Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Produktivitet

Et lands produksjonsevne er avhengig av hvor mye arbeidskraft og kapital det har, men også av hvor effektivt man arbeider og bruker kapitalen.
Økonomisk politikkØkonomi

Formue

I økonomisk forstand er formue verdien av de eiendeler og rettigheter en fysisk eller juridisk person har til rådighet. Fra dette trekkes gjeld og andre økonomiske forpliktelser.
FormuesskattNæringslivØkonomi
penger kontant

Avgifter

Avgifter er en av de sentrale inntektskildene som finansierer offentlig virksomhet og overføringer. Inntektene fra ulike avgifter utgjør rundt en femtedel av statens totale inntekter.
AvgifterØkonomiSkatt og avgifter
penger kontant

Handlingsregelen

Handlingsregelen er en regel for hvor mye vi kan bruke av Statens pensjonsfond - Utland. Den sier at vi i et år med normal økonomisk aktivitet kan bruke den forventede realavkastningen i Oljefondet til å dekke utgiftene på statsbudsjettet.
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikk
Mathilde FastingVilleman Vinje

Skattereformens konsekvenser for ulike eiere

Dette notatet ser på skattereformen av 2016 og hvordan regelendringene i selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt over tid virker på forskjellige eiergrupper – private norske, utenlandske og offentlige.
FormuesskattØkonomiSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Økt skatteregning på eierskap av norske bedrifter

"Nye fakta og anslag gjør at mye av retorikken om formuesskatten bør endres," skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i DN.
Økonomi
Mathilde FastingVilleman Vinje

Kidsa skaper også jobber

Både norsk og internasjonal statistikk viser at det er de unge bedriftene som står for netto jobbskaping. Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Aftenposten.
Økonomi
Villeman Vinje

Ny rapport: Norsk skattereform

Denne rapporten skisserer alternativer som vil gi norske bedrifter bedre konkurransekraft, omstillingsevne, innovasjonsevne, investeringsevne og sysselsettingsevne enn med Solberg-regjeringens forslag til skattereform.
Økonomi
Villeman Vinje

Prioriter arbeid, ikke bolig

«Landet trenger vekst og omstilling. Den kommende skattereformen bør derfor, innenfor handlingsregelen, innrettes klart mer vekststimulerende og med større skatteletter enn regjeringens skattemelding legger opp til.» Villeman Vinje i Dagens Næringsliv:
Økonomi
skatt, økonomi, reform
Villeman Vinje

Norsk skattereform

Kapitalbeskatningen i Norge bør fornyes, og de neste par årene skal det gjennomføres en skattereform. Samlet skisserer denne rapporten alternativer som vil gi norske bedrifter bedre konkurransekraft, omstillingsevne, innovasjonsevne, investeringsevne og sysselsettingsevne enn med Solberg-regjeringens forslag til skattereform.
ReformerØkonomiSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Skattlegging av norske eiere og kapital

"Nå starter forhandlingene om skattereformen. Resultatet ­avgjør rammebetingelsene for norsk næringsliv fremover." Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Dagens Næringsliv:
Demokrati og rettigheter
Daniel Ras-VidalMathilde FastingVilleman Vinje

Myter om jobbskaping

"Aftenposten gjentar myter om at unge bedrifter ikke skaper arbeidsplasser. I realiteten gjør de det, og vekstevnen deres må forsterkes av skatte- og innovasjonspolitikken." Fasting, Vinje og Ras-Vidal i Aftenposten:
Demokrati og rettigheter
Villeman Vinje

Norsk eierbeskatning og skattereform

"En skattereform som bygger på Scheel-utvalget, er nært forestående. Det vil være et stort feilgrep, med klare negative virkninger for norsk økonomi, om en slik skattereform legger Scheel-utvalgets forutsetning om perfekte kapitalmarkeder til grunn." Villeman Vinje i Finansavisen:
Demokrati og rettigheterØkonomi
Villeman Vinje

Nr. 24 2015: Skattereform når kapitalmarkedene ikke er perfekte

Scheel-utvalget tar feil når det antar at dets forslag om skjerpet beskatning av norsk eierskap ikke vil svekke verdiskapingen og aktiviteten i økonomien. Både empiri og teori taler for at en kommende skattereform ikke bør øke den samlede kapitalbeskatningen på norsk kapital- og bedriftseierskap.
FormuesskattØkonomiSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Verdien av norsk eierskap

"Den kommende skattereformen bør redusere selskapsskatten, uten å skjerpe den samlede eierbeskatningen. Samtidig bør også redusert formuesskatt prioriteres. Et slikt dobbeltgrep vil bedre rammevilkårene for omstilling og nyskaping for alle bedrifter." Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Dagens Næringsliv.
Økonomi
Mathilde FastingVilleman Vinje

Hva gründere trenger

"Det offentlige bruker flere milliarder kroner på støtte til nyskaping og distriktsaktiviteter, men denne støtten kan innrettes bedre. Vi foreslår en ny støtteordning, "Gründerpenger"", skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i DN.
Økonomi
Mathilde FastingVilleman Vinje

Nr. 19 2015: En politikk for styrket gründer- og entreprenørskap

En styrket satsning på nyetableringer og unge bedrifter er avgjørende for å drive frem den omstillingen som det er behov for i norsk næringsliv. Dette notatet tar for seg flere tiltak som vil være effektive for å stimulere til økt entreprenørskap i Norge, og som bør inngå i en diskusjon av bedrede rammevilkår for omstilling og nyskaping. Last ned og les notatet her:
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Villeman Vinje

Nr. 4 2015: Bilavgiftsreform – for miljø og sikkerhet

Dette notatet foreslår en klimafokusert omlegging av bilavgiftene som vil sikre vesentlige reduksjoner i klimagassutslippene sammenlignet med en videreføring av dagens bilavgiftssystem. Les mer og last ned notatet her!
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Ulikhet og økonomisk vekst

"OECD og IMF har den senere tid kommet med nyttige forskningsbidrag som styrker kunnskapen om hvordan ulikhet virker inn på den økonomiske veksten. Relaterer man denne forskningen til den norske virkeligheten, bør man imidlertid trekke andre konklusjoner enn at kun mer omfordeling vil hjelpe den økonomiske veksten. Vekststimulerende tiltak blir også nødvendig," skriver Vinje og Fasting i DN.
Økonomi
Villeman Vinje

Skatteletter sikrer velferd på sikt

"Redusert skattenivå gir avkastning i en mer robust og nyskapende norsk økonomi og høyere velstandsnivå. Det igjen bygger opp under skatteinntektene over tid," skriver Villeman Vinje hos E24.no.
Økonomi
Villeman Vinje

SKATTEREFORM: for arbeid og økt velstand

Innretningen av skattesystemet er til diskusjon. Dagens skattesystem for både formue og eiendom har store svakheter. I denne rapporten, lansert i 2011, foreslås en reform av måten dagens skattesystem beskatter (men også i betydelig grad subsidierer) eiendom og formue på. Beskatning på arbeid og kapital bør reduseres, og økes på eiendom.
Økonomi
Villeman Vinje

Den skjulte økningen av formuesskatten

"Ender budsjettforhandlingene med at formuesskattesatsen reduseres mindre enn Regjeringen har foreslått, og verdsettelsen av næringseiendom ikke samtidig justeres, vil formuesskatt på investeringer i næringseiendom øke. Et slikt valg bør tas basert på åpenhet og innsikt. Hverken Regjeringen eller den offentlige debatten har lagt til rette for det," skriver Villeman Vinje hos E24.
Økonomi
Villeman Vinje

Puslete innovasjonsforslag fra regjeringen

"De arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden, er ennå ikke skapt. Det er derfor bekymringsfullt at endringene som foreslås for å styrke innovasjon og nyskaping i budsjettforslaget for 2015, er så puslete, og små. De vil ikke løse hovedutfordringen med å styrke unge bedrifters tilgang til kompetanse og kapital," skriver Villeman Vinje hos E24.
Økonomi
Villeman Vinje

Oppdatert: Kompetent kapital – Innovasjon, eierskap og skatt

Denne rapporten presenterer en rekke grunner til at rammebetingelsene bør bedres og fremmer en rekke risikoreduserende og aktivitetsstimulerende forslag ved innovasjonsprosjekter, etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Forbedringene vil bidra til å stimulere til et mer mangfoldig, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv.
Økonomi
Villeman Vinje

Norske bilavgifter bør endres

"Det er bred politisk enighet om at bilavgiftene skal bli mer miljøvennlige. Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 er en gylden mulighet til å få satt handling bak ordene," skriver Villeman Vinje hos E24.
Økonomi
Mathilde FastingVilleman Vinje

Velferdens usikre fremtid

"Skal velferdsstaten være økonomisk bærekraftig i fremtiden, trenger vi modige politikere som så tidlig som mulig våger å debattere ut fra en realistisk utviklingsbane for velferdsstaten. Den har de nå fått fra Statistisk sentralbyrå," skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Aftenposten.
VelferdsstatenØkonomiVelferdsstatens bærekraft
Villeman Vinje

Formuesskatt og eierskap

"Det er riktig, som Møen påpeker, at formuesskatt på bankinnskudd og børsinvesteringer normalt er noe høyere enn for privateide bedrifter. Men de som ønsker å minimere formuesskatten, vet nok i stedet å verdsette muligheten til ikke å betale formuesskatt i det hele tatt gjennom høyt belånte eiendomsinvesteringer. Samlet sett er derfor den gjeldende formuesskatten negativ både for norsk eierskap og verdiskaping," skriver Villeman Vinje i DN.
Økonomi
Kristin ClemetVilleman Vinje

Formuesskatten bør fjernes

"De positive fordelingsvirkningene av formuesskatten er, etter vår mening, nærmest av symbolsk karakter. De negative virkningene på verdiskaping og investeringer i næringsvirksomhet i Norge er derimot betydelige – og det bidrar til å svekke vår evne til å finansiere velferdsstaten i fremtiden. Derfor bør formuesskatten fjernes", skriver Kristin Clemet og Villeman Vinje i DN.
Demokrati og rettigheter
Villeman Vinje

Formuesskatt og ulikhet

"Formuesskatten har en svært begrenset omfordelende virkning", skriver Villeman Vinje i Dagens Næringsliv.
Økonomi
Villeman Vinje

Nr. 14 2014: Formuesskatt og ulikhet

Utjevning av økonomiske forskjeller og behovet for at også de aller rikeste betaler skatt, er de viktigste argumentene som brukes av dem som ønsker å bevare formuesskatten. Dette notatet ser på formuesskatten i lys av ny og oppdatert skatte- og fordelingsstatistikk. Notatet viser at formuesskatten ikke er nødvendig for at høytlønnede grupper skal bidra gjennom skatt på deres inntekt.
FormuesskattØkonomiUlikhetSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Formueskatten bør bort

Villeman Vinje svarer Stein Reegård i Dagbladet: "En avvikling av formuesskatten vil uansett syn på de dynamiske virkninger være i tråd med handlingsregelens opprinnelige intensjoner om å prioritere vekstfremmende skatteletter. Formuesskatten svekker innovasjons- og konkurranseevnen til norske bedrifter og arbeidsplasser. Derfor bør den avvikles."
Økonomi
Mathilde FastingVilleman Vinje

Bærekraftig vekst

"Å strupe kapitalismen vil kanskje redusere utslippene, men det vil også gi en rekke uheldige bivirkninger. Derfor må det legges til rette for å kombinere vekst og miljøvennlig adferd. Det er dessuten vanskelig å se hvordan de ekstreme omleggingene MDG tar til orde for kan la seg forene med at innbyggerne får ta frie valg," skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i et svar til Rasmus Hansson.
ØkonomiØkonomiske systemerKlima og miljø
Mathilde FastingVilleman Vinje

Økt skatt er ikke redningen

"De nye beregningene fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som Brennpunkt hadde bestilt, legger til grunn at det er dagens velferdsordninger som skal finansieres i fremtiden. Det er en helt urealistisk forutsetning," skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Dagens Næringsliv: "En kvalitativt god velferdsstat i fremtiden er mulig. Men det vil kreve større reformer på mange områder."
Økonomisk politikkVelferdsstatenReformerVelferdsstatens bærekraft
Mathilde FastingVilleman Vinje

Formuesskatten: Hopp i det!

"Formuesskatten står i fremste rekke av vekstfremmende skatteletter som nå bør prioriteres, for å fremme privat eierskap i Norge. Vårt råd er å fjerne hele formuesskatten i 2015. Motargumentene og debattene kommer uansett. Å utsette beslutningen hjelper ikke. En fjerning av formuesskatten viser gjennomføringskraft, og det styrker økonomien," skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Finansavisen.
Økonomi