av å lese denne boken. Men for andre kritikere av globalisering vil den sannsynligvis være forrikende, om enn provoserende.

VICTORY -The Reagan administrations secret strategy that hastened the collapse of the Soviet Union

Anmeldt av Dag Ekelberg

For mange er sommeren tid for lettere spenningslektyre. Istedenfor for, eller i tillegg til,  å lese ellers glimrende bøker av John Le Carrè eller Fredrick Forsyth vil jeg foreslå en bok som er minst like full av intriger, spionasje og hemmelig møter i lukkede rom. Peter Schweizers bok om Reagan-administrasjonens hemmelige strategi for å vinne den kalde krigen er en spenningsbok fra virkeligheten.

Denne boken kom første gang ut i 1994 men har etter Ronald Reagans død fått fornyet aktualitet. Hvilken betydning hadde Reagan selv og hans indre sirkel av rådgivere for Sovjetunionens kollaps? Diskusjonen om hvilke årsaker som var mest sentrale for Sovjetunionens kollaps vil engasjere historikere i lang tid fremover. I Peter Schweizers bok møter vi nøkkelpersonene bak USAs utenrikspolitiske strategi på 1980-tallet. Gjennom intervjuer med George Schultz, Caspar Weinberger, William Clark, Robert McFarlane og en rekke andre i Reagans stab gir han detaljert innsikt i Reagan-administrasjonens strategi for å vinne den kalde krigen.

I strid med ledende amerikanske økonomer og intellektuelle som John Kenneth Galbraith, Arthur Schlesinger og Paul Samuelson, som tidlig på 1980-tallet mente Sovjetunionens økonomi ville blomstre, satt Reagan-administrasjonen på etterretningsrapporter som viste den virkelige situasjonen i sovjetisk økonomi. Weinberger bruker ordet ”økonomisk krigføring” om opprustningsstrategien som de mente ville knekke Sovjetunionen. Schweizer skriver om en rekke topphemmelige sikkerhetspolitiske beslutninger i 1982 og 1983 som han mener la grunnlaget for det som senere skulle bli Sovjetunionens fall og frigjøringen av Øst-Europa. Sentralt står den hemmelige finansieringen av den polske fagorganisasjonen Solidaritet, støtten til mujahedin i Afghanistan, SDI (”Star Wars – programmet”), CIAs rolle og den psykologiske krigføringen rettet mot Kreml.

Forfatteren har skrevet flere bestselgere og har blant annet vært knyttet til the Hoover Institution ved Stanford University.

Boken er tilgjengelig fra Amazon.com og koster 10 dollar (paperback).